Number of found documents: 241497
Published from to

Polyfunkční dům:studentské bydlení
Dvořák Václav; Denis Beliaev; Jambor Petr
2021 -
Zadáním této diplomové práce je zpracování multifunkčního objektu sloužícího k studentskému ubytování a konání společenských akci v rámci integračního centra. Cílem tohoto diplomního projektu je vytvořit takový architektonický objekt, který by dobře působil pro vybranou funkce ubytování, ale také zároveň se odtrhnout od typické opakovatelné architektury studentských ubytoven. Snažil jsem se vytvořit místo, které studenty bude inspirovat a poskytovat všechno potřebné pro šťastný a pohodlný studium. Hlavní myšlenka pochází z volby zadání: v přizemní častí objektu je navržen integrační centrum, který by měl pomáhat studentům v jejích těžkém životě, inspirovat a rozvíjet. Tak, při odtrhnutí mladých lidí od rodiny, v jejích životě bude přítomen někdo, kdo za nimi může dohlédnout. Tato funkce podpory je pak zdůrazněna i v hmotě budovy: silný a nízký podstavec (rodina) pomáhá se vznášet dynamické věži (studenty).The assignment of this diploma thesis is the elaboration of a multifunctional building used for student accommodation and social events within the integration centre. The aim of this diploma project is to create such an architectural object that would work well for selected functions of, but also to break away from the typical repeatable architecture of student dormitories. I tried to create a place that inspire students and provide everything needed for a happy and comfortable student life. The main idea comes from the choice of the assignment: in the ground floor of the building, an integration center is designed, which should help students in their difficult life, inspire them and develop. Thus, when young adults are separated from the family, in their life will be someone who can look after them. This support function is then also emphasized in the body of the building itself: a strong and low pedestal (family) helps to hover the dynamic tower (students). Keywords: studentské bydlení; ubytovna; integrační centrum; student housing; dormitory; integration centre Available in digital repository of ČVUT.
Polyfunkční dům:studentské bydlení

Zadáním této diplomové práce je zpracování multifunkčního objektu sloužícího k studentskému ubytování a konání společenských akci v rámci integračního centra. Cílem tohoto diplomního projektu je ...

Dvořák Václav; Denis Beliaev; Jambor Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Kostel v nové rezidenční části Mladé Boleslavi
Hlaváček Michal; Kryštof Břehovský; Dvořák Jakub
2021 -
Zadáním diplomové práce bylo navázat na v předešlém semestru rozpracovanou urbanistickou studii nově navrhované čtvrti na jižním okraji Mladé Boleslavy a zpracovat studii Kostela, včetně vybraných částí projektu, navrženého na západním okraji řešeného území. Římsko-katolický kostel je umístěn na hraně výrazného terénního zlomu mezi lesoparkem Štěpánka a řešenným územím. Součástí návrhu je křížová cesta, která zároveň funguje jako klidné pěší propojení mezi nově navrženou čtvrtí a Štěpánkou. Samotná hmota kostela je navržena jako výrazně vertikální pro podpoření sakrální atmosféry a rozdělena do dvou částí. Převýšená věžovitá část se světlíkem a nižší část s pultovou střechou. Kombinace těchto dvou hmot - jejich silueta má působit jako archetyp kostelní stavby. Hlavní sakrální prostor je navržen s kapacitou 150 návštěvníků. Ke kostelu je navržena přízemní část zapuštěná pod úroveň přilehlé čtvrti s menší farou, kaplí všedního dne a doplňkovým provozem.Subject of Master Thesis was to establish on design of new urban area in the southern part of city Mladá Boleslav from previous semester. My subject was to design a catolic church with all its necessitys in western part of the area. Church it self is located on the edge of significat terrain break that separetes designed area from city forest Štěpánka. Part of the design is path with Stations of the Cross that creates pedestrian path and connects new urban area with the city forerst. The mass of church has two parts to support archetype of church. The sacral space is design for 150 visitors. Part of a design is also a ground floor building with addition function, that is designed under the level of adjecent squere. Keywords: kostel; mladá; boleslav; krystof; brehovsky; sakrální architektura; sakrální stavba; church; mlada; boleslav; krystof; brehovsky; sacral; architecture Available in digital repository of ČVUT.
Kostel v nové rezidenční části Mladé Boleslavi

Zadáním diplomové práce bylo navázat na v předešlém semestru rozpracovanou urbanistickou studii nově navrhované čtvrti na jižním okraji Mladé Boleslavy a zpracovat studii Kostela, včetně vybraných ...

Hlaváček Michal; Kryštof Břehovský; Dvořák Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Okrsek Zálesí - Sportovní a společenské centrum
Knytl Luboš; Karolína Baťková; Schejbal Ladislav
2021 -
Projekt společensko - sportovního centra navazuje na okolní urbanismus a dotváří prostor náměstí. Objekt je zasvěcen především sportu. Velkou část hmoty zabírá lezecké centrum rozprostírající se přes celou výšku budovy. V přízemí se nachází sál přístupný veřejnosti s možností pořádání vystoupení, zázemí pro zaměstnance a správu objektu a hygienická zázemí pro návštěvníky sportovišť. V dalších podlažích najdeme fitness s běžeckou drahou po obvodu patra, multifunkční sály pro organizování lekcí rozličných sportů a fyzioterapeutické ordinace jako přídavná služba sportovcům či dalším klientům s problémy s pohybovým aparátem. K objektu náleží i venkovní prostor, kde se nachází venkovní posilovna a lezecká stěna a pobytová střecha s výhledem na západy slunce.The social-sports center project compliments the surrounding urbanism and completes the central square. The building is dedicated primarily to sports. The majority of the space is occupied by a climbing center extending over the entire height of the building. On the ground floor there is a hall accessible to the public, wherein it is possible to organize performances, facilities for employees and administration of the building, and sanitary facilities for sporting visitors. The other floors provide a fitness center with a running track around the perimeter of the floor, multifunctional halls for organizing lessons in various sports, and physiotherapy consulting rooms as an additional service to athletes or other clients with musculoskeletal problems. The building also has an outdoor area, which includes an outdoor gym and climbing wall, plus an accessible roof to watch the sunset. Keywords: sportovní centrum; společenské centrum; lezecké centrum; fyzioterapie; sports center; community center; climbing center; physiotherapy Available in digital repository of ČVUT.
Okrsek Zálesí - Sportovní a společenské centrum

Projekt společensko - sportovního centra navazuje na okolní urbanismus a dotváří prostor náměstí. Objekt je zasvěcen především sportu. Velkou část hmoty zabírá lezecké centrum rozprostírající se přes ...

Knytl Luboš; Karolína Baťková; Schejbal Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Česká Lípa - Dům dětí a mládeže
Dvořák Václav; Ludmila Stará; Jambor Petr
2021 -
Obsahem této diplomové práce je návrh domu dětí a mládeže v České Lípě spravovaný Salesiánskou komunitou. Diplomní projekt navazuje na předdiplomního projektu ČESKÁ LÍPA - NOVÁ MĚSTSKÁ ČÁST, který se zabýval urbanistickou studií území zrušeního nádraží. Náplní této práce je architektonická studie se zpracováním části dokumentace pro stavební povolení. Navržený dům je součástí bloku, svým řešením reaguje na stávající zástavbu v dané lokalitě.The contents of this thesis are the design of youth centre in České Lípa managed by the Salesian community. The diploma project follows on from the pre-diploma project ČESKÁ LÍPA - the New City PART, which looked at urban studies of the territory of the cancelled railway station. The scope of this work is an architectural study with the processing of part of the building permit documentation. The proposed house is part of a block, its solution responding to the existing development in the site. Keywords: Salesiáni Dona Bosca; DDM; mimoškolní výuka; lezecká stěna; posilovna; taneční sál; kaple; Don Bosco‘s Salesians; DDM; extracurricular; climbing wall; gym; ballroom; chapel Available in digital repository of ČVUT.
Česká Lípa - Dům dětí a mládeže

Obsahem této diplomové práce je návrh domu dětí a mládeže v České Lípě spravovaný Salesiánskou komunitou. Diplomní projekt navazuje na předdiplomního projektu ČESKÁ LÍPA - NOVÁ MĚSTSKÁ ČÁST, který se ...

Dvořák Václav; Ludmila Stará; Jambor Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Polyfunkční dům Florenc                             
Daďa Jaroslav; Bernadeta Szalaiová; Oppelt Jan
2021 -
Předmětem diplomové práce byl návrh chybějícího nárožního objektu na Florenci. Záměrem bylo navrhnout nový rezidenční dům s luxusními byty doplněným o komerční jednotku, který reaguje na okolní historickou zástavu a také na stávající podloubí ve vedlejším objektu. V domě se nachází sedm nadzemních podlaží, přičemž na každém jsou tři byty. Obyvatelé domu mají možnost sdílet společné aktivity v posledním nadzemním podlaží, případně odpočívat ve vnitrobloku. Nárožní dům také nabízí rozsáhlé výhledy na historické centrum Prahy. Navržená stavba je inspirována obloukovými prvky v okolí a symetricky reaguje na nároží na konci ulice Za Poříčskou bránou. Fasádu tvoří perforovaný plech, který je na lodžiích horizontálně uzavíratelný a nabízí možnost většího soukromí. Velké skleněné plochy jsou stíněné horizontálními screenovými roletami.The goal of this diploma thesis was to design a missing corner building on Florenc. The intention was to build a new residential building with luxury apartments supplemented by a commercial unit which responds to the surrounding historical buildings and also to the existing arcade located in the adjacent building. The building has seven floors, each with three apartments. Residents have a possibility to share social activities on the top floor or relax in the courtyard. The corner building also offers various scenic views over Prague's historical city center. The proposed building is inspired by arched elements in the surrounding and reacts symmetrically to the corner of Za Poříčskou bránou street. The facade consists of perforated sheet metal that can be closed on the balconies in the horizontal direction to provide a possibility of greater privacy. Large glass areas are shaded by horizontal screening blinds. Keywords: Florenc; nárožní budova; byty; Florenc; corner building; apartments Available in digital repository of ČVUT.
Polyfunkční dům Florenc                             

Předmětem diplomové práce byl návrh chybějícího nárožního objektu na Florenci. Záměrem bylo navrhnout nový rezidenční dům s luxusními byty doplněným o komerční jednotku, který reaguje na okolní ...

Daďa Jaroslav; Bernadeta Szalaiová; Oppelt Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Polyfunkční objekt v nové rezidenční části Mladé Boleslavi
Linhartová Eva; Lukáš Jirásek; Job Petr
2021 -
Návrh polyfunkčního domu v rezidenční části Mladé Boleslavi vychází z urbanistické studie v rámci předdiplomního projektu. Nachází se v blízkosti parku Štěpánka a historické dělnické kolonie Podchlumí. Diplomová práce je zpracována v rozsahu architektonické studie a část dokumentace pro stavební řízení. Polyfunkční dům se skládá ze dvou částí - hotel a bytový dům, který se nachází v blízkosti centrálního dvouúrovňového náměstí. Hotel tvoří výškovou dominantu a je situován podél pěší zóny ústící od kostelu k divadlu, která tvoří jednu z hlavních kompozičních os území. Jeho vzhled je podpořen opláštěním z perforovaného plechu s imitací cortenu. Hotel má mnoho služeb - resturace, kavárna, fitness centrum, konferenční místnosti a skybar. Bytový dům je naopak v blízkosti základní školy. V obou budovách je přízemí, které přiléhá pěší třídě, věnováno komerčním plochám. V nové vzniklé rezidenční čtvrti bude tento Polynfunkční dům dominantní architekturou, která vnese tomuto místu charakter.The design of a multifunctional building in the residential part of Mladá Boleslav is based on an urban study, which was prepared as a part of the undergraduate project. It is located near Štěpánka Park and the historic workers' colony Podchlumí. The diploma thesis is processed in the scope of architectural study and part of the documentation for construction proceeding. The multifunctional building consists of two parts - a hotel and an apartment building, which is located near the central two-level square. The hotel creates the height dominant and is located along the pedestrian zone leading from the church to the theater, which is one of the main compositional axes of the territory. The appearance of the hotel is supported by a perforated sheet cladding with imitation corten. The hotel offers a lot of services such as restaurant, cafe, fitness center, conference rooms and skybar. On the contrary, the apartment building is situated near the primary school. In both buildings there is the ground floor, which is adjacent to the pedestrian street, dedicated to commercial areas. In the newly created residential area, this multifunctional building will represent the dominant architecture that will bring character to this place. Keywords: polyfunkční dům; hotel; bytový dům; urbanismus; corten; zeleň; multifuctional building; hotel; apartment building; urbanism; corten; greenery Available in digital repository of ČVUT.
Polyfunkční objekt v nové rezidenční části Mladé Boleslavi

Návrh polyfunkčního domu v rezidenční části Mladé Boleslavi vychází z urbanistické studie v rámci předdiplomního projektu. Nachází se v blízkosti parku Štěpánka a historické dělnické kolonie ...

Linhartová Eva; Lukáš Jirásek; Job Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Okrsek Zálesí - Informační centrum - pavilon v technologii 3D tisku
Knytl Luboš; Michal Rešetár; Tuček Petr
2021 -
Cieľom tejto diplomovej práce bolo navrhnúť kultúrno informačný pavilón vytvorený technológiou 3D tlače z betónu. Práca nadväzuje na preddiplomový projekt, architektonicko - urbanistickú štúdiu územia Štúrova - Zálesí Praha 4. Pavilón je súčasťou priestoru námestia, ktoré predstavuje ťažiskový bod novo navrhnutej oblasti.Technológia 3D tlače ponúka v architektúre doposiaľ nepreskúmané možnosti. Betón ako tekutý kameň, ktorý vytvára nové formy a textúry. Hlavným prvkom pavilónu je 3D vytlačená betónová stena. Mohutná plynúca masa vychádzajúca z kriviek definujúcich priestor. Pavilón predstavuje organickú skulptúru v ortogonálnom prostredí mesta, ktorá reaguje na svoje okolie.The main objective of this master thesis was to design a cultural and information pavilion, created by 3D concrete printing technology. It follows up on a pre-thesis project, an architectural and urban study of the Štúrova - Zálesí area in Prague 4. The pavilion is a part of the square, which represents a focal point of the newly designed area. The 3D printing technology in architecture offers many opportunities that have not been fully explored yet. Concrete as a liquid stone creates new forms and textures. The main element of the pavilion is a 3D printed concrete wall. Massive flowing form coming out from the curves that define the space. The pavilion represents an organic sculpture in the orthogonal environment of the city that corresponds with its surroundings. Keywords: 3D tisk; beton; pavilon; Krč; 3D printing; concrete; pavilion; Krč Available in digital repository of ČVUT.
Okrsek Zálesí - Informační centrum - pavilon v technologii 3D tisku

Cieľom tejto diplomovej práce bolo navrhnúť kultúrno informačný pavilón vytvorený technológiou 3D tlače z betónu. Práca nadväzuje na preddiplomový projekt, architektonicko - urbanistickú štúdiu územia ...

Knytl Luboš; Michal Rešetár; Tuček Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Polyfunkční dům Florenc                             
Tichý Ladislav; Ondřej Čeliš; Dydovič Pavel
2021 -
Předmětem mé diplomové práce je návrh komerčního domu s pasáží, otevřených arkád s návazností na komerční parter bytového domu, přilehlých veřejných prostor nově vzniklého náměstí a koncepce Severojižní magistrály. Diplomová práce navazuje na předdiplomový projekt zpracovávaný v zimním semestru. Ten se zabýval urbanistickou koncepcí území kolem Masarykova nádraží, Negrelliho viaduktu, autobusového nádraží Florenc, stanicí metra Florenc a Severojižní magistrálou. Cílem práce bylo vytvořit projekt v rozsahu architektonické studie, součástí zadání bylo také zpracování vybrané technické dokumentace pro stavební povolení.My diploma thesis introduces the design of a commercial house with passage, arcades with a connection to the commercial parterre of an apartment house, adjacent public spaces of the recently created square and the concept of the North-South highway. The diploma thesis follows up on the undergraduate project elaborated in the winter semester. This project dealt with the urban concept of the area around Masaryk railway station, the Negrelli viaduct, the Florenc bus station, the Florenc metro station and the concept of the North-South highway. The purpose of the thesis was to create an architectural study and the documentation that is necessary for gaining the building permit. Keywords: Polyfunkční dům; arkády; Florenc; Multifunctional; arcade; Florenc Available in digital repository of ČVUT.
Polyfunkční dům Florenc                             

Předmětem mé diplomové práce je návrh komerčního domu s pasáží, otevřených arkád s návazností na komerční parter bytového domu, přilehlých veřejných prostor nově vzniklého náměstí a koncepce ...

Tichý Ladislav; Ondřej Čeliš; Dydovič Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Okrsek Zálesí - Centrum zdravotnických služeb
Knytl Luboš; Sandra Juchymová; Schejbal Ladislav
2021 -
Předmětem této diplomové práce je architektonicko – stavební návrh centra zdravotnických služeb v lokalitě Praha – Krč. Hmotový koncept návrhu vychází z urbanistického návrhu řešené oblasti v rámci předdiplomního projektu. Jedná se o návrh objektu pro poskytování široké nabídky zdravotnických služeb pro místní obyvatele a pro obyvatele Domu pro seniory Krč. Nachází se zde ambulance s rentgenem a ultrazvukem, ortodoncie, stomatologie, rehabilitace, fyzioterapie, pedagogicko – psychologická poradna, dětská psychologie a psychologie pro dospělé. V objektu se nachází také prostory pro skupinová sezení.The topic of this thesis is architectual and constructional concept of medical and health center in Praha – Krč. The shape and profile of this concept comes from the urbanistic proposal of the area presented as a separate project which preceded this thesis. It is a concept of building that provides wide area of health services for local residents and also for the retirement home for elderly „Dům pro seniory Krč“. Located at the building there are the following medical services: emergency room with X-ray and ultrasound, orthodontia, stomatogoly, rehabilitation, physiotherapy, pedagogic and psychological assistance and psychological assistance for adults and kids as well as premises for group sessions. Keywords: budova; zdravotnictví; ambulance; building; healthcare; ambulance; medical Available in digital repository of ČVUT.
Okrsek Zálesí - Centrum zdravotnických služeb

Předmětem této diplomové práce je architektonicko – stavební návrh centra zdravotnických služeb v lokalitě Praha – Krč. Hmotový koncept návrhu vychází z urbanistického návrhu řešené oblasti v rámci ...

Knytl Luboš; Sandra Juchymová; Schejbal Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Kostel v nové rezidenční části Mladé Boleslavi
Linhartová Eva; Viktorie Vaňková; Dvořák Jakub
2021 -
Tématem diplomové práce je zpracování architektonické studie kostela v Mladé Boleslavi s komunitním centrem, včetně vybraných technických částí projektové dokumentace. Návrh navazuje na urbanistickou studii nové rezidenční části v Mladé Boleslavi. Kostel je umístěn na západním konci nové čtvrti a navazuje na pěší osu propojující kulturní dům, hlavní náměstí a řešený objekt kostela. Budova plně respektuje a zdůrazňuje pěší osu. Budova je rozdělena na dvě části právě již zmiňovanou osou. Jednou částí je samostatný kostel, druhou částí je Komunitní centrum. Tyto dvě části jsou propojené částečně prosklenou vstupní halou. V komunitním centru můžeme najít knihovnu, konferenční sál, dvě klubovny s přičleněnou kuchyňkou, kancelář kazatele. V druhém podlaží se potom nacházejí dva byty. Jeden pro kazatele, druhý pro správce objektu. Komunitní centrum je částečně podsklepené. V podzemním podlaží je umístěno technické vybavení. Komunitní centrum má plochou střechu, část kostela má střechou šikmou. Osa hřebene je zároveň osa sálu kostela. Hřeben postupně graduje směrem k oltáři a vytváří tak dynamiku objektu. V rámci práce bylo řešeno i přilehlé okolí, nástupní plocha kostela a polosoukromé nádvoří, navazující na lesopark Štěpánku. Kostel je navrhován pro Církev bratrskou.The subject of this Masters thesis is an architectural study of Church at Mladá Boleslav with community center. Masters thesis includes selected parts of civil engineering documentation. The study is based on a pre-masters thesis of an urban study: New Residential area at Mladá Boleslav. The church is placed in the West area of the new district. The district is divided by a pedestrian axis which connects Cultural center and Church trough main square. This axis was a base element in the church design. The building is divided into two parts by the aforementioned axis. First part is a church auditorium, second part is a community center. These two sections are connected trough an entrance hall. Where a library, conference hall, two lounges with connected kitchenette and preacher’s office in the community center can be found. There are two apartments on the first floor of the community center. First apartment is for a preacher and his family. Second one is for a building manager. We can find a basement under one part of the community center. Its function is purely technical. The community center has a flat roof. The church has a sloping roof. The ridge of the sloping roof corresponds with a church auditorium axis. The slope is graduating to the highest point which is placed above an altar. Adjacent surroundings were also designed in this thesis. There is a small square before the church and a semi-private courtyard behind. The courtyard is in harmony with nearby forest called Štěpánka which is right next to it. The church was designed for Církev Bratrská. Keywords: kostel; Mladá Boleslav; komunitní centrum; Církev bratrská; komunita; náboženství; víra; křížová cesta; oltář; rezidenční čtvrť; modlitebna; nádvoří; vodní prvek; veřejný prostor; veřejná budova; architektonická studie; parter; občanská vybavenost; evangelický kostel; svatostánek; church; Mladá Boleslav; Církev bratrská; community; religion; Stations of the Cross; altar; residential area; chapel; courtyard; water element; sanctuary; public space; public building; architecture study; outdoor furniture; civic building; Evangelical church; community center Available in digital repository of ČVUT.
Kostel v nové rezidenční části Mladé Boleslavi

Tématem diplomové práce je zpracování architektonické studie kostela v Mladé Boleslavi s komunitním centrem, včetně vybraných technických částí projektové dokumentace. Návrh navazuje na urbanistickou ...

Linhartová Eva; Viktorie Vaňková; Dvořák Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases