Number of found documents: 135
Published from to

Lokalizace poloh dvojných a trojných vazeb u methylesterů mastných kyselin pomocí HPLC/APCI-MS2
Horká, Petra; Vrkoslav, Vladimír; Cvačka, Josef
2019 - Czech
Poloha a počet dvojných vazeb v alifatickém řetězci ovlivňuje fyzikální, chemické a biologické vlastnosti lipidů, avšak jednoznačné určení poloh těchto násobných vazeb je problematické. V roce 2012 byla publikována metoda kapalinové chromatografie s chemickou ionizací za atmosférického tlaku s hmotnostní detekcí (HPLC/APCI-MS) [1] vhodná pro analýzu polohy dvojných vazeb využívající tvorby molekulových aduktů [M + C3H5N]+. při APCI za přítomnosti acetonitrilu. Methylestery mastných kyselin (FAMEs) byly analyzovány HPLC/APCI-MS2 se 100% acetonitrilem jako mobilní fází. Při APCI docházelo v plynné fázi k tvorbě reaktivních částic, vznikajících ze složek mobilní fáze, které se vázaly na násobné vazby v alifatickém řetězci FAMEs za vzniku aduktu [M + C3H5N]+.. Kolizně indukovanou disociací (CID) aduktu [M + C3H5N]+., se získaly diagnostické fragmenty určující polohu (polohy) násobných vazeb. Zmíněná metoda byla evaluována pro běžně analyzované polynenasycené FAMEs s tradiční polohu dvojných vazeb (methylene-interrupted). Keywords: acetonitrile-related adducts; multiple bond localization Available at various institutes of the ASCR
Lokalizace poloh dvojných a trojných vazeb u methylesterů mastných kyselin pomocí HPLC/APCI-MS2

Poloha a počet dvojných vazeb v alifatickém řetězci ovlivňuje fyzikální, chemické a biologické vlastnosti lipidů, avšak jednoznačné určení poloh těchto násobných vazeb je problematické. V roce 2012 ...

Horká, Petra; Vrkoslav, Vladimír; Cvačka, Josef
Ústav organické chemie a biochemie, 2019

Fotoionizace a fotoaktivace v MS
Cvačka, Josef
2019 - Czech
Keywords: photoionization; photoactivation; mass spectrometry Available at various institutes of the ASCR
Fotoionizace a fotoaktivace v MS

Cvačka, Josef
Ústav organické chemie a biochemie, 2019

Využití tenkovrstvé chromatografie v analýze lipidů
Cvačka, Josef
2019 - Czech
Keywords: TLC; lipids analysis Available at various institutes of the ASCR
Využití tenkovrstvé chromatografie v analýze lipidů

Cvačka, Josef
Ústav organické chemie a biochemie, 2019

Úvod do vysokorozlišující MS
Cvačka, Josef
2019 - Czech
Keywords: mass spectrometry Available at various institutes of the ASCR
Úvod do vysokorozlišující MS

Cvačka, Josef
Ústav organické chemie a biochemie, 2019

Ambientní ionizační techniky
Vrkoslav, Vladimír
2018 - Czech
V první část přednášky se zabývá vymezením pojmu ambientních ionizačních technika a rozdělením těchto technik. V další části byly vysvětleny principy nejdůležitějších ambientních ionizačních technika a bylo popsáno jejich využití. In the first part of the lecture definition and classification of ambient ionization techniques were described. In the next part the principles of the most important ambient ionization techniques were explained and their use was mentioned. Keywords: mass spectrometry Available at various institutes of the ASCR
Ambientní ionizační techniky

V první část přednášky se zabývá vymezením pojmu ambientních ionizačních technika a rozdělením těchto technik. V další části byly vysvětleny principy nejdůležitějších ambientních ionizačních technika ...

Vrkoslav, Vladimír
Ústav organické chemie a biochemie, 2018

Iontové zdroje pro LC/MS
Cvačka, Josef
2018 - Czech
Byly popsány iontové zdroje, které se používají pro spojení kapalinového chromatografu s hmotnostním spektrometrem. The ion sources used for conection of liquid chromatograph and the mass spectrometer were described. Keywords: mass spectrometry; ionization Available at various institutes of the ASCR
Iontové zdroje pro LC/MS

Byly popsány iontové zdroje, které se používají pro spojení kapalinového chromatografu s hmotnostním spektrometrem....

Cvačka, Josef
Ústav organické chemie a biochemie, 2018

Derivatizace v hmotnostní spektrometrii pro určování struktury
Cvačka, Josef
2017 - Czech
Přehled hmotnostně-spektrometrických přístupů pro určování poloh dvojných vazeb a methylových větvení u alifatických řetězců. An overview of mass spectrometric approaches for determining the positions of double bonds and methyl branches in aliphatic chains. Keywords: mass spectrometry; derivatization Available at various institutes of the ASCR
Derivatizace v hmotnostní spektrometrii pro určování struktury

Přehled hmotnostně-spektrometrických přístupů pro určování poloh dvojných vazeb a methylových větvení u alifatických řetězců....

Cvačka, Josef
Ústav organické chemie a biochemie, 2017

Od běžných ke speciálním aplikacím zobrazovací hmotnostní spektrometrie
Vrkoslav, Vladimír
2017 - Czech
Bylo popsáno využití desorpčních ionizačních technik pro zobrazování distribuce molekul v typických i nestandardních aplikacích. The use of desorption ionization techniques for the distribution of molecules in both typical and non-standard applications was described. Keywords: MSI; molecular imaging Available at various institutes of the ASCR
Od běžných ke speciálním aplikacím zobrazovací hmotnostní spektrometrie

Bylo popsáno využití desorpčních ionizačních technik pro zobrazování distribuce molekul v typických i nestandardních aplikacích....

Vrkoslav, Vladimír
Ústav organické chemie a biochemie, 2017

Vliv fungicidu thiramu na obsah chlorofylu a růst jahody zahradní (Fragaria Annanassa)
Jakl, M.; Jaklová Dytrtová, Jana; Navrátil, Tomáš; Marková, A.
2017 - Czech
Thiram je poměrně často používaný fungicid v zemědělství i zahradnictví. Jeho chování v systémech životního prostředí však nebylo dosud podrobně objasněno. V příspěvku byl zkoumán účinek přítomnosti thiramu ve třech různých typech půd a jeho vliv na obsah biomasy a chlorofylu v nádobovém pokusu s jahodami zahradními. Je možné konstatovat, že přítomnost thiramu v půdě významně zvýšila obsah chlorofylu a i b v mírně kyselé půdě z místa Humpolec. Změny zkoumaných parametrů lze připsat podpořené mobilizaci Mg, působící společně s dalšími živinami mobilizovanými při nízkém pH půdy. Obsah biomasy byl však přítomností thiramu v půdě snížen. Thiram is a relatively frequently used fungicide in agriculture and gardening. However, its behavior in environmental systems has not been elucidated in detail up to now. The effect of thiram presence in three different soil types on the yield and chlorophyll contents in garden strawberry plantation was investigated. It is possible to conclude that its presence in soil significantly increased the chlorophyll a and b contents in slightly acidic soil from Humpolec location. The changes of investigated parameters could be ascribed to supported mobilization of Mg, acting together with other nutrients mobilized in low pH of soils. The yield decreased addition in all tested soil types under thiram application. Keywords: pesticides; fungicides; magnesium; thiram Available at various institutes of the ASCR
Vliv fungicidu thiramu na obsah chlorofylu a růst jahody zahradní (Fragaria Annanassa)

Thiram je poměrně často používaný fungicid v zemědělství i zahradnictví. Jeho chování v systémech životního prostředí však nebylo dosud podrobně objasněno. V příspěvku byl zkoumán účinek přítomnosti ...

Jakl, M.; Jaklová Dytrtová, Jana; Navrátil, Tomáš; Marková, A.
Ústav organické chemie a biochemie, 2017

ICP-OES s elektrotermickou vaporizací (ETV) a příklady využití metody při přímé analýze různých biologických materiálů
Matějková, Stanislava
2017 - Czech
Optická spektrometrie s indukčně vázaným plasmatem a elektrotermickou vaporizací (ETV-ICP-OES) je metodou umožňující jednoduché a rychlé přímé stanovení makro-, mikro- i stopových prvků v pevných i kapalných vzorcích bez předchozí úpravy. Metoda snižuje riziko kontaminace vzorků a vzhledem k vysoké efektivitě přenosu analytů do plasmatu je možno provádět analýzu z velmi malého množství vzorků (jednotky mg). V naší laboratoři byla vyvinuta metoda pro sledování hladiny a chování derivátů karboranů v organismu na základě stanovení koncentrace boru a kobaltu v malých množstvích myších tkání (5 – 10 mg séra, jater mebo mozku). Dále byly vyvinuty metody pro rychlou simultánní analýzu makro- i mikroelementů v rostlinném materiálu a stanovení potenciálně škodlivých prvků v tělech pískomilného hmyzu. Solid sampling electrothermal vaporization (ETV) inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES) enable simple and rapid multielemental analysis of major, minor and trace elements without the need for pre-treatment of solid or liquid samples. By comparison with more common ICP-OES combined with a solution nebulization, the risk of contamination of analysed samples is reduced. The detection limits and the sample quantity needed for analysis via ETV-ICP-OES decrease as a result of the high-efectivity transport of the sample aerosol into the ICP torch. The connection of ETV unit to simultaneous ICP-OES allows us the fast direct and fully automatised analysis of numerous samples. The technique enable usually the combined calibration with home-made or certified solid and aqueous standards. We developed the methodology for tracking the carboran-based candidate-drugs time dependent concentration and for their pharmacokinetic evaluation. The method is based on direct boron or together boron and cobalt contents direct estimation in little amounts of fresh frozen mice tissues (5 – 10 mg of serum, brain or liver). We created also methods for multielement analysis of plant material and for determination of potentionaly harmful elements in insect bodies.\n Keywords: ETV-ICP-OES; biological samples; multielemental analysis Available at various institutes of the ASCR
ICP-OES s elektrotermickou vaporizací (ETV) a příklady využití metody při přímé analýze různých biologických materiálů

Optická spektrometrie s indukčně vázaným plasmatem a elektrotermickou vaporizací (ETV-ICP-OES) je metodou umožňující jednoduché a rychlé přímé stanovení makro-, mikro- i stopových prvků v pevných i ...

Matějková, Stanislava
Ústav organické chemie a biochemie, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases