Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 27593
Published from to

Studium tenkých vrstev oxidu ceru pro biosenzorické aplikace
Kosto, Yuliia; Matolín, Vladimír; Feyer, Vitaliy; Williams, Federico José
2021 - English
Title: Study of cerium oxide thin films for biosensing applications Author: Yuliia Kosto Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. Abstract: The presented scientific work was conducted in two main directions. The first one is an investigation of the simple biomolecules (glycine and sarcosine) bonding to cerium oxide model films by surface science techniques: photoelectron and near-edge X-ray absorption spectroscopies. Adsorption chemistry and thermal stability of the molecules on the oxides were studied in relation to the oxidation state of ceria cations, film morphology, and molecular deposition method. The oxygen vacancies in the oxide were shown to affect the adsorption geometry of glycine and stimulate molecular decomposition. The polycrystalline oxide morphology provided stabilizing effect on the glycine adlayer. Sarcosine deposited in vacuum formed densely packed adlayer with the molecules directed outwards. Interestingly, the results revealed that molecular film deposited from the aqueous solution, in contrast to deposition in vacuum, induces continuous reduction of the cerium oxide during thermal annealing. The second part is a study of polycrystalline cerium oxide thin films as an electrode for electrochemical and electrochemiluminescent... Název práce: Studium tenkých vrstev oxidu ceru pro biosenzorické aplikace Autor: Yuliia Kosto Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. Abstrakt: Prezentovaná vědecká práce probíhala ve dvou hlavních směrech. Prvním z nich je zkoumání vazby jednoduchých biomolekul (glycin a sarkosin) na modelových vrstvach oxidu ceru povrchovými technikami: fotoelektronovou spektroskopií a absorpční rentgenovou spektroskopií v blízkosti hrany. Byla studována adsorpční chemie a tepelná stabilita molekul na oxidech v závislosti na oxidačním stavu kationů ceru, morfologii vrstev a na způsobu depozice molekul. Ukázalo se, že kyslíkové vakance v oxidu ovlivňují adsorpční geometrii glycinu a stimulují rozklad molekuly. Morfologie polykrystalického oxidu vykazovala stabilizační účinek na adsorbované vrstvě glycinu. Sarkosin deponovaný ve vakuu vytvořil hustě uspořádanou adsorbovanou vrstvu s molekulami směřujícími ven. Zajímavou skutečností plynoucí z naměřených výsledků je fakt, že molekulární vrstva nanesená z vodného roztoku, na rozdíl od depozice ve vakuu, indukuje kontinuální redukci oxidu ceru během tepelného žíhání. Druhým směrem této práce je studium polykrystalických tenkých vrstev oxidu ceru jako elekrody pro elektrochemickou a elektrochemiluminiscenční... Keywords: oxid ceru|biosensor|peroxid vodíku|aminokyselina|fotoelektronová spektroskopie; cerium oxide|biosensor|hydrogen peroxide|amino acid|photoelectron spectroscopy Available in a digital repository NRGL
Studium tenkých vrstev oxidu ceru pro biosenzorické aplikace

Title: Study of cerium oxide thin films for biosensing applications Author: Yuliia Kosto Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. Abstract: ...

Kosto, Yuliia; Matolín, Vladimír; Feyer, Vitaliy; Williams, Federico José
Univerzita Karlova, 2021

Tři eseje o bankovních odhadech kreditního rizika
Štěpánková, Barbora; Krištoufek, Ladislav; Teplý, Petr; Seow, Hsin-Vonn; Ansell, Jake
2021 - English
The aim of the thesis is to bring new insights into banks' internal credit risk estimates and their application in estimation of credit transition matrices, which are an important part of credit risk modelling with limited publicly available sources. The doctoral thesis consists of three essays that jointly analyse features of bank- sourced credit risk data and practicalities of transition matrices estimation. In the first essay, I empirically test two assumptions widely used for estimation of transition matrices: Markovian property and time homogeneity. The results indicate that internal credit risk estimates do not satisfy the two assumptions, showing evidence of both path-dependency and time heterogeneity even within a period of economic expansion. Contradicting previous findings based on data from credit rating agencies, banks tend to revert their past rating actions. The second essay analyses the extent to which transition matrices depend on the characteristics of the underlying overlapping bank-sourced credit risk datasets and the aggregation method. It outlines that the choice of aggregation approach has a substantial effect on credit risk model results. I also show that bank-sourced transition matrices are more dynamic than those produced by credit rating agencies and introduce industry-specific... Cílem práce je přinést nové poznatky o výstupech bankovních modelů kreditního rizika a o využití těchto dat při odhadu kreditních migračních matic. Ty jsou důležitou součástí modelování kreditní rizika, ale jejich veřejně dostupné zdroje jsou v současnosti velice omezené. Disertační práce se skládá ze tří esej propojených analýzou vlastností kreditních dat a náležitostí odhadu migračních matic. První eseji prezentuje empirické testy dvou předpokladů běžně používaných při odhadu migračních matic: Markovovu vlastnost a časovou homogenitu. Výsledky naznačují, že bankovní odhady kreditního rizika tyto dva předpoklady nesplňují, jelikož vykazují znaky závislosti na předchozích stavech i na čase, přestože se výzkum soustředí pouze na období ekonomické expanze. V rozporu s předchozími zjištěními založenými na údajích od ratingových agentur mají banky tendenci zvrátit své předchozí změny v ratingu, což znamená, že po zlepšení přichází zhoršení a naopak. Druhá esej analyzuje, do jaké míry migrační matice závisí na charakteristikách bankovních dat - například velikosti průniku portfolií mezi bankami a míře rozdílů v jejich odhadech rizika, a metodě agregace. Výsledky indikují, že volba přístupu k agregaci jednotlivých portfolií má podstatný vliv na výsledky modelování kreditního rizika. Při porovnání bankovních matic... Keywords: Kreditní riziko; migrační matice; simulace; bankovnictví; bankovní regulace; Credit risk; Transition matrices; Simulation; Banking; Bank regulation Available in a digital repository NRGL
Tři eseje o bankovních odhadech kreditního rizika

The aim of the thesis is to bring new insights into banks' internal credit risk estimates and their application in estimation of credit transition matrices, which are an important part of credit risk ...

Štěpánková, Barbora; Krištoufek, Ladislav; Teplý, Petr; Seow, Hsin-Vonn; Ansell, Jake
Univerzita Karlova, 2021

Encystace a životní cyklus volně žijících améb rodu Acanthamoeba spp.
Bínová, Eva; Nohýnková, Eva; Dyková, Iva; Ondriska, František
2021 - English
Amoebae of the genus Acanthamoeba spp. are free-living unicellular organisms found in disparate ecosystems all over the world. Due to their ability to invade human body, evade its defensive mechanisms and cause extensive tissue damage, Acanthamoeba infection can lead to serious, if rare, diseases, affecting most commonly the eye and the central nervous system. Specific therapy for Acanthamoeba infections is not available. A major reason for therapeutic failure in ameobiasis is the ability of the protist to differentiate into resistant stages. These are cysts, known to be formed under prolonged unfavorable conditions, both in the environment and the infected tissues, and the pseudocysts, less durable but rapidly formed under acute stress. The present thesis focuses on as yet unexplored mechanisms of resistance of cysts and pseudocysts. Moreover, further characteristics distinguishing cysts and pseudocysts as well as the processes involved in their formation are investigated. One of the issues addressed is a presence of protective carbohydrate compounds mannitol and trehalose that participate in defensive reactions against abiotic stress in many organisms. Although putative genes for enzymes of the trehalose and mannitol synthetic pathways are present in the genome of Acanthamoeba, only one of the... Améby rodu Acanthamoeba jsou celosvětově rozšířená, volně žijící, fakultativně patogenní jednobuněčná eukaryota. Jejich nebezpečnost pro člověka spočívá ve schopnosti pronikat do organismu, odolat obranným mechanismům, množit se, poškozovat napadené tkáně a tím vyvolat onemocnění, proti kterým chybí kauzální léčba a která nejčastěji postihují oko a centrální nervovou soustavu (CNS). Jedním z hlavních důvodů často neúspěšné terapie je schopnost akantaméb vytvářet v postižených tkáních cysty, vysoce rezistentní klidová stádia. Kromě cyst, které akantaméby tvoří jak v přírodě, tak v infikovaných tkáních pod vlivem dlouhodobého stresu, se tyto organismy vlivem akutního ohrožení rychle transformují v méně odolná klidová stádia, pseudocysty. Předkládaná práce se zaměřuje na dosud neznámé aspekty odolnosti obou rezistentních stádií akantaméb, cyst a pseudocyst, a současně si klade za cíl popsat další charakteristiky odlišující cysty a pseudocysty a procesy spojené s jejich tvorbou a rezistencí. Jedním ze studovaných aspektů odolnosti klidových stádií akantaméb byla přítomnost cukerného alkoholu manitolu a neredukujícího cukru trehalózy, sacharidů, které se v buňkách mnoha organismů účastní obranných reakcí vůči abiotickému stresu. Ačkoli v genomu A. castellanii jsou enzymy pro syntézu obou cukrů popsány,... Keywords: Acanthamoeba castellanii; encystace; tvorba pseudocyst; trehalóza; manitol; buněčný cyklus,protista; obsah DNA; synchronizace; fylogenetická analýza; průtoková cytometrie; Acanthamoeba castellanii; encystation; pseudocyst formation; trehalose; mannitol; cell cycle,protist; DNA content; synchronization; phylogeny analysis; flow cytometry Available in a digital repository NRGL
Encystace a životní cyklus volně žijících améb rodu Acanthamoeba spp.

Amoebae of the genus Acanthamoeba spp. are free-living unicellular organisms found in disparate ecosystems all over the world. Due to their ability to invade human body, evade its defensive mechanisms ...

Bínová, Eva; Nohýnková, Eva; Dyková, Iva; Ondriska, František
Univerzita Karlova, 2021

Studium úlohy genetických faktorů zodpovědných za vývoj karcinomu pankreatu
Borecká, Marianna
2021 - English
Cancer is a major health problem, worldwide, and is the second-most frequent cause of death (www.uzis.cz). Research is urgently necessary to reduce cancer incidence and the costs associated with cancer management, to develop more efficient and effective risk prediction strategies and personalised patient treatment. Germinal mutations in genes that predispose individuals to hereditary cancer syndromes are clinically important and can be used to classify carriers being at high risk of cancer development. Identification of these mutations can influence the prognosis and treatment of probands and can be used to include their family members into high-risk groups with corresponding preventive strategies. This study is focused on the currently underestimated description of newly identified genetic factors among the Czech population that predispose individuals to develop pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). In 2017, the incidence of PDAC in the Czech Republic was 21 cases per 100,000 persons, and PDAC was the fourth-most frequent cause of death among all cancer diseases (www.svod.cz). Using a variety of screening techniques, which included high-resolution melting (HRM) analysis, Sanger sequencing of whole genes, and next-generation sequencing (NGS), with a CZECANCA panel that was generated in our... Nádorová onemocnění jsou jakožto druhá nejčastější příčina úmrtí globálním zdravotním problémem (www.uzis.cz). Vzniká tak urgentní potřeba výzkumu, aby díky efektivnější a výkonnější predikci rizika a více personalizovaným přístupem k pacientům, byla redukována incidence a asociované léčebné finanční náklady. Nosiči klinicky významných germinálních mutací v genech predisponujících k hereditárním nádorovým syndromům mají vysoké riziko nádorového onemocnění. Identifikace takovéto mutace může ovlivnit prognózu i léčbu probanda, ale také pomoci s prevencí rodinných příslušníků a jejich zařazení do vysoce rizikové skupiny. Tato studie je zaměřena na dosud málo popsané genetické faktory predisponující k duktálnímu adenokarcinomu pankreatu (PDAC) v české populaci. V roce 2017 byla incidence PDAC v ČR 21 případů na 100 tisíc obyvatel a PDAC byl čtvrtý nejčastější důvod smrti mezi onkologickými pacienty (www.svod.cz). Za použití široké škály metod včetně HRM analýzy (High Resolution Melting), Sanger sekvenování celého genu a sekvenování nové generace (NGS, Next Generation Sequencing) s pomocí CZECANCA panelu vyrobeného v naší laboratoři jsme analyzovali několik skupin neselektovaných PDAC pacientů a nenádorových kontrol. Byla potvrzena role PALB2 jako PDAC predispozičního genu v české populaci s frekvencí... Available in a digital repository NRGL
Studium úlohy genetických faktorů zodpovědných za vývoj karcinomu pankreatu

Cancer is a major health problem, worldwide, and is the second-most frequent cause of death (www.uzis.cz). Research is urgently necessary to reduce cancer incidence and the costs associated with ...

Borecká, Marianna
Univerzita Karlova, 2021

Význam funkčních znaků rostlin v uspořádání polinačních sítí.
Klomberg, Yannick Geert; Tropek, Robert; Ollerton, Jeff; Lunau, Klaus
2021 - English
Floral traits have been a key field of research in pollination ecology. The vast extent of traits studied have shown to be of influence in attracting (or deterring) visitors. Because flowers are complex organs with complicated relationships among many traits, studies of trait combinations (so-called pollination syndromes) have often been applied to help understand and predict interactions between flowers and their visitors. However, the role of individual traits should not be overlooked, especially because their roles can differ among pollinator functional groups or vary under particular conditions. In this dissertation I give insights on the plant-pollinator interactions, the role of selected pollination related traits in shaping these interactions, and how such traits influence the mating systems and pollen limitation. We studied these interactions on Mount Cameroon (Cameroon) and in the Iron Mountains (Železné Hory; Czechia) Protected Landscape Area, where we conducted intensive observational studies, exclusion, and hand-pollination experiments. Our results highlighted the importance of individual traits in shaping plant-pollinator interactions and plant mating systems. Nevertheless, the role and predictive ability of floral traits differed spatiotemporally and among pollinator functional... Studium květních znaků je důležitou součástí polinační ekologie, řada z nich totiž významně přispívá k přilákání (či odlákání) návštěvníků květů. Protože květy jsou komplexními orgány s mnoha znaky propojenými složitými vztahy, interakce mezi rostlinami a jejich návštěvníky jsou často studovány pomocí kombinací květních znaků (tzv. polinační syndromy). Role jednotlivých znaků by však neměla být přehlížena, zvláště když jejich význam může být odlišný u různých funkčních skupin opylovačů, případně za různých podmínek prostředí. V mé dizertaci se zaměřuji na interakce mezi rostlinami a opylovači, na roli vybraných květních znaků v utváření těchto interakcí a na vliv těchto znaků na reprodukční systém a pylovou limitaci rostlin. Interakce jsme pomocí rozsáhlých pozorovacích studií i experimentů s vyloučením opylovačů a s ručním opylením studovali na Kamerunské hoře (Mt. Cameroon) v Kamerunu a v Chráněné krajinné oblasti Železné hory v České republice. Naše výsledky vyzdvihují význam jednotlivých květních znaků pro utváření polinačních interakcí i pro reprodukční systémy rostlin. Význam jednotlivých znaků se však lišil pro různé skupiny opylovačů a za různých podmínek prostředí, květní znaky byly ve studovaných interakcích nejvýznamnější zejména za nepříznivých podmínek. Také jsme ukázali, že přestože... Available in a digital repository NRGL
Význam funkčních znaků rostlin v uspořádání polinačních sítí.

Floral traits have been a key field of research in pollination ecology. The vast extent of traits studied have shown to be of influence in attracting (or deterring) visitors. Because flowers are ...

Klomberg, Yannick Geert; Tropek, Robert; Ollerton, Jeff; Lunau, Klaus
Univerzita Karlova, 2021

Patologie a fyziologie de novo syntézy purinů.
Krijt, Matyáš; Zikánová, Marie; Šebesta, Ivan; Čajka, Tomáš
2021 - English
Purines are organic compounds with miscellaneous functions that are found in all living organisms in complex molecules such as nucleotides, nucleosides or as purine bases. The natural balance of purine levels is maintained by their synthesis, recycling and degradation. Excess purines are excreted in the urine as uric acid. Purine nucleotides may be recycled by salvage pathways catalysing the reaction of purine base with phosphoribosyl pyrophosphate. A completely new central molecule of purine metabolism, inosine monophosphate, can be synthesized from precursors during the de novo purine synthesis (DNPS). DNPS involves ten steps catalysed by six enzymes that form a multienzymatic complex, the purinosome, enabling substrate channelling through the pathway. DNPS is activated under conditions involving a high purine demand such as organism development. Currently, three DNPS-disrupting disorders have been described: ADSL deficiency, AICA-ribosiduria and PAICS deficiency. All three disorders are caused by genetic mutations leading to the impaired function of particular enzyme causing insufficient activity of respective DNPS step, manifested biochemically by accumulation of substrate of deficient enzyme, biologically by disruption of purinosome formation and clinically by unspecific neurological features,... Puriny jsou organické sloučeniny s rozmanitými funkcemi, které se nacházejí ve všech živých organismech ve složitých molekulách, jako jsou nukleotidy, nukleosidy nebo jako purinové báze. Jejich přirozená rovnováha v organismu je udržována syntézou, recyklací a degradací. Přebytek purinů se vylučuje močí jako kyselina močová. Purinové nukleotidy mohou být recyklovány záchrannými cestami, které katalyzují reakci purinové báze s fosforibosylpyrofosfátem. Zcela nová ústřední molekula purinového metabolismu, inosinmonofosfát, může být syntetizována z prekurzorů při de novo purinové syntéze (DNPS), která je aktivována v případech zvýšené potřeby purinů jako je např. vývoj organismu. DNPS zahrnuje deset kroků katalyzovaných šesti enzymy, které formují multienzymový komplex purinosom umožňující tok substrátů skrz tuto dráhu. Dosud byly popsány tři poruchy DNPS: deficit ADSL, AICA-ribosidurie a deficit PAICS. Všechny tři poruchy jsou způsobeny genetickými mutacemi vedoucími ke špatné funkci příslušného enzymu, které se dále projevují nedostatečnou aktivitou daného kroku DNPS. Biochemicky to znamená akumulaci substrátu poškozeného enzymu, biologicky narušení formování purinosomu a klinicky nespecifická neurologická postižení, což přispívá k problematické diagnostice poruch DNPS. Předpokládali jsme, že... Keywords: De novo syntéza purinů; Deficit Adenylosukcinátlyázy; AICA-ribosidurie; Deficit PAICS; Lidský buněčný model; Purinosom; Suchá krevní kapka (DBS); Screening; Tandemová hmotnostní spektrometrie; HPLC-MS; MS; Nespecifické neurologické symptomy; De novo purine synthesis; Adenylosuccinate lyase deficiency; AICA-ribosiduria; PAICS deficiency; Human cellular model; Purinosome; Dried blood spots; DBS; Screening; Tandem mass spectrometry; HPLC-MS; MS; Unspecific neurological symptoms Available in a digital repository NRGL
Patologie a fyziologie de novo syntézy purinů.

Purines are organic compounds with miscellaneous functions that are found in all living organisms in complex molecules such as nucleotides, nucleosides or as purine bases. The natural balance of ...

Krijt, Matyáš; Zikánová, Marie; Šebesta, Ivan; Čajka, Tomáš
Univerzita Karlova, 2021

Tři eseje o rozvojové ekonomii
Valíčková, Petra; Cahlík, Tomáš; Janda, Karel; Ščasný, Milan; Nicolas, Claire
2021 - English
This dissertation thesis touches on some important aspects of development, including financial development and improved access to reliable energy sources, regional integration and expanded opportunities for trade. This thesis was written to help guide policy reforms especially in developing countries to expand sources of growth and put countries on track to better meet their long-term development goals, including a better and more sustainable future for everyone. This dissertation consists of three papers. In the first paper I investigate the empirical evidence on the relationship between financial development and economic growth. In doing so, I assessed over 270 studies for their potential inclusion in a meta-analysis. From those studies that contained an empirical estimate of the finance growth relationship, I compiled 1,334 coefficients and coded study characteristics for each. Taking the reported estimates together, I find a positive link between financial development and economic growth, but with widely varying individual estimates. By applying a multi-variate meta-regression, I explain the variation in reported results, stemming not only from differences in research design (by authors addressing or ignoring potential endogeneity issues) but also from real drivers (different regional and time... Tato disertační práce se dotýká některých důležitých aspektů ekonomického rozvoje, včetně finančního rozvoje, lepšího přístupu k moderním zdrojům energie, a optimální úrovně obchodu s elektřinou v rámci lepší regionální integrace. Tato práce byla napsána s cílem pomoci směrovat lepším směrem politické reformy, a to zejména v rozvojových zemích, s cílem rozšířit zdroje ekonomického růstu a směrovat tak země ke splnění jejich dlouhodobých rozvojových cílů, včetně lepší a udržitelnější budoucnosti pro všechny. Tato disertační práce se skládá ze tří článků. V prvním článku se věnuji zkoumaní empirické evidence zabývající se vztahem mezi finančním a ekonomickým rozvojem. V rámci této studie jsem zhodnotila přes 270 studii pro jejich potencionální zahrnutí do meta-regresní analýzy. Ze studií, které obsahovaly empirický odhad důležitosti finančního rozvoje pro ekonomicky růst jsem posbírala 1334 odhadů efektu a vytvořila databázi charakteristik jednotlivých studií. Výsledky meta-analýzy naznačují, že existuje pozitivní vztah mezi finančním a ekonomickým rozvojem, pokud tyto studie vezmeme v úvahu všechny společně. Výsledky jednotlivých studii se ale liší, což vyplývá nejen z rozdílů v metodách výzkumu (například, zda autoři použili vhodné ekonometrické metody), ale také s ohledem na rozdílné regionální a... Keywords: Rozvoj; finance; ekonomický růst; meta-analýza; přístup k moderním zdrojům energie; energetický model; Subsaharská Afrika; výhody obchodu s elektřinou; Development; finance; growth; meta-analysis; electricity access; power sector modelling; Sub-Saharan Africa; benefits of trade Available in a digital repository NRGL
Tři eseje o rozvojové ekonomii

This dissertation thesis touches on some important aspects of development, including financial development and improved access to reliable energy sources, regional integration and expanded ...

Valíčková, Petra; Cahlík, Tomáš; Janda, Karel; Ščasný, Milan; Nicolas, Claire
Univerzita Karlova, 2021

Role mikrobioty v patogenezi psoriázy
Stehlíková, Zuzana; Jirásková Zákostelská, Zuzana; Demnerová, Kateřina; Hrdý, Jiří
2021 - English
Psoriasis is a chronic, immune-mediated inflammatory skin disease. Its pathogenesis is associated with dysregulated cooperation among keratinocytes, innate and adaptive immune cells, coupled with environmental triggers, including microbiota. The aim of our study was to describe the microbiota composition in psoriasis and explore the role of bacteria and fungi in the pathogenesis of this disease. We used a mouse model of psoriasis induced by topical application of imiquimod (IISI) in both germ-free (GF) mice and conventional (CV) mice with microbiota manipulated by administration of a mixture of broad-spectrum antibiotics (ATB). ATB treatment markedly changed the intestinal but not the skin bacterial diversity and led to higher resistance to IISI in CV mice. Metronidazole was the most effective antibiotic, alleviating IISI symptoms in CV, but not in GF mice. This confirms that the effect of metronidazole on IISI was microbiota- dependent. Additionally, we characterized the microbiota composition of psoriatic lesions and unaffected skin in psoriatic patients compared to healthy controls, as well as the impact of different sampling approaches on uncovering cutaneous microbiota composition. We observed significant differences in α- and β-diversities when comparing identical samples sequenced on V1V2... Psoriáza je chronické zánětlivé kožní onemocnění. Patogeneze psoriázy je asociována s aberantní kooperací keratinocytů s imunitním systémem, s výrazným přispěním environmentálních faktorů včetně mikrobioty. Hlavním záměrem naší studie bylo popsat složení kožní mikrobioty u pacientů s psoriázou a prozkoumat roli bakterií a hub v patogenezi tohoto onemocnění. Využili jsme myší model psoriázy indukované imikvimodem (IISI), a to jak u bezmikrobních, tak u konvenčních myší. Změny ve složení mikrobioty u konvenčních myší jsme docílili orálním podáváním směsi širokospektrých antibiotik (ATB). Podávání ATB výrazně změnilo mikrobiální profil ve střevě, nikoliv však na kůži těchto myší a vedlo k jejich snížené vnímavosti na IISI. Ze směsi širokospektrých ATB byl nejúčinnější metronidazol, jehož podání zmírnilo projevy IISI u konvenčních, ale ne u bezmikrobních myší. Naše výsledky tak potvrzují, že vliv metronidazolu na IISI závisí na přítomnosti a složení mikrobioty. Dále jsme se zabývali rozdíly ve složení kožní mikrobioty psoriatických lézí a zdravé kůže člověka s psoriázou v porovnání se zdravými kontrolami. Zkoumali jsme také vliv různě zvolených metodik na zjištěné složení kožní mikrobioty. U identických vzorků sekvenovaných pomocí primerů specifických pro V1V2 a V3V4 regiony 16S rRNA jsme pozorovali... Keywords: psoriáza; kožní mikrobiota; myší model psoriázy; sekvenace; psoriasis; skin microbiota; mouse model of psoriasis; sequencing Available in a digital repository NRGL
Role mikrobioty v patogenezi psoriázy

Psoriasis is a chronic, immune-mediated inflammatory skin disease. Its pathogenesis is associated with dysregulated cooperation among keratinocytes, innate and adaptive immune cells, coupled with ...

Stehlíková, Zuzana; Jirásková Zákostelská, Zuzana; Demnerová, Kateřina; Hrdý, Jiří
Univerzita Karlova, 2021

Dysregulácia imunitnej odpovede u diabetu mellitu 1. typu
Paračková, Zuzana; Šedivá, Anna; Filipp, Dominik; Vlková, Marcela
2021 - English
Type 1 diabetes (T1D) is an autoimmune disease with multifactorial aetiology that involves an attack of self-reactive cytotoxic CD8 lymphocytes on insulin-producing beta cells in the pancreas. In the T1D pathophysiology, both innate and adaptive immunity mechanisms cooperate in the development of inflammation leading to autoimmune destruction. Autoreactive T lymphocytes are the canonical destructors of the beta cells, and B cells produce autoantibodies; the innate immunity cells are considered the initiators of the pathological autoimmune reaction by promoting T and B cell activation. Here, we provide evidence of both innate and adaptive immunity cell types dysregulation in patients with T1D, and that these changes occur before the onset of the disease. The changes in T regulatory lymphocytes (Tregs) and B cell subpopulations occur already in asymptomatic T1D first-degree relatives. During the first year after the onset of the disease, there is a gradual decrease in the neutrophil numbers in the periphery, which probably infiltrate the pancreas. We have focused more closely on the innate immunity dysregulation and its contribution to T1D pathogenesis. Initially, we describe that neutrophil products called neutrophil extracellular traps (NETs) are able to induce IFNγ-producing T cells through... Diabetes mellitus 1. typu (DM1) je multifaktorálne autoimunitné ochorenie, ktoré spočíva v napadnutí inzulín produkujúcich beta buniek v pankrease autoreaktívnymi cytotoxickými CD8 lymfocytmi. Vďaka kooperácii rôznych zložiek vrodenej aj získanej imunity dochádza k rozvoji zápalu a následnej autoimunitnej reakcii. Autoreaktívne T lymfocyty sa podieľajú na priamom aj nepriamom ničení beta buniek, B lymfocyty sú producentmi autoprotilátok a bunky vrodenej imunity sú považované za iniciátorov autoimunitných pochodov vedúcim k aktivácii T a B buniek. V tejto dizertačnej práci poukazujeme na viaceré dysregulované zložky vrodenej aj adaptívnej imunity u pacientov s DM1. Tieto zmeny v imunitnom systéme sa často odohrávajú už pred samotným objavením sa prvých syndrómov a teda nie sú len dôsledkom hyperglykémie, ktorá typicky sprevádza DM1. Zmeny v množstve a aj v niektorých základných funkciách T regulačných lymfocytov (Treg) a B lymfocytov sa objavujú už u asymptomatických príbuzných pacientov s DM1. Počas prvého roka od objavenia sa príznakov dochádza k postupnému znižovaniu počtu neutrofilov v periférii, ktoré pravdepodobne infiltrujú pankreas. Podrobnejšie sme sa zamerali na výskum zložiek vrodenej imunity a ich spoluúčasť k patogenéze DM1. Ukázali sme, že produkty neutrofilov, ktoré sa nazývajú... Keywords: diabetes mellitus 1. typu; neutrofily; neutrofilné extracelulárne pasce; dendritické bunky; rozoznávanie DNA; IL-27; T regulačné lymfocyty; B lymfocyty; type 1 diabetes; neutrophils; neutrophil extracellular traps; dendritic cells; DNA recognition; IL-27; T regulatory lymphocytes; B cells Available in a digital repository NRGL
Dysregulácia imunitnej odpovede u diabetu mellitu 1. typu

Type 1 diabetes (T1D) is an autoimmune disease with multifactorial aetiology that involves an attack of self-reactive cytotoxic CD8 lymphocytes on insulin-producing beta cells in the pancreas. In the ...

Paračková, Zuzana; Šedivá, Anna; Filipp, Dominik; Vlková, Marcela
Univerzita Karlova, 2021

Evropeizace a stát ve středovýchodní Evropě: Politická ekonomie evropských strukturálních fondů
Šitera, Daniel; Barša, Pavel; Drahokoupil, Jan; Bohle, Dorothee
2021 - English
This Dissertation explores the impact of the European Union's (EU) Cohesion Policy (and its structural and investment funds) on the transnationalization and subsequent transformation of state in Central and Eastern Europe (CEE). The Cohesion Policy is commonly known as a redistribution framework which transfers developmental aid from the West European core to the less developed periphery of South Europe and CEE through the EU budget. The dissertation explores the impact of this core-peripheral redistribution from a critical perspective in the Comparative Capitalism (CC) scholarship. More concretely, it focuses on the so-called Visegrád states - Czechia, Hungary, Poland and Slovakia - and their dependent market economies between the EU eastern enlargement in 2004 and the mid-2010s. This generates the first main contribution by bringing the EU structural funds into the CC debates on CEE which are mostly preoccupied with the impact of foreign direct investment (FDI) on the transnationalization of Visegrád states. The contribution is impossible without historicizing the role of Cohesion Policy in shaping the EU historical core-peripheral relations since the late 1980s. Such a historization facilitates the second main contribution when examining how the post-2004 CEE integration transforms these... Tato disertační práce zkoumá dopad Kohezní politiky Evropské unie (EU) a jejích strukturálních a investičních fondů na transnacionalizaci a následnou transformaci státu ve střední a východní Evropě (SVE). Kohezní politika je obecně známá jako redistribuční rámec, jehož prostřednictvím dochází k transferu rozvojové pomoci ze západoevropského jádra do méně rozvinuté periferie jižní Evropy a SVE pomocí rozpočtu EU. Tato dizertace zkoumá dopad této redistribuce mezi jádrem a periferiemi Evropy z kritické perspektivy oboru srovnávacího kapitalismu. Konkrétněji se zaměřuje na takzvané visegrádské státy - Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko - a jejich závislé tržní ekonomiky v období od východního rozšíření EU v roce 2004 až do poloviny 10. let 21. století. První příspěvkem práce je to, že otázku strukturálních fondů EU přináší do debat komparativního kapitalismu o zemích SVE, které se většinou zabývají dopadem přímých zahraničních investic (PZI) na transnacionalizaci visegrádských států. Tento příspěvek je zároveň nerealizovatelný, aniž bychom historizovali roli Kohezní politiky při utváření historických vztahů mezi jádrem a periferiemi EU od pozdních 80. let 19. století. Podobná historizace umožňuje druhý hlavní příspěvek této práce, tedy zdokumentovat, jak integrace SVE zpětně transformovala tyto... Keywords: komparativní kapitalismus|Kohezní politika|Evropská studia|Evropská unie|přímé zahraniční investice|rozvojový stát|europeizace|závislý rozvoj|střední a východní Evropa; Comparative Capitalism|Cohesion Policy|European Studies|European Union|Foreign Direct Investment|Developmental State|Europeanization|Dependent Development|Central and Eastern Europe Available in a digital repository NRGL
Evropeizace a stát ve středovýchodní Evropě: Politická ekonomie evropských strukturálních fondů

This Dissertation explores the impact of the European Union's (EU) Cohesion Policy (and its structural and investment funds) on the transnationalization and subsequent transformation of state in ...

Šitera, Daniel; Barša, Pavel; Drahokoupil, Jan; Bohle, Dorothee
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases