Number of found documents: 6
Published from to

Asociácia doktorandov Slovenska
Rentková, Katarína
2017 - Slovak
Keywords: doktorandské vzdělání; asociace; vysoké školy Available in the NTK library.
Asociácia doktorandov Slovenska

Rentková, Katarína
Národní technická knihovna, 2017

Centrálny register zaverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni
Noge, Juraj; Dušková, Marta
2013 - Slovak
Cílem příspěkvu je představit Centrální registr závěrečných prací v SR a systém an kontrolu originality dokumentů jako kompexního řešení na národní úrovni, cíle a východiska projektu, řešení organizačních a legislativních problémů, technické řešení, implementaci a zkušenosti ze čtvrtročního provozu. Uvedeme několik statistických údajů, shrnutí přínosů a ohlasů systému i naznačení dalšího rozvoje a využití systému v budoucnosti. Stručně budou zmíněny i ostatní centralizované systémy, které provozuje CVTI SR. The objective of this paper is to present the Centr al Registry of Theses and Dissertations in the SR and a document originality checking system a s a comprehensive solution at national level for higher education institutions, the object ives as well as the starting point of the project, the resolution of organisational and legis lative problems, the technical solutions, implementation, and the experience from almost four years of operation. We present some statistical data, including the system benefits and citations, as well as an outline of the future development and use of the system in the future. I will also concisely mention other centralised systems operated by the SCSTI SR Keywords: antiplagiátorské systémy; centrální register závěrečných prací; anti-plagiarism system; central registry of theses and dissertations; vysokoškolské práce Available in the NTK library.
Centrálny register zaverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni

Cílem příspěkvu je představit Centrální registr závěrečných prací v SR a systém an kontrolu originality dokumentů jako kompexního řešení na národní úrovni, cíle a východiska projektu, řešení ...

Noge, Juraj; Dušková, Marta
Národní technická knihovna, 2013

Význam niektorých scientometrických kritérií pri tvorbe rozpočtu a kvalifikačnom raste na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
Černák, Juraj
2012 - Slovak
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach počtom študentov (cca 8 700) patrí medzi menšie verejné vysoké školy v Slovenskej republike. Hlavnú časť jej príjmov (cca 2/3) predstavuje priama štátna dotácia. Jej výšku určuje každoročne upravovaná Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám (http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=377). Ako vstupné údaje do tejto metodiky vstupujú viaceré údaje súvisiace s úrovňou vedeckovýskumnej činnosti ako sú výsledky ostatnej komplexnej akreditácie, objem získaných finančných prostriedkov za domáce, resp. zahraničné granty, ale aj publikačná činnosť zamestnancov a študentov univerzity a ďalšie. Publikačná činnosť ako scientometrické kritérium sa začalo používať v metodike rozpočtu od roku 2005 a jej váha pri určení výšky štátnej dotácie v ostatnom období výrazne narástla, takže má motivačný charakter smerom k univerzitám. Publikačná činnosť predstavuje významný aspekt aj pri kvalifikačnom raste zamestnancov univerzity. Požiadavky, ktoré musí spĺňať uchádzač o tituly docent a profesor, sú rámcovo definované viacerými legislatívnymi dokumentmi a podrobne sú rozpracované Vedeckou radou univerzity. Kvalifikačný rast zamestnancov je významný aj pre samotnú univerzitu, nakoľko existujúca kvalifikačná štruktúra takisto ovplyvňuje výšku štátnej dotácie. V rámci prednášky sa predstaví význam publikačnej činnosti ako jedného z scientometrických kritérií v živote univerzity, spôsob jej evidencie na úrovni Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ako aj univerzity a s tým spojené klady a zápory. Pavol Jozef Šafárik University in Košice, according to the number of its students (approx. 8,700), belongs to the group of smaller-size public universities in Slovakia. The major part of its budget income (approx. two thirds) comes from a direct state subsidy. The subsidy amount is defined by the Methodology of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic that is modified yearly. This Methodology uses various input data that are related to research activities of a university, the results of the last complex evaluation, the amount of financial resources obtained from home grant agencies and from abroad, as well as the publications of lecturers, research staff and students of a university, etc. The amount of publications as a scientometric criterion was for the first time used in 2005 and since then its proportional representation has risen substantially and it represents a strong motivational aspect for universities in Slovakia. The number of publications also plays important role in the qualification growth of P. J. Šafárik University lecturers and research staff. The specific requirements as to the categories and numbers of publications to be met by a candidate for the habilitation (associate professor status) and inauguration (full professor status) are defined by several legislative documents and are further specified by the documents approved by the Scientific Board of the University. The qualification growth of lecturers is also important for the University as it has its influence on the amount of the direct state subsidy. The presentation will focus on the importance of the publication activities as one of the scientific criterion relevant to the research and scientific activities of the University and the methods of publication registration by the Ministry and the University, their strengths and weaknesses will be discussed. Keywords: KRE; Slovenská republika; univerzity; Univerzita Pavla Jozefa Štefánika v Košicích; financování vědy; KRE; Slovak Republic; universities; Pavol Jozef Šafárik University in Košice; funding of science; výzkum; univerzity; vědecká komunikace Available in the NTK library.
Význam niektorých scientometrických kritérií pri tvorbe rozpočtu a kvalifikačnom raste na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach počtom študentov (cca 8 700) patrí medzi menšie verejné vysoké školy v Slovenskej republike. Hlavnú časť jej príjmov (cca 2/3) predstavuje priama štátna ...

Černák, Juraj
Národní technická knihovna, 2012

Význam niektorých scientometrických kritérií pri tvorbe rozpočtu a kvalifikačnom raste na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
Černák, Juraj
2012 - Slovak
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach počtom študentov (cca 8 700) patrí medzi menšie verejné vysoké školy v Slovenskej republike. Hlavnú časť jej príjmov (cca 2/3) predstavuje priama štátna dotácia. Jej výšku určuje každoročne upravovaná Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám (http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=377). Ako vstupné údaje do tejto metodiky vstupujú viaceré údaje súvisiace s úrovňou vedeckovýskumnej činnosti ako sú výsledky ostatnej komplexnej akreditácie, objem získaných finančných prostriedkov za domáce, resp. zahraničné granty, ale aj publikačná činnosť zamestnancov a študentov univerzity a ďalšie. Publikačná činnosť ako scientometrické kritérium sa začalo používať v metodike rozpočtu od roku 2005 a jej váha pri určení výšky štátnej dotácie v ostatnom období výrazne narástla, takže má motivačný charakter smerom k univerzitám. Publikačná činnosť predstavuje významný aspekt aj pri kvalifikačnom raste zamestnancov univerzity. Požiadavky, ktoré musí spĺňať uchádzač o tituly docent a profesor, sú rámcovo definované viacerými legislatívnymi dokumentmi a podrobne sú rozpracované Vedeckou radou univerzity. Kvalifikačný rast zamestnancov je významný aj pre samotnú univerzitu, nakoľko existujúca kvalifikačná štruktúra takisto ovplyvňuje výšku štátnej dotácie. V rámci prednášky sa predstaví význam publikačnej činnosti ako jedného z scientometrických kritérií v živote univerzity, spôsob jej evidencie na úrovni Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ako aj univerzity a s tým spojené klady a zápory. Pavol Jozef Šafárik University in Košice, according to the number of its students (approx. 8,700), belongs to the group of smaller-size public universities in Slovakia. The major part of its budget income (approx. two thirds) comes from a direct state subsidy. The subsidy amount is defined by the Methodology of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic that is modified yearly. This Methodology uses various input data that are related to research activities of a university, the results of the last complex evaluation, the amount of financial resources obtained from home grant agencies and from abroad, as well as the publications of lecturers, research staff and students of a university, etc. The amount of publications as a scientometric criterion was for the first time used in 2005 and since then its proportional representation has risen substantially and it represents a strong motivational aspect for universities in Slovakia. The number of publications also plays important role in the qualification growth of P. J. Šafárik University lecturers and research staff. The specific requirements as to the categories and numbers of publications to be met by a candidate for the habilitation (associate professor status) and inauguration (full professor status) are defined by several legislative documents and are further specified by the documents approved by the Scientific Board of the University. The qualification growth of lecturers is also important for the University as it has its influence on the amount of the direct state subsidy. The presentation will focus on the importance of the publication activities as one of the scientific criterion relevant to the research and scientific activities of the University and the methods of publication registration by the Ministry and the University, their strengths and weaknesses will be discussed. Keywords: KRE; Slovenská republika; univerzity; Univerzita Pavla Jozefa Štefánika v Košicích; financování vědy; KRE; Slovak Republic; universities; Pavol Jozef Šafárik University in Košice; funding of science; výzkum; univerzity; vědecká komunikace Available in the NTK library.
Význam niektorých scientometrických kritérií pri tvorbe rozpočtu a kvalifikačnom raste na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach počtom študentov (cca 8 700) patrí medzi menšie verejné vysoké školy v Slovenskej republike. Hlavnú časť jej príjmov (cca 2/3) predstavuje priama štátna ...

Černák, Juraj
Národní technická knihovna, 2012

Význam niektorých scientometrických kritérií pri tvorbe rozpočtu a kvalifikačnom raste na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
Černák, Juraj
2012 - Slovak
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach počtom študentov (cca 8 700) patrí medzi menšie verejné vysoké školy v Slovenskej republike. Hlavnú časť jej príjmov (cca 2/3) predstavuje priama štátna dotácia. Jej výšku určuje každoročne upravovaná Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám (http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=377). Ako vstupné údaje do tejto metodiky vstupujú viaceré údaje súvisiace s úrovňou vedeckovýskumnej činnosti ako sú výsledky ostatnej komplexnej akreditácie, objem získaných finančných prostriedkov za domáce, resp. zahraničné granty, ale aj publikačná činnosť zamestnancov a študentov univerzity a ďalšie. Publikačná činnosť ako scientometrické kritérium sa začalo používať v metodike rozpočtu od roku 2005 a jej váha pri určení výšky štátnej dotácie v ostatnom období výrazne narástla, takže má motivačný charakter smerom k univerzitám. Publikačná činnosť predstavuje významný aspekt aj pri kvalifikačnom raste zamestnancov univerzity. Požiadavky, ktoré musí spĺňať uchádzač o tituly docent a profesor, sú rámcovo definované viacerými legislatívnymi dokumentmi a podrobne sú rozpracované Vedeckou radou univerzity. Kvalifikačný rast zamestnancov je významný aj pre samotnú univerzitu, nakoľko existujúca kvalifikačná štruktúra takisto ovplyvňuje výšku štátnej dotácie. V rámci prednášky sa predstaví význam publikačnej činnosti ako jedného z scientometrických kritérií v živote univerzity, spôsob jej evidencie na úrovni Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ako aj univerzity a s tým spojené klady a zápory. Pavol Jozef Šafárik University in Košice, according to the number of its students (approx. 8,700), belongs to the group of smaller-size public universities in Slovakia. The major part of its budget income (approx. two thirds) comes from a direct state subsidy. The subsidy amount is defined by the Methodology of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic that is modified yearly. This Methodology uses various input data that are related to research activities of a university, the results of the last complex evaluation, the amount of financial resources obtained from home grant agencies and from abroad, as well as the publications of lecturers, research staff and students of a university, etc. The amount of publications as a scientometric criterion was for the first time used in 2005 and since then its proportional representation has risen substantially and it represents a strong motivational aspect for universities in Slovakia. The number of publications also plays important role in the qualification growth of P. J. Šafárik University lecturers and research staff. The specific requirements as to the categories and numbers of publications to be met by a candidate for the habilitation (associate professor status) and inauguration (full professor status) are defined by several legislative documents and are further specified by the documents approved by the Scientific Board of the University. The qualification growth of lecturers is also important for the University as it has its influence on the amount of the direct state subsidy. The presentation will focus on the importance of the publication activities as one of the scientific criterion relevant to the research and scientific activities of the University and the methods of publication registration by the Ministry and the University, their strengths and weaknesses will be discussed. Keywords: KRE; Slovenská republika; univerzity; Univerzita Pavla Jozefa Štefánika v Košicích; financování vědy; KRE; Slovak Republic; universities; Pavol Jozef Šafárik University in Košice; funding of science; výzkum; univerzity; vědecká komunikace Available in the NTK library.
Význam niektorých scientometrických kritérií pri tvorbe rozpočtu a kvalifikačnom raste na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach počtom študentov (cca 8 700) patrí medzi menšie verejné vysoké školy v Slovenskej republike. Hlavnú časť jej príjmov (cca 2/3) predstavuje priama štátna ...

Černák, Juraj
Národní technická knihovna, 2012

Súčasný stav formovania stratégie digitalizácie na Slovensku
Katuščák, Dušan
2008 - Slovak
Keywords: digitalizace; digitální knihovny; digitalization; digital libraries; projekty; selekční jazyky deskriptorové; bibliografie Available in a digital repository NRGL
Súčasný stav formovania stratégie digitalizácie na Slovensku

Katuščák, Dušan
Moravská zemská knihovna, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases