Number of found documents: 1022
Published from to

Prezentace, dialog nebo "Verflechtung"? Formy komunikace v práci Goethe-Institutu na příkladu konceptu Themenraum
Svobodová, Marie; Zelená, Alena; Emler, David
2024 - German
This thesis explores the topic of German Foreign Cultural Work of the Goethe-Institut and aims to answer the question of whether, in accordance with the latest Foreign Office conception from 2011 and the general trend of "normalization" in German foreign policy, it tends to focus more on pursuing national interest and unilateral presentation, rather than on equal dialogue. The study first investigates this question based on available secondary and primary sources on foreign cultural policy and subsequently describes the latest trends in the communication of the Goethe-Institut. The second part of the thesis is a case study, illustrating the use of three forms of communication (presentation, dialogue, and interconnection) in the work of the Goethe-Institut, exemplified by the implementation of the Themenraum concept (theme space) that has been in use since 2016 in five Goethe- Instituts (in Prague, Warsaw, Bratislava, New York, and Riga). Interviews with employees of these institutes, their websites, and internal materials on Themenraum were analysed. These examples demonstrates that in the work of the Goethe-Institut, all these three communication formats are typically found to complement each other and form a functional whole. Tato diplomová práce se věnuje tématu německé zahraniční kulturní práce Goethe-Institutu a klade si otázku, zda se v souladu s poslední koncepcí ministerstva zahraničí z roku 2011 a obecným trendem "normalizace" v německé zahraniční politice více soustředí na sledování národního zájmu a jednostrannou prezentaci, spíše než na rovnocenný dialog. Práce tuto otázku zkoumá nejprve na základě dostupných sekundárních i primárních zdrojů k zahraniční kulturní politice a následně popisuje nejnovější trendy v komunikaci Goethe- Institutu. Druhá část práce je případovou studií, kde je použití tří forem komunikace (prezentace, dialog a propojení) v práci Goethe-Institutu ilustrováno na příkladu implementace konceptu Themenraum (tematický prostor) od roku 2016 do současnosti v pěti Goethe-Institutech (v Praze, Varšavě, Bratislavě, New Yorku a Rize). Analyzovány byly rozhovory se zaměstnanci těchto institutů, jejich webové stránky i některé interní materiály k Themenraum. Na tomto příkladě je ukázáno, že v práci Goethe-Institutu můžeme najít zpravidla všechny tyto formáty, které se navzájem doplňují a společně tvoří funkční celek. Keywords: Goethe-Institut; německá zahraniční kulturní politika; německá zahraniční kulturní práce; Themenraum (tematický prostor); interkulturní dialog; Goethe-Institut; German Foreign Cultural Policy; German Foreign Cultural Work; Themenraum (Theme Space); intercultural dialogue Available in a digital repository NRGL
Prezentace, dialog nebo "Verflechtung"? Formy komunikace v práci Goethe-Institutu na příkladu konceptu Themenraum

This thesis explores the topic of German Foreign Cultural Work of the Goethe-Institut and aims to answer the question of whether, in accordance with the latest Foreign Office conception from 2011 and ...

Svobodová, Marie; Zelená, Alena; Emler, David
Univerzita Karlova, 2024

Mosty mezi myšlením a jednáním u Hannah Arendtové - soudnost
Lobenhofer, Emma; Sepp, Hans Rainer; Kurbacher, Frauke
2024 - German
Keywords: Hannah Arendt; Denken; Handeln; Urteilem; Hannah Arendt; Thinking; Action; Judgment Available in a digital repository NRGL
Mosty mezi myšlením a jednáním u Hannah Arendtové - soudnost

Lobenhofer, Emma; Sepp, Hans Rainer; Kurbacher, Frauke
Univerzita Karlova, 2024

K teorii funkcionalizace z hlediska náhledu podstat u Maxe Schelera
Lu, Kuan; Sepp, Hans Rainer; Kutlu, Evrim
2024 - German
Keywords: Scheler; Funktionalisierung; Wesen; Phänomenologie; Anschauung; Reduktion; Geist; Scheler; Functionalizing; essence; phenomenology; intuition; reduction; mind Available in a digital repository NRGL
K teorii funkcionalizace z hlediska náhledu podstat u Maxe Schelera

Lu, Kuan; Sepp, Hans Rainer; Kutlu, Evrim
Univerzita Karlova, 2024

Sny protagonistek o společenském vzestupu v románu Irmgard Keunové Gilgi, jedna z nás a Elfriede Jelinkové Milovnice
Zittová, Adéla; Broukalová, Jindra; Markvartová, Eva
2024 - German
This thesis concerns the theme of female protagonists' dreams of social advancement in two novels, Gilgi, One of Us by Irmgard Keun and Women as Lovers by Elfriede Jelinek. It is divided into three main parts, with the introductory part focusing on the novel Gilgi, One of Us, the second part on Women as Lovers, and the final part on a comparative analysis of the protagonists' dreams of social ascent. Before the analysis itself, the first two chapters initially offer a theoretical background to the books in the form of a cultural and literary context and an introduction to the author's life. Thus, in the case of Gilgi, One of Us, the focus lies primarily on society during the Weimar Republic, the concept of the new woman is introduced, and as far as the literary context is concerned, the literature of the new objectivity is discussed. The analysis shows that the protagonist Gilgi corresponds to the concept of the new woman. Her inner attitude, built on diligence and discipline, is the basis for her ambitious dreams of getting as far as possible through her own efforts. In the case of The Women as Lovers the status of women in the second half of the 20th century is underlined, the feminist-oriented literature of the 1970s is introduced, and the protagonists Brigitte and Paula are portrayed as women... Tato práce se zabývá tématem snů ženských protagonistek o společenském vzestupu ve dvou románech: Gilgi, jedna z nás od Irmgard Keunové a Milovnice od Elfriede Jelinekové. Práce je rozdělena do tří hlavních částí, přičemž úvodní část se věnuje románu Gilgi, jedna z nás, druhá část románu Milovnice a závěrečná část srovnávací analýze snů protagonistek o společenském vzestupu. První dvě kapitoly nabízí před samotnou analýzou nejprve teoretické pozadí knih v podobě kulturního a literárního kontextu a úvodu do života auterek. Tedy v případě knihy Gilgi, jedna z nás je pozornost zaměřena především na společnost v období Výmarské republiky, je představen koncept nové ženy a co se literárního kontextu týče, je pojednáno o literatuře nové věcnosti. Z analýzy vyplývá, že hlavní hrdinka Gilgi odpovídá konceptu nové ženy. Její vnitřní postoj, postavený na píli a disciplíně, je základem pro její ambiciózní sny dostat se co nejdál vlastním přičiněním. V případě knihy Milovnice je vyzdvihnuto postavení žen v druhé polovině 20. století, je představena feministicky orientovaná literatura 70. let 20. století a jsou přiblíženy hlavní hrdinky Brigitte a Paula. Ty jsou vykresleny jako ženy, které se nedokáží samy ve společnosti posunout a sny o vzestupu jsou závislé na jejich mužích. Ze závěrečného porovnání snů... Keywords: Nová žena; sny o vzestupu; společnost; svatba; nezávislost; láska; New woman; dreams of advancement; society; marriage; independence; love Available in a digital repository NRGL
Sny protagonistek o společenském vzestupu v románu Irmgard Keunové Gilgi, jedna z nás a Elfriede Jelinkové Milovnice

This thesis concerns the theme of female protagonists' dreams of social advancement in two novels, Gilgi, One of Us by Irmgard Keun and Women as Lovers by Elfriede Jelinek. It is divided into three ...

Zittová, Adéla; Broukalová, Jindra; Markvartová, Eva
Univerzita Karlova, 2024

Nostalgie v prózách Josepha Rotha ve třicátých letech 20. století
Tužilová, Michaela; Tvrdík, Milan; Glosíková, Viera
2023 - German
This thesis explores the feeling of nostalgia found in the works by Joseph Roth from the 1930's, namely in two novels (Radetzky March, The Emperor's Tomb) and one novella (The Bust of the Emperor). The main concern of the thesis is the Habsburg nostalgia and the longing for the former Austro-Hungarian Monarchy that the author of these works experienced. The first part describes nostalgia (not only from a psychological but also from a philosophical point of view) and its occurrence in literature, especially in the German-written literature of the period after the First World War. The next chapters deal with the author and the historical context of the period. Joseph Roth's views and opinions were greatly influenced by various historical events and his life experiences, so this section outlines an overview of Austrian history relating to each of the three books, as well as the author's life journey. The second part of the thesis analyses the three above mentioned books from the perspective of the Habsburg nostalgia and the longing for the Austro-Hungarian monarchy through the eyes of the author but also from the perspective of the nostalgia of the individual characters who appear in the books. Some of the characters even share the author's attitudes and opinions. The analysis is supported by excerpts... Tato diplomová práce se zabývá pocitem nostalgie obsaženého v dílech Josepha Rotha z 30. let 20. století, konkrétně ve dvou románech (Pochod Radeckého, Kapucínská krypta) a jedné novele (Císařova bysta). Jedná se zejména o habsburskou nostalgii a stesk po zaniklé Rakousko-uherské monarchii, které autor těchto děl pociťoval. V první části je popsána nostalgie (nejen z psychologického, ale i z filozofického hlediska) a její výskyt v literatuře, zejména v německy psané literatuře z období po první světové válce. Další kapitoly se věnují autorovi a historickému kontextu doby. Myšlenky a postoje Josepha Rotha byly značně ovlivněny historickými událostmi a jeho životními zkušenostmi, proto je v této části nastíněn přehled Rakouských dějin vztahujících se k jednotlivým Rothovým knihám a také autorova životní cesta. V druhé části se práce věnuje analýzám tří výše zmíněných knih, a to z pohledu habsburské nostalgie a stesku po zaniklé monarchii očima autora, ale i z pohledu nostalgie jednotlivých postav, které v knihách vystupují. Některé z postav dokonce sdílí autorovy postoje a názory. Analýza je provázena úryvky a citacemi z jednotlivých děl, na nichž jsou diskutovány poznatky zkoumání. Poslední část analýzy se zabývá židovskou otázkou, která je také důležitou součástí Rothových děl, zejména kvůli jeho... Keywords: Joseph Roth; Prosa; Roman; Novelle; Radetzkymarsch; Die Kapuzinergruft; Die Büste des Kaisers; Nostalgie; Joseph Roth; prose; novel; short story; Radetzky March; The Emperor's Tomb; The Bust of the Emperor; nostalgia Available in a digital repository NRGL
Nostalgie v prózách Josepha Rotha ve třicátých letech 20. století

This thesis explores the feeling of nostalgia found in the works by Joseph Roth from the 1930's, namely in two novels (Radetzky March, The Emperor's Tomb) and one novella (The Bust of the Emperor). ...

Tužilová, Michaela; Tvrdík, Milan; Glosíková, Viera
Univerzita Karlova, 2023

Současná německá mluva mládeže na základě časopisů pro mladistvé ,,Bravo" a ,,Cool". Jazykovědný výzkum
Šteffelová, Denisa; Zeman, Dalibor; Broukalová, Jindra
2023 - German
This diploma thesis examines the linguistic construction of the youth language in the widely read teenage magazines "Bravo" and "Cool". The aim of this work is to determine what linguistic and stylistic means define the speech of young people. In the foreground of the analysis, which seeks to define the differences and similarities between the German and Austrian youth languages using a sociolinguistic basis rooted in the theory of language varieties, is the ever-growing phenomenon of combining German with English, i.e. "Denglisch".The study also explores the extent to which text genres in mass media influence linguistic varieties. The thesis initially defines the specialized terms in the context of variation linguistics, with diatopic and diastratic varieties playing an important role. Subsequently, the features of youth language are presented, with an emphasis on linguistic and stylistic markers. The results show that both "Bravo" and "Cool" include Anglicisms. The investigation reveals that the use of lexical neologisms in "Bravo" is not significantly more frequent than in "Cool". It appears that both magazines occasionally employ such neologisms to make their texts more interesting and appealing, but they may not be as prominent as other stylistic features and linguistic aspects. Overall,... Tato diplomová práce zkoumá lingvistickou výstavbu řeči mládeže v časopisech pro mladistvé Bravo a Cool. Cílem této práce je stanovit, jakými jazykovými a stylistickými prostředky je vymezena řeč mladých. V popředí analýzy, jež se snaží pomocí sociolingvistického základu zakotveného v teorii jazykových variet vymezit rozdíly a podobnosti mezi německou a rakouskou řečí mládeže, stojí stále rostoucí fenomén kombinování němčiny s angličtinou, tedy ,,Denglisch". Práce také zkoumá, do jaké míry textové žánry v masových médiích ovlivňují jazykové varianty. Nejprve jsou definovány odborné termíny v kontextu lingvistiky variet, přičemž důležitou roli hrají diatopické a diastratické varianty. Následně jsou představeny charakteristiky současného jazyka, se zaměřením na jazykové a stylistické prostředky. Výsledky ukazují, že jak v časopise Bravo, tak v Cool se vyskytují anglicismy. Výzkum ukazuje, že používání lexikálních novotvarů v Bravo není výrazně častější než v Cool. Zdá se, že oba časopisy občas používají tyto novotvary, aby jejich texty byly zajímavější a přitažlivější, ale pravděpodobně nejsou tak výrazné jako jiné stylistické prostředky a jazykové tendence. Celkově přispívají časopisy Bravo a Cool k vytváření moderní jazykové atmosféry řeči mládeže prostřednictvím svého používání jazykových inovací,... Keywords: sociolingvistika; jazykové variety; německá mluva mládeže; časopisy pro mládež; denglisch; sociolinguistics; variety linguistics; German youth language; teen magazines; Denglisch Available in a digital repository NRGL
Současná německá mluva mládeže na základě časopisů pro mladistvé ,,Bravo" a ,,Cool". Jazykovědný výzkum

This diploma thesis examines the linguistic construction of the youth language in the widely read teenage magazines "Bravo" and "Cool". The aim of this work is to determine what linguistic and ...

Šteffelová, Denisa; Zeman, Dalibor; Broukalová, Jindra
Univerzita Karlova, 2023

Erika Mann: politický kabaret v kontextu tehdejších německých kabaretních scén
Freundorfer, Jonas; Markvartová, Eva; Tvrdík, Milan
2023 - German
This thesis deals with the life and work of Erika Mann and her political cabaret Die Pfeffermühle in the context of the German cabaret scene at that time. The aim of this work is to present Erika Mann's life and the four-year existence of her cabaret, while reflecting on their significance in the present day. The rise of the German cabaret scene at that time is presented through examples of the most significant cabarets such as Die Katakombe, Kabarett der Komiker, or Schall und Rauch. These had a substantial influence on the appearance of Erika Mann's cabaret, which operated as an artistic opposition against National Socialism from 1933 to 1937. A part of this work also includes the interpretation of selected texts from Die Pfeffermühle, providing an authentic insight into the political and societal situation of that time, with themes such as tolerance, justice, or equality that still remain relevant today. Both Erika Mann and the form of political cabaret have something to offer to society even today. This is demonstrated through the presentation of the performance Erika Mann? by the German-Czech cabaret Das Thema, which was introduced in 2021. Based on an interview with one of the performers, the production is analyzed in detail. The result of this analysis provides a complex portrait of Erika... Tato diplomová práce se zabývá životem a dílem Eriky Mannové a jejím politickým kabaretem Die Pfeffermühle v kontextu tehdejší německé kabaretní scény. Cílem práce je představit život Eriky Mannové a čtyřletou existenci jejího kabaretu ve své době a zároveň reflektovat jejich odkaz v době dnešní. Rozkvět tehdejší německé kabaretní scény je představen na příkladech nejvýznamnějších kabaretů (jako byly Die Katakombe, Kabarett der Komiker nebo Schall und Rauch). Ty výrazně ovlivnily podobu kabaretu Eriky Mannové, který v letech 1933 až 1937 působil jako umělecká opozice proti politice národního socialismu. Část práce tvoří rovněž interpretace vybraných textů kabaretu Die Pfeffermühle, které poskytují autentický pohled na politickou a společenskou situaci té doby a díky svým tématům (jako je tolerance, spravedlnost nebo rovnost) jsou stále aktuální. Jak Erika Mannová, tak forma politického kabaretu mají společnosti co nabídnout i dnes. Tuto skutečnost dokládá i představení Erika Mann? česko-německého kabaretu Das Thema, uvedené v roce 2021. Představení je v práci podrobně rozebráno na základě rozhovoru s jedním z jeho představitelů. Výsledkem této analýzy je komplexní obraz o Erice Mannové, který díky jejímu osobnímu charismatu a nadčasovosti její kabaretní činnosti může přispívat k lepšímu porozumění... Keywords: Kabarett; Erika Mann; Pfeffermühle; politische Satire; Kabarettbühnen; Kleinkunst; cabaret; Erika Mann; Pfeffermühle; political satire; cabaret stages Available in a digital repository NRGL
Erika Mann: politický kabaret v kontextu tehdejších německých kabaretních scén

This thesis deals with the life and work of Erika Mann and her political cabaret Die Pfeffermühle in the context of the German cabaret scene at that time. The aim of this work is to present Erika ...

Freundorfer, Jonas; Markvartová, Eva; Tvrdík, Milan
Univerzita Karlova, 2023

Problém jazyka u Husserla a jeho recepce
Gvenetadze, Zura; Schnell, Alexander; Flock, Philip
2023 - German
The aim of the following paper is to show what problems Husserl's phenomenology poses in relation to language. At first sight, the problem of language seems irrelevant or uninteresting in Husserl's work, since the author himself never really problematized language. However, I insist that without a proper analysis of language, some key questions remain unanswered, including 1) epistemological questions such as how we can grasp something in language, 2) the nature of phenomenology itself. When natural attitudes are transformed into phenomenological ones, the question is whether or how language is transformed, and 3) the constitution of other phenomena - like ideality, history, etc. Because of the vastness of the subject, I have chosen to focus mainly on three points - 1) the influence of language on perception, 2) the nature of language itself, and 3) the ability of language to penetrate the deepest depths of subjectivity. These topics will not all be discussed in detail because it would require much more work. For this reason, I have chosen to understand Husserl's phenomenology through the background of the problem of language. This means that the whole explanation and analysis can only be understood in this context. With this approach, I was able to see new perspectives and shed new light on the... Das Ziel des folgenden Beitrags ist es, zu zeigen, welche Probleme Husserls Phänomenologie in Bezug auf die Sprache mit sich bringt. Auf den ersten Blick scheint das Problem der Sprache bei Husserl irrelevant oder uninteressant zu sein, da der Autor selbst die Sprache nie wirklich problematisiert hat. Ich bestehe jedoch darauf, dass ohne eine angemessene Analyse der Sprache einige Schlüsselfragen unbeantwortet bleiben, darunter 1) erkenntnistheoretische Fragen wie die, wie wir etwas in der Sprache erfassen können, 2) das Wesen der Phänomenologie selbst. Wenn natürliche Einstellung in eine phänomenologische umgewandelt wird, stellt sich die Frage, ob oder wie die Sprache umgewandelt wird, und 3) die Konstitution anderer Phänomene - wie Idealität, Geschichte usw. Aufgrund der Weite des Themas habe ich mich entschieden, mich hauptsächlich auf drei Punkte zu konzentrieren - 1) den Einfluss der Sprache auf die Wahrnehmung, 2) die Natur der Sprache selbst und 3) die Fähigkeit, durch die Sprache in die tiefste Tiefe der Subjektivität einzudringen. Diese Themen werden nicht alle ausführlich erörtert, weil es viel mehr Arbeit erfordern würde. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, Husserls Phänomenologie vor dem Hintergrund des Sprachproblems zu verstehen. Das bedeutet, dass die gesamte Erklärung und... Keywords: Phänomenologie; Sprache; Denken; Wahrnehmung; Gegenwart; Vorstellung; Repräsentation; phenomenology; language; thinking; perception; presence; imagination; representation Available in a digital repository NRGL
Problém jazyka u Husserla a jeho recepce

The aim of the following paper is to show what problems Husserl's phenomenology poses in relation to language. At first sight, the problem of language seems irrelevant or uninteresting in Husserl's ...

Gvenetadze, Zura; Schnell, Alexander; Flock, Philip
Univerzita Karlova, 2023

Singularita a pluralita světa. Martin Heidegger a Bruno Latour o vztahu světa a přírody
González Warcalde, Tadeo; Sehgal, Melanie; Trawny, Peter
2023 - German
The basic problem guiding this work is to what extent, in times of the New Climate Regime, the formation of the world in Martin Heidegger's Being and Time can be determined only by the understanding, signifying, and historical capacities of Dasein, and whether, consequently, it is possible to think a concept of the world within the framework of the existential analytic that forms itself beyond Dasein. This question places the relationship between the world and the Earth, as well as the materiality of the world itself, at the center of the discussion and invites a series of questions that are fundamental to thinking about both contemporary philosophy and the (eco)political problems of our society. By explicating this problem, we will first try to clarify the limits of the concept of world and existence in the framework of existential analytics, then we will deal with the concepts of matter and nature - largely neglected in this field - and finally we will reflect on the notion of co-inhabitability in relation to the concept of world. However, this question is posed starting from a theoretical position that stands outside of Heidegger's own philosophy, but which shares common elements with it to some extent, namely: Bruno Latour's postnaturalism. This philosophy, on the one hand, emphasizes the role of... Das Grundproblem, das diese Arbeit leitet, ist inwieweit in Zeiten der Neue Klimaregime die Bildung der Welt in Martin Heideggers Sein und Zeit nur durch die verstehende, bedeutende und geschichtliche Vermögen des Daseins bestimmt werden kann und ob es folglich möglich ist, einen Begriff der Welt im Rahmen der existenziale Analytik zu denken, die sich jenseits des Daseins bildet. Diese Frage stellt die Beziehung zwischen der Welt und der Erde sowie die Materialität der Welt selbst in das Zentrum der Diskussion und lädt zu einer Reihe von Fragen ein, die sowohl für das Nachdenken über die zeitgenössische Philosophie als auch über die (öko)-politischen Probleme unserer Gesellschaft von grundlegender Bedeutung sind. Durch die Erläuterung dieses Problems werden wir zunächst versuchen, die Grenzen des Begriffs der Welt und des Daseins im Rahmen der Existenzanalytik zu klären, dann werden wir uns mit den - in diesem Bereich weitgehend vernachlässigten - Begriffen der Materie und der Natur befassen, und schließlich werden wir über den Begriff der Mitbewohnbarkeit in Bezug auf den Begriff der Welt nachdenken. Diese Frage wird jedoch gestellt, ausgehend von einer theoretischen Position, die außerhalb von Heideggers eigene Philosophie steht, die jedoch in gewisser Masse gemeinsame Elemente mit ihr teilt, nämlich:... Keywords: Heidegger; Latour; Welt; Natur; Materialität; Heidegger; Latour; World; Nature; Materiality Available in a digital repository NRGL
Singularita a pluralita světa. Martin Heidegger a Bruno Latour o vztahu světa a přírody

The basic problem guiding this work is to what extent, in times of the New Climate Regime, the formation of the world in Martin Heidegger's Being and Time can be determined only by the understanding, ...

González Warcalde, Tadeo; Sehgal, Melanie; Trawny, Peter
Univerzita Karlova, 2023

Subjektivita a imanence: Recepce Kanta v Adornově "Negativní dialektice"
Rekhviashvili, Guram; Klass, Tobias Nikolaus; Hartung, Gerald
2023 - German
Subjectivity and Immanence: Kant's Reception in Adorno's "Negative Dialectics" - Guram Rekhviashvili Abstract The aim of this Master's thesis is to elaborate Kant's central position in Adorno's late dialectical project around the subject principle of the justification of objectivity and the thing-in-itself problem and, accordingly, to clearly situate Kant's role in the book Negative Dialectics. Rather than following the constellation of receptions in the models of the book that explicitly refer to Kant's themes (the models: freedom and metaphysics), my project aims to question Adorno's methodology of conceptualisation, which identifies the constellation processes as relating to the motifs of the Critique of Pure Reason. This leads to two central conclusions: The subjectivity of constellations as a communicative relational logic of concepts and non-conceptual disputes is methodologically grounded by the Kantian motifs of the concept of critique as hermeneutically valid, i.e. the concrete results and organisations of constellations are based in their developmental dynamics on the negative review process of representation. In other words, for Adorno, the conceptual principle of representation in the dialectical tradition is thoroughly shaped by Kant's questions of subjectivity. Secondly, the main task of the... Subjektivität und Immanenz: Kantrezeption in Adornos "Negative Dialektik" - Guram Rekhviashvili Abstract Ziel dieser Masterarbeit ist es, die zentrale Stellung Kants in Adornos spätdialektischem Projekt, um das Subjektprinzip der Objektivitätsbegründung und das Ding-an-sich-Problem herauszuarbeiten und dementsprechend die Rolle Kants in dem Buch Negative Dialektik klar zu verorten. Anstatt der Rezeptionskonstellation in den Modellen des Buches zu folgen, die sich explizit auf Kants Themen beziehen (die Modelle: Freiheit und Metaphysik), zielt mein Projekt darauf ab, Adornos Methodologie der Begriffsbildung zu hinterfragen, die die Konstellationsprozesse als auf die Motive der Kritik der reinen Vernunft bezogen identifiziert. Dies führt zu zwei zentralen Schlussfolgerungen: Die Subjektivität von Konstellationen als kommunikative Beziehungslogik von Begriffen und nicht-begrifflichen Auseinandersetzungen ist methodisch durch die kantischen Motive des Begriffs der Kritik als hermeneutisch gültig begründet, d.h. die konkreten Ergebnisse und Organisationen von Konstellationen beruhen in ihrer Entwicklungsdynamik auf dem negativen Überprüfungsprozess der Repräsentation. Zweitens besteht die Hauptaufgabe der negativ-dialektischen Begriffsanalyse darin, das Nicht-Begriffliche ohne die logische Priorität des... Keywords: Konstellation; Subjektprinzip; Vorrang des Objekts; Subjekt-Objekt-Beziehung; das Nicht-Begriffliche; das Somatische; Negativität; Alfred Sohn-Rethel; constellation; subject principle; primacy of the object; subject-object relationship; the non-conceptual; the somatic; negativity; Alfred Sohn-Rethel Available in a digital repository NRGL
Subjektivita a imanence: Recepce Kanta v Adornově "Negativní dialektice"

Subjectivity and Immanence: Kant's Reception in Adorno's "Negative Dialectics" - Guram Rekhviashvili Abstract The aim of this Master's thesis is to elaborate Kant's central position in Adorno's late ...

Rekhviashvili, Guram; Klass, Tobias Nikolaus; Hartung, Gerald
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases