Number of found documents: 438
Published from to

Vybraná témata z oblasti mediální výchovy a mediální gramotnosti
STŘÍLKOVÁ, Pavla; KOPECKÝ, Kamil
2019 - Czech
Závěrečná práce se zabývá mediální výchovou a riziky na internetu. Zaměřená je hlavně na nebezpečné výzvy, tzv. dangerous challenge. Toto riziko se stává stále aktuálnější, ale v České republice zatím neexistuje žádná vhodná metodika ani základní informace o problému. Teoretická část práce je zaměřená na teoretické zakotvení rizika, popisuje média, mediální gramotnost, mediální výchovu, rizikové jevy v prostředí internetu a nebezpečné výzvy. Praktická část je sondou mezi část žáků a studentů v České republice. Zjišťovali jsme například jestli znají internetové výzvy, jestli se s nimi setkali či je vyzkoušeli. This final thesis deals with education of media and risks on the internet. It is mainly focused on dangerous challenges. This danger is becoming more up to date, but in the Czech Republic there are no suitable methods or basic information about the problem. The theoretical part of the thesis is focused on theoretical grounding of the issue, describing media, media literacy, media education, risk phenomena on the internet and dangerous challenges. The practical part is a probe between a part of pupils and students in the Czech Republic. For example, we found out whether they knew the Internet challenges, came across them or tried them. Keywords: média; mediální výchova; mediální gramotnost; kyberšikana; kybergrooming; sexting; netolismus; dezinformace; nebezpečné internetové výzvy; modrá velryba; The Salt and Ice Challenge; The Duct Tape Challenge; The Choking Challenge; The Cinnamon Challenge; The BirdBox Challenge; The TidePod Challenge; media; media education; mediální literacy; cyberbullying; cybergrooming; sexting; netolism; disinformation; dangerous challenges; The Blue Whale Challenge; The Salt and Ice Challenge; The Duct Tape Challenge; The Choking Challenge; The Cinnamon Challenge; The BirdBox Challenge; The TidePod Challenge Available in digital repository of UPOL.
Vybraná témata z oblasti mediální výchovy a mediální gramotnosti

Závěrečná práce se zabývá mediální výchovou a riziky na internetu. Zaměřená je hlavně na nebezpečné výzvy, tzv. dangerous challenge. Toto riziko se stává stále aktuálnější, ale v České republice zatím ...

STŘÍLKOVÁ, Pavla; KOPECKÝ, Kamil
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Chápání člověka a společnosti v díle Ericha Fromma
KUČEROVÁ, Lada; ZIMA, Petr
2019 - Czech
Závěrečná práce je postavena na chápání člověka a společnosti u Ericha Fromma. Na začátku je uveden Frommův životopis a výčet jeho tvorby. Dále se práce zaměřuje na problém lidské přirozenosti, osobnost, temperament a pojetí charakteru. Závěrečná kapitola je věnována problému lásky, umění milovat. The bachelor thesis deals with the understanding of man and society at Erich Fromm´s work. It begins with Fromm,s CV. The thesis is further devided into three parts: character, human and love. Keywords: Charakter; společnost; nekrofilie; biofilie; láska; Character; society; love; naturalness; human Available in digital repository of UPOL.
Chápání člověka a společnosti v díle Ericha Fromma

Závěrečná práce je postavena na chápání člověka a společnosti u Ericha Fromma. Na začátku je uveden Frommův životopis a výčet jeho tvorby. Dále se práce zaměřuje na problém lidské přirozenosti, ...

KUČEROVÁ, Lada; ZIMA, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Letní tábor pro děti s ADHD
FEDÁKOVÁ, Jana; KOCOURKOVÁ, Vladimíra
2019 - Czech
Tato práce popisuje jak by mohl vypadat program letního tábora pro dětí mladšího školního věku, kde jsou i děti s ADHD. This paper describes how a summer camp program for younger school children could look like, with children with ADHD. Keywords: tábor; ADHD; děti; program; tábor; ADHD; děti; program Available in digital repository of UPOL.
Letní tábor pro děti s ADHD

Tato práce popisuje jak by mohl vypadat program letního tábora pro dětí mladšího školního věku, kde jsou i děti s ADHD....

FEDÁKOVÁ, Jana; KOCOURKOVÁ, Vladimíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Historie a vývoj základního školství v Bystřici nad Pernštejnem
NYKODÝMOVÁ, Zdena; KRÁKORA, Pavel
2019 - Czech
Závěrečná práce Historie a vývoj základního školství v Bystřici nad Pernštejnem popisuje souvislosti školství v obci od nejstarších dob až po současnost. Práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola zpracovává tématiku školství v českých zemích. Další kapitoly pojednávají o obci. Popisují historii, školství, současné základní školy a některé významné pedagogické osobnosti. Poslední kapitola navrhuje postup při využití závěrečné práce v pedagogické praxi. Součástí je i vypracovaný metodický list. Thesis History and development of primary education in Bystřice nad Pernštejnem describes contexts of education in the town from its origins to the present. The thesis is divided into six chapters. The first chapter deals with the topic of education in the area of Czech lands - nowadays Czech Republic. Next two chapters deal with the topic of the town itself. They describe history, education, contemporary primary schools and some of the most significant figures in pedagogy. The last chapter suggests an approach of using this thesis in pedagogical practice. The thesis also includes methodological guidelines. Keywords: Obec Bystřice nad Pernštejnem; vývoj školství; základní škola; školní budova; pedagog; Village Bystřice nad Pernštejnem; development education; primary school; school building; teacher. Available in digital repository of UPOL.
Historie a vývoj základního školství v Bystřici nad Pernštejnem

Závěrečná práce Historie a vývoj základního školství v Bystřici nad Pernštejnem popisuje souvislosti školství v obci od nejstarších dob až po současnost. Práce je rozdělena do šesti kapitol. První ...

NYKODÝMOVÁ, Zdena; KRÁKORA, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Historie a současnost základního školství v Bučovicích
ŠIŠKOVÁ, Miloslava; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Historie a současnost základního školství v Bučovicích

ŠIŠKOVÁ, Miloslava; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Drogová závislost
KOUTNÁ, Simona; URBANOVSKÁ, Eva
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Drogová závislost

KOUTNÁ, Simona; URBANOVSKÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Psychologie autority v pedagogické praxi
CHVÁLOVÁ, Kateřina; KONEČNÝ, Josef
2019 - Czech
Tato práce pojednává o fenoménu autority v pedagogické praxi. Vymezuje pojem autorita jako asymetrický sociální vztah, v němž jeden má vždy převahu nad druhým v určité oblasti, a jako hodnotu, která u druhého vzbuzuje vážnost, úctu. Dále je autorita rozdělena na dvě množiny, autoritu formální a osobnostní, podle toho, zda ji způsobují okolnosti vnější či vnitřní. Autorita osobnostní je dále rozdělena na autoritu funkční a nefunkční, přičemž autorita funkční je právě tou hodnotou, kterou chce učitel pěstovat a udržovat. Prostředky k udržení autority tato práce hledá ve třech oblastech. Ve vztahu učitele a školy, ve vztahu učitele k sobě samotnému a ve vztahu učitele s jeho žáky. This thesis deals with the phenomenon of authority in pedagogical work. It defines the term authority as an asymetrical social relationship where one always possesses a certain dominance over the other in a specific field. Then it defines authority as a value which exudes respect and dignity. The term authority is divided into two groups - formal and personal authority - according to whether it is caused by outer or inner circumstances. Personal authority is then divided into functional and non-functional authority, where functional authority is the value every teacher desires to grow and maintain. The means to maintain this authority are sought in three kinds of relationship. In the relationship between the teacher and the school, in the relationship of the teacher to himself and in the relationship between the teacher and his pupils. Keywords: autorita; učitel; žák; osobnost; funkční autorita; prostředky zvyšování autority; authority; teacher; pupil; personality; functional authority; means of raising authority Available in digital repository of UPOL.
Psychologie autority v pedagogické praxi

Tato práce pojednává o fenoménu autority v pedagogické praxi. Vymezuje pojem autorita jako asymetrický sociální vztah, v němž jeden má vždy převahu nad druhým v určité oblasti, a jako hodnotu, která u ...

CHVÁLOVÁ, Kateřina; KONEČNÝ, Josef
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Finanční gramotnost - doplněk k učebním textům základních a středních škol
JANOVSKÁ, Michaela; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Finanční gramotnost - doplněk k učebním textům základních a středních škol

JANOVSKÁ, Michaela; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Agresivita a šikana na střední škole
TVRDÁ, Kristýna; PLEVOVÁ, Irena
2019 - Czech
V závěrečné práci v teoretické části jsou zpracovány témata agrese a šikana, v praktické části je provedený průzkum agresivního chování a šikany na střední škole. Available in digital repository of UPOL.
Agresivita a šikana na střední škole

V závěrečné práci v teoretické části jsou zpracovány témata agrese a šikana, v praktické části je provedený průzkum agresivního chování a šikany na střední škole.

TVRDÁ, Kristýna; PLEVOVÁ, Irena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vliv sociálních sítí na sebehodnocení a osobnost dospívajících
BAŽOVÁ, Lenka; DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, Simona
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Vliv sociálních sítí na sebehodnocení a osobnost dospívajících

BAŽOVÁ, Lenka; DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, Simona
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases