Number of found documents: 102
Published from to

Dlouhodobější důsledky povodně 2002 pro biocenosu volné vody Slapské nádrže
Hrbáček, Jaroslav
2005 - Czech
Ve dvou letech po povodni jsou hodnoty průhlednosti,pH a relativní četnosti vloček sinic podobné více hodnotám na začátku devadesátých let než hodnotám ve dvou letech předcházejících povodni. Četnost jednotlivých skupin zooplanktonu ve dvou letech po povodni ve srovnání s dvěmi resp jedním rokem před povodní nevykazuje zřetelné rozdíly. Jednoznačně negativní resp. toxické vlivy rozvoje vodního květu na zooplankton nebyly zjištěny. In the two years following the flood, parameters of the transparency, pH, and relative frequency of the flocks of bluegreens are more similar to the parameters in the early nineties than to the values in two years before the flood. There are not clear differences in the presentation of individual groups of zooplankton in the two years after the flood and in two resp. one year before the flood. Significant negative nor even toxic effects of the development of the bluegreens were not observed. Keywords: plankton; reservoir; plankton Available at various institutes of the ASCR
Dlouhodobější důsledky povodně 2002 pro biocenosu volné vody Slapské nádrže

Ve dvou letech po povodni jsou hodnoty průhlednosti,pH a relativní četnosti vloček sinic podobné více hodnotám na začátku devadesátých let než hodnotám ve dvou letech předcházejících povodni. Četnost ...

Hrbáček, Jaroslav
Hydrobiologický ústav, 2005

Fluorescenční stanovení aminopeptidázové aktivity jako alternativní indikátor kvality povrchových vod?
Vrba, Jaroslav; Svoboda, J.; Fuksa, J. K.
2005 - Czech
Dosavadní vodohospodářská praxe posuzuje kvalitu povrchových vod podle standardních chemických, biologických či mikrobiologických ukazatelů, které poskytují informaci o stavu vody až s několikadenním zpožděním. Charakterizují sice přímý dopad vypouštěných látek na kvalitu povrchové vody, příliš však nezohledňují následnou vlastní reakci ekosystému na zvýšený přísun znečištění. V souladu s Rámcovou směrnicí Evropské unie 2000/60/EC o vodách jsme se zaměřili na alternativní stanovení takových mikrobiálních ukazatelů, jež by umožňovaly prakticky okamžité zhodnocení ekologického stavu toku a v něm probíhajících procesů. Aktivity různých extracelulárních enzymů byly v nedávné době navrženy jako ukazatel trofického stavu jezer, organického či fekálního znečištění toků. Cílem příspěvku je vyhodnotit indikační potenciál stanovení extracelulární aminopeptidázy. Recent water quality/pollution control uses standard chemical, biological or microbiological indicators that provide information on water status with a delay of several days. Though they characterise direct impact of released compounds on water quality in a recipient, they do not well reflect consequent reaction of the ecosystem on increased pollution. Following the Water Framework Directive 2000/60/EC we focused on such alternative microbial indicators that would allow for instant evaluation of ecological status of running waters and ongoing in-stream processes. Recently, activities of different extracellular enzymes have been suggested as indicators of both trophic status of lakes and organic or faecal pollution of streams. This contribution evaluates an indication potential of the extracellular aminopeptidase assay. Keywords: water pollution control; znečištění vody; jakost vody Available at various institutes of the ASCR
Fluorescenční stanovení aminopeptidázové aktivity jako alternativní indikátor kvality povrchových vod?

Dosavadní vodohospodářská praxe posuzuje kvalitu povrchových vod podle standardních chemických, biologických či mikrobiologických ukazatelů, které poskytují informaci o stavu vody až s několikadenním ...

Vrba, Jaroslav; Svoboda, J.; Fuksa, J. K.
Hydrobiologický ústav, 2005

Vodárenská nádrž Nýrsko – vliv makrofyt na jakost vody
Hejzlar, Josef; Hohausová, Eva; Komárková, Jaroslava; Kopáček, Jiří; Peterka, Jiří; Duras, J.
2005 - Czech
V západočeské oligotrofní nádrži Nýrsko byl hodnocen význam makrofyt pro koloběh P. Srovnání bilance P v nádrži s obsahem P v makrofytech v roce 2004 ukázalo, že makrofyta mohou hrát významnou roli v koloběhu P i v hlubokých nádržích s převahou pelagiálu, pokud je zatížení fosforem nízké a makrofyta mají vhodné podmínky pro růst (zejména dlouhodobě malé kolísání hladiny). Nádrž Nýrsko je zřejmým dokladem situace z učebnic limnologie, kdy makrofyta fungují jako stabilizátor vodního ekosystému, ve kterém je zooplankton udržuje biomasu fytoplanktonu ve velmi nízkých koncentracích a vytváří tak podmínky pro dobrou jakost vody z hlediska vodárenského využití. The importance of macrophytes in P cycling was studied in Nýrsko Reservoir, an oligotrophic water body in western Bohemia. A comparison of the external P loading with the P content in macrophytes of Nýrsko Reservoir in 2004 demonstrated that macrophytes can play a significant role in P-cycling also in deep, pelagial-dominated water bodies on condition that the external P loading is low and macrophytes have appropriate conditions for their growth (mainly small extent of water level fluctuation). Nýrsko Reservoir is an apparent example of situations from limnological textbooks when macrophytes function as a stabilizer of the aquatic ecosystem with an efficient zooplankton grazing on phytoplankton allowing suitable water quality for drinking water production. Keywords: phosphorus and nitrogen loading; macrophyte inventory; vodárenské nádrže; jakost vody Available at various institutes of the ASCR
Vodárenská nádrž Nýrsko – vliv makrofyt na jakost vody

V západočeské oligotrofní nádrži Nýrsko byl hodnocen význam makrofyt pro koloběh P. Srovnání bilance P v nádrži s obsahem P v makrofytech v roce 2004 ukázalo, že makrofyta mohou hrát významnou roli v ...

Hejzlar, Josef; Hohausová, Eva; Komárková, Jaroslava; Kopáček, Jiří; Peterka, Jiří; Duras, J.
Hydrobiologický ústav, 2005

Modelová analýza vlivu hydrodynamiky a živinové zátěže na jakost vody v dimiktické nádrži (Jordán)
Jarošík, Jiří; Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub; Růžička, Martin
2004 - Czech
Cílem bylo zkalibrovat dvojrozměrný model CE-QUAL-W2 pro nádrž Jordán, diskutovat příčiny rozdílů simulací od skutečnosti a použít nakalibrovaný model pro scénářovou studii vlivu (i) velikosti vnějšího a vnitřního zatížení nádrže fosforem a (ii) hloubky výpustí na trofii nádrže. Po kalibraci byl model schopen dobře reprodukovat teplotní stratifikaci, kyslíkový režim a koncentraci NO3-N. Simulace PO4-P byly méně přesné, z důvodu zjednodušeného matematického popisu uvolňování ze sedimentů, což neumožňuje nakalibrovat model pro různé trofie nádrže pomocí univerzálně platných parametrů. Modelová analýza ukázala, že (i) bez významného snížení přítokové koncentrace P-celk. nelze očekávat požadovanou změnu úživnosti nádrže na úroveň mezotrofie, (ii) vnitřní zatížení fosforem ze sedimentů je malé, závisí na vnějším přísunu fosforu a po poklesu koncentrace fosforu v přítoku se stane nevýznamné a (iii) spodní vypouštění je potencionálně účinnou metodou pro dílčí snížení úživnosti nádrže. The dynamic, two-dimensional model CE-QUAL-W2 was used to simulate recovery conditions in the eutrophic Jordan Reservoir. The aims were: (i) to calibrate the model and discuss differences between simulated and measured data; (ii) to use the calibrated model to determine the effects of external and internal phosphorus load and the depth of outlet on trophic conditions. After calibration the model reproduced thermal stratification, oxygen regime and concentrations of NO3-N with sufficient precision. Simulation of PO4-P was less exact. The results of mathematical simulation showed that (i) the required mesotrophic level cannot be accomplished without a significant decrease in inflow concentration of total phosphorus; (ii) the internal load of phosphorus is small and become insignificant after decrease of external load; and (iii) the use of bottom outlet is a potentially efficient method to partly decrease trophic level of Jordan Reservoir. Keywords: mathematical model; water quality; jakost vody Available at various institutes of the ASCR
Modelová analýza vlivu hydrodynamiky a živinové zátěže na jakost vody v dimiktické nádrži (Jordán)

Cílem bylo zkalibrovat dvojrozměrný model CE-QUAL-W2 pro nádrž Jordán, diskutovat příčiny rozdílů simulací od skutečnosti a použít nakalibrovaný model pro scénářovou studii vlivu (i) velikosti ...

Jarošík, Jiří; Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub; Růžička, Martin
Hydrobiologický ústav, 2004

Fosfor ve vodních ekosystémech - formy, stanovení, koloběhy
Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub
2004 - Czech
V práci je rozebírán ekologický význam fosforu ve vodním prostředí. Vychází se z popisu chemismu a vlastností sloučenin fosforu ve vodě a v organizmech, je podán přehled vnějších a vnitřních zdrojů fosforu pro vodní ekosystémy, jsou vysvětleny hlavní principy koloběhů v rámci vodního sloupce jako i mezi vodním sloupcem a sedimentem a diskutují se vztahy mezi koncentrací fosforu a eutrofizací vod. Ecological importance of phosphorus in the aquatic environment is analysed. Starting with characterising the phosphorus chemistry and properties of its compounds in water and organisms, the paper gives an overview of external and internal sources of P for aquatic ecosystems, explains main principles of cycling within the water column and between the water column and bottom sediments and discusses relations between phosphorus concentrations and eutrophication. Keywords: review on phosphorus in the aquatic environment; fosfor; ekosystémy Available at various institutes of the ASCR
Fosfor ve vodních ekosystémech - formy, stanovení, koloběhy

V práci je rozebírán ekologický význam fosforu ve vodním prostředí. Vychází se z popisu chemismu a vlastností sloučenin fosforu ve vodě a v organizmech, je podán přehled vnějších a vnitřních zdrojů ...

Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub
Hydrobiologický ústav, 2004

Vliv povodní na ichtyofaunu Štěpánovského potoka
Čech, Martin; Čech, P.
2004 - Czech
Vliv povodní na ichtyofaunu Štěpánovského potoka (levostranný přítok Sázavy, průměrný letní průtok 0.2 m3s-1) byl studován s využitím analýzy potravy ledňáčka říčního A. atthis lovícího výlučně na tomto pstruhovém revíru. První lokální povodeň (2. srpna 2001; průtok 100 m3s-1) způsobila drastické změny ve složení ichtyofauny potoka od původní komunity ryb, ve které převažoval pstruh potoční S. trutta, siven americký S. fontinalis a vranka obecná C. gobio ke komunitě dominované ouklejí obecnou A. alburnus, ploticí obecnou R. rutilus, jelcem tlouštěm L. cephalus a hrouzkem obecným G. gobio. Efekt druhé povodně (celorepublikové povodně v srpnu 2002; průtok 4 m3s-1) byl překvapivě mnohem méně destruktivní. Potok navíc sloužil jako refugium pro mnohé nové druhy ryb včetně juvenilů ostroretky stěhovavé C. nasus, podoustve říční V. vimba, parmy říční B. barbus, bolena dravého A. aspius a slunky stříbřité L. delineatus, ze silně rozvodněné Sázavy. The effect of floods on the ichthyofauna of Štěpánovský stream (left-hand affluent of Sázava River, aver. summer flow rate 0.2 m3s-1) was studied using diet analysis of kingfisher A. atthis preying exclusively on local fish community. The first local flood event (2 August 2001; flow rate 100 m3s-1) caused drastic shift in the ichthyofauna composition from original fish community dominated by brown trout S. trutta, brook trout S. fontinalis and bullhead C. gobio to fish community dominated by bleak A. alburnus, roach R. rutilus, chub L. cephalus and gudgeon G. gobio. The second flood event (all Czech Republic floods in August 2002; flow rate 4 m3s-1) was surprisingly much less destructive to fish fauna. Consequently, the stream played also the role of refuge for many new fish species including juveniles of nase C. nasus, vimba bream V. vimba, barbel B. barbus, asp A. aspius and sunbleak L. delineatus, from highly flooded Sázava River. Keywords: floods; fish community; diet of kingfisher; povodně Available at various institutes of the ASCR
Vliv povodní na ichtyofaunu Štěpánovského potoka

Vliv povodní na ichtyofaunu Štěpánovského potoka (levostranný přítok Sázavy, průměrný letní průtok 0.2 m3s-1) byl studován s využitím analýzy potravy ledňáčka říčního A. atthis lovícího výlučně na ...

Čech, Martin; Čech, P.
Hydrobiologický ústav, 2004

Vliv hydrologie na transport fosforu v povodí vodárenské nádrže Římov
Turek, Jan; Hejzlar, Josef; Žaloudík, Jiří
2004 - Czech
Práce se zabývá transportními procesy fosforu v povrchových vodách v povodí Malše nad nádrží Římov. Porovnává odnos rozpuštěných a nerozpuštěných forem fosforu z povodí s množstvím P vypouštěným z komunálních zdrojů a vyplavovaným z difúzních zdrojů znečištění v povodí v letech 1999-2003. Na základě detailního sledování profilu Pořešín stanovuje pravděpodobný rozsah retence forem fosforu v říční síti v závislosti na sezóně a průtokové situaci. This paper deals with phosphorus transport processes from catchment of Římov drinking water reservoir in water courses. Export of dissolved and particulate phosphorus forms from the catchment is compared with P amounts discharged from municipal wastewater sources and transported from diffuse sources. Plausible extent of P retention is evaluated on the basis of detailed monitoring of Malše at Pořešín in relation to variable flow conditions and seasonality. Keywords: phosphorus retention; point and diffuse sources; fosfor; pitná voda Available at various institutes of the ASCR
Vliv hydrologie na transport fosforu v povodí vodárenské nádrže Římov

Práce se zabývá transportními procesy fosforu v povrchových vodách v povodí Malše nad nádrží Římov. Porovnává odnos rozpuštěných a nerozpuštěných forem fosforu z povodí s množstvím P vypouštěným z ...

Turek, Jan; Hejzlar, Josef; Žaloudík, Jiří
Hydrobiologický ústav, 2004

Vliv katastrofální povodně na složení rybí obsádky údolní nádrže Římov
Kubečka, Jan; Prchalová, Marie; Hladík, Milan; Vašek, Mojmír; Říha, Milan
2004 - Czech
V roce 2002 zasáhla nádrž Římov mimořádná povodeň. Rybí obsádka byla před a po povodni sledována yátahovými sítěmi, tenaty, vězenci a olovy ve tření. Změny výskytu většiny druhů byly náhodné a v důsledku přesunů mezi jednotlivými habitaty. Přechodně se zvýšilo zastoupení říčních a rybničních druhů spláchnutých z povodí (pstruh, proudník, hrouzek, kapr, lín, karas stříbřitý). V srpnu 2003 byla rybí obsádka zpět v normálu, což svědčí o značné stabilitě cyprinidních obsádek. In 2002, great flood occurred in the Římov reservoir. Fish stock of the reservoir was sampled before and after the flood by night beach seinings, pelagic and benthic gillnets, traps and electrofishing of spawning shoals of common bream. The fluctuations of most species (roach, bream and their hybrid, perch, ruffe, bleak, white bream, asp, pikeperch, eel, catfish) were random and can be attributed to interhabitat migrations rather to the effect of flooding. The share of certain species (carp, tench, goldfish, trout, dace, gudgeon) increased as they were flushed from ponds and fishing grounds in the catchment. Increased share of these species was detected in the spring 2003, while during August, the share of flooded fish decreased near to the usual level. The ‘climax’ cyprinid dominated fish stock proved itself to be very resistant to the extreme flood. Keywords: flood; reservoir; fish stock; druhy; údolní nádrže Available at various institutes of the ASCR
Vliv katastrofální povodně na složení rybí obsádky údolní nádrže Římov

V roce 2002 zasáhla nádrž Římov mimořádná povodeň. Rybí obsádka byla před a po povodni sledována yátahovými sítěmi, tenaty, vězenci a olovy ve tření. Změny výskytu většiny druhů byly náhodné a v ...

Kubečka, Jan; Prchalová, Marie; Hladík, Milan; Vašek, Mojmír; Říha, Milan
Hydrobiologický ústav, 2004

Vliv oteplování na chemizmus vod šumavských jezer
Veselý, J.; Majer, V.; Kopáček, Jiří
2004 - Czech
Keywords: acidification; aluminium; silica; jezera; chemie Available at various institutes of the ASCR
Vliv oteplování na chemizmus vod šumavských jezer

Veselý, J.; Majer, V.; Kopáček, Jiří
Hydrobiologický ústav, 2004

Možnosti snižování koncentrace fosforu v povodí a nádrži
Borovec, Jakub; Hejzlar, Josef; Maršálek, Blahoslav
2004 - Czech
Koncentrace fosforu v odtoku z povodí představují výslednici působení komplexu faktorů od geologie, přes klimatické poměry, vegetační pokryv, charakter toků v povodí až po atmosférický transport látek v globálním měřítku. Výběr zásahů a jejich optimalizace je odvislá od lokálních podmínek toho kterého případu, avšak společnou myšlenkou péče o povodí i nádrže by mělo být přiblížení se přirozeným procesům a trvalá udržitelnost využívání krajiny. Z hlediska managementu nádrží je vždy jednodušší předcházet jejich nadměrnému obohacování fosforem. Uvažujeme-li o snížení množství P v nádrži není jiná možnost, než odstranění sedimentů jakožto hlavního úložiště fosforu. Pokud je ovšem naším cílem snížení množství P ve vodě, tj. dostupného pro řasy, existuje mnoho jiných způsobů řízení nádrže, jak toho dosáhnout. P concentrations in the outflow from the watershed result from the group of factors including geology, climate, vegetation cover, morphology of streams and others. Selection of the watershed restoration strategy and its optimalisation depends on the regional, but the common idea for management of both watershed and reservoir should be the recovery to natural processes of nutrient retention together with the idea of sustainable development of the landscape. For the reservoirs, it is always lucrative to precede their overloading by phosphorus. Thinking about the decrease of P in the reservoir, the only possibility is to remove the sediments as the final deposition pool in the P-cycle. In case of the decrease of P in the water column, i.e. available for algae, another procedures of reservoir management can be used. Keywords: watershed management; P-retention; restoration Available at various institutes of the ASCR
Možnosti snižování koncentrace fosforu v povodí a nádrži

Koncentrace fosforu v odtoku z povodí představují výslednici působení komplexu faktorů od geologie, přes klimatické poměry, vegetační pokryv, charakter toků v povodí až po atmosférický transport látek ...

Borovec, Jakub; Hejzlar, Josef; Maršálek, Blahoslav
Hydrobiologický ústav, 2004

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases