Number of found documents: 29
Published from to

Zhodnocení struktury stávající databáze starých ekologických zátěží‚ definování kritérií pro hodnocení jejich vlivu na ŽP a pro stanovení priorit jejich odstraňování s důrazem na brownfields
ProGeo Consulting s.r.o.; Masarykova univerzita, Brno; DHV CR, s.r.o., Praha; Pavlík, Roman
2010 - Czech
Kompletní manuál pro anotátory pracující v programu SEKM. Keywords: brownfields; registr znečištění integrovaný; místo znečištěné; evidence; software; kontaminace; systém informační; vliv na ŽP; databáze; zátěž ekologická stará; zátěž ŽP; brownfields; integrated pollution register; polluted site; registration; software; contamination; information system; environmental impact; database; old environmental load; environmental load; datová základna; kontaminace; software; registrace; databázové systémy; svědectví Available in the Ministry of the Environment
Zhodnocení struktury stávající databáze starých ekologických zátěží‚ definování kritérií pro hodnocení jejich vlivu na ŽP a pro stanovení priorit jejich odstraňování s důrazem na brownfields

Kompletní manuál pro anotátory pracující v programu SEKM.

ProGeo Consulting s.r.o.; Masarykova univerzita, Brno; DHV CR, s.r.o., Praha; Pavlík, Roman
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Analýza místních rozpočtů a jejich efektivnosti ve vztahu k ochraně životního prostředí
Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Šelešovský, Jan; Hřebíček, Jiří; Bakoš, Eduard; Soukopová, Jana
2010 - Czech
Metodika podává jednoduchý, stručný a jasný návod na hodnocení prostředků alokovaných do oblasti ochrany životního prostředí, obsahuje hodnocení efektivnosti výdajů z pohledu trvale udržitelného rozvoje (výdaje jsou hodnoceny ze tří hledisek - environmentálního, sociálního a ekonomického), poskytuje základ pro plánování, rozhodování, jednání, kontrolu a případně argumenty pro obhajobu prováděných činností a s nimi spojené finanční prostředky, podporuje sledování efektivity v reálném čase, nabízí postup při optimalizaci finančních prostředků vzhledem k cílům a potřebám. Používání této metodiky vede ke snížení počtu chybných nebo neefektivních alokací prostředků. Metodika je určena místním úřadům. Keywords: obec; metodika; investice na ochranu ŽP; samospráva; správa místní; náklady na ochranu ŽP; rozpočet; municipality; methodology; environmental investment; local authority; local government; environmental protection cost; budget; rozpočet; metody; samospráva Available in the Ministry of the Environment
Analýza místních rozpočtů a jejich efektivnosti ve vztahu k ochraně životního prostředí

Metodika podává jednoduchý, stručný a jasný návod na hodnocení prostředků alokovaných do oblasti ochrany životního prostředí, obsahuje hodnocení efektivnosti výdajů z pohledu trvale udržitelného ...

Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Šelešovský, Jan; Hřebíček, Jiří; Bakoš, Eduard; Soukopová, Jana
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Odborné posouzení metodiky Poškození a ničení dřevin rostoucích mimo les
Arbonet‚ s.r.o., Praha; Žďárský, Marek; Wágner, Pavel
2010 - Czech
Posouzení využitelnosti metodiky v praxi (využití orgány ochrany přírody, odborníky i veřejností). Posouzení, zda jsou v metodice zohledněny všechny aspekty, které je třeba vzít v úvahu při posuzování poškození dřevin, při jejich ošetřování, ochraně, apod. Posudek doporučuje metotodiku přepracovat. Keywords: ochrana dřevin; metodika; poškození dřevin; dřeviny; protection of woody plants; methodology; woody plants damage; tree species; metody; dřeviny Available in the Ministry of the Environment
Odborné posouzení metodiky Poškození a ničení dřevin rostoucích mimo les

Posouzení využitelnosti metodiky v praxi (využití orgány ochrany přírody, odborníky i veřejností). Posouzení, zda jsou v metodice zohledněny všechny aspekty, které je třeba vzít v úvahu při posuzování ...

Arbonet‚ s.r.o., Praha; Žďárský, Marek; Wágner, Pavel
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Posouzení efektivnosti vyšších úrovní třídění odpadu
ECO trend s.r.o., Praha; Záveský, Marek; Nobilis, Luboš; Matějka, Jan
2010 - Czech
Metodika přináší podrobný postup při posuzování projektů, které řeší nakládání s odpady v obcích. Jsou charakterizovány jednotlivé druhy odpadů a právní rámec, ve kterém jsou projekty hodnoceny. Je popsán vlastní postup při hodnocení projektů, jejich klasifikace, kritéria efektivnosti environmentální i ekonomické. Jsou uvedena opatření ekonomického, sociálního a environmentálního charakteru a jejich dopad na provozování systému sběru a třídění komunálního odpadu. Jsou popsány vstupy a procesy, které jsou spojeny v systému nakládání s komunálním odpadem. Keywords: veřejnost; osvěta; informace o odpadech; informování veřejnosti; sběr separovaný; svoz odpadů; úřad městský; názor; dotazník; systém sběru odpadů; sběr odpadů; využití odpadů; třídění odpadů; public; awareness; waste information; informing the general public; separate collection; waste collection; local authority; opinion; questionnaire; waste collection system; waste collection; waste recovery; waste sorting; úsudek; veřejnost; recyklace odpadů; odstraňování odpadů Available in the Ministry of the Environment
Posouzení efektivnosti vyšších úrovní třídění odpadu

Metodika přináší podrobný postup při posuzování projektů, které řeší nakládání s odpady v obcích. Jsou charakterizovány jednotlivé druhy odpadů a právní rámec, ve kterém jsou projekty hodnoceny. Je ...

ECO trend s.r.o., Praha; Záveský, Marek; Nobilis, Luboš; Matějka, Jan
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Návrh aktualizovaných výukových modelů‚ rozvinutí metody počítačem podporované výuky (e-learning) a zavedení evaluačních mechanizmů pro celoživotní vzdělávání v oblasti životního prostředí („E-V-Learn“)
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Praha; Dlouhá, Jana; Scholleová, Hana; Jančaříková, Kateřina; Činčera, Jan
2010 - Czech
Metodika staví na konceptu rozvíjení akademické gramotnosti, tedy přímého zapojení studenta do tvorby odborného textu. Keywords: internet; skupina pracovní; spolupráce mezi institucemi; princip spolupráce; metodika; e-learning; vzdělávání environmentální dospělých; vzdělávání dospělých; forma vzdělávání; internet; working group; co-operation between institutions; co-operation principle; methodology; e-learning; further environmental education; adult education; sort of education; andragogika; e-learning; metody; internet Available in the Ministry of the Environment
Návrh aktualizovaných výukových modelů‚ rozvinutí metody počítačem podporované výuky (e-learning) a zavedení evaluačních mechanizmů pro celoživotní vzdělávání v oblasti životního prostředí („E-V-Learn“)

Metodika staví na konceptu rozvíjení akademické gramotnosti, tedy přímého zapojení studenta do tvorby odborného textu.

Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Praha; Dlouhá, Jana; Scholleová, Hana; Jančaříková, Kateřina; Činčera, Jan
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Zhodnocení struktury stávající databáze starých ekologických zátěží‚ definování kritérií pro hodnocení jejich vlivu na ŽP a pro stanovení priorit jejich odstraňování s důrazem na brownfields
ProGeo Consulting s.r.o.; Masarykova univerzita, Brno; DHV CR, s.r.o., Praha; Pavlík, Roman
2010 - Czech
Kompletní manuál pro administrátory programu SEKM. Keywords: brownfields; registr znečištění integrovaný; místo znečištěné; evidence; software; kontaminace; systém informační; vliv na ŽP; databáze; zátěž ekologická stará; zátěž ŽP; brownfields; integrated pollution register; polluted site; registration; software; contamination; information system; environmental impact; database; old environmental load; environmental load; datová základna; kontaminace; software; registrace; databázové systémy; svědectví Available in the Ministry of the Environment
Zhodnocení struktury stávající databáze starých ekologických zátěží‚ definování kritérií pro hodnocení jejich vlivu na ŽP a pro stanovení priorit jejich odstraňování s důrazem na brownfields

Kompletní manuál pro administrátory programu SEKM.

ProGeo Consulting s.r.o.; Masarykova univerzita, Brno; DHV CR, s.r.o., Praha; Pavlík, Roman
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Zhodnocení struktury stávající databáze starých ekologických zátěží‚ definování kritérií pro hodnocení jejich vlivu na ŽP a pro stanovení priorit jejich odstraňování s důrazem na brownfields
ProGeo Consulting s.r.o.; Masarykova univerzita, Brno; DHV CR, s.r.o., Praha; Pavlík, Roman
2010 - Czech
Manuál obsahuje základní informace o programu a popisuje základní funkce programu v části určené veřejnosti a části určené pro administraci. Keywords: brownfields; registr znečištění integrovaný; místo znečištěné; evidence; software; kontaminace; systém informační; vliv na ŽP; databáze; zátěž ekologická stará; zátěž ŽP; brownfields; integrated pollution register; polluted site; registration; software; contamination; information system; environmental impact; database; old environmental load; environmental load; datová základna; kontaminace; software; registrace; databázové systémy; svědectví Available in the Ministry of the Environment
Zhodnocení struktury stávající databáze starých ekologických zátěží‚ definování kritérií pro hodnocení jejich vlivu na ŽP a pro stanovení priorit jejich odstraňování s důrazem na brownfields

Manuál obsahuje základní informace o programu a popisuje základní funkce programu v části určené veřejnosti a části určené pro administraci.

ProGeo Consulting s.r.o.; Masarykova univerzita, Brno; DHV CR, s.r.o., Praha; Pavlík, Roman
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Analýza životního cyklu fosilních motorových paliv a biopaliv pro tvorbu koncepčních dokumentů zavedení daně z CO2 v oblasti mobilních zdrojů znečišťování
Svaz chemického průmyslu České republiky, Praha; Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, Praha; ADW Bio, a.s., Krahulov; Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno; Jedlička, Jiří
2010 - Czech
Metodika je nástrojem a podkladovým materiálem pro zavedení certifikace biopaliv v ČR v souladu se směrnicemi EU a její principy mohou přispět k realizaci návrhů zavedení daně z CO2 v oblasti mobilních zdrojů znečišťování a také pro další aplikace nástrojů zajišťujících udržitelné využívání motorových paliv. Keywords: metodika; změna klimatu; palivo fosilní; daň; palivo motorové; náklady; bilance emisí; emise oxidu uhličitého; zdroj znečištění mobilní; hodnocení cyklu životního; LCA; biopalivo; palivo alternativní; methodology; climate change; fossil fuel; tax; motor fuel; costs; emission balance; carbon dioxide emission; mobile source of pollution; life cycle assessment; LCA; biofuel; alternative fuel; náklady; metody Available in the Ministry of the Environment
Analýza životního cyklu fosilních motorových paliv a biopaliv pro tvorbu koncepčních dokumentů zavedení daně z CO2 v oblasti mobilních zdrojů znečišťování

Metodika je nástrojem a podkladovým materiálem pro zavedení certifikace biopaliv v ČR v souladu se směrnicemi EU a její principy mohou přispět k realizaci návrhů zavedení daně z CO2 v oblasti ...

Svaz chemického průmyslu České republiky, Praha; Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, Praha; ADW Bio, a.s., Krahulov; Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno; Jedlička, Jiří
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Modelování dopadů environmentální daňové reformy: II
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiky; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí; Melichar, Jan
2010 - Czech
Metodika shrnuje současný stav poznání v oblasti kvantifikace externích nákladů energetiky, důraz je kladen na evropský přístup ExternE (Externalities of energy). Ve druhé části je popsán samotný metodický postup, tedy analýza drah dopadů (IPA). Ve třetí části dokumentu je uveden modelový příklad hodnocení externalit pro výrobu elektrické energie v tepelných elektrárnách na území České republiky. Keywords: náklady; kvantifikace; výroba energie elektrické; výroba energie; internalizace nákladů vnějších; metodika; finance veřejné; analýza dopadů; předpis z oblasti ŽP; daň environmentální; vliv na ŽP; daň; modelování; energetika; ekonomie environmentální; cost; quantification; electric power generation; energy production; internalisation of external costs; methodology; public finance; impact analysis; environmental regulation; environmental tax; environmental impact; tax; modelling; energetics; environmental economics; daň k ochraně životního prostředí; veřejné finance; metody; energetika; modely; náklady Available in the Ministry of the Environment
Modelování dopadů environmentální daňové reformy: II

Metodika shrnuje současný stav poznání v oblasti kvantifikace externích nákladů energetiky, důraz je kladen na evropský přístup ExternE (Externalities of energy). Ve druhé části je popsán samotný ...

Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiky; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí; Melichar, Jan
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Návrh aktualizovaných výukových modelů‚ rozvinutí metody počítačem podporované výuky (e-learning) a zavedení evaluačních mechanizmů pro celoživotní vzdělávání v oblasti životního prostředí („E-V-Learn“)
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Praha; Dlouhá, Jana; Dlouhý, Jiří
2010 - Czech
Metodika je určena pedagogům, kteří chtějí používat při své práci wiki. Seznamuje s prostředím wiki, zabývá se různými možnostmi aktivního využití, přináší návody na využití existujících wiki prostředí i na výběr a instalaci prostředí vlastního včetně některých jeho vylepšení. Do metodiky byla zahrnuta i problematika autorského práva. Keywords: Creative Commons; právo autorské; internet; skupina pracovní; spolupráce mezi institucemi; princip spolupráce; metodika; e-learning; vzdělávání environmentální dospělých; vzdělávání dospělých; forma vzdělávání; Creative Commons; copyright; internet; working group; co-operation between institutions; co-operation principle; methodology; e-learning; further environmental education; adult education; sort of education; andragogika; e-learning; metody; internet; autorské právo Available in the Ministry of the Environment
Návrh aktualizovaných výukových modelů‚ rozvinutí metody počítačem podporované výuky (e-learning) a zavedení evaluačních mechanizmů pro celoživotní vzdělávání v oblasti životního prostředí („E-V-Learn“)

Metodika je určena pedagogům, kteří chtějí používat při své práci wiki. Seznamuje s prostředím wiki, zabývá se různými možnostmi aktivního využití, přináší návody na využití existujících wiki ...

Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Praha; Dlouhá, Jana; Dlouhý, Jiří
Ministerstvo životního prostředí, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases