Number of found documents: 227
Published from to

Laboratorní termolýzní testy vzorků peletizované ječmenné a pšeničné slámy a vzorku peletizovaného kalu a biomasy.
Pohořelý, Michael; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Hartman, Miloslav
2018 - Czech
Ve zprávě jsou výsledky laboratorních pyrolýzních testů peletizované ječmenné a pšeničné slámy a vzorku peletizovaného kalu a biomasy. In the report there are results of laboratory pyrolysis analysis of barley and wheat pelletized straw samples and sludge and biomass pellet samples. Keywords: biomass; pyrolysis; biochar Available at various institutes of the ASCR
Laboratorní termolýzní testy vzorků peletizované ječmenné a pšeničné slámy a vzorku peletizovaného kalu a biomasy.

Ve zprávě jsou výsledky laboratorních pyrolýzních testů peletizované ječmenné a pšeničné slámy a vzorku peletizovaného kalu a biomasy....

Pohořelý, Michael; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Hartman, Miloslav
Ústav chemických procesů, 2018

Optimalizace podmínek spalování čistírenských kalů.
Pohořelý, Michael; Moško, Jaroslav; Šyc, Michal; Svoboda, Karel; Zach, Boleslav; Punčochář, Miroslav
2017 - Czech
Ve zprávě byly zhodnoceny a popsány ideální provozní podmínky pro fluidní spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů. The optimum operating conditions for fluidized bed combustion of dry stabilized sewage sludge are evaluated and described in the report. Keywords: sewage sludge; fluidized bed; combustion Available at various institutes of the ASCR
Optimalizace podmínek spalování čistírenských kalů.

Ve zprávě byly zhodnoceny a popsány ideální provozní podmínky pro fluidní spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů....

Pohořelý, Michael; Moško, Jaroslav; Šyc, Michal; Svoboda, Karel; Zach, Boleslav; Punčochář, Miroslav
Ústav chemických procesů, 2017

Plán experimentů pro projekt: Elektrokoagulační jednotka na separaci řasové biomasy.
Brányiková, Irena; Vojtěchovský, R.; Čermáková, Lenka
2017 - Czech
Elektroflokulace (elektrokoagulace) jednobuněčných řas vysoce komplexní děj zahrnující řadu velmi složitých transportních, elektrochemických, hydrodynamických a povrchových jevů. Popis toho děje na úrovni jednotlivých zahrnutých mechanismů je příliš složitý a experimentálně náročný a pro účely praktického využití tohoto jevu není zcela nezbytný. K elektroflokulaci bylo proto přestoupeno inženýrským způsobem, kdy byla identifikována kritéria (rozmezí) žádaných veličin a hlavní faktory, které je ovlivňují. Pro tyto faktory byly pak vytvořeny dílčí faktoriální plány experimentů. Electrofloculation (electrocoagulation) of microalgae is a highly complex process involving a number of very complex transport, electrochemical, hydrodynamic and surface phenomena. The description of this process at the level of single mechanisms involved is too complicated and experimentally demanding, fortunately it is not absolutely necessary for the practical application. The electrofloculation was therefore approached by an engineering method that identified the criteria (range) of the desired variables and the main factors that affect them. For these factors, partial factorial experimental plans were designed. Keywords: electrocoagulation; electrofloculation; microalgae Available at various institutes of the ASCR
Plán experimentů pro projekt: Elektrokoagulační jednotka na separaci řasové biomasy.

Elektroflokulace (elektrokoagulace) jednobuněčných řas vysoce komplexní děj zahrnující řadu velmi složitých transportních, elektrochemických, hydrodynamických a povrchových jevů. Popis toho děje na ...

Brányiková, Irena; Vojtěchovský, R.; Čermáková, Lenka
Ústav chemických procesů, 2017

Posouzení možnosti využití pevného zbytku ze zplyňování biomasy z teplárny Energo Centrum Kozomín pro výrobu sorbentu.
Pohořelý, Michael; Soukup, Karel; Moško, Jaroslav; Krček, Martin; Kohoutová, Markéta; Šnajdaufová, Hana; Skoblia, S.; Beňo, Z.
2017 - Czech
Ve zprávě je posouzena možnost využití pevného zbytku ze zplyňování biomasy z teplárny Energo Centrum Kozomín pro výrobu sorbentu. In the report, there is assessment of the possibility of utilization of the solid residue from gasification of biomass in heating plant Energo Centrum Kozomín for production of sorbent. Keywords: gasification; biomass; biochar Available at various institutes of the ASCR
Posouzení možnosti využití pevného zbytku ze zplyňování biomasy z teplárny Energo Centrum Kozomín pro výrobu sorbentu.

Ve zprávě je posouzena možnost využití pevného zbytku ze zplyňování biomasy z teplárny Energo Centrum Kozomín pro výrobu sorbentu....

Pohořelý, Michael; Soukup, Karel; Moško, Jaroslav; Krček, Martin; Kohoutová, Markéta; Šnajdaufová, Hana; Skoblia, S.; Beňo, Z.
Ústav chemických procesů, 2017

Zpráva o provedených experimentech za období 9-12/2017 pro projekt: Elektrokoagulační jednotka na separaci řasové biomasy.
Brányiková, Irena; Vojtěchovský, R.; Čermáková, Lenka
2017 - Czech
Produkce jednobuněčných řas ve světě každým rokem stoupá, nicméně jejich využití v potravinářství, kosmetice, krmivářství či výrobě biopaliv je stále limitováno vysokou výrobní cenou a množstvím vložené energie. Zásadní podíl tvoří energie spotřebovaná při separaci řasové biomasy z média, která je prováděna nejčastěji na talířových odstředivkách. Sklizňové koncentrace řasových suspenzí se u většiny kultivačních systémů pohybují mezi pouhými 1-5 g.l-1. Tudíž pro získání 1 kg suché biomasy je třeba nejprve odstřeďováním, pak sušením odstranit 200 až 1000 litrů vody. Toto množství a tím i vloženou energii lze řádově snížit při zařazení flokulace jako předstupně před odstřeďování. Jednou z možných typů flokulace je elektroflokulacem kdy flokulační činidlo přímo vzniká rozpouštěním elektrod. Při vhodném nastavení parametrů a vhodně zvoleném materiálu elektrod, není získaná biomasa kontaminována chemickými flokulaty a měla by být potravinářsky nezávadná. Hlavním cílem tohoto projektu je vyvinout průtočné elektroflokulační zařízení vhodné pro tyto účely.\n Production of microalgae in the world is increasing every year, but their use in food, cosmetics, feed and biofuel production is still limited by the high production price and high energy input. The substantial part of the energy costs lies in the separation of algal biomass from the medium, which is most often performed on plate centrifuges. The harvest concentration of algal suspensions in most cultivation systems ranges between just 1-5 g/L. Therefore, to obtain 1 kg of dry biomass, it is necessary to remove 200 to 1000 liters of water (by centrifuging and then drying). This amount of water and thus the energy input can be reduced via flocculation added as a pre-step prior to centrifugation. Electrofloculation is type of floculation, where the flocculant is directly formed by dissolving the electrodes. Suitable electrode material and parameter set enable obtaining of biomass, which is not contaminated by chemical flocculants and meets requirements for food stuff. The main objective of this project is to develop a continuous electroflocculation device suitable for these purposes.\n Keywords: electrocoagulation; electrofloculation; microalgae Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o provedených experimentech za období 9-12/2017 pro projekt: Elektrokoagulační jednotka na separaci řasové biomasy.

Produkce jednobuněčných řas ve světě každým rokem stoupá, nicméně jejich využití v potravinářství, kosmetice, krmivářství či výrobě biopaliv je stále limitováno vysokou výrobní cenou a množstvím ...

Brányiková, Irena; Vojtěchovský, R.; Čermáková, Lenka
Ústav chemických procesů, 2017

Fluidní spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů IV.
Pohořelý, Michael; Moško, Jaroslav; Svoboda, Karel; Šyc, Michal; Hartman, Miloslav; Punčochář, Miroslav
2017 - Czech
Ve zprávě bylo popsáno fluidní spalování stabilizovaných čistírenských kalů vzduchem obohaceným o kyslík. Fluidized bed incineration of dry stabilized sewage sludge in oxygen-enriched atmosphere is described in the report. Keywords: sewage sludge; fluidized bed; incineration Available at various institutes of the ASCR
Fluidní spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů IV.

Ve zprávě bylo popsáno fluidní spalování stabilizovaných čistírenských kalů vzduchem obohaceným o kyslík....

Pohořelý, Michael; Moško, Jaroslav; Svoboda, Karel; Šyc, Michal; Hartman, Miloslav; Punčochář, Miroslav
Ústav chemických procesů, 2017

Čištění surového bioplynu až na kvalitu CNG dle normy 133/2010.
Izák, Pavel; Žitková, Andrea; Vejražka, Jiří; Sedláková, Zuzana; Morávková, Lenka
2016 - Czech
Membránové separační procesy se v poslední době stále častěji používají v čištění různých plynů. Jejich zapojení do procesů zušlechťování bioplynu je logickým důsledkem tohoto vývoje. Cílem procesu je odstranit z bioplynu oxid uhličitý a další nežádoucí látky, mj, sloučeniny síry a vlhkost a získat tak plyn s vysokým podílem metanu (> 95 obj. %), který by bylo možno použít jako náhradu zemního plynu. Jak je z výsledků patrné, naše metoda se zvolenou RO membránou odpovídá normě 133/2010 pro CNG až na množství vody. Množství vody v retentátu (produkt) je však řešeno klasickou suškou. Membrane separation processes have recently been increasingly used in the purification of various gases. Their involvement in the processes of upgrading biogas is the logical consequence of this development. The aim of the process is removed from a biogas carbon dioxide and other undesirable substances, eg. sulfur compounds and moisture, and thus obtain a gas with a high proportion of methane (> 95 vol.%), which could be used as a substitute for natural gas. As is evident from the results of our method, the selected RO membrane conforms 133/2010 CNG norm exept the amount of water. The amount of water in the retentate (product) is solved by classical dryer. Keywords: membrane separation processes; gases; carbon dioxide Available at various institutes of the ASCR
Čištění surového bioplynu až na kvalitu CNG dle normy 133/2010.

Membránové separační procesy se v poslední době stále častěji používají v čištění různých plynů. Jejich zapojení do procesů zušlechťování bioplynu je logickým důsledkem tohoto vývoje. Cílem procesu je ...

Izák, Pavel; Žitková, Andrea; Vejražka, Jiří; Sedláková, Zuzana; Morávková, Lenka
Ústav chemických procesů, 2016

Termální likvidace vybraných iontoměničů (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H) s neaktivními odpadními nuklidy v procesu MSO.
Stanovský, Petr; Pohořelý, Michael; Krček, Martin; Tošnarová, Markéta; Šyc, Michal
2016 - Czech
V předkládané zprávě jsou shrnuty možnosti termického likvidace iontoměničů (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H). In the report, there are summarized the possibilities of thermal disposal of selected ion exchangers (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H). Keywords: anion exchanger; cation exchanger; MSO Available at various institutes of the ASCR
Termální likvidace vybraných iontoměničů (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H) s neaktivními odpadními nuklidy v procesu MSO.

V předkládané zprávě jsou shrnuty možnosti termického likvidace iontoměničů (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H)....

Stanovský, Petr; Pohořelý, Michael; Krček, Martin; Tošnarová, Markéta; Šyc, Michal
Ústav chemických procesů, 2016

Pervaporace směsi metanol voda pomocí asymetrických membrán PERVAPTM.
Izák, Pavel; Kačírková, Marie
2016 - Czech
Předkládaná zpráva se zabývá experimentálním testováním pervaporačního odstraňování metanolu z binární směsi metanol – voda při 35°C. K experimentům byly použity membrány PERVAPTM od firmy Sulzer a jako nástřik binární směs metanol voda v koncentraci do 6,5 hm. %. Pervaporace probíhala ve vakuovém režimu. Membrány vykazovaly separační charakteristiky vhodné pro odstraňování metanolu z vodných směsí. The report summarizes the results of experimental testing of pervaporative separation of methanol from methanol-water binary mixture at 35°C. For the separation were chosen the Sulzer´s PERVAPTM membranes. The concentration of methanol was 6.5 wt.% in water, and pervaporation was performed in vacuum mode. Membranes displayed separation properties suitable for industrial separation of methanol from water mixtures. Keywords: methanol; pervaporation; membranes Available at various institutes of the ASCR
Pervaporace směsi metanol voda pomocí asymetrických membrán PERVAPTM.

Předkládaná zpráva se zabývá experimentálním testováním pervaporačního odstraňování metanolu z binární směsi metanol – voda při 35°C. K experimentům byly použity membrány PERVAPTM od firmy Sulzer a ...

Izák, Pavel; Kačírková, Marie
Ústav chemických procesů, 2016

Syntéza polymerních částic emulzní polymerací.
Strašák, Tomáš
2016 - Czech
Tato výzkumná zpráva popisuje přípravu polystyrenových (PS) částic s úzkou distribucí velikostí emulzní polymerací (Obr. 1). Tyto částice, nazývané také PS latex, mají velikost cca 600-700 nm a jsou výchozím substrátem pro přípravu stacionárních fází pro iontově výměnnou chromatografii (IEC). This report describes preparation of polystyrene particles with narrow size distribution by emulsion polymerization. These particles called also PS latex have size around 600-700 nm and serve as starting material for preparation of stationary phase for Ion Exchange Chromatography (IEC). Keywords: chromatography; emulsion polymerization; polystyrene particles Available at various institutes of the ASCR
Syntéza polymerních částic emulzní polymerací.

Tato výzkumná zpráva popisuje přípravu polystyrenových (PS) částic s úzkou distribucí velikostí emulzní polymerací (Obr. 1). Tyto částice, nazývané také PS latex, mají velikost cca 600-700 nm a jsou ...

Strašák, Tomáš
Ústav chemických procesů, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases