Number of found documents: 2
Published from to

Metodika zpracování oborové analytické bibliografie
Malínek, Vojtěch
2015 - Czech
Předkládaná metodika je rozdělena do několika dílčích částí. Úvodní obecná část se zabývá vymezením pojmu oborové článkové bibliografie a zasazuje jej do kontextu souvisejících disciplín. Následuje část praktická, která je dělena do dvou základních oddílů. První z nich se věnuje obecným aspektům zpracování oborové analytické bibliografie jako celku a postupně si všímá vymezení okruhu sledovaného materiálu, vlastní techniky bibliografické práce a zpracování záznamů v databázové podobě a na závěr pak redakční práce na oborové bibliografii. Druhý oddíl se pak cíleně věnuje přípravě bibliografií specializovaných. Po úvodním teoretickém pojednání problematiky následuje klasifikace základních druhů specializovaných bibliografií, popis metodického postupu jejich zpracování a závěrečnou část opět tvoří rozbor postupů redakčních a přípravy dané bibliografie k publikaci. V obou hlavních oddílech je teoretická a klasifikační část doplňována o přehled základních typů problémů, s nimiž se zpracovatel bibliografie setkává, a je navrhnuto jejich řešení. The presented methodology is divided into several individual sections. The general introductory section comprises a definition of the tem specialist article bibliography and sets it in the context of associated disciplines. This is followed by a practical section, which is split into two primary divisions. The first of these deals with the general aspects of compiling a specialist analytical bibliography as a whole, and progressively takes into account the delimitation of the sphere of material under consideration, the actual technique used for bibliographical work and the compilation of entries in database form, and in conclusion the editorial work on the specialist bibliography. The second section then focuses on the preparations for specialized bibliographies. The introductory theoretical treatment of the issue is followed by a classification of the basic types of specialized bibliographies, a description of the methodological procedure used for their compilation and the final section again comprises an analysis of the editorial procedures and the preparations for the publication of the bibliography. In both of the main sections the theoretical and classification parts come together with a summary of the basic kinds of issues met with by the bibliography compiler, together with the proposed solutions. Keywords: metodology; bibliography; literary theory Available in a digital repository NRGL
Metodika zpracování oborové analytické bibliografie

Předkládaná metodika je rozdělena do několika dílčích částí. Úvodní obecná část se zabývá vymezením pojmu oborové článkové bibliografie a zasazuje jej do kontextu souvisejících disciplín. Následuje ...

Malínek, Vojtěch
Ústav pro českou literaturu, 2015

Metodika zjišťování autorů u šifer a pseudonymů v periodickém tisku
Řehák, Daniel
2015 - Czech
Metodika se nejprve zabývá východisky dané problematiky, která jsou většinou spojena s vytvářením časopisecké bibliografie. Na úvod definuje pseudonym a šifru v obecném pracovním výkladu a navrhuje jejich klasifikaci. Dále se věnuje převážně šifře jako hlavnímu problému identifikace autorů v časopisecké bibliografii. Pozornost je následně zaměřena na několik úrovní náročnosti v procesu dešifrace (příručky, databáze, výstřižky, archiválie) a využitelnost dešifrace u různých druhů bibliografie. Metodika předvádí možnosti praktických postupů pro rychlejší odhalení vazby mezi šifrou a jménem autora při zjišťovací rešerši a upozorňuje na možnost inverzního postupu při správě větších souborů, tj. postupu nikoli od šifry ke jménu, ale od jména k šifře/šifrám. Navrženy jsou též nové možnosti dohledávání informací pomocí plnotextových vyhledavačů ve skenovaných novinách a časopisech, a to především za účelem zpřesňování již dříve získaných údajů. Závěrem je podán návrh formy zápisu šifer a pseudonymů pro jejich evidenci v přehledech a databázích. The methodology first deals with the basics behind the issue in question, which are primarily associated with the creation of a journal bibliography. Initially it defines a pseudonym and initials in a general working interpretation and proposes their classification. It then focuses primarily on initials as the main problem in the identification of authors in journal bibliography. Attention is then paid to several levels of difficulty in the deciphering process (manuals, databases, extracts and archive material) and the usability of deciphering for different types of bibliography. The methodology presents the possible practical procedures for the most rapid identification of the connection between the initials and the name of the author using identification techniques and pointing out the option of an inverse procedure for managing larger sets, i.e. a procedure not from the initials to the name, but from the name to the initials. New ways are also proposed to search for information using full-text search engines in scanned newspapers and magazines, particularly with the aim of providing greater detail for data that has already been acquired. Finally a proposal is made regarding the form of the entries for initials and pseudonyms in summary and database records. Keywords: metodology; pseudonyms; ciphers Available in a digital repository NRGL
Metodika zjišťování autorů u šifer a pseudonymů v periodickém tisku

Metodika se nejprve zabývá východisky dané problematiky, která jsou většinou spojena s vytvářením časopisecké bibliografie. Na úvod definuje pseudonym a šifru v obecném pracovním výkladu a navrhuje ...

Řehák, Daniel
Ústav pro českou literaturu, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases