Number of found documents: 696
Published from to

Původ znečištění ovzduší na základě ročního měření PM2.5 a PM10 na dvou městských pozaďových stanicích v Praze.
Pokorná, Petra; Schwarz, Jaroslav; Rychlík, Š.; Škáchová, H.; Smolík, Jiří; Ždímal, Vladimír; Vlček, O.; Hůnová, I.
2018 - Czech
Zlepšení kvality ovzduší ve městech je možné za předpokladu pochopení základních mechanismů především pokud se jedná o AA a jeho koncentrace, zdroje a původ (Viana et al., 2008). Cílem práce bylo určit původ znečištění ovzduší v Praze na základě ročního paralelního měření AA na dvou městských pozaďových stanicích. The objective of this study was to determine air pollution origin in Prague based on the chemical composition of 24h atmospheric aerosol (AA) samples collected in parallel for one-year at two suburban sites. Chemical analysis of PM2.5 and PM10 for elements by ICP-MS, for elemental and organic carbon by thermo-optical method and water-soluble inorganic ions by IC was performed. The AA in Prague air shed was well mixed and nine common PM10 sources of local, urban, regional and long range transport (LRT) origin were apportioned. Keywords: chemical composition; local contamination; positive matrix factorization Available in a digital repository NRGL
Původ znečištění ovzduší na základě ročního měření PM2.5 a PM10 na dvou městských pozaďových stanicích v Praze.

Zlepšení kvality ovzduší ve městech je možné za předpokladu pochopení základních mechanismů především pokud se jedná o AA a jeho koncentrace, zdroje a původ (Viana et al., 2008). Cílem práce bylo ...

Pokorná, Petra; Schwarz, Jaroslav; Rychlík, Š.; Škáchová, H.; Smolík, Jiří; Ždímal, Vladimír; Vlček, O.; Hůnová, I.
Ústav chemických procesů, 2018

Materiálové a energetické využití stabilizovaného čistírenského kalu procesem karbonizace.
Pohořelý, Michael
2018 - Czech
Příspěvek se zabývá problematikou využití čistírenských kalů a pyrolýzou jako vhodným alternativním způsobem pro využívání kalů na zemědělskou půdu. The lecture discusses sewage sludge disposal situation in EU. It further focuses on the sludge pyrolysis as an alternative method for the sludge utilization on agricultural soil. Keywords: sewage sludge; pyrolysis; carbonization process Available at various institutes of the ASCR
Materiálové a energetické využití stabilizovaného čistírenského kalu procesem karbonizace.

Příspěvek se zabývá problematikou využití čistírenských kalů a pyrolýzou jako vhodným alternativním způsobem pro využívání kalů na zemědělskou půdu....

Pohořelý, Michael
Ústav chemických procesů, 2018

Laboratorní termolýzní testy vzorků peletizované ječmenné a pšeničné slámy a vzorku peletizovaného kalu a biomasy.
Pohořelý, Michael; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Hartman, Miloslav
2018 - Czech
Ve zprávě jsou výsledky laboratorních pyrolýzních testů peletizované ječmenné a pšeničné slámy a vzorku peletizovaného kalu a biomasy. In the report there are results of laboratory pyrolysis analysis of barley and wheat pelletized straw samples and sludge and biomass pellet samples. Keywords: biomass; pyrolysis; biochar Available at various institutes of the ASCR
Laboratorní termolýzní testy vzorků peletizované ječmenné a pšeničné slámy a vzorku peletizovaného kalu a biomasy.

Ve zprávě jsou výsledky laboratorních pyrolýzních testů peletizované ječmenné a pšeničné slámy a vzorku peletizovaného kalu a biomasy....

Pohořelý, Michael; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Hartman, Miloslav
Ústav chemických procesů, 2018

Možnosti využití odpadů z vinařství pro produkty s přidanou hodnotou.
Topiař, Martin; Zachová, Zdeňka
2018 - Czech
Příspěvek se zabývá porovnáním účinnosti extrakčních metod za účelem zjištění jejich vhodné kombinace pro zpracování usušené matoliny. Výsledky získané z extrakce matoliny, réví a třapin budou následně sloužit k návrhu provozní aparatury zpracovávající vinařské odpady pocházející z České Republiky. Viticulture has a very rich tradition in the Czech Republic, especially in South Moravia. During the production of wine, as in any other industry, different types of wastes are produced. These are, for example, the remains of must-pressing, the so-called grape marc, which is usually used on the compost or the wood mass produced by the pruning of the vineyards, called grape cane, which are pressed into wooden briquettes. Within our project, we are dealing with the possibilities of combining extraction techniques for the treatment of grape marc and grape cane in order to obtain extracts rich in biologically active substances (resveratrol, viniferine). Keywords: viticulture; wooden briquettes; extraction techniques Available in a digital repository NRGL
Možnosti využití odpadů z vinařství pro produkty s přidanou hodnotou.

Příspěvek se zabývá porovnáním účinnosti extrakčních metod za účelem zjištění jejich vhodné kombinace pro zpracování usušené matoliny. Výsledky získané z extrakce matoliny, réví a třapin budou ...

Topiař, Martin; Zachová, Zdeňka
Ústav chemických procesů, 2018

Mikroreaktorová příprava chemických specialit stereoselektivní hydrogenací v přítomnosti iontových kapalin.
Hejda, Stanislav; Stavárek, Petr; Klusoň, Petr; Vychodilová, Hana; Vlček, Dalibor; Bendová, Magdalena
2018 - Czech
Keywords: microreaktor; ionic liquid; hydrogenation Available at various institutes of the ASCR
Mikroreaktorová příprava chemických specialit stereoselektivní hydrogenací v přítomnosti iontových kapalin.

Hejda, Stanislav; Stavárek, Petr; Klusoň, Petr; Vychodilová, Hana; Vlček, Dalibor; Bendová, Magdalena
Ústav chemických procesů, 2018

Porovnání zdrojů atmosféricého aerosolu na příměstské a venkovské stanici.
Makeš, Otakar; Schwarz, Jaroslav; Vodička, Petr; Ždímal, Vladimír
2018 - Czech
Tento článek se zabývá analýzou rozdělení zdrojů jemné aerosolové frakce měřenou C-ToF AMS na dvou různých místech. Výsledkem analýzy je porovnání aerosolových zdrojů mezi příměstskými a zázemím během letní a zimní sezóny This article discusses source apportionment analysis of fine aerosol fraction measured by C-ToF AMS at two different sites. The result of the analysis is a comparison of the aerosol sources between suburban and background sites during summer and winter season. Keywords: atmospheric aerosols; AMS; PMF Available in a digital repository NRGL
Porovnání zdrojů atmosféricého aerosolu na příměstské a venkovské stanici.

Tento článek se zabývá analýzou rozdělení zdrojů jemné aerosolové frakce měřenou C-ToF AMS na dvou různých místech. Výsledkem analýzy je porovnání aerosolových zdrojů mezi příměstskými a zázemím během ...

Makeš, Otakar; Schwarz, Jaroslav; Vodička, Petr; Ždímal, Vladimír
Ústav chemických procesů, 2018

Faktory ovlivňující zdánlivý přístěnný skluz koloidních disperzí.
Pěnkavová, Věra; Tihon, Jaroslav; Wein, Ondřej
2018 - Czech
Tato přednáška je věnována památce profesora Ondřeje Weina, bez jehož přispění by nebylo možné proniknout tak hluboko do tajů přístěnných jevů. This lecture is dedicated to memory of professor Ondřej Wein without him it cannot be possible to penetrate such deep into secrets of wall phenomena. Keywords: apparent wall slip; colloidal dispersions; stagnant layer Available in a digital repository NRGL
Faktory ovlivňující zdánlivý přístěnný skluz koloidních disperzí.

Tato přednáška je věnována památce profesora Ondřeje Weina, bez jehož přispění by nebylo možné proniknout tak hluboko do tajů přístěnných jevů....

Pěnkavová, Věra; Tihon, Jaroslav; Wein, Ondřej
Ústav chemických procesů, 2018

Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu.
Pohořelý, Michael; Moško, Jaroslav; Šyc, Michal; Václavková, Šárka; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Svoboda, Karel
2018 - Czech
Příspěvek popisuje nutnost úpravy kalové koncovky či/a způsobu nakládání s čistírenskými kaly (ČK) v České republice. Hlavním důvodem pro úpravu je změna stávající legislativy ČR.\n The paper describes the need for change in the way of sewage sludge disposal in the Czech Republic. The main reason for the change is the amendment to the current Czech legislation. Keywords: sewage sludge; pyrolysis; fluidized bed combustion Available in a digital repository NRGL
Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu.

Příspěvek popisuje nutnost úpravy kalové koncovky či/a způsobu nakládání s čistírenskými kaly (ČK) v České republice. Hlavním důvodem pro úpravu je změna stávající legislativy ČR.\n...

Pohořelý, Michael; Moško, Jaroslav; Šyc, Michal; Václavková, Šárka; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Svoboda, Karel
Ústav chemických procesů, 2018

Srovnání instrumentálních metod pro technickou analýzu popelů z biomasy.
Farták, J.; Jiříček, I.; Pohořelý, Michael
2018 - Czech
V příspěvku jsou porovnány různé metody pro stanovení obsahu nespáleného uhlíku v popelech z různých vzorků biomasy. TGA metoda s použitím Boudouardovy reakce byla poměrně přesná, ale nelze ji považovat za univerzální vzhledem k možnému spékání vzorků. Právě spékání může být způsobeno vyšším obsahem draslíku, jak je ukázáno v případě vzorku č. 4 a 6. Na základě předložených údajů navrhujeme metodu TGA s kontrolovanou atmosférou dusíku a vzduchu jako nejběžnější pro stanovení nedopalu. Unburned carbon (UC) in six different combustion residues from solid biofuels has been examined using several methods of analysis, such as Loss On Ignition (LOI) and Thermogravimetric Analysis (TGA). Most of the samples came from the heating plants and local heat utilities in the Czech Republic. The amount of unburned carbon in the residues varied widely over an order of magnitude and in several samples accounted for about 7% of the ash mass. Experimental results have shown that LOI overestimated unburned carbon in nearly all samples. Some of these findings can be associated with previously identified thermal decomposition of minerals present in ash. Volatile organic compounds also appear to play a role in the final UC value. Out of TGA methods, first, we used strongly endothermic Boudouard reaction method as an advanced TGA method. However, this reaction was affected by the high potassium content in the samples which could cause incomplete conversion of carbon during Boudouard reaction, because of sintering and formation of the deposits of glass at high temperatures. The second method was a simple TGA method with a controlled atmosphere of nitrogen or air. For ashes, which tend to form a glassy coating and undergo a sintering process, it is not suitable to carry out the measurement at high temperatures, because the Boudouard reaction does not proceed entirely. For these types of samples, it is more appropriate to use TGA methods with a controlled atmosphere of nitrogen or air. Keywords: biomass; analysis; unburned carbon Available in a digital repository NRGL
Srovnání instrumentálních metod pro technickou analýzu popelů z biomasy.

V příspěvku jsou porovnány různé metody pro stanovení obsahu nespáleného uhlíku v popelech z různých vzorků biomasy. TGA metoda s použitím Boudouardovy reakce byla poměrně přesná, ale nelze ji ...

Farták, J.; Jiříček, I.; Pohořelý, Michael
Ústav chemických procesů, 2018

Velikostní distribuce částic z inhalátorů - vliv nádechové rychlosti a vlhkosti.
Ondráčková, Lucie; Ondráček, Jakub; Kozáková, Jana; Ždímal, Vladimír
2018 - Czech
Inhalační aerosoly produkované inhalátory typu MDI (metered dose inhaler) a DPI (dry powder inhaler) představují nedílnou součást léčby pacientů s plicními chorobami, jako je astma a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Klíčovým parametrem určujícím místo a účinnost depozice v dýchacím ústrojí je velikostní distribuce částic aerosolu (Byron, 1990). Ta se může měnit v závislosti na složení léčiva a změně teploty a relativní vlhkosti při přechodu z inhalátoru do dýchacího ústrojí člověka. Pro analýzu velikostní distribuce částic z inhalátorů se doporučuje použití kaskádních impaktorů (European Farmacopeia, 2002). Tato metoda je však časově náročná a poskytuje malé rozlišení velikostního spektra. Alternativou je měření velikostní distribuce pomocí spektrometrů měřících dobu průletu částice aerosolu, které je i přes řadu omezení rychlejší a poskytuje vysoké rozlišení naměřených velikostních distribucí. The purpose of this research was to determine the influence of inspiratory flow rate and relative humidity on particle size distributions (PSDs) generated by three MDI inhalers (Flutiform, Fullhale and Ventolin) and one DPI inhaler (Spiriva). Particle size distributions were measured by APS 3321 (TSI, USA) for three different inspiratory flow rates – 30, 60 and 90 l/min. Hygroscopicity of particles was determined by comparing data obtained at laboratory conditions and at relative humidity of 90%. During the measurements of number PSDs by using of APS spectrometer, we recorded bimodal distributions for Flutiform and Fullhale and monomodal distributions for Ventolin and DPI Spiriva. The increasing inspiratory flow rate had a negligible effect on the position of modes of individual distributions. The differences in PSD, measured under ambient conditions and at RH of 90%, were also minimal and did not significantly affect the assumed probability of drug deposition. Keywords: MDI and DPI inhaler; particle size distribution; laboratory conditions Available in a digital repository NRGL
Velikostní distribuce částic z inhalátorů - vliv nádechové rychlosti a vlhkosti.

Inhalační aerosoly produkované inhalátory typu MDI (metered dose inhaler) a DPI (dry powder inhaler) představují nedílnou součást léčby pacientů s plicními chorobami, jako je astma a chronická ...

Ondráčková, Lucie; Ondráček, Jakub; Kozáková, Jana; Ždímal, Vladimír
Ústav chemických procesů, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases