Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 340726
Published from to

Geneze odtoku v alpinském povodí
Křeček Josef; Kateřina Dušková; Palán Ladislav
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá genezí odtoku z povodí alpínského typu ve Vysokých Tatrách, v závislosti na klimatických změnách. V práci je analyzována změna teploty, srážek, evapotranspirace, vodní bilance povodí a jezera, odtoková výška, změna pokrytí vegetací a půdní vlhkost. Z výsledků je patrná změna sezonního rozložení srážek, mírné oteplení, zvýšení výparu a pokles vodních bilancí. Vzrůstá hustota pokrytí vegetací, ale hodnoty půdní vlhkosti zůstávají konstantní. Hlavními příčinami změny geneze odtoku, vzhledem ke klimatickým změnám, jsou změny v rozložení srážkových úhrnů a nárůst teploty vzduchu. Dochází tak k dřívějšímu odtoku vody z povodí v rámci ročního cyklu.The aim of this thesis is to evaluate changes in the runoff genesis of an alpine catchment in The High Tatra Mountains related to the global climate change. In this study, hydrological impacts of climate changes concerned on characteristics of the air temperature, precipitation, evapotranspiration, water balance of both catchment and lake, density of the vegetation cover, and soil moisture. Evidently, the density of vegetation cover is growing; however, soil moisture values are constant. Main reasons of analysed changes in the runoff genesis are due to the global climate change (shifts in the seasonal distribution of precipitation sums and rising air temperatures). Consequences are visible in an earlier runoff within a year. Main reason of runoff genesis, due to climate change, is change of distribution precipitation and temperature rise. Consequence of this process is earlier runoff from catchment. Keywords: Geneze odtoku; alpínské povodí; klimatická změna; evapotranspirace; vodní bilance; Runoff genesis; alpine catchment; climate change; evapotranspiration; water budget Available in digital repository of ČVUT.
Geneze odtoku v alpinském povodí

Tato bakalářská práce se zabývá genezí odtoku z povodí alpínského typu ve Vysokých Tatrách, v závislosti na klimatických změnách. V práci je analyzována změna teploty, srážek, evapotranspirace, vodní ...

Křeček Josef; Kateřina Dušková; Palán Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Výstavba developerského projektu dvou bytových domů
Střelcová Iveta; Tereza Havránková; Velíšek Jan
2021 -
Bakalářská práce se zabývá developerským projektem s názvem Vila domy Volšovka v Červených Dvorcích u obce Sušice. Cílem je zjistit celkové investiční náklady projektu. Náklady na samotnou výstavbu budou zjištěny vytvořením položkového rozpočtu v KROS 4 na základě cenové soustavy ÚRS v cenové hladině 2021/I. Zbylé náklady budou sestaveny pomocí procentuální sazby ze základních rozpočtových nákladů stavby. Dále bude provedena analýza užšího okolí a následné určení prodejní ceny za 1 m2 podlahové plochy bytové jednotky. V konečné fázi bude představeno několik možností variant financování tohoto projektu a jejich zhodnocení.This bachelor´s thesis deals with the development project called Vila domy Volšovka, located in Červené Dvorce near Sušice. The aim is to detect the total investment costs of the project. The costs of the construction will be detected by creating an item budget in KROS 4 on the basis of ÚRS price system in the price level 2021/I. The rest of the costs will be assembled using a percentage of the basic budgetary costs of the construction. Furthermore, there will be an analysis of the surroundings and the selling price for 1 m2 of the floorspace will be determined. In the end, several financing options of the project will be introduced and evaluated. Keywords: kalkulace nákladů; cenová soustava ÚRS; položkový rozpočet; KROS 4; financování projketu; porovnání; cena; příjem; výdaj; cashflow; cost calculation; price system ÚRS; item budget; KROS 4; financing of a project; project financing; comparism; price; income; expense; cashflow Available in digital repository of ČVUT.
Výstavba developerského projektu dvou bytových domů

Bakalářská práce se zabývá developerským projektem s názvem Vila domy Volšovka v Červených Dvorcích u obce Sušice. Cílem je zjistit celkové investiční náklady projektu. Náklady na samotnou výstavbu ...

Střelcová Iveta; Tereza Havránková; Velíšek Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Povodňové jevy v oblasti Jizerských hor
Křeček Josef; Karolína Kohoutová; Marešová Ivana
2021 -
Cílem této bakalářské práce je analýza příčin a typologie povodňových jevů v oblasti Jizerských hor, zhodnocení vlivu dosavadních změn stavu povodí a klimatu na kulminační průtoky a objemy povodňové vlny a posouzení účinnosti protipovodňových opatření. Tato studie poskytuje jednak shrnutí dosud publikovaných literárních zdrojů k danému tématu a dále porovnává povodňové jevy pozorované na povodí relativně malém (Sklářský potok, profilu Jizerka, 1 km2) a velkém (Jizera, profil Železný Brod, 791 km2). Klimatická změna byla charakterizována posouzením trendu v časových řadách průměrných ročních teplot, ročních srážkových úhrnů a maximálních denních srážkových úhrnů. Výstupem je zhodnocení strategie protipovodňové ochrany v zájmové oblasti s ohledem na velikost a stav povodí.The aim of this bachelor thesis is to analyse causes and typology of flood phe-nomena in the Jizera Mountains (Czech Republic), to evaluate impacts of the watershed management and the global climate change on peak-flows and flood waves, as well as to estimate efficiency of flood control measures. This study presents a summary of related literature and provides a comparison of floods observed on the relatively small catchment of the Sklářský potok (the outlet at Jizerka, area of 1 km2) and the large catchment of the Jizera River (the outlet at Železný Brod, area of 791 km2). The global climate change was considered by analysing the trend in time-series of the mean annual air temperature, the annual sums of precipitation and the annual daily rainfall maxima. Outputs include the evaluation of flood control strategy in the studied region respecting the watershed area and land use. Keywords: Povodeň; protipovodňová ochrana; Jizerské hory; klimatická změna; Flood phenomena; flood control; the Jizera Mountains; climate change Available in digital repository of ČVUT.
Povodňové jevy v oblasti Jizerských hor

Cílem této bakalářské práce je analýza příčin a typologie povodňových jevů v oblasti Jizerských hor, zhodnocení vlivu dosavadních změn stavu povodí a klimatu na kulminační průtoky a objemy povodňové ...

Křeček Josef; Karolína Kohoutová; Marešová Ivana
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Kalkulace nosných položek rodinného domu
Střelcová Iveta; Aneta Sluková; Ráb Petr
2021 -
Bakalářská práce se zabývá individuální kalkulací nákladů vybraných nosných položek. Bylo vybráno sedm nosných položek ze zpracovaného položkového rozpočtu na stavební objekt rodinného domu, umístěného v obci Volenice. Cílem je zkalkulovat tržní ceny položek a porovnat je s cenami směrnými. Směrné ceny byly převzaty z cenových soustav společností ÚRS CZ a.s. a RTS, a.s. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, vztahující se k oceňování a k oceňovacím programům. V praktické části jsou porovnány u jednotlivých vybraných nosných položek tržní ceny s cenami směrnými. Zjišťuje se, kde se jednotlivé přímé náklady liší. Na závěr je shrnutí porovnání cen u přímých nákladů a vyhodnocení práce.The bachelor's thesis deals with the individual cost calculation of selected main items. Seven main items were selected from the processed item budget for the construction of a family house located in the village of Volenice. The aim of the thesis is to calculate the market prices of items and compare them with guide prices. The guide prices were taken from the price systems of ÚRS CZ a.s. and RTS, a.s. The theoretical part explains the concepts that relate to valuation and valuation programs. In the practical part, they are compared for individual selected main items of market prices with guide prices. It is determined where the individual direct costs differ. Finally, there is a summary of price comparisons for direct costs and evaluation of work. Keywords: Individuální kalkulace; kalkulační vzorec; cenové soustavy; cenová soustava ÚRS a.s.; cenová soustava RTS DATA; ÚRS CZ a.s.; RTS a.s.; program KROS 4; program BUILDpower S; limitka materiálu; Individual calculation; calculation formula; price system; ÚRS price systém; RTS DATA price system; ÚRS CZ a.s.; RTS a.s.; program KROS 4; program BUILDpower S; material limit Available in digital repository of ČVUT.
Kalkulace nosných položek rodinného domu

Bakalářská práce se zabývá individuální kalkulací nákladů vybraných nosných položek. Bylo vybráno sedm nosných položek ze zpracovaného položkového rozpočtu na stavební objekt rodinného domu, ...

Střelcová Iveta; Aneta Sluková; Ráb Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Odhad ceny rodinného domu ve fázi investičního záměru
Střelcová Iveta; Lucie Bílá; Popelka Petr
2021 -
Cílem bakalářské práce je nabídnout investorovi jednoduchý nástroj pro srovnání variant obálky rodinného domu. Nástroj vytvořený v programu Microsoft Excel 2013 porovnává zvolené kombinace variant obvodového pláště, stropní konstrukce, střešního pláště a založení objektu. Srovnání je prováděno na základě rozdílů tepelných ztrát prostupem a změn nákladů v jednotlivých stavebních oddílech rozpočtu. Celkový rozpočet i jeho dílčí varianty jsou vytvořeny v programu Kros 4 verzi 2021/I, který pracuje s cenovou soustavou ÚRS. Náklady na profese jsou stanoveny z databáze RYRO. Na základě změn nákladů mezi novými návrhy a základní variantou se stanoví tzv. Rozdílový náklad, který ovlivní celkovou odhadovanou cenu stavby rodinného domu. Cena se vztahuje ke konkrétnímu rodinnému domu v Plešnicích s pevně danými rozměry a dispozicí, včetně přípojek inženýrských sítí.This Bachelor's Thesis aims to offer the investor a simple tool for comparing variants of the envelope of a family house. The tool created in Microsoft Excel 2013 compares selected variant combinations for the perimeter cladding, ceiling structure, roof cladding and building foundation. The comparison is made based on differences in heat losses through transmission and changes to the costs for individual construction sections of the budget. The total budget and its partial variants have been created in Kros 4 version 2021/I using the ÚRS price. The costs for the professional trades have been determined from the RYRO database. Based on the changes in costs between the new proposals and the basic variant, the so-called differential cost has been determined, which consequently affects the total estimated cost of building a family house. The price refers to a specific family house in Plešnice with fixed dimensions and layout, including utilities. Keywords: Obálka rodinného domu; cenová soustava; stavební oddíly; základní rozpočtové náklady; tepelné ztráty prostupem; Envelope of a family house; price system; construction sections; basic budget costs; heat losses through transmission Available in digital repository of ČVUT.
Odhad ceny rodinného domu ve fázi investičního záměru

Cílem bakalářské práce je nabídnout investorovi jednoduchý nástroj pro srovnání variant obálky rodinného domu. Nástroj vytvořený v programu Microsoft Excel 2013 porovnává zvolené kombinace variant ...

Střelcová Iveta; Lucie Bílá; Popelka Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Polyfunkční dům:studentské bydlení
Dvořák Václav; Denis Beliaev; Jambor Petr
2021 -
Zadáním této diplomové práce je zpracování multifunkčního objektu sloužícího k studentskému ubytování a konání společenských akci v rámci integračního centra. Cílem tohoto diplomního projektu je vytvořit takový architektonický objekt, který by dobře působil pro vybranou funkce ubytování, ale také zároveň se odtrhnout od typické opakovatelné architektury studentských ubytoven. Snažil jsem se vytvořit místo, které studenty bude inspirovat a poskytovat všechno potřebné pro šťastný a pohodlný studium. Hlavní myšlenka pochází z volby zadání: v přizemní častí objektu je navržen integrační centrum, který by měl pomáhat studentům v jejích těžkém životě, inspirovat a rozvíjet. Tak, při odtrhnutí mladých lidí od rodiny, v jejích životě bude přítomen někdo, kdo za nimi může dohlédnout. Tato funkce podpory je pak zdůrazněna i v hmotě budovy: silný a nízký podstavec (rodina) pomáhá se vznášet dynamické věži (studenty).The assignment of this diploma thesis is the elaboration of a multifunctional building used for student accommodation and social events within the integration centre. The aim of this diploma project is to create such an architectural object that would work well for selected functions of, but also to break away from the typical repeatable architecture of student dormitories. I tried to create a place that inspire students and provide everything needed for a happy and comfortable student life. The main idea comes from the choice of the assignment: in the ground floor of the building, an integration center is designed, which should help students in their difficult life, inspire them and develop. Thus, when young adults are separated from the family, in their life will be someone who can look after them. This support function is then also emphasized in the body of the building itself: a strong and low pedestal (family) helps to hover the dynamic tower (students). Keywords: studentské bydlení; ubytovna; integrační centrum; student housing; dormitory; integration centre Available in digital repository of ČVUT.
Polyfunkční dům:studentské bydlení

Zadáním této diplomové práce je zpracování multifunkčního objektu sloužícího k studentskému ubytování a konání společenských akci v rámci integračního centra. Cílem tohoto diplomního projektu je ...

Dvořák Václav; Denis Beliaev; Jambor Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Kostel v nové rezidenční části Mladé Boleslavi
Hlaváček Michal; Kryštof Břehovský; Dvořák Jakub
2021 -
Zadáním diplomové práce bylo navázat na v předešlém semestru rozpracovanou urbanistickou studii nově navrhované čtvrti na jižním okraji Mladé Boleslavy a zpracovat studii Kostela, včetně vybraných částí projektu, navrženého na západním okraji řešeného území. Římsko-katolický kostel je umístěn na hraně výrazného terénního zlomu mezi lesoparkem Štěpánka a řešenným územím. Součástí návrhu je křížová cesta, která zároveň funguje jako klidné pěší propojení mezi nově navrženou čtvrtí a Štěpánkou. Samotná hmota kostela je navržena jako výrazně vertikální pro podpoření sakrální atmosféry a rozdělena do dvou částí. Převýšená věžovitá část se světlíkem a nižší část s pultovou střechou. Kombinace těchto dvou hmot - jejich silueta má působit jako archetyp kostelní stavby. Hlavní sakrální prostor je navržen s kapacitou 150 návštěvníků. Ke kostelu je navržena přízemní část zapuštěná pod úroveň přilehlé čtvrti s menší farou, kaplí všedního dne a doplňkovým provozem.Subject of Master Thesis was to establish on design of new urban area in the southern part of city Mladá Boleslav from previous semester. My subject was to design a catolic church with all its necessitys in western part of the area. Church it self is located on the edge of significat terrain break that separetes designed area from city forest Štěpánka. Part of the design is path with Stations of the Cross that creates pedestrian path and connects new urban area with the city forerst. The mass of church has two parts to support archetype of church. The sacral space is design for 150 visitors. Part of a design is also a ground floor building with addition function, that is designed under the level of adjecent squere. Keywords: kostel; mladá; boleslav; krystof; brehovsky; sakrální architektura; sakrální stavba; church; mlada; boleslav; krystof; brehovsky; sacral; architecture Available in digital repository of ČVUT.
Kostel v nové rezidenční části Mladé Boleslavi

Zadáním diplomové práce bylo navázat na v předešlém semestru rozpracovanou urbanistickou studii nově navrhované čtvrti na jižním okraji Mladé Boleslavy a zpracovat studii Kostela, včetně vybraných ...

Hlaváček Michal; Kryštof Břehovský; Dvořák Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Okrsek Zálesí - Sportovní a společenské centrum
Knytl Luboš; Karolína Baťková; Schejbal Ladislav
2021 -
Projekt společensko - sportovního centra navazuje na okolní urbanismus a dotváří prostor náměstí. Objekt je zasvěcen především sportu. Velkou část hmoty zabírá lezecké centrum rozprostírající se přes celou výšku budovy. V přízemí se nachází sál přístupný veřejnosti s možností pořádání vystoupení, zázemí pro zaměstnance a správu objektu a hygienická zázemí pro návštěvníky sportovišť. V dalších podlažích najdeme fitness s běžeckou drahou po obvodu patra, multifunkční sály pro organizování lekcí rozličných sportů a fyzioterapeutické ordinace jako přídavná služba sportovcům či dalším klientům s problémy s pohybovým aparátem. K objektu náleží i venkovní prostor, kde se nachází venkovní posilovna a lezecká stěna a pobytová střecha s výhledem na západy slunce.The social-sports center project compliments the surrounding urbanism and completes the central square. The building is dedicated primarily to sports. The majority of the space is occupied by a climbing center extending over the entire height of the building. On the ground floor there is a hall accessible to the public, wherein it is possible to organize performances, facilities for employees and administration of the building, and sanitary facilities for sporting visitors. The other floors provide a fitness center with a running track around the perimeter of the floor, multifunctional halls for organizing lessons in various sports, and physiotherapy consulting rooms as an additional service to athletes or other clients with musculoskeletal problems. The building also has an outdoor area, which includes an outdoor gym and climbing wall, plus an accessible roof to watch the sunset. Keywords: sportovní centrum; společenské centrum; lezecké centrum; fyzioterapie; sports center; community center; climbing center; physiotherapy Available in digital repository of ČVUT.
Okrsek Zálesí - Sportovní a společenské centrum

Projekt společensko - sportovního centra navazuje na okolní urbanismus a dotváří prostor náměstí. Objekt je zasvěcen především sportu. Velkou část hmoty zabírá lezecké centrum rozprostírající se přes ...

Knytl Luboš; Karolína Baťková; Schejbal Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Česká Lípa - Dům dětí a mládeže
Dvořák Václav; Ludmila Stará; Jambor Petr
2021 -
Obsahem této diplomové práce je návrh domu dětí a mládeže v České Lípě spravovaný Salesiánskou komunitou. Diplomní projekt navazuje na předdiplomního projektu ČESKÁ LÍPA - NOVÁ MĚSTSKÁ ČÁST, který se zabýval urbanistickou studií území zrušeního nádraží. Náplní této práce je architektonická studie se zpracováním části dokumentace pro stavební povolení. Navržený dům je součástí bloku, svým řešením reaguje na stávající zástavbu v dané lokalitě.The contents of this thesis are the design of youth centre in České Lípa managed by the Salesian community. The diploma project follows on from the pre-diploma project ČESKÁ LÍPA - the New City PART, which looked at urban studies of the territory of the cancelled railway station. The scope of this work is an architectural study with the processing of part of the building permit documentation. The proposed house is part of a block, its solution responding to the existing development in the site. Keywords: Salesiáni Dona Bosca; DDM; mimoškolní výuka; lezecká stěna; posilovna; taneční sál; kaple; Don Bosco‘s Salesians; DDM; extracurricular; climbing wall; gym; ballroom; chapel Available in digital repository of ČVUT.
Česká Lípa - Dům dětí a mládeže

Obsahem této diplomové práce je návrh domu dětí a mládeže v České Lípě spravovaný Salesiánskou komunitou. Diplomní projekt navazuje na předdiplomního projektu ČESKÁ LÍPA - NOVÁ MĚSTSKÁ ČÁST, který se ...

Dvořák Václav; Ludmila Stará; Jambor Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Polyfunkční dům Florenc                             
Daďa Jaroslav; Bernadeta Szalaiová; Oppelt Jan
2021 -
Předmětem diplomové práce byl návrh chybějícího nárožního objektu na Florenci. Záměrem bylo navrhnout nový rezidenční dům s luxusními byty doplněným o komerční jednotku, který reaguje na okolní historickou zástavu a také na stávající podloubí ve vedlejším objektu. V domě se nachází sedm nadzemních podlaží, přičemž na každém jsou tři byty. Obyvatelé domu mají možnost sdílet společné aktivity v posledním nadzemním podlaží, případně odpočívat ve vnitrobloku. Nárožní dům také nabízí rozsáhlé výhledy na historické centrum Prahy. Navržená stavba je inspirována obloukovými prvky v okolí a symetricky reaguje na nároží na konci ulice Za Poříčskou bránou. Fasádu tvoří perforovaný plech, který je na lodžiích horizontálně uzavíratelný a nabízí možnost většího soukromí. Velké skleněné plochy jsou stíněné horizontálními screenovými roletami.The goal of this diploma thesis was to design a missing corner building on Florenc. The intention was to build a new residential building with luxury apartments supplemented by a commercial unit which responds to the surrounding historical buildings and also to the existing arcade located in the adjacent building. The building has seven floors, each with three apartments. Residents have a possibility to share social activities on the top floor or relax in the courtyard. The corner building also offers various scenic views over Prague's historical city center. The proposed building is inspired by arched elements in the surrounding and reacts symmetrically to the corner of Za Poříčskou bránou street. The facade consists of perforated sheet metal that can be closed on the balconies in the horizontal direction to provide a possibility of greater privacy. Large glass areas are shaded by horizontal screening blinds. Keywords: Florenc; nárožní budova; byty; Florenc; corner building; apartments Available in digital repository of ČVUT.
Polyfunkční dům Florenc                             

Předmětem diplomové práce byl návrh chybějícího nárožního objektu na Florenci. Záměrem bylo navrhnout nový rezidenční dům s luxusními byty doplněným o komerční jednotku, který reaguje na okolní ...

Daďa Jaroslav; Bernadeta Szalaiová; Oppelt Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases