Number of found documents: 39
Published from to

Štýlotvorné činitele v slovenských a britských turistických textoch a ich kultúrny kontext
Maleková, Danica
2016 - Slovak
Cieľom príspevku je žánrové porovnanie turistických textov propagujúcich ubytovanie v horských oblastiach Veľkej Británie a Slovenska, najmä s ohľadom na významný štýlotvorný činiteľ, a to distribúciu a sémantické charakteristiky hodnotiacich adjektív a kvalitatívnych adjektív s hodnotiacou funkciou. Výsledky analýzy by mali prispieť k poznaniu v oblasti aplikovanej translatológie, keďže preklad propagačných a reklamných materiálov stále trpí nedostatkom odbornej literatúry tak z praktického, ako aj z teoretického hľadiska (porov. ČALOVKOVÁ 2014). V celosvetovom meradle vníma podobne kriticky situáciu v oblasti prekladu turistických textov do angličtiny aj SNELL-HORNBYOVÁ (1999), podľa ktorej sa takýmto prekladom stále nevenuje dostatočná pozornost. Keywords: žáner turistických textov; kultúrno-jazykové porovnanie; hodnotiace adjektíva; preklad turistických textov; genre of tourist texts; cultural linguistic comparison; evaluative adjectives; translation of tourist texts Available in digital repository of UPCE.
Štýlotvorné činitele v slovenských a britských turistických textoch a ich kultúrny kontext

Cieľom príspevku je žánrové porovnanie turistických textov propagujúcich ubytovanie v horských oblastiach Veľkej Británie a Slovenska, najmä s ohľadom na významný štýlotvorný činiteľ, a to distribúciu ...

Maleková, Danica
Univerzita Pardubice, 2016

Niektoré aspekty riadenia spaľovania biomasy v kotloch malých a stredných výkonov
Piteľ, Ján; Hošovský, Alexander; Bukovský, Ivo
2015 - Slovak
Cieľom riadenia spaľovacieho procesu biomasy je zabezpečiť jej dokonalé spaľovanie s minimálnym prebytkom spaľovacieho vzduchu. Za týmto účelom sa do systémov riadenia implementujú algoritmy využívajúce rôzne regulačné štruktúry v závislosti na výkonu kotla, v ktorom prebieha spaľovanie biomasy. V príspevku sú popísané prístupy k riadeniu spaľovacieho procesu biomasy v kotloch malých a stredných výkonov. Pozornosť je venovaná aj riešeniu problému dopravného oneskorenia pri riadení výkonu kotla, pričom na jeho elimináciu bol použitý Varelov imunitný regulátor pre reguláciu teploty vody na výstupe kotla. Keywords: riadenie spaľovacieho procesu; biomasa; dopravné oneskorenie; Varelov imunitný regulátor Available in digital repository of UPCE.
Niektoré aspekty riadenia spaľovania biomasy v kotloch malých a stredných výkonov

Cieľom riadenia spaľovacieho procesu biomasy je zabezpečiť jej dokonalé spaľovanie s minimálnym prebytkom spaľovacieho vzduchu. Za týmto účelom sa do systémov riadenia implementujú algoritmy ...

Piteľ, Ján; Hošovský, Alexander; Bukovský, Ivo
Univerzita Pardubice, 2015

Niektoré aspekty riadenia technologických a výrobných procesov ako systémov s rozloženými parametrami v inžinierskej praxi
Hulkó, Gabriel; Belavý, Cyril; Ondrejkovič, Karol; Buček, Pavol; Élesztős, Pavel; Bartalský, Lukáš
2015 - Slovak
Článok analyzuje možnosti riadenia technologických a výrobných procesov ako systémov s rozloženými parametrami v inžinierskej praxi. Uvádza koncepty rôznych prístupov. Matematickej teórie, ktorá pracuje so systémami s rozloženým vstupom a rozloženým výstupom. Inžinierského prístupu na základe systémov so sústredeným vstupom a rozloženým výstupom. Poukazuje na skutočnosť, že riadené veličiny technologických a výrobných procesov sú často merateľné iba vo vybraných bodoch technických zariadení a vyvstáva úloha riadenia nekonečnorozmerného výstupu na základe konečnorozmerného vstupno/výstupného kontaktu s rozloženým riadeným technickým objektom. Niektoré výsledky budú demonštrované z oblasti riadenia sekundárnej zóny chladenia zariadenia pre plynulé odlievanie ocele. Keywords: riadenie; technologické a výrobné procesy; systémy s rozloženými parametrami; virtuálne softvérové prostredia; pokročilé numerické modelovanie Available in digital repository of UPCE.
Niektoré aspekty riadenia technologických a výrobných procesov ako systémov s rozloženými parametrami v inžinierskej praxi

Článok analyzuje možnosti riadenia technologických a výrobných procesov ako systémov s rozloženými parametrami v inžinierskej praxi. Uvádza koncepty rôznych prístupov. Matematickej teórie, ktorá ...

Hulkó, Gabriel; Belavý, Cyril; Ondrejkovič, Karol; Buček, Pavol; Élesztős, Pavel; Bartalský, Lukáš
Univerzita Pardubice, 2015

Simulácia fuzzy adaptívnej regulácie polohového servosystému na báze pneumatických umelých svalov
Tóthová, Mária; Vagaská, Alena; Hrehová, Stella; Moučka, Michal
2015 - Slovak
Využitie pneumatických umelých svalov ako pohonov manipulačních zariadení je vzhľadom na ich značne nelineárne charakteristiky podmienené využívaním aj nelineárnych riadiacich algoritmov. Fuzzy adaptívne riadenie v tomto príspevku pozostáva z PD regulátora v priamej vetve a fuzzy regulátora v adaptačnej vetve, pričom akčný signál ovládajúci polohovací systém antagonisticky zapojených umelých svalov vznikne násobením signálu z výstupu PD regulátora a adaptačního zosilnenia z výstupu fuzzy regulátora. V príspevku je popísaný fuzzy regulátor typu Mamdani použitý v adaptačnom podsystéme, na kterého natrénovanie boli využité znalosti vyplývajúce zo skúmania reálnej sústavy pneumatických umelých svalov. Keywords: fuzzy adaptívna regulácia; pneumatický umelý sval Available in digital repository of UPCE.
Simulácia fuzzy adaptívnej regulácie polohového servosystému na báze pneumatických umelých svalov

Využitie pneumatických umelých svalov ako pohonov manipulačních zariadení je vzhľadom na ich značne nelineárne charakteristiky podmienené využívaním aj nelineárnych riadiacich algoritmov. Fuzzy ...

Tóthová, Mária; Vagaská, Alena; Hrehová, Stella; Moučka, Michal
Univerzita Pardubice, 2015

Aspekty cudzieho v interkultúrnej literatúre
Šedíková Čuhová, Paulína
2014 - Slovak
Príspevok sa zaoberá cudzím v diele slovensko-švajčiarskej autorky Ireny Brežnej Die undankbare Fremde (2012). Vychádza pritom z vnímania a kategorizovania cudzieho podľa nemeckého fenomenológa Bernharda Waldenfelsa. Bližšie sa zameriava na kategóriu štrukturálneho cudzieho (Waldenfels), ktorá zahŕňa aj kultúrne cudzie. Osobitnú pozornosť venuje problematizovaniu jazyka, ktorý je v tomto románe prepojený s tvorbou identity v novom (kultúrnom) prostredí a kultúrnou pamäťou. Keywords: interkultúrna literatúra; jazyk; intercultural literature; language Available in digital repository of UPCE.
Aspekty cudzieho v interkultúrnej literatúre

Príspevok sa zaoberá cudzím v diele slovensko-švajčiarskej autorky Ireny Brežnej Die undankbare Fremde (2012). Vychádza pritom z vnímania a kategorizovania cudzieho podľa nemeckého fenomenológa ...

Šedíková Čuhová, Paulína
Univerzita Pardubice, 2014

Obnova hradov na území Slovenska
Ondrejková, Zuzana
2014 - Slovak
The theme of the article is castle restoration in Slovakia. The article is focused on methodology of restoration used in castle restoration and on determinants that affects its selection. The research is mapping development of castle restorations on the territory of present day Slovakia. Article introduces characteristical castle restoration waves. Castle restoration begins in late 18. century, trough monument restoration institutionalization in 19. century and characteristical restoration decades in 20. century, until present day trends. Preliminary results of field research show specifics of current castle restoration in comparison with pervious castle restoration waves. Quantity of currently restored castles demanded strictly conservative approach, which has no equivalent in Slovakia monument restoration history. Typical Slovakia castle restoration representatives for each restoration wave are introduced in this article. Each chosen castle represents the use of one method of restoration. The aim of the study is to sum and evaluate implemented choosen castle restorations in Slovakia. Available in digital repository of UPCE.
Obnova hradov na území Slovenska

The theme of the article is castle restoration in Slovakia. The article is focused on methodology of restoration used in castle restoration and on determinants that affects its selection. The ...

Ondrejková, Zuzana
Univerzita Pardubice, 2014

Analytická sonda – priestor pre tvorivosť?
Palgutová, Katarína
2014 - Slovak
The method of analytical presentation (MAP) has become recently the object of a great discussion. Nowadays, its use is questionable, since one prefers the unity of a face heritage and one maximizes the effort to keeping an object’s substance. The MAP has a long tradition in our territory, where it is supported by the quality and methodologically completed realization. Any scholar has not devoted their work to the MAP globally neither from the methodological point of view nor the creative point of view. The goal of this thesis is to point out the fact that the high quality restoration together with presenting old developmental periods has a high documentary value. Naturally, it is necessary to také into account the fact that it is implemented on selected and stylistically heterogeneous objects while it is not used programmatically and area‐wide. The showpiece’s documentary value is a significant factor during the searching own roots, building the national identity in the current globalized world. The contribution acquaints with the created methodological system, which should be helpful for a mutual communication between an architect and a methodical worker. One of the goals of the author´s dissertation thesis was the creation of mentioned system. Needless to say that the creation of a rendering of an analytical probe could be the object of a creative process and it does not have to be its limit. Keywords: method of analytic presentation; analytic probe; composition Available in digital repository of UPCE.
Analytická sonda – priestor pre tvorivosť?

The method of analytical presentation (MAP) has become recently the object of a great discussion. Nowadays, its use is questionable, since one prefers the unity of a face heritage and one maximizes ...

Palgutová, Katarína
Univerzita Pardubice, 2014

Sociálne potreby rodín s „inými“ deťmi
Bronišová, Silvia; Dočkal, Vladimír
2012 - Slovak
Social work emphasizes the need to identify the peoples' social needs, which are individual and different for each subject. The qualitative analysis of the 'other' children (Roma children, children with disabilities and children intellectually gifted) mothers' testimonies we reconstructed the three dominant social needs in the following families: the need for social acceptance, children's need to ensure the effective saturation of their special educational needs and the need for family cohesion. Based on this, there is room for activities of a social worker working with these families. Keywords: social needs; other children; family; special educational needs; social worker Available in digital repository of UPCE.
Sociálne potreby rodín s „inými“ deťmi

Social work emphasizes the need to identify the peoples' social needs, which are individual and different for each subject. The qualitative analysis of the 'other' children (Roma children, children ...

Bronišová, Silvia; Dočkal, Vladimír
Univerzita Pardubice, 2012

Terapeutická komunita ako model práce na víkendových pobytoch pre deti s poruchami správania a ich rodičov
Škoviera, Albín
2012 - Slovak
This contribution stems out of three basic theses. The first thesis asserts that reeducation of children is not well manageable without involving parents or family into it as they are inseparable elements of the problem. The second thesis affirms that efficient therapeutic and educational work is a combination of parallel work with family and children and cooperative work with family and children. That is precisely how integrating and synthetising therapeutic approaches can be used effectively. The concept of the third thesis is that an optimum model for this kind of work is a well-set therapeutic community. Not only the level of a whole community system is concerned - also the level of actual community meetings. The purpose of this contribution is to inform about the setting and functionality of this kind of system. Keywords: therapeutic community; socio-therapeutic community club; parental group; childrens group; team Available in digital repository of UPCE.
Terapeutická komunita ako model práce na víkendových pobytoch pre deti s poruchami správania a ich rodičov

This contribution stems out of three basic theses. The first thesis asserts that reeducation of children is not well manageable without involving parents or family into it as they are inseparable ...

Škoviera, Albín
Univerzita Pardubice, 2012

Význam vzdelávania vo výkone trestu odňatia slobody
Španková, Jana; Grenčíková, Adriana
2012 - Slovak
Education is a vital tool for the integration of people at work Under the conditions of the prison system deals with an important means of treatment. It is a psychological factor in its impact on the objective conditions for the new qualifications for security and thereby increase their level of education. So the conditions for successful integration into society increases after release from prison. Keywords: training; penitentiary care; integration; people in prisons; punishment; education of convicted Available in digital repository of UPCE.
Význam vzdelávania vo výkone trestu odňatia slobody

Education is a vital tool for the integration of people at work Under the conditions of the prison system deals with an important means of treatment. It is a psychological factor in its impact on the ...

Španková, Jana; Grenčíková, Adriana
Univerzita Pardubice, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases