Number of found documents: 5
Published from to

Korpus českého verše
Plecháč, Petr; Kolár, Robert
2015 - Czech
Studie představuje Korpus českého verše a on-line nástroje, které umožňují pracovat s jeho daty. In following we present the Corpus of Czech Verse (i.e. lemmatised, phonetically, morphologically, metrically and strophically annotated corpus of Czech poetry) and the online tools that give access to its data. The following online tools are described: Database of Czech metres, Gunstick, Hex, Euphonometer, and Babel. English presentation of these tools may be found in Plecháč, Kolár 2015 or at the website of Versification Research Group (http://versologie.cz/en/). Keywords: Czech poetry; versification; corpus linguistics; theory of verse Fulltext is available at external website.
Korpus českého verše

Studie představuje Korpus českého verše a on-line nástroje, které umožňují pracovat s jeho daty....

Plecháč, Petr; Kolár, Robert
Ústav pro českou literaturu, 2015

Čtení a internet - nepřátelé, spojenci, sourozenci?
Trávníček, Jiří
2011 - Czech
Čtení a digitalita, jejich vzájemný vztah, historická perspektiva, strategie sbíhání. Reading and digitability, their relationships, historical point of view, convergence strategy. Keywords: reading culture; digitalization Fulltext is available at external website.
Čtení a internet - nepřátelé, spojenci, sourozenci?

Čtení a digitalita, jejich vzájemný vztah, historická perspektiva, strategie sbíhání.


Reading and digitability, their relationships, historical point of view, convergence strategy.

Trávníček, Jiří
Ústav pro českou literaturu, 2011

„Miluji Justinu tak velmi, že bez nie býti nemohu…“ Proměna příběhu od passio k hagiografické romanci
Zajíčková, Vendula
2011 - Czech
Žádné z Voraginových ani staročeských passionálních hagiografických textů o svatých pannách-mučednicích z doby křesťanského starověku nemá svou původní předlohu v době, kdy vznikala acta a passiones. Žánrový prototyp acta není oproti passio ve vývoji dále reflektován, předlohy k nim vznikaly až od konce 4. století, ale většina z nich má svůj původ až ve století 7.– 9. Přesto je v těchto původních předlohách patrný model passio, který se osvědčil dříve, s původním inventářem topoi (topos „modly, nebo smrt“, dále imitatio Christi, ancilla Dei, sponsa Christi, touha po smrti), a téměř vždy je užito dialogu, který se vyvinul z původního soudního výslechu obžalovaného křesťana a římského hodnostáře. Na hagiografických textech o sv. Justině a sv. Cypriánovi jsme prokázali vliv tzv. kouzelnického románu. Tendence k narativitě značně stoupala ve vrcholném středověku (přibyla především topoi urozeného původu a krásy), kdy byly passiones ovlivněny světskou romance Podstatnou proměnou prošlo pojetí ďábla: z pohana jako nástroje ďáblova se v pozdějších textech transformoval do ďábla personifikovaného. There is no article in Legenda aurea or in old Czech Passional which has its pattern from Christian ancient times when acta and passions were creating. The genological prototype of acta has not been reflected in later periods. In spite of this, the prototype of passio is evident with its original topoi (“idols, or torture to death”, imitatio Christi, ancilla Dei, sponsa Christi, desire to death) and the dialogue, which was developer from original examination of Christian by Roman high official. On the hagiographic text about Saint Justine and Saint Cyprian was proved the features of magical novel (Zauberroman). The tendency to narrativity rose up during High Middle Ages, the topoi of beauty and noble birth were added. The character of devil was changed: from the pagan as the (d)evil´s instrument transformed into the personificationed devil. Keywords: hagiography; passio Fulltext is available at external website.
„Miluji Justinu tak velmi, že bez nie býti nemohu…“ Proměna příběhu od passio k hagiografické romanci

Žádné z Voraginových ani staročeských passionálních hagiografických textů o svatých pannách-mučednicích z doby křesťanského starověku nemá svou původní předlohu v době, kdy vznikala acta a passiones. ...

Zajíčková, Vendula
Ústav pro českou literaturu, 2011

Příběh (a) dramatizace
Merenus, Aleš
2011 - Czech
Studie Příběh (a) dramatizace se snaží teoreticky uchopit dva specifické koncepty literární vědy, konkrétně koncept příběhu a koncept dramatizací literárních děl. První část textu je věnovaná strukturalistickým definicím příběhu Tzvetana Todorova, Seymoura Chatmana a dalších, ale také vymezením příběhu v rámci teorie fikčních světů, s nimiž přicházejí Lubomír Doležel a Bohumil Fořt. V závěru první části je představena pracovní definice příběhu. Druhá část textu přináší několik slovníkových definic termínu dramatizace a posléze dvě nové možné kategorie dramatizací, tzv. dramatizaci v užším slova smyslu (textovou), která ošetřuje pouze transformace jazykového materiálu a dramatizaci v širším slova smyslu (inscenační), která zahrnuje proces a výsledek inscenační práce, při níž dochází k náhradě jednoho znakového systému systémem jiným (intersémiotický překlad). V závěrečné kapitole je koncept příběhu konfrontován s modelem dramatizace. Samotný dramatizační proces je teoretickým příkladem transformací jednotlivých elementů příběhu (postav, prostředí, událostí) či struktur fikčního světa (extense a intense). The main aim of the study is to analyze two key concepts of literary theory, namely the notions story and dramatization of literary works. In the first part of the essay, the structuralist definitions of story introduced by Tzvetan Todorov, Seymour Chatman, and others are examined as well as its definition in the framework of the fictional worlds theory as presented by Lubomír Doležel and Bohumil Fořt. This part results in a new definition of story for the purpose of dramatization. The second part gives a survey of definitions of dramatization and introduces two new categories: the textual dramatization, which inheres only transformations on the linguistic level, and perfomative dramatization inhering also the process and the result of staging, during which one sign system is substituted by another one (a process which may be referred to as intersemiotic translation). Eventually, the process of dramatization is being observed as a transformation of particular elements of story (characters, space, events) and fictional world structures (extension and intension). Keywords: dramatization; story; discourse; fictional worlds; Doležel, Lubomír Fulltext is available at external website.
Příběh (a) dramatizace

Studie Příběh (a) dramatizace se snaží teoreticky uchopit dva specifické koncepty literární vědy, konkrétně koncept příběhu a koncept dramatizací literárních děl. První část textu je věnovaná ...

Merenus, Aleš
Ústav pro českou literaturu, 2011

Světice Rosa
Malínek, Vojtěch
2010 - Czech
Po první světové válce začíná být mladá česká poezie zřetelně ovlivňována nastupující komunistickou ideologií. Dochází tak ke zřejmé ideologizaci této poezie, která se projevuje mimo jiné poptávkou po nových „světcích“, které by měla oslavovat. V českém prostředí vystupuje v této souvislosti zřetelně do popředí postava německé komunistky Rosy Luxemburgové. Předkládaný příspěvek analyzuje nejprve její recepci na stránkách soudobého levicového tisku, poté sleduje aktivity stranické organizace Proletkult, která se snažila postavu Luxemburgové na počátku dvacátých let propagovat na veřejnosti jako vzorovou komunistickou světici, a věnuje se též ztvárnění R. Luxemburgové v textech soudobých levicových básníků – jmenovitě S. K. Neumanna, J. Wolkera a A. M. Píši. Závěrem je pojednán též postupný rozklad kultu R. Luxemburgové v letech následujících. Obviously, young Czech poetry had become more and more influenced by the ascending communistic ideology after World War I, which resulted in its evident ideologization. The need for new „saints“ to be celebrated arised, satisfied by an „enthronization“ of the German communist Rosa Luxemburg in the Czech context. The paper starts with analyzing the reception of her personality in the leftist Czech press, following the activities of the communist organisation Proletkult that was trying to promote Luxemburg as an exemplary „communist saint“ early in the 1920s, and inquires into the representation of Luxemburg in the texts by leftist poets such as S. K. Neumann, J. Wolker and A. M. Píša. Eventually, a description of the gradual decline of the Luxemburg cult in the following years is given. Keywords: Semiotics; Czech literature; Communism Fulltext is available at external website.
Světice Rosa

Po první světové válce začíná být mladá česká poezie zřetelně ovlivňována nastupující komunistickou ideologií. Dochází tak ke zřejmé ideologizaci této poezie, která se projevuje mimo jiné poptávkou po ...

Malínek, Vojtěch
Ústav pro českou literaturu, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases