Number of found documents: 59
Published from to

Výzkum vlivu SO2 a NOx na růst smrku
Hruška, Jakub; Oulehle, Filip; Kolář, Tomáš
2018 - Czech
Keywords: forest productivity; acidification of soils; biochemical modelling Available at various institutes of the ASCR
Výzkum vlivu SO2 a NOx na růst smrku

Hruška, Jakub; Oulehle, Filip; Kolář, Tomáš
Ústav výzkumu globální změny , 2018

JCU_1802
Fabiánek, Tomáš; Hanuš, Jan; Fajmon, Lukáš
2018 - Czech
Akvizice dat Leteckou hyperspektrální laboratoří nad lokalitami v okolí obcí Krasíkovice a Kochánky proběhla 27. a 29. května 2018. Důvodem pořízení hyperspektrálních a LiDARových dat bylo ověření kritických zdrojových lokalit na experimentálních povodích IV. řádu nebo jejich částech s vysokými koncentracemi dusičnanů ve vodách (vč. drenáží). Data Acquisition by FLIS (Flying Laboratory of Imaging Systems of Global change research institut CAS) over the localities of the villages of Krasíkovice and Kochánky was carried out on May 27. and 29., 2018. The reason for the acquisition of hyperspectral and LiDAR data was the verification of critical source sites in experimental catchments area IV. order or in parts with high concentrations of nitrates in water (including drainage). Keywords: hyperspectral data; lidar; flis Available at various institutes of the ASCR
JCU_1802

Akvizice dat Leteckou hyperspektrální laboratoří nad lokalitami v okolí obcí Krasíkovice a Kochánky proběhla 27. a 29. května 2018. Důvodem pořízení hyperspektrálních a LiDARových dat bylo ověření ...

Fabiánek, Tomáš; Hanuš, Jan; Fajmon, Lukáš
Ústav výzkumu globální změny , 2018

Souhrnná výzkumná zpráva MENDELU 1803
Hanuš, Jan; Fajmon, Lukáš
2018 - Czech
Letecká kampaň Křtiny 2018 byla zaměřena na laserové skenování a zpracování dat pro školního lesní podnik Křtiny Airborne campaign Křtiny 2018 was focused on laser scanning and data processing Keywords: laser scanning; processing Available at various institutes of the ASCR
Souhrnná výzkumná zpráva MENDELU 1803

Letecká kampaň Křtiny 2018 byla zaměřena na laserové skenování a zpracování dat pro školního lesní podnik Křtiny


Airborne campaign Křtiny 2018 was focused on laser scanning and data processing

Hanuš, Jan; Fajmon, Lukáš
Ústav výzkumu globální změny , 2018

Zpracování metodických podkladů a odborných dat v návaznosti na teplotní poměry ve městě, šetření postojů a participaci veřejnosti a nastavení systému monitoringu adaptací ve městě
Lorencová, Eliška; Cuřín, Vojtěch; Geletič, Jan; Baďura, Tomáš; Bašta, Petr; Nawrath, Martin; Lekeš, Vojtěch; Vačkářů, Dava
2018 - Czech
Tato zpráva představuje výstupy z veřejné zakázky realizované s podporou Magistrátu hl. m. Prahy. Zpráva shrnuje výstupy ze simulace teplotních extrémů (vln horka) a vyhodnocení variantních řešení pro pilotní oblast Praha 6. Druhá část je zaměřená na šetření postojů veřejnosti v oblasti problematiky změny klimatu a adaptací a zpracování podkladů pro realizaci pocitové mapy a vypracování metodiky participace a komunikace s odbornou veřejností, městskými částmi a širší veřejností. Tato část představuje výstupy z šetření postojů veřejnosti zpracovaném na reprezentativním vzorku 550 obyvatel hl. m. Prahy. Dále je představen návrh pro nastavení monitoringu pro výběr a vyhodnocení pilotních projektů, který je zaměřen na monitoring a hodnocení stávajících a nových projektů do budoucna realizovaných v rámci Strategii adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu. This report presents outputs from analyses supported by City Council of Prague. The report summarizes the results from the simulation of temperature extremes (heat waves) and the evaluation of the potential solutions for the pilot area of Prague 6. The second part introduces survey, aimed at investigating public attitudes in the field of climate change impacts and adaptation and elaboration of the basis for realization of the crowd-source mapping and elaboration of the methodology for participation and communication with the public, urban areas and the wider public. This part presents the results of the public survey processed on a representative sample of 550 inhabitants of the city of Prague. In addition, a proposal for setting up monitoring for the selection and evaluation of pilot adaptation projects is presented, which is focused on the monitoring and evaluation of ongoing and new projects implemented in the framework of the Prague Adaptation Strategy. \n \n Keywords: urban; climate change,; adaptation strategy; heat modelling; survey; participatory methods Available at various institutes of the ASCR
Zpracování metodických podkladů a odborných dat v návaznosti na teplotní poměry ve městě, šetření postojů a participaci veřejnosti a nastavení systému monitoringu adaptací ve městě

Tato zpráva představuje výstupy z veřejné zakázky realizované s podporou Magistrátu hl. m. Prahy. Zpráva shrnuje výstupy ze simulace teplotních extrémů (vln horka) a vyhodnocení variantních řešení pro ...

Lorencová, Eliška; Cuřín, Vojtěch; Geletič, Jan; Baďura, Tomáš; Bašta, Petr; Nawrath, Martin; Lekeš, Vojtěch; Vačkářů, Dava
Ústav výzkumu globální změny , 2018

Souhrnná výzkumná zpráva 1801
Hanuš, Jan; Fajmon, Lukáš
2018 - Czech
Kampaň Hodonínsko byla zaměřena na pořízení dat pro studium možnosti detekce půd kontaminovaných ropou z leteckých hyperspektrálních dat. Airborne hyperspectral campaign hodoninsko was focused on detection of soils contaminated by oil. Keywords: imaging spectroscopy; oil detection Available at various institutes of the ASCR
Souhrnná výzkumná zpráva 1801

Kampaň Hodonínsko byla zaměřena na pořízení dat pro studium možnosti detekce půd kontaminovaných ropou z leteckých hyperspektrálních dat....

Hanuš, Jan; Fajmon, Lukáš
Ústav výzkumu globální změny , 2018

Vývoj metody optimalizace kultivace sinice Nostoc sp. CCAP 1453/38
Chmelík, Dominik; Červený, Jan
2017 - Czech
Předmětem výzkumné zprávy je identifikace a detailní popis optimálních podmínek produkce sinice Nostoc v přirozeném mikrobiálním konsorciu. Dále byla pro účely ověření molekulární identifikace genetického mechanismu produkce vybraného sekundárního metabolitu provedena axenizace sinice Nostoc. The subject of the research report is the identification and detailed description of the optimal conditions for the production of filamentous cyanobacterium Nostoc in a natural microbial consortium. In addition, the axonization of Nostoc was performed to allow verifycation of the molecular identification of the genetic mechanism of production of the selected secondary metabolite. Keywords: bioproduction; biotechnology; cyanobacteria; socindary metabolite; optimization Available at various institutes of the ASCR
Vývoj metody optimalizace kultivace sinice Nostoc sp. CCAP 1453/38

Předmětem výzkumné zprávy je identifikace a detailní popis optimálních podmínek produkce sinice Nostoc v přirozeném mikrobiálním konsorciu. Dále byla pro účely ověření molekulární identifikace ...

Chmelík, Dominik; Červený, Jan
Ústav výzkumu globální změny , 2017

Výzkum kultivace mikrořas se zaměřením na sekvestraci CO2 s cílem hodnocení produkce lipidů jako potencionálního produktu spojeného s utilizací CO2 ze spalin
Sukačová, Kateřina; Zavřel, Tomáš; Červený, Jan
2017 - Czech
Předmětem výzkumné zprávy je shrnutí problematiky kultivace mikrořas zaměřené na zhodnocení klíčových podmínek nezbytných pro účinný růst mikrořas se zvláštním přihlédnutím k možnostem využití CO2 pocházejícího ze spalin při mikrořasových kultivacích. Součástí práce je také experimentální vyhodnocení optimálních růstových podmínek pro mikrořasu Chlorella pyrenoidosa Chick (IPPAS C2) a návrh dvoufázové kultivace této řasy spojené s produkcí lipidů. The subject of the research report is a summary of the issue of microalgal cultivation aimed at assessing the key conditions necessary for the effective growth of microalgae, with particular reference to the possibilities of using CO2 from the flue-gases in microalgal cultures. An experimental evaluation of the optimal growth conditions for Chlorella pyrenoidosa Chick (IPPAS C2) and the two-phase cultivation of this microalga associated with lipid production is also part of the thesis. Keywords: microalgae; CO2 sequestration; lipid production Available at various institutes of the ASCR
Výzkum kultivace mikrořas se zaměřením na sekvestraci CO2 s cílem hodnocení produkce lipidů jako potencionálního produktu spojeného s utilizací CO2 ze spalin

Předmětem výzkumné zprávy je shrnutí problematiky kultivace mikrořas zaměřené na zhodnocení klíčových podmínek nezbytných pro účinný růst mikrořas se zvláštním přihlédnutím k možnostem využití CO2 ...

Sukačová, Kateřina; Zavřel, Tomáš; Červený, Jan
Ústav výzkumu globální změny , 2017

Vývoj postupu extrakce odpadního rostlinného materiálu (réví) a stanovení resveratrolu a jeho derivátů.
Tříska, Jan; Vrchotová, Naděžda
2017 - Czech
Vývoj postupu extrakce odpadního materiálu (réví) a stanovení resveratolu a jeho derivátů. Analýzy polyfenolických látek a stilbenů, zejména katechinu, epikatechinu, resveratolu, viniferinu v extraktu z réví pomocí chromatografických metod, zejména HPLC s DAD a FLD detektorem. Některé analýzy bylo nutné potvrdit pomocí LC-MS. Součástí analýz je i interpretace výsledků. Development of the waste material extraction process (grapevine canes) and determination of resveratol and its derivatives. Analyzes of polyphenols and stilbenes, in particular catechin, epicatechin, resveratol, viniferin in grapevine canes extract, using chromatographic methods, especially HPLC with DAD and FLD detector. Some analyzes had to be confirmed by LC-MS. An interpretation of the results is also part of the analysis.\n\n Keywords: grapevine canes; polyphenols and stilbenes; chromatographic methods Available at various institutes of the ASCR
Vývoj postupu extrakce odpadního rostlinného materiálu (réví) a stanovení resveratrolu a jeho derivátů.

Vývoj postupu extrakce odpadního materiálu (réví) a stanovení resveratolu a jeho derivátů. Analýzy polyfenolických látek a stilbenů, zejména katechinu, epikatechinu, resveratolu, viniferinu v extraktu ...

Tříska, Jan; Vrchotová, Naděžda
Ústav výzkumu globální změny , 2017

ČZU_1701
Hanuš, Jan; Fabiánek, Tomáš; Fajmon, Lukáš
2017 - Czech
Letecká hyperspektrální kampaň se souběžným laserovým snímáním povrchu nad výsypkami povrchových dolů v okolí Litvínova a Bíliny byla provedena 18. 5. 2017. Dle zadání výzkumu byly snímány dvě lokality o ploše 100 a 60km2 leteckou laboratoří Ústavu Výzkumu Globální změny AV, v.v.i. a to ve spektrálním rozsahu 380–2450nm (ve 46 a 141 pásmech), prostorovém rozlišení 0.5 a 1.25m a hustotou LiDARového mračna 4 bodů na m2. Výsledným produktem byla ortorektifikovaná mosaikovaná rastrová data v ENVI formátu (po atmosférických korekcích) a georeferencované LiDARové mračno bodů využitelné pro studium fyzicko-geografické diverzity potěžebních oblastí. Aerial hyperspectral campaign with laser scanning of surface in Litvínov and Bílina dumps area was carried out on May 18., 2017. Flying Laboratory of Imaging Systems of the Global change research institute CAS was used on two location with area of 100 and 60 km2. Surface scanning took place in the spectral range 380–2450nm (in 46 and 141 bands), spatial resolution 0.5 and 1.25m and LiDAR cloud density of 4 point per m2. The resulting product was orthocertificated raster data in ENVI format (with atmospheric correction) and georeferenced LiDAR for physical geographic diversity of the mining area studies. Keywords: hyperspectral data; raster data in ENVI format; physical geographic diversity Available at various institutes of the ASCR
ČZU_1701

Letecká hyperspektrální kampaň se souběžným laserovým snímáním povrchu nad výsypkami povrchových dolů v okolí Litvínova a Bíliny byla provedena 18. 5. 2017. Dle zadání výzkumu byly snímány dvě ...

Hanuš, Jan; Fabiánek, Tomáš; Fajmon, Lukáš
Ústav výzkumu globální změny , 2017

Vyškov_1705
Hanuš, Jan; Fajmon, Lukáš
2017 - Czech
Letecká kampaň Vyškov probíhala nad újezdem Březina ve dvou rozdílných letových výškách (o postorovém rozlišení rastru 0.25 a 0.5m, 0.63 a 1.25m). Data byla snímána v termínu 5.9.2017. Data byla pořízena současně třemi senzory instalovanými v Letecké hyperspektrální laboratoři Ústavu výzkumu globalní změny AV ČR, v.v.i. (ve spektrálním rozmezí od 380 do 2450 nm LiDARové mračno 8 a 4 body na m2) v průběhu jednoho přeletu. Letecká hyperspektrální kampaň Vyškov byla zaměřena na pořízení dat pro ověření maskování vojenských objektů. The airborne campaign Vyškov was carried above Březina military area in two diferent flight level (spatial resolution 0.25 and 0.5m, 0.63 and 1.25m). Flying Laboratory of Imaging Systems of Global change research institut CAS was used for aerial scanning on 5.9.2017. Airborne sensors was scanning during one flight line (spectral range from 380 to 2450nm and LiDAR with cloud density 8 and 4 points per m2). The point of interest of campaign was the acquisition of military object. Keywords: hyperspectral data scanning; acquisition of military object Available at various institutes of the ASCR
Vyškov_1705

Letecká kampaň Vyškov probíhala nad újezdem Březina ve dvou rozdílných letových výškách (o postorovém rozlišení rastru 0.25 a 0.5m, 0.63 a 1.25m). Data byla snímána v termínu 5.9.2017. Data byla ...

Hanuš, Jan; Fajmon, Lukáš
Ústav výzkumu globální změny , 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases