Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 22986
Published from to

Sekvence a funkční analýza krátkého ramene chromozómu 7D pšenice
TULPOVÁ, Zuzana; ŠIMKOVÁ, Hana; ŠIMKOVÁ, Hana
2019 - English
Pšenice setá (Triticum aestivum L.) je zdrojem potravy pro přibližně 40 % světové populace a patří tak společně s rýží a kukuřicí k nejvýznamnějším zemědělským plodinám. V nedávné minulosti představovalo jakékoli studium pšeničného genomu velkou výzvu, a to především díky značné velikosti genomu (~16 Gb), vysokému obsahu repetitivních sekvencí (85 %) a přítomnosti tří homeologních subgenomů. Řešení těchto problémů přinesla strategie založená na třídění jednotlivých chromozómů a jejich ramen pomocí průtokové cytometrie, z nichž byly následně tvořeny knihovny dlouhých insertů a fyzické mapy, jež představovaly základní genomové zdroje pro získání kompletní referenční sekvence. Předkládaná práce se zabývá studiem krátkého ramene chromozómu 7D pšenice. S pomocí již dříve sestavené fyzické mapy 7DS byla vybrána minimální sestava BAC klonů, která reprezentuje celé rameno 7DS (tzv. minimal tilling path, MTP). Klony MTP pak byly osekvenovány pomocí platformy Illumina a sestaveny do sekvenčních kontigů. Pro ukotvení kontigů fyzické mapy byly využity tři genetické mapy s vysokým rozlišením a mapa radiačních hybridů. Díky tomu se podařilo určit konkrétní genomovou pozici pro 73 % sestavené mapy. Jedním z přístupů pro ukotvení fyzické mapy bylo i využití integrace fyzické mapy ramene 7DS s celogenomovou fyzickou mapou Aegilops tauschii a Bionano optickou mapou ramene 7DS. Kombinace těchto zdrojů umožnila efektivní ukotvování kontigů fyzické mapy, včetně nerekombinující oblasti genetické centromery, ale i bezprostřední porovnání pšenice s jejím předchůdcem. Díky tomu se podařilo identifikovat přestavby na úrovni BAC kontigů v pericentromerické oblasti ramene 7DS. Kromě toho byly ukotvená fyzická mapa, sekvence BAC klonů a optická mapa ramene 7DS využity jako podpůrné zdroje pro sestavení a kontrolu referenční sekvence pšenice a navazující projekt pozičního klonování. Rameno 7DS je nositelem celé řady genů pro agronomicky významné znaky, mezi něž patří i gen Dn2401 podmiňující rezistenci ke mšici zhoubné. Závěrečná část dizertační práce je věnována projektu pozičního klonování tohoto genu. V předchozí studii byla pomocí genetického mapování stanovena velikost intervalu, v němž se gen Dn2401 nachází, na 0.83 cM. Současně bylo identifikováno pět BAC klonů fyzické mapy, které daný interval překlenují. V rámci předkládané práce byla zvolena strategie kombinující tradiční přístupy klonování genů, jako jsou genetické mapování a sekvenování BAC klonů na platformě Illumina, s novými technologiemi zahrnujícími optické mapování nebo sekvenování pomocí nanoporů. Takto získaná dlouhá čtení, která překlenula celý insert sekvenovaného BAC klonu, pak umožnila sestavení kontinuální sekvence celého intervalu. Optické mapování následně potvrdilo správnost sekvence a odhalilo rozdíly mezi rezistentním a citlivým genotypem. Kompletní a přesná sekvence zájmové oblasti umožnila identifikaci nových markerů a detailní anotaci, která odhalila šest genů kódujích proteiny, včetně Epoxid hydrolázy 2 jakožto nejpravděpodobnějšího kandidáta genu Dn2401. Bread wheat (Triticum aestivum L.) is a staple food for ~40 % of world's population and belongs, together with rice and corn, among the most important crop species. Until recently, any wheat genomics study was a challenge, mainly due to its huge genome size (~16 Gb), high content of repetitive sequences (85 %) and presence of three sub-genomes. Aiming to overcome these obstacles and obtain a complete wheat reference genome sequence, the International Wheat Genome Sequencing Consortium proposed a strategy involving separation of individual chromosomes and their arms by flow cytometry. These were used to construct chromosome-specific BAC libraries and BAC-based physical maps, which became the basic resources for sequencing the wheat genome. Within a framework of this thesis, I focused on the short arm of wheat chromosome 7D (7DS). A previously constructed 7DS physical map was used to select the minimal set of BAC clones covering the arm, which were sequenced by Illumina pair-end and mate-pair sequencing and assembled. Contigs of the physical map were anchored on the chromosome using one radiation hybrid map and three high resolution genetic maps. Thus we assigned 73 % of the assembly to distinct genomic positions. The process of physical-map assembly and anchoring included the integration of the 7DS physical map with a whole-genome physical map of Aegilops tauschii and a 7DS Bionano genome (BNG) map, which together enabled efficient scaffolding of physical-map contigs even in the non-recombining region of the genetic centromere. Moreover, this approach facilitated a comparison of bread wheat and its ancestor at BAC-contig level and revealed a reconstructed region in the 7DS pericentromere. The obtained 7DS physical map, BAC assemblies and the BNG map were then applied as supporting resources for assembling and validating the reference genome of bread wheat and for a gene cloning project. The chromosome arm 7DS carries multiple genes underlying agronomically important traits, including a Russian wheat aphid resistance gene Dn2401, the cloning of which was the aim of the second part of the thesis. Previously, we mapped Dn2401 into an interval of 0.83 cM and spanned it with five BAC clones. Within the framework of this thesis, we used a targeted strategy combining traditional approaches towards gene cloning, comprising genetic mapping and Illumina sequencing of BAC clones, with novel technologies, including optical mapping and long-read nanopore sequencing. The latter, with reads spanning the entire length of a BAC insert, enabled us to assemble the whole region, the task not achievable with short reads. Long-read optical mapping validated the DNA sequence in the interval and revealed a difference in the locus organization between resistant and susceptible genotypes. The complete and accurate sequence of the Dn2401 region facilitated identification of new markers and precise annotation of the interval, revealing six high-confidence genes, including Epoxide hydrolase 2 as the most likely Dn2401 candidate. Keywords: Pšenice setá; Triticum aestivum; fyzická kontigová mapa; BAC; mšice zhoubná; Diuraphis noxia; rezistence; poziční klonování genů; Bread wheat; Triticum aestivum; physical contig map; BAC; sequencing; Russian wheat aphid; Diuraphis noxia; resistance; gene cloning Available in digital repository of UPOL.
Sekvence a funkční analýza krátkého ramene chromozómu 7D pšenice

Pšenice setá (Triticum aestivum L.) je zdrojem potravy pro přibližně 40 % světové populace a patří tak společně s rýží a kukuřicí k nejvýznamnějším zemědělským plodinám. V nedávné minulosti ...

TULPOVÁ, Zuzana; ŠIMKOVÁ, Hana; ŠIMKOVÁ, Hana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Development and Calibration of Elasto-Plasticity Models with Directional Distortional Hardening
Plešek Jiří; Parma Slavomír; Džugan Jan
2019 - English
This thesis deals with the phenomenological modeling of the directional distortional hardening and the metal plasticity in general. A particular plasticity model is analytically integrated for the proportional multiaxial loading case. The integrated model is used to model the stress-strain curves, the hysteresis loops, and the cyclic stress-strain curves. Based on these curves, two calibration algorithms are developed. In the end, a sensitivity analysis of both calibration algorithms is done. A general aim of this thesis is to develop the procedures that would support an industrial application of advanced models with directional distortional hardening.Práce se zabývá fenomenologickým modelováním směrového deformačního zpevnění a obecně plasticity kovů. Konkrétní model je analyticky integrován pro případ víceosého proporcionálního zatěžování. Výsledná křivka je použita k modelování tahového diagramu, a dále k modelování hysterezních smyček a cyklických deformačních křivek. Na základě těchto analytických modelů jsou navrženy dva zcela nové algoritmy pro kalibraci parametrů modelu. V závěru je provedena citlivostní analýza obou kalibračních algoritmů. Obecným cílem práce je vývoj procedur pro průmyslovou aplikaci pokročilých modelů plasticity se směrovým deformačním zpevněním. Keywords: plasticity,strain hardening,integration,calibration,finite element method; plasticita,deformační zpevnění,integrace,kalibrace,metoda konečných prvků Available in digital repository of ČVUT.
Development and Calibration of Elasto-Plasticity Models with Directional Distortional Hardening

This thesis deals with the phenomenological modeling of the directional distortional hardening and the metal plasticity in general. A particular plasticity model is analytically integrated for the ...

Plešek Jiří; Parma Slavomír; Džugan Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Numerical Implementation of Distortional Hardening Models
Plešek Jiří; Marek René; Halama Radim
2019 - English
The presented thesis describes the formulation of two new constitutive models of metal plasticity within the realm of small strains, both featuring directional distortional hardening. New yield functions have been proposed with distortion and cross-effect control. The models feature new kinematic hardening rule that builds on the premise of multisurface plasticity while keeping the amount of internal variables low. The models’ intended use is the study of multiaxial ratcheting–the cumulation of plastic deformation in combined loading, and ways of its calibration. Their possible real application lies in cyclic multiaxial operational loading present in pressurized piping systems and in some very specific applications. The models have been implemented into a UMAT subroutine for FE-system Abaqus.Předložená práce popisuje formulaci dvou nových konstitutivních modelů plasticity se směrovým zpevněním pro oblast malých deformací. Pro modely byly navrženy nové funkce plasticity s řízením distorze a příčného rozměru. Modely mají zcela nový zákon kinematického zpevnění, který vychází z principu mnohaplochové plasticity, avšak zachovává malé množství vnitřních pro-měnných. Zamýšleným použitím modelů je studie víceosé kumulativní deformace a způsoby kalibrace. Jejich možné praktické uplatnění spočívá v cyklickém víceosém provozním zatížení v tlakových potrubních systémech a v některých velmi specifických aplikacích. Modely byly implementovány ve formě subroutin UMAT pro MKP-systém Abaqus. Keywords: metal plasticity,directional distortional hardening,constitutive model,combined loading,ratcheting,implementation,convexity,FEM; plasticita kovů,směrové zpevnění,konstitutivní model,kombinované namáhání,cyklické zpevnění,implementace,konvexita,MKP Available in digital repository of ČVUT.
Numerical Implementation of Distortional Hardening Models

The presented thesis describes the formulation of two new constitutive models of metal plasticity within the realm of small strains, both featuring directional distortional hardening. New yield ...

Plešek Jiří; Marek René; Halama Radim
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Faktory ovlivňující výživovou hodnotu ryb
KHALILITILAMI, Sarvenaz
2019 - English
Pokud posuzujeme rybu jako potravinu, soustředíme se především na n-3 LC-PUFA, zvláště na EPA a DHA mastné kyseliny. Kromě toho je zřejmé, že také proteiny a peptidy v rybách mají nejen vysokou nutriční hodnotu, ale také dopad na lidské zdraví. Navíc může být ryba považována za dobrý zdroj některých minerálů, vitamínů a mikroživin. Obecně je třeba zdůraznit, že z pohledu lidské výživy a souvisejících zdravotních dopadů je nemožné se soustředit na jednu skupinu živin odděleně od ostatních. Celkovým cílem této disertační práce bylo zdůraznit různé faktory, které ovlivňují výživovou jakost ryb a zaměřit se na nutriční hodnotu některých komerčně významných říčních druhů ryb z České republiky. Dílčím cílem bylo otestovat různé udržitelné alternativy k nahrazení rybího oleje (FO) a rybího masa (FM) v krmivu masožravých ryb. Podle našich výsledků se ve vybraných sedmi druzích sladkovodních ryb z České Republiky lišilo složení mastných kyselin s ohledem na jejich přirozené stanoviště a rozdíly v krmivu a jeho dostupnosti. Zároveň jsme ve všech analyzovaných druzích pozorovali velice příznivé složení MK s dobrým podílem n-3 PUFA, zahrnující EPA a DHA, což odráží složení přirozené stravy. V důsledku toho byly nízké hodnoty IA a IT a tedy blízké hodnotám při takzvané Eskimo dietě, která souvisí s velmi nízkým výskytem srdečních onemocněních. Na základě našich výsledků můžeme usuzovat, že vybrané druhy mají standardní obsah proteinů, minimum cukrů a relativně nízký obsah tuku, který se může do určité míry lišit v různých lokalitách, což většinou souvisí s dostupností a složením krmiva. Kombinací drastického nárůstu potřeb pro akvakulturní krmivo a úbytku zdrojů FM a FO, získává více pozornosti využití alternativních zdrojů krmiva. Na základě našich výsledků je možné v krmivu sivena severního (Salvelinus alpinus) nahradit FO kvasničným olejem produkovaným z lignocelulózy. Mezi kontrolním krmivem a krmivem s kvasničným olejem nebyly pozorovány významné rozdíly při testování zvýšení hmotnosti a délky ryb, poměru konverze krmiva, specifické růstové rychlosti, indexu kondice a hepatosomatického indexu. Podle výsledků další studie, kdy bylo komerční krmivo pstruha duhového nahrazeno hmyzem částečně (25% pelet nahrazeno živým cvrčkem domácím, 25% nahrazeno potemníkem brazilským, kombinace 12,5% hrubé energie z každé skupiny) nebo úplně (50% každého druhu), nevykazuje toto krmivo žádné negativní účinky na růst, přežití, poměr konverze krmiva a využití hrubé energie. Přídavek hmyzu do krmiva byl spojen s nižším obsahem nutričně cenných n-3 MK (EPA a DHA). V naší studii je ukázáno, že úplné nahrazení krmiva směsí hmyzu je vhodnou živou stravou pro lososovité ryby, protože způsobuje lepší růstový výkon ve srovnání s komerčním krmivem podobné energetické hodnoty. Při vyšším podílu hmyzu v rybím krmivu vykazovalo rybí maso pro konečné konzumenty nižší atraktivitu a přijatelnost. Ve stravě okouna bylo při nahrazení 25 % rybího masa potravou ze směsi cvrčka domácího (Acheta domesticus) a potemníka brazilského (Zophobas morio) (s úpravou aminokyselinového složení) jen v malé míře ovlivněno přežití, růst, konverze krmiva se zvláštním důrazem na lipidové změny a složení MK v rybích filetách. Nicméně nižší nárůst ryb ve skupině krmené hmyzem poukazoval na nižší nutriční hodnotu a stravitelnost krmiva spojené s chutí krmiva. Za zmínku také stojí, že díky bohatému obsahu kyseliny 18:2 n-6 v obou druzích hmyzu byl ve skupině ryb krmené hmyzem naměřen vyšší obsah této mastné kyseliny, ale tato hodnota je z výživového hlediska nedůležitá. K rozšíření této pilotní práce je potřeba dalšího hodnocení různých typů zmíněného hmyzího krmiva se stupňujícím se přídavkem hmyzí složky nebo využití i jiných druhů hmyzu ke krmení masožravých ryb. When considering fish as food, first of all the n-3 LC-PUFA, particularly EPA and DHA are in focus. Furthermore, it gets obvious that the proteins and peptides in fish have not only a high nutritional value but also impact on human health issues. In addition, fish can be considered as a good source of several minerals, vitamins and micronutrients. The overall aim of the thesis was to highlight different factors which influence nutritional quality of fish and to focus on the nutritional value of some commercially important river fish species from the Czech Republic. Moreover, to examine different sustainable alternatives to replace FO and FM in the feed of carnivorous. According to our results, there were some variation of FA composition in the selected seven freshwater fish species from the Czech Republic, depending on the natural habitat and differences in feed and its availability. Simultaneously, we observed a very favourable FA composition with good proportions of n-3 PUFA, including EPA and DHA in all analyzed species which reflects the composition of the natural diet. Consequently, the values of both index of atherogenicity (IA) and index of thrombogenicity (IT) were low and close to the values of the so-called Eskimo diet, which is related to very low incidences of the coronary heart disease. According to our findings we concluded that the chosen species have a standard protein content, minimum carbohydrates and relatively low contents of fat, which can, however, vary to some degree in various localities, most probably related to the availability and composition of the feed. Due to the combination of the drastic increase in the need for aquaculture feed as well as decline in the sources of FM and FO, utilization of alternative sources received more attention. Based on our result, it is possible to replace VO by yeast oil produced from lingocellulose in the feed of Arctic char (Salvelinus alpinus). There were no significant differences in the study, regarding weight gain, feed conversation ratio, condition factor and hepatosomatic index between the control and the yeast oil fed group. According to the results of another study, partial (25% of pellet replaced live house cricket, 25% of pellet replaced by superworm, combination of 12.5% crude energy of each group) or total replacement (50% of each) of house cricket and superworm for FM in the commercial diet of rainbow trout indicated no negative effects on growth, survival, FCR and gross energy utilization. Inclusion of insect was connected with lower content of nutritionally valuable n-3 FAs (EPA and DHA). In our study total replacement showed the mixture of insects, caused the better growth performance compared to the commercial feed of similar energy value as insects are good live food for salmonids. With increase in the proportion of insect's inclusion in the feed of fish, changes in the sensory properties, texture and colour of fish flesh was in a way that showed less acceptability and preference by consumers. Replacement of 25% FM by a mixture of insect meal including house cricket- (Acheta domesticus) and superworm- (Zophobas morio) meal (with an amino acid adjustment) in the diet of perch, on survival, growth, feed conversion with special emphasis on lipid changes and composition showed FA composition of the fish fillet was only affected to a minor extent. However, the lower growth performance in the fish group fed by insect indicated lower nutritional value and digestibility of the feed along with the taste of the feed. Interestingly, the significant increase of 18:2 n-6 in the group fed by insect was due to the higher content of this FA in both insects and subsequently in the experimental diet which from the nutritional point of view this change was neglectable. Keywords: výživovou hodnotu; rybí pokrm; mastné kyseliny Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Faktory ovlivňující výživovou hodnotu ryb

Pokud posuzujeme rybu jako potravinu, soustředíme se především na n-3 LC-PUFA, zvláště na EPA a DHA mastné kyseliny. Kromě toho je zřejmé, že také proteiny a peptidy v rybách mají nejen vysokou ...

KHALILITILAMI, Sarvenaz
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Environmentální polutanty progrestiny: výskyt, hormonální aktivity a účinky na ryby
ŠAUER, Pavel
2019 - English
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Environmentální polutanty progrestiny: výskyt, hormonální aktivity a účinky na ryby

ŠAUER, Pavel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Vliv triazinových pesticidů a jejich metabolitů na necílové vodní organizmy
KOUTNIK, Dalibor
2019 - English
Pesticidy používané v zemědělství a lesnictví vstupují do vodního prostředí, pokud se používají v přilehlých oblastech nebo pokud dojde k jejich úniku. Pro naše studie jsme zvolili raná vývojová stádia kapra obecného (Cyprinus carpio L.) a raka mramorovaného (Procambarus fallax f. virginalis). U zvolených organizmů jsme sledovali dlouhodobý vliv triazinů (prometrynu, terbutylazinu, metribuzinu) a jejich metabolitů (terbuthylazin-desethyl a tebuthylazinu-2-hydroxy) v koncentracích běžně se vyskytujících v povrchových vodách české republiky. První část práce se zabývala sledováním vlivu triazinů (prometrynu, terbuthylazinu) na raná vývojová stadia kapra a raka mramorovaného. Subchronická expozice raných vývojových stádií kapra prometrynu v koncentracích 1200 a 4000 ?g/L způsobila snížení růstu, zpoždění ontogenetického vývoje a histopatologické změny v tkáních. Expozice terbuthylazinu v koncentracích 1400 a 3000 ?g/L způsobila významné snížení hmotnosti, celkové délky těla, zpoždění vývoje a alternaci tubulárního systému kaudální ledviny kapra. Prometryn v koncentracích 144, 1444 a 4320 ?g/L způsobil snížení hmotnosti, specifické rychlosti růstu a histopatologické změny v žábrech raků. Navíc prometryn v koncentraci 4320 ?g/L způsobil zpoždění ontogenetického vývoje. Druhá část práce se zabývala vlivem nízkých koncentrací triazinových metabolitů (terbuthylazin-desethylu a tebuhylazin-2-hydroxy) na raná vývojová stádia kaprů a raků mramorovaných. Chronická expozice terbuthylazin-udesethylu v koncentracích 180, 900 a 1 800 ?g/L způsobila snížení růstu, zpomalení ontogenetického vývoje a poškození antioxidačního systému a rovněž způsobila patologické změny v kaudální ledvině raných vývojových stadií u kaprů. Chronická expozice terbuthylazinu-2-hydroxy v koncentracích 2, 9, 70, 1400 a 3500 ?g/L zapříčinila snížení celkové aktivity superoxid dismutázy raných vývojových stadií kaprů. Mimo to koncentrace 1400 a 3500 ?g/L terbuthylazinu-2-hydroxy způsobily zpoždění ontogenetického vývoje a patologické změny v kaudální ledvině kaprů. Chronická expozice terbuthylazinu-2-hydroxy v koncentracích 75 ?g/L a vyšších ovlivnila růst, ontogenetický vývoj, antioxidační systémy a způsobila oxidační stres a patologické změny hepatopankreatu raných vývojových stadií raků. Poslední část naší studie se zabývala dlouhodobým vlivem metribuzinu na raka signálního (Pacifastacus leniusculus Dana). Raci byli vystaveni koncentraci metribuzinu 0,52 ?g/L a 3,06 mg/L po dobu 30 dnů a 30 denní fázi depurace. Statisticky významné rozdíly byly zjištěny ve všech tkáních (žábry, sval, hepatopankreas) v reaktivních látkách kyseliny thiobarbiturové, v aktivitě superoxid dismutázy a katalázy ve srovnání s kontrolní skupinou. Statisticky významné rozdíly byly zjištěny v aktivitě glutation reduktázy v hepatopankreatu po 10 dnech v obou testovaných koncentracích a po 30 dnech v koncentraci 3,06 mg/L. Metribuzin způsobil rozsáhlou fokální autolytickou degeneraci tubulárního epitelu hepatopankreatu raků vystavených metribuzinu. Výsledky této práce shrnují a poskytují důležité informace o hodnocení dlouhodobého dopadu a vlivu triazinů (prometrynu, terbuthylazinu a metribuzinu) a jejich metabolitů (terbuthylazin-desethyl a tebuthylazinu-2-hydroxy) na vodní prostředí, v koncentracích běžně se vyskytujících v povrchových vodách. Pesticides used in agro-ecosystems and forests enter aquatic environments such as streams, rivers, and lakes if applied in adjacent areas or if an accidental spill occurs. For the studies, we chose the early life stages of common carp (Cyprinus carpio L.) and marbled crayfish (Procambarus fallax f. virginalis). In selected organisms, we observed long-term effect of triazine herbicides (prometryne, terbuthylazine, metribuzine) and their metabolites (terbuthylazine-desethyl and tebuthylazine-2-hydroxy) in concentrations commonly occurring in Czech rivers. The first part is about monitoring the effects of triazines (prometryne, terbuthylazine) on the early development stages of carp and marble crayfish. Subchronic prometryne exposure of early-life stages of common carp at concentrations of 1 200 and 4 000 ?g/L affected their survival, growth rate, early ontogeny, and histology. Terbuthylazine in concentration 1 400 and 3 000 ?g/L caused significant decrease of mass, total length, delayed in development and cause of alternation of tubular system of caudal kidney of carp. Prometryne in concentration 144, 1 444 and 4 320 ?g/L caused decrease of weight, specific growth rates and caused histopathological changes in gill of crayfish. Moreover concentration 4 320 ?g/L of prometryne caused delay in ontogenetic development of crayfish. Second part of the work has included effects of low concentrations of metabolites (terbuthylazine-desethyl and tebuthylazine-2-hydroxy) on the early development stages of carp and marble crayfish. Chronic terbuthylazine-desethyl exposure in concentrations 180, 900, and 1 800 ?g/L affected growth, ontogenetic development, and the antioxidant system and caused pathological changes in the caudal kidney of early life stages of carp. Chronic terbuthylazine-2-hydroxy exposure in concentrations 2.9, 70, 1 400 and 3 500 ?g/L caused decreased of total superoxide dismutase activity of early life stages of carp. Moreover concentration 1 400 and 3 500 ?g/L of terbuthylazine-2-hydroxy caused delay in ontogenetic development and pathological changes in the caudal kidney of carp. Chronic terbuthylazine-2-hydroxy exposure in concentrations up 75 ?g/l affected growth, ontogenetic development, antioxidant system, caused oxidative stress and pathological changes in hepatopancreas of early life stages of marbled crayfish. The last part of our study examined the effect of metribuzine on signal crayfish (Pacifastacus leniusculus Dana). Crayfish were exposed to metribuzine concentrations of 0.52 ?g/L and 3.06 mg/L for 30 days and a 30-day depuration period. In the thiobarbituric acid reactive substances, superoxide dismutase, and catalase were observed differences in all examined tissues (gill, muscle, hepatopancreas) compared to the control group. Differences from control were observed in glutathione reductase activity in hepatopancreas after 10 days for both exposure concentrations and after 30 days at 3.06 mg/L. Histological examination revealed extensive focal autolytic disintegration of tubular epithelium in hepatopancreas of crayfish exposed to metribuzin. These studies provided important results for the evaluation of long-term impact and effect of (prometryne, terbuthylazine and metribuzine) and their metabolites (terbuthylazine-desethyl and tebuthylazine-2-hydroxy) on the water non-target organisms, even in real concentrations founded in surface waters. Keywords: raci; kapr; pesticidy; herbicidy; ontogenetický vývoj; antioxidační systém; oxidativní stres; patologické změny Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv triazinových pesticidů a jejich metabolitů na necílové vodní organizmy

Pesticidy používané v zemědělství a lesnictví vstupují do vodního prostředí, pokud se používají v přilehlých oblastech nebo pokud dojde k jejich úniku. Pro naše studie jsme zvolili raná vývojová ...

KOUTNIK, Dalibor
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Řízení zohledňující věkovou strukturu zaměstnanců na pracovištích Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát".
ŠVEHLA, Karel
2019 - English
Keywords: age management; analýza; celoživotní učení; další vzdělávání; demografický vývoj; podpora zaměstnatelnosti; produktivní věk; stárnutí pracovní síly; starší pracovník; age manament; analysis; demographic trends; further education; lifelong learning; senior worker; support of employability; working age; work force aging Available in digital repository of UPOL.
Řízení zohledňující věkovou strukturu zaměstnanců na pracovištích Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát".

ŠVEHLA, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Spektroskopická speciační studie U(VI) ve vodných roztocích
Vetešník Aleš; Višňák Jakub; Bouř Petr
2019 - English
Experimentální část práce zahrnuje speciační studie systému UO2(2+) - XO4(2-) - H2O (X = S, Se) a analýzu přírodních vzorků obsahujících U(VI) s dominantními species MnUO2(CO3)3 (M = Ca, Mg) pomocí spektroskopických metod (TRLFS a UV-VIS). Získané spektroskopické parametry mají přímý chemicko-fyzikální význam. Teoretická část se zabývá výpočtem luminiscenčních spekter pomocí molekulové dynamiky a kvantové chemie.The experimental part covers speciation studies of the UO2(2+) - XO4(2-) - H2O (X = S, Se) system and analysis of natural water samples containing U(VI) – with MnUO2(CO3)3 (M = Ca, Mg) as dominant species systems by spectroscopic means (TRLFS and UV-VIS). The obtained spectroscopic parameters have a direct chemical-physical meaning. Theoretical part includes luminescence spectra computation using Molecular Dynamics and Quantum Chemistry. Keywords: uranyl,speciace,luminiscenční spektroskopie,TRLFS,spektrofotometrie,multilineární analýza,chemometrie,vibronické přechody,kvantová chemie,Diracova rovnice,Franck-Condonovy faktory,modelování spekter; Uranyl,speciation,luminescence spectroscopy,TRLFS,spectrophotometry,multilinear analysis,chemometrics,vibronic transitions,quantum chemistry,Dirac equation,Franck-Condon factors,Spectral Available at various departments of the ČVUT.
Spektroskopická speciační studie U(VI) ve vodných roztocích

Experimentální část práce zahrnuje speciační studie systému UO2(2+) - XO4(2-) - H2O (X = S, Se) a analýzu přírodních vzorků obsahujících U(VI) s dominantními species MnUO2(CO3)3 (M = Ca, Mg) pomocí ...

Vetešník Aleš; Višňák Jakub; Bouř Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Studium vlastností grafenu a jeho využití v oblasti sensorů
BLECHTA, Václav; KALBÁČ, Martin; KALBÁČ, Martin
2019 - English
Disertační práce je zaměřena na přípravu sensorů na bázi grafenu a měření elektronické odezvy sensorů. Grafen a elektronická zařízení na bázi grafenu byly důkladně charakterizovany použitím spektroskopických a mikroskopických metod a elektronických měření. Dále byla studována adsorbce kyslíku na grafen a vliv adsorbovaných molekul na elektronickou strukturu grafenu. S ohledem na adsorpční místa s různou adsorpční energií bylo zkoumáno ovlivnění nábojové dopování a pohyblivosti nosičů nábojů adsorboným kyslíkem. Dále bylo využito grafenu k přípravě amperometrického senzoru NO2, který prokázal vysokou a rychlou odezvu vůči ppm koncentracím NO2 v syntetickém vzduchu za pokojové teploty a relativní vlhkosti 40 %. V další části byl grafen funkcionalizován různými atomi (vodík, fluor, kyslík) a polymery. Elektronické vlastnosti funkcionalizovaného grafenu byly zkoumány s ohledem na adsorbovaný plyn a okolní teplotu. V záverečné sekci jsou shrnuty a diskutovány výsledky experimentů se senzory kapalin na bázi grafenu. Senzorů bylo využito k elektronickému snímaní nízkých koncentrací KCl a glukózy a také k rozpoznání běžných chemických rozpouštědel. Grafen prokázal pozoruhodné vlastnosti v oblasti sensorů a 2D chemie. Dizertační práce rovněž obsahuje rozsáhlou rešerši vědeckých publikací zabývajících se tématem senzorů. Použité laboratorní metody jsou popsány v experimentální části. Graphene, a two-dimensional sheet of carbon atoms in sp2 hybridization, was used for the fabrication of electronic sensing devices. Graphene samples and graphene-based electronic devices were carefully characterized using spectroscopic and microscopic methods and electronic measurements. In the major experimental work, adsorption of oxygen onto the surface of graphene and the influence of adsorbed molecules on graphene's electronic properties were studied. The effect of adsorbed oxygen on charge carriers density and mobility was examined with respect to the adsorption sites of different adsorption energy. Graphene was also employed for the fabrication of an amperometric sensor of NO2, which showed high and fast response towards parts per million concentrations of NO2 in synthetic air at room temperature and relative humidity of 40 %. In another experimental part, graphene was functionalized with different atoms (fluorine, hydrogen, oxygen) and polymers. Electronic properties of functionalized graphene were studied with respect to adsorbed gas and the temperature of environment. In the final section, results of experiments with graphene-based fluid sensors are summarized and discussed. Sensors were employed for the sensing of low concentration of KCl and glucose and for recognition of commonly used chemical solvents. Thus, graphene showed interesting properties in sensing and 2D chemistry. This dissertation thesis contains research of scientific literature regarding graphene sensors. Laboratory methods and equipment used at this work are described in experimental part. Keywords: grafen; sensor; adsorbce; elektronika; graphene; sensors; adsorption; electronics Available in digital repository of UPOL.
Studium vlastností grafenu a jeho využití v oblasti sensorů

Disertační práce je zaměřena na přípravu sensorů na bázi grafenu a měření elektronické odezvy sensorů. Grafen a elektronická zařízení na bázi grafenu byly důkladně charakterizovany použitím ...

BLECHTA, Václav; KALBÁČ, Martin; KALBÁČ, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Ramanova mikrospektroskopie živých buněk a biologických tkání
Moudříková, Šárka; Mojzeš, Peter; Matthäus, Christian; Samek, Ota
2019 - English
Title: Raman microspectroscopy of living cells and biological tissues Author: Šárka Moudříková Department / Institute: Institute of Physics of Charles University Supervisor of the doctoral thesis: doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc., Institute of Physics of Charles University Abstract: Raman microscopy combines Raman spectroscopy with optical confocal microscopy and thus provides information on chemical composition of a sample with a µm3 resolution. In this thesis, Raman microscopy has been used to study microalgae-unicellular photosynthetic organisms that are greatly relevant for the Earth's environment as well as for biotechnological applications. Raman microscopy of photosynthetic organisms struggles with a highly intensive background of the spectra, which is formed by fluorescence of cellular photosynthetic apparatus. In this thesis, we have developed a fast and reliable photobleaching method that suppresses the unwanted background; this method has enabled us to study intracellular distribution of algal biomolecules such as proteins, starch, lipids and polyphosphate. We have investigated an evolution of these structures during a cell cycle of a model microalga Desmodesmus quadricauda. Next, we have developed a method for quantitative analysis of polyphosphate in a cellular culture of a microalga Chlorella... Název práce: Ramanova mikrospektroskopie živých buněk a biologických tkání Autorka: Šárka Moudříková Katedra / ústav: Fyzikální ústav Univerzity Karlovy Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc., Fyzikální ústav Univerzity Karlovy Abstrakt: Ramanova mikroskopie kombinuje Ramanovu spektroskopii s optickou konfokální mikroskopií a poskytuje tak informace o chemickém složení vzorku s prostorovým rozlišením v řádu µm3 . V této práci byla metoda Ramanovy mikroskopie použita pro studium mikroskopických řas, jednobuněčných fotosyntetických organismů, které jsou jedním ze základních pilířů pozemské biosféry a využití nacházejí i v biotechnologických aplikacích. Ramanova mikroskopie fotosyntetických organismů se musí vypořádat s vysokým a nežádoucím spektrálním pozadím, které je tvořené fluorescencí buněčného fotosyntetického aparátu. V této práci byla proto nejprve vyvinuta metoda rychlého a spolehlivého potlačení tohoto pozadí pomocí fotovybělení fotosyntetických pigmentů. Díky tomu jsme mohli studovat vnitrobuněčnou distribuci buněčných komponent - proteinů, škrobu, lipidů a polyfosfátu. Vývoj těchto struktur v průběhu buněčného cyklu jsme studovali u modelové řasy druhu Desmodesmus quadricauda. Dále jsme vyvinuli metodu pro kvantifikaci polyfosfátu v buněčné kultuře řas druhu Chlorella vulgaris. U... Keywords: Ramanova mikroskopie; mikroskopické řasy; polyfosfát; mikrokrystalické inkluze; guanin; Raman microscopy; microalgae; polyphosphate; microcrystalline inclusions; guanine Available in a digital repository NRGL
Ramanova mikrospektroskopie živých buněk a biologických tkání

Title: Raman microspectroscopy of living cells and biological tissues Author: Šárka Moudříková Department / Institute: Institute of Physics of Charles University Supervisor of the doctoral thesis: ...

Moudříková, Šárka; Mojzeš, Peter; Matthäus, Christian; Samek, Ota
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases