Number of found documents: 4
Published from to

Monitorování a hodnocení vazeb mezi životním prostředím‚ ekonomikou a společností prostřednictvím Situační zprávy
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova, Praha; Bartoš, Lubomír; Novák, Josef; Třebický, Viktor; Moldan, Bedřich; Weinzettel, Jan; Vačkář, David; Havránek, Miroslav; Kovanda, Jan; Hák, Tomáš
2011 - Czech
Situační zpráva za rok 2011 představuje základní dokument na vládní úrovni pro hodnocení vývoje ČR k udržitelnému rozvoji. Přináší důkladné zhodnocení posunu v prioritních osách Strategického rámce udržitelného vývoje: Populace, člověk a zdraví, Ekonomika a inovace, Rozvoj území, Krajina, ekosystémy a biodiverzita, Stabilní a bezpečná společnost. V každé oblasti jsou vyhodnoceny jednotlivé identifikátory a zdůvodněny dopady jejich negativního vývoje na rozvoj České republiky. Keywords: kritéria hodnocení; biodiverzita; spotřeba energie; indikátory rozvoje udržitelného; indikátory ekologické; indikátory; rozvoj udržitelný; evaluation criteria; biodiversity; energy consumption; indicators of sustainable development; ecological indicators; indicators; sustainable development; indikátory Available in the Ministry of the Environment
Monitorování a hodnocení vazeb mezi životním prostředím‚ ekonomikou a společností prostřednictvím Situační zprávy

Situační zpráva za rok 2011 představuje základní dokument na vládní úrovni pro hodnocení vývoje ČR k udržitelnému rozvoji. Přináší důkladné zhodnocení posunu v prioritních osách Strategického rámce ...

Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova, Praha; Bartoš, Lubomír; Novák, Josef; Třebický, Viktor; Moldan, Bedřich; Weinzettel, Jan; Vačkář, David; Havránek, Miroslav; Kovanda, Jan; Hák, Tomáš
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Monitorování a hodnocení vazeb mezi životním prostředím‚ ekonomikou a společností prostřednictvím Situační zprávy
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova, Praha; Bartoš, Lubomír; Novák, Josef; Třebický, Viktor; Moldan, Bedřich; Weinzettel, Jan; Vačkář, David; Havránek, Miroslav; Kovanda, Jan; Hák, Tomáš
2009 - Czech
Situační zpráva za rok 2009 představuje základní dokument na vládní úrovni pro hodnocení vývoje ČR k udržitelnému rozvoji. Je založena na hodnocení tří základních pilířů (ekonomického, envitonmentálního a sociálního) a jsou zohledněny průřezové oblasti (výzkum a vývoj, vzdělání, evropský a mezinárodní kontext a správa věcí veřejných). Zpráva obsahuje podrobné vysvětlení vývoje a důsledky neplnění stanovených strategických cílů. Keywords: kritéria hodnocení; biodiverzita; spotřeba energie; indikátory rozvoje udržitelného; indikátory ekologické; indikátory; rozvoj udržitelný; evaluation criteria; biodiversity; energy consumption; indicators of sustainable development; ecological indicators; indicators; sustainable development; indikátory Available in the Ministry of the Environment
Monitorování a hodnocení vazeb mezi životním prostředím‚ ekonomikou a společností prostřednictvím Situační zprávy

Situační zpráva za rok 2009 představuje základní dokument na vládní úrovni pro hodnocení vývoje ČR k udržitelnému rozvoji. Je založena na hodnocení tří základních pilířů (ekonomického, ...

Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova, Praha; Bartoš, Lubomír; Novák, Josef; Třebický, Viktor; Moldan, Bedřich; Weinzettel, Jan; Vačkář, David; Havránek, Miroslav; Kovanda, Jan; Hák, Tomáš
Ministerstvo životního prostředí, 2009

Zpráva o dopadu povodní v srpnu 2002 na životní prostředí z hlediska kompetencí ČIŽP
Česká inspekce životního prostředí, Praha; Soukup, Petr
2002 - Czech
Zpráva o činnosti a zjištěních ČIŽP, na základě kontrol, které proběhly měsíc po povodních v srpnu 2002. ČIŽP sledovala dopady povodní na životní prostředí v rámci jí stanovených kompetencí. Ve zprávě jsou uvedena zjištění týkající se poškození čistíren odpadních vod, úniků závadných látek do záplavové vody, důsledky zaplavení areálu Spolany Neratovice, skládek a vzniklého odpadu po povodních, úniku nebezpečných látek do ovzduší ze zaplavených průmyslových podniků, poškození krajiny a škod na akcích dotovaných z krajinotvorných programů, stavu vodních nádrží, vodních děl a koryt vodních toků, stavu zvláště chráněných oblastí a lesů. Keywords: povodeň; důsledek povodně; oblast postižená povodněmi; škoda povodňová; poškození ŽP; Česká inspekce ŽP; flood; flood consequence; flood area; flood damage; environmental damage; Czech Environmental Inspectorate; povodně; poškození Available in the Ministry of the Environment
Zpráva o dopadu povodní v srpnu 2002 na životní prostředí z hlediska kompetencí ČIŽP

Zpráva o činnosti a zjištěních ČIŽP, na základě kontrol, které proběhly měsíc po povodních v srpnu 2002. ČIŽP sledovala dopady povodní na životní prostředí v rámci jí stanovených kompetencí. Ve zprávě ...

Česká inspekce životního prostředí, Praha; Soukup, Petr
Ministerstvo životního prostředí, 2002

Vliv znečištění životního prostředí na zdravotní stav populace v Praze (Modelová studie - Strahovský tunel
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Praha; Šrám, Radim
1996 - Czech
Výsledky monitorování ovzduší v exponované lokalitě v souvislosti s provozem Strahovského tunelu v Praze a kontrolní lokalitě Praze - Libuši. Výsledky zkoumání dýchacích a neurobehaviorálních funkcí u dětí z exponované lokality Prahy 5 a z kontrolních míst v Praze 4. Hlavní část studie tvoří přílohy. Keywords: monitorování ovzduší; dopad na zdraví; emise prachu; emise z dopravy; Praha; air monitoring; effect on health; dust emission; traffic emission; Prague; monitoring; emise Available in the Ministry of the Environment
Vliv znečištění životního prostředí na zdravotní stav populace v Praze (Modelová studie - Strahovský tunel

Výsledky monitorování ovzduší v exponované lokalitě v souvislosti s provozem Strahovského tunelu v Praze a kontrolní lokalitě Praze - Libuši. Výsledky zkoumání dýchacích a neurobehaviorálních funkcí u ...

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Praha; Šrám, Radim
Ministerstvo životního prostředí, 1996

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases