Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 394852
Published from to

Vybraná témata z oblasti mediální výchovy a mediální gramotnosti
STŘÍLKOVÁ, Pavla; KOPECKÝ, Kamil
2019 - Czech
Závěrečná práce se zabývá mediální výchovou a riziky na internetu. Zaměřená je hlavně na nebezpečné výzvy, tzv. dangerous challenge. Toto riziko se stává stále aktuálnější, ale v České republice zatím neexistuje žádná vhodná metodika ani základní informace o problému. Teoretická část práce je zaměřená na teoretické zakotvení rizika, popisuje média, mediální gramotnost, mediální výchovu, rizikové jevy v prostředí internetu a nebezpečné výzvy. Praktická část je sondou mezi část žáků a studentů v České republice. Zjišťovali jsme například jestli znají internetové výzvy, jestli se s nimi setkali či je vyzkoušeli. This final thesis deals with education of media and risks on the internet. It is mainly focused on dangerous challenges. This danger is becoming more up to date, but in the Czech Republic there are no suitable methods or basic information about the problem. The theoretical part of the thesis is focused on theoretical grounding of the issue, describing media, media literacy, media education, risk phenomena on the internet and dangerous challenges. The practical part is a probe between a part of pupils and students in the Czech Republic. For example, we found out whether they knew the Internet challenges, came across them or tried them. Keywords: média; mediální výchova; mediální gramotnost; kyberšikana; kybergrooming; sexting; netolismus; dezinformace; nebezpečné internetové výzvy; modrá velryba; The Salt and Ice Challenge; The Duct Tape Challenge; The Choking Challenge; The Cinnamon Challenge; The BirdBox Challenge; The TidePod Challenge; media; media education; mediální literacy; cyberbullying; cybergrooming; sexting; netolism; disinformation; dangerous challenges; The Blue Whale Challenge; The Salt and Ice Challenge; The Duct Tape Challenge; The Choking Challenge; The Cinnamon Challenge; The BirdBox Challenge; The TidePod Challenge Available in digital repository of UPOL.
Vybraná témata z oblasti mediální výchovy a mediální gramotnosti

Závěrečná práce se zabývá mediální výchovou a riziky na internetu. Zaměřená je hlavně na nebezpečné výzvy, tzv. dangerous challenge. Toto riziko se stává stále aktuálnější, ale v České republice zatím ...

STŘÍLKOVÁ, Pavla; KOPECKÝ, Kamil
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Chápání člověka a společnosti v díle Ericha Fromma
KUČEROVÁ, Lada; ZIMA, Petr
2019 - Czech
Závěrečná práce je postavena na chápání člověka a společnosti u Ericha Fromma. Na začátku je uveden Frommův životopis a výčet jeho tvorby. Dále se práce zaměřuje na problém lidské přirozenosti, osobnost, temperament a pojetí charakteru. Závěrečná kapitola je věnována problému lásky, umění milovat. The bachelor thesis deals with the understanding of man and society at Erich Fromm´s work. It begins with Fromm,s CV. The thesis is further devided into three parts: character, human and love. Keywords: Charakter; společnost; nekrofilie; biofilie; láska; Character; society; love; naturalness; human Available in digital repository of UPOL.
Chápání člověka a společnosti v díle Ericha Fromma

Závěrečná práce je postavena na chápání člověka a společnosti u Ericha Fromma. Na začátku je uveden Frommův životopis a výčet jeho tvorby. Dále se práce zaměřuje na problém lidské přirozenosti, ...

KUČEROVÁ, Lada; ZIMA, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Letní tábor pro děti s ADHD
FEDÁKOVÁ, Jana; KOCOURKOVÁ, Vladimíra
2019 - Czech
Tato práce popisuje jak by mohl vypadat program letního tábora pro dětí mladšího školního věku, kde jsou i děti s ADHD. This paper describes how a summer camp program for younger school children could look like, with children with ADHD. Keywords: tábor; ADHD; děti; program; tábor; ADHD; děti; program Available in digital repository of UPOL.
Letní tábor pro děti s ADHD

Tato práce popisuje jak by mohl vypadat program letního tábora pro dětí mladšího školního věku, kde jsou i děti s ADHD....

FEDÁKOVÁ, Jana; KOCOURKOVÁ, Vladimíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Historie a vývoj základního školství v Bystřici nad Pernštejnem
NYKODÝMOVÁ, Zdena; KRÁKORA, Pavel
2019 - Czech
Závěrečná práce Historie a vývoj základního školství v Bystřici nad Pernštejnem popisuje souvislosti školství v obci od nejstarších dob až po současnost. Práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola zpracovává tématiku školství v českých zemích. Další kapitoly pojednávají o obci. Popisují historii, školství, současné základní školy a některé významné pedagogické osobnosti. Poslední kapitola navrhuje postup při využití závěrečné práce v pedagogické praxi. Součástí je i vypracovaný metodický list. Thesis History and development of primary education in Bystřice nad Pernštejnem describes contexts of education in the town from its origins to the present. The thesis is divided into six chapters. The first chapter deals with the topic of education in the area of Czech lands - nowadays Czech Republic. Next two chapters deal with the topic of the town itself. They describe history, education, contemporary primary schools and some of the most significant figures in pedagogy. The last chapter suggests an approach of using this thesis in pedagogical practice. The thesis also includes methodological guidelines. Keywords: Obec Bystřice nad Pernštejnem; vývoj školství; základní škola; školní budova; pedagog; Village Bystřice nad Pernštejnem; development education; primary school; school building; teacher. Available in digital repository of UPOL.
Historie a vývoj základního školství v Bystřici nad Pernštejnem

Závěrečná práce Historie a vývoj základního školství v Bystřici nad Pernštejnem popisuje souvislosti školství v obci od nejstarších dob až po současnost. Práce je rozdělena do šesti kapitol. První ...

NYKODÝMOVÁ, Zdena; KRÁKORA, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Spokojenost zaměstnanců se systémem odměn ve vybrané firmě
PORUBOVÁ, Radka; SEITLOVÁ, Klára
2019 - Czech
Prvním cílem práce je prozkoumat a popsat pracovní spokojenost se zaměřením na spokojenost se systémem odměn v konkrétní firmě, která zavedla nový systém odměňování. Druhým cílem práce je otestovat model spokojenosti se systémem odměn, který zahrnuje proměnné Neuroticismus, Extraverze (měřené pomocí NEO-FFI) a vliv vedoucího na spokojenost. V teoretické části je popsána psychologická koncepce pracovní spokojenosti, faktory vlivu, přínosy spokojenosti zaměstnanců, teoretická východiska funkčních systémů odměn. Výsledky měření ukazují na kolísání spokojenosti v různých oblastech pracovního života (N=54). Spokojeni jsou zaměstnanci s oblastí mezilidských vztahů, komunikace a možnostmi dalšího vzdělávání. Systém odměn (mzda a benefity) je spíše předmětem nespokojenosti. Stejně tak možnosti kariérního růstu. Testování modelu (N=49) ukazuje na významný pozitivní vliv Extraverze ve vztahu ke spokojenosti se systémem odměn. Extravertnejší zaměstnanci jsou se systémem odměn spokojenější. Vliv Neuroticismu ani vedoucího se nepotvrdil. The first objective of the thesis is to explore and describe job satisfaction in a selected company. The main focus is to analyse satisfaction with compensation system in order to evaluate new compensation system of the company. The second objective is to test the model of satisfaction with compensation system. Model includes the variables Neuroticism, Extraversion (measured by NEO-FFI) and Influence of superior. Theoretical part describes the psychological concept of job satisfaction, factors of influence, benefits of employee satisfaction, theoretical basis of functional reward systems. The results of the measurement indicate a variation in satisfaction in different areas of working life (N = 54). Employees are satisfied with the area of interpersonal relations, communication and possibilities of further education. The system of rewards (wages and benefits) is rather the subject of dissatisfaction. Likewise, career growth opportunities. Model testing (N = 49) shows a significant positive effect of Extraversion in relation to satisfaction with the reward system. More extraverted employees are more satisfied with the reward system. Neither the influence of neuroticism nor the influence of the leader was confirmed. Keywords: pracovní spokojenost; spokojenost se systémem odměn; mzda; Extraverze; Neuroticismus.; job satisfaction; satisfaction with compensation system; pay; Extraversion; Neuroticism. Available in digital repository of UPOL.
Spokojenost zaměstnanců se systémem odměn ve vybrané firmě

Prvním cílem práce je prozkoumat a popsat pracovní spokojenost se zaměřením na spokojenost se systémem odměn v konkrétní firmě, která zavedla nový systém odměňování. Druhým cílem práce je otestovat ...

PORUBOVÁ, Radka; SEITLOVÁ, Klára
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Fyzikálně-chemické studium depozice a uvolňování mikro/nano rozměrných částic a HeLa buněk na modelových površích
VLČEK, Jakub; LAPČÍK, Lubomír
2019 - Czech
Detailní pochopení procesů a jevů na fázovém rozhraní je důležité v mnoha biologických, chemických a technologických procesech. Cílem této práce bylo pochopení mezifázových procesů a jevů se zaměřením na vliv adhezních a kohezních sil. K tomuto účelu byl konstrukčně upraven a realizován systém pro měření kinetik depozice a uvolňování částic na bázi impinging jet. Tento systém byl dále použit ke studiu interakce nádorových HeLa buněk s 2D-uhlíkovými nanomateriály a k charakterizaci povrchu polymeru upraveného nano-embosováním. Dále byl zkoumán vliv adhezních a kohezních sil mezi částicovými minerálními plnivy a polymerní matricí na elasticko-plastické chování polymerních kompozitů. Část práce byla také zaměřena studium vlivu kohezních sil na tokové vlastnosti partikulárních látek pomocí smykového napětí. The detailed understanding of processes and phenomena on the phase interfaces is important in many biological, chemical and technical applications. The aim of this work was an understanding of the phenomena on phase interfaces with a focus on the impact of the adhesion and cohesion forces. For this purpose, a system for measuring detachment and deposition kinetics was adjusted and implemented. This system was used for studying the interaction of the HeLa cancer cells with 2D-carbon nanomaterials and for the surface activity characterization of the nano-embossed modified polymer. Furthermore, the influence of elastic-plastic behaviour of the polymer composites by adhesion and cohesion forces between mineral fillers and polymer matrix was studied. Part of this thesis was also focused on the study of the impact of the cohesive forces on the flow properties of bulk solids using shear stress. Keywords: fázové rozhraní; buněčná adheze; 2D uhlíkové nanomateriály; nano-embosování; impinging jet; prášková reologie; tahová zkouška; phase interface; cell adhesion; 2D carbon nanomaterials; nano-embossing; impinging jet; powder rheology; tensile testing Available in digital repository of UPOL.
Fyzikálně-chemické studium depozice a uvolňování mikro/nano rozměrných částic a HeLa buněk na modelových površích

Detailní pochopení procesů a jevů na fázovém rozhraní je důležité v mnoha biologických, chemických a technologických procesech. Cílem této práce bylo pochopení mezifázových procesů a jevů se zaměřením ...

VLČEK, Jakub; LAPČÍK, Lubomír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

EMOČNÍ INTELIGENCE JAKO HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCE NA POZICI UČITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY
PILAŘOVÁ, Naďa; SMÉKALOVÁ, Eleonora
2019 - Czech
Práce se věnuje tomu, zda je emoční inteligence jedním z hodnotících kritérií při výběru zaměstnance na pozici učitelky mateřské školy. V teoretické části je uvedena charakteristika dítěte předškolního věku, instituce předškolního vzdělávání se zaměřením na pozici vedoucího pracovníka a pedagoga mateřské školy. Dále pak výběr zaměstnance a kapitola věnující se emoční inteligenci. Hlavní výzkumnou otázkou je zda ředitelky znají koncept emoční inteligence s podotázkou, jak tento koncept chápou. Zvolen byl kvalitativní výzkum. Výběrový soubor tvořilo 8 vedoucích pracovníků mateřských škol. Data byla získána pomocí polostrukturovaných rozhovorů a k analýze dat byly použity postupy metody zakotvené teorie. Výsledky ukazují, že polovina vedoucích pracovníků koncept nezná. Dále také ukazují, že emoční inteligence jako celek není při výběru zaměstnance sledován. Souvislost mezi tím, co si pod pojmem emoční inteligence respondenti představují a co je při výběru zaměstnance hodnoceno se však ukázala v několika oblastech. Přínosem práce je zmapování průběhu výběru zaměstnance a jeho obsahu. This thesis is focused on whether emotional intelligence is one of the evaluation criteria when selecting an employee for the position of kindergarten teacher. In the theoretical part there is a description of a preschool child, an institution of pre-school education with a focus on the position of a leader employee, and position of a teacher in kindergarten. Furthermore, this part includes the selection of an employee and there is a chapter devoted to emotional intelligence. The main research question is whether the directors know the concept of emotional intelligence with a sub-question of how they understand this concept. The qualitative research method was chosen. The sample consisted of eight kindergarten supervisory staff members. Data were obtained using semi-structured interviews and anchoring theory methods were used to analyze data. The results show that half of the managers are not familiar with the concept. Furthermore, they also show that emotional intelligence as a whole is not monitored when selecting an employee. However, the connection between what the respondents think about emotional intelligence and what is evaluated when choosing an employee has been shown in several areas. The benefit of this work is to map the employee selection process and its content. Keywords: výběr zaměstnance; pedagog; mateřská škola; emoční inteligence; employee selection; teacher; kindergarten; emotional intelligence Available in digital repository of UPOL.
EMOČNÍ INTELIGENCE JAKO HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCE NA POZICI UČITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Práce se věnuje tomu, zda je emoční inteligence jedním z hodnotících kritérií při výběru zaměstnance na pozici učitelky mateřské školy. V teoretické části je uvedena charakteristika dítěte ...

PILAŘOVÁ, Naďa; SMÉKALOVÁ, Eleonora
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Identifikace vzdělávacích potřeb a návrh plánu vzdělávání zaměstnanců obchodního úseku ve vybrané organizaci
KANĚVOVÁ, Jana; BARTOŇKOVÁ, Hana
2019 - Czech
Cílem diplomové práce je identifikace vzdělávacích potřeb a návrh plánu vzdělávání zaměstnanců obchodního úseku ve vybrané organizaci. Pro naplnění cíle je zvolen kvantitativní sociologický výzkum. Teoretická část přináší uvedení do kontextu a ukotvení tématu firemního vzdělávání, interpretuje systematický, strategický, kompetenční přístup, vzdělávací potřeby a vzdělávací cyklus, detailně se věnuje jeho 1. a 2. fázi, které jsou klíčové pro dosažení cíle práce. Praktická část popisuje metodologii a metodiku výzkumu. Prostředkem pro identifikaci vzdělávacích potřeb jsou rozhovory a analýza interních dokumentů společnosti, popisu pracovního místa a výstupů z pravidelného hodnocení zaměstnanců. Vzdělávací potřeby zaměstnanců jsou také zjišťovány pomocí hodnocení dle kompetenčního modelu. Na základě identifikovaných disproporcí mezi požadavky na kompetence zaměstnanců a jejich skutečnou úrovní je sestavován návrh plánu vzdělávání. V závěru práce je předložen návrh vzdělávacího plánu zaměstnanců obchodního úseku vybrané organizace. The aim of my bachelor thesis is the identification of educational needs and the design of educational plan for employees of selected company. I decided to use the quantitative sociological research. The theoretical part brings us to the context and set the topic of corporate education, interprets a systematic, strategic and competence approach, educational needs and education cycle especially to its 1st and 2nd phase which are essentials to achieve the aim of this thesis. The practical part describes the methodology and methodic of research. Means for identifying educational needs are dialogues and the analysis of internal company´s documents, job descriptions and outputs from regular employee evaluation. Educational needs are also identifying by evaluation with competency model. Educational plan is designed based on identified differences between competency requests on employees and employees´ real level of competence. At the end of my thesis is the proposal of educational plan for employees of sales department of the selected company. Keywords: firemní vzdělávání; vzdělávací cyklus; vzdělávací potřeba; identifikace a analýza vzdělávacích potřeb; plánování vzdělávání; plán vzdělávání; corporate education; educational cycle; educational needs; to identify and to analyse training needs; educational plan Available in digital repository of UPOL.
Identifikace vzdělávacích potřeb a návrh plánu vzdělávání zaměstnanců obchodního úseku ve vybrané organizaci

Cílem diplomové práce je identifikace vzdělávacích potřeb a návrh plánu vzdělávání zaměstnanců obchodního úseku ve vybrané organizaci. Pro naplnění cíle je zvolen kvantitativní sociologický výzkum. ...

KANĚVOVÁ, Jana; BARTOŇKOVÁ, Hana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Sebezkušenost terapeuta jako účinný faktor v psychoterapii
HRDLIČKOVÁ, Petra; PROCHÁZKA, Roman
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá sebezkušeností terapeuta jako účinného faktoru v psychoterapii. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány účinné faktory v psychoterapii, terapeutický vztah, osobnost terapeuta, rizika psychoterapie, přehled hlavních terapeutických směrů, vzdělávání v psychoterapii a aktuální výzkumy. Praktická část vychází z kvalitativního výzkumu a analýzy polostrukturovaných rozhovorů s 15 terapeuty různých výcvikových směrů. Terapeuti byli vybráni prostým záměrným výběrem. Výsledky výzkumu prokazují, že je velká shoda na tom, že pro psychoterapii je nezbytná sebereflexe terapeuta, ale liší se v názoru na to, jak sebereflexi rozvíjet. Existuje nejasnost v pojmech týkajících se sebezkušenosti. Terapeuti potvrdili specifičnost sebezkušenosti získané ve výcviku a řekli, že u nich došlo během výcviku ke změně sebepojetí ve smyslu lepšího porozumění sobě, větší stability a sebepřijetí. Také se shodně vyjádřili k tomu, že větší uvědomování se svého prožívání je v terapii prospěšné a může snížit riziko zneužití moci terapeuta a také lépe vyhodnotit počínající příznaky syndromu vyhoření. The thesis deals with the self-experience of the therapist as an effective factor in psychotherapy. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. In the theoretical part are described effective factors in psychotherapy, therapeutic relationship, personality of therapist, risk of psychotherapy, overview of main therapeutic directions, education in psychotherapy and current research. The practical part is based on qualitative research and analysis of semi-structured interviews with 15 therapists of various training directions. The therapists were chosen simply by deliberate selection. The research results show that there is a great consensus that self-reflection of the therapist is necessary for psychotherapy, but differs in the view of how to develop self-reflection. There is confusion in terms of self-experience. Therapists confirmed the specificity of self-experience gained in training and said that they experienced a change in self-conception during training, in terms of better understanding of themselves, greater stability and self-acceptance. They also agreed that greater awareness of their experience is beneficial in therapy and may reduce the risk of abuse of the therapist's power and also better evaluate the incipient symptoms of burnout. Keywords: sebezkušenost terapeuta; účinné faktory; psychoterapie; moc terapeuta; syndrom vyhoření; self-awareness of therapist; effective factors; psychotherapy; power of therapist; burn-out syndrom Available in digital repository of UPOL.
Sebezkušenost terapeuta jako účinný faktor v psychoterapii

Diplomová práce se zabývá sebezkušeností terapeuta jako účinného faktoru v psychoterapii. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány účinné faktory v ...

HRDLIČKOVÁ, Petra; PROCHÁZKA, Roman
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vývoj hodnotové orientace u dívek a žen, které v minulosti trpěly mentální anorexií
ŠNOBLOVÁ, Alžběta; PROCHÁZKA, Roman
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá vývojem hodnotové orientace u dívek a žen, které v minulosti trpěly mentální anorexií. Její teoretická část poskytuje bližší vhled do problematiky spojené s mentální anorexií, hodnotami a hodnotovou orientací. Praktická část představuje výzkum kvalitativního typu, který byl proveden prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se 13 respondentkami, které v minulosti prošly léčbou mentální anorexie. Hlavním cílem výzkumu bylo prozkoumat a popsat subjektivní pohled na hodnoty a vlastní hodnotový vývoj respondentek. Jak výzkum ukázal, vnímání hodnot bylo dle participantek mentální anorexií do značné míry ovlivněno. Symptomy onemocnění jako stálé zaměření na redukci hmotnosti u respondentek upozadilo ostatní hodnoty. 11 respondentek přikládalo zkušenosti s mentální anorexií zásadní důležitost pro svůj další hodnotový vývoj. Aktuálně byly respondentkami nejvíce ceněné hodnoty jako láska, zdraví, rodina, přátelství, pravda, naplňování potenciálu, přibližování se svému ideálu, prospěšnost druhým, věrnost a spolehlivost. The diploma thesis deals with the development of value orientation among girls and women who suffered from anorexia nervosa in their past. Its theoretical part gives a closer insight into the problematics of anorexia nervosa, values and value orientation. The practical part describes a qualitative study, using data from semistructured interviews with 13 participants, who recovered from anorexia nervosa. The main aim of the study was to examine and describe participant´s subjective perception of their values and value development. According to respondents was their perception of values affected by anorexia nervosa to a large extent. Symptoms of illness, such as focusing on weight reduction, suppressed paying attention on their other values. 11 participants saw their experience with anorexia nervosa as a main factor that influenced their value development. Currently most valued things among respondents were love, health, family, friendship, truth, fulfilling potential, approaching ideals, being helpful to others, faithfulness and reliability. Keywords: mentální anorexie; poruchy příjmu potravy; hodnoty; hodnotová orientace; anorexia nervosa; eating disorders; values; value orientation Available in digital repository of UPOL.
Vývoj hodnotové orientace u dívek a žen, které v minulosti trpěly mentální anorexií

Diplomová práce se zabývá vývojem hodnotové orientace u dívek a žen, které v minulosti trpěly mentální anorexií. Její teoretická část poskytuje bližší vhled do problematiky spojené s mentální ...

ŠNOBLOVÁ, Alžběta; PROCHÁZKA, Roman
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases