Number of found documents: 258
Published from to

Transformace české předlistopadové alternativní rockové hudby v 90. letech 20. století
Fikarová, Lucie
2023 - Czech
Studie se zaměřuje na klíčové dobové trendy, které v 90. letech 20. století v pozitivním i negativním směru ovlivnily proměnu kdysi alternativní rockové scény. Pozornost je věnovaná zejména vnějším faktorům (např. hudebnímu managementu, komercionalizaci), opomenuty však nejsou ani faktory vnitřní (osobní vývoj aktérů). Vliv těchto faktorů na proměnu zkoumaného prostředí autorka mapuje na základě analýzy dobových hudebních časopisů, rozhovorů a orálně historického výzkumu (zahrnující provozovatele hudebních klubů, hudebního publicistu a hudebníky). This study focuses on the key contemporary trends that both positively and negatively influenced the transformation of the alternative rock scene in the 1990s. Particular attention is paid to external factors (e.g. music management, commercionalization), while internal factors (personal development of the participants) are not neglected. By analysing contemporary music magazines, interviews and oral history research (involving music publicists, music industry representatives and musicians), the author traces the influence of these factors on the transformation of the environment under consideration. Keywords: rock music; the 1990s; music industry Available at various institutes of the ASCR
Transformace české předlistopadové alternativní rockové hudby v 90. letech 20. století

Studie se zaměřuje na klíčové dobové trendy, které v 90. letech 20. století v pozitivním i negativním směru ovlivnily proměnu kdysi alternativní rockové scény. Pozornost je věnovaná zejména vnějším ...

Fikarová, Lucie
Ústav pro soudobé dějiny, 2023

Oceňovaný důstojník, nemilovaný velitel. Bedřich Neumann a československá armáda
Maršálek, Zdenko
2022 - Czech
Bedřich Neumann se ke kariéře profesionálního důstojníka dostal jako československý legionář v letech první světové války. V meziválečné armádě nepatřil k nejvyšší generalitě, byl ale jedním z nejvíce uznávaných odborníků „vyššího středního velitelského managementu” armády. Strmá kariéra vyústila za druhé světové války během jeho působení zprvu v domácím a poté v zahraničním odboji. Stal se jedním z hlavních cílů komunistické propagandy snažící se oslabit pozici londýnské exilové vlády, a nástup komunistů v roce 1945 jeho kariéru zastavil. Po emigraci v roce 1948 se Neumann – již potřetí v životě – zapojil do boje za svobodu a nezávislost vlasti. Vynikající teoretik a štábní důstojník ovšem dodnes není doceňován a na jeho památce dodnes ulpívají zvláště důsledky cílených pomluv a očerňování komunistické propagandy. Bedřich Neumann's career as a professional officer began as a Czechoslovak Legionnaire during the First World War. In the interwar army he was not one of the highhest-top generals, but he was one of the most respected experts of the “upper middle management” of the army. A steep career culminated during the Second World War with his activities first in the Resistance at Home and then with the Czechoslovak Army-in-Exile. He became one of the main targets of Communist propaganda seeking to weaken the position of the London government-in-exile, and the rise of the Communists in 1945 brought his career to a halt. After emigrating in 1948, Neumann – for the third time – became actively involved in the foreign struggle for freedom and independence of his homeland. However, the outstanding theorist and staff officer is still not appreciated even until today, and the effects of targeted slander and the denigration of communist propaganda in particular still linger on his memory. Keywords: Czechoslovak Army; Bedřich Neumann; Czechoslovakia Available at various institutes of the ASCR
Oceňovaný důstojník, nemilovaný velitel. Bedřich Neumann a československá armáda

Bedřich Neumann se ke kariéře profesionálního důstojníka dostal jako československý legionář v letech první světové války. V meziválečné armádě nepatřil k nejvyšší generalitě, byl ale jedním z nejvíce ...

Maršálek, Zdenko
Ústav pro soudobé dějiny, 2022

Zachycení obsazeného pohraničí v české kultuře
Bednařík, Petr
2022 - Czech
Studie se zaměřuje na oblast moravského a slezského pohraničí v období před 2. světovou válkou, v jejím průběhu i po jejím skončení. Ukazuje, jakým způsobem česká literatura, kinematografie i televizní tvorba zachycovala historii tohoto území. Sleduje českou kulturu od let po druhé světové válce do současnosti. The study focuses on the area of the Moravian and Silesian borderlands in the period before, during and after the Second World War. It shows how Czech literature, cinematography and television production captured the history of this territory. Follows Czech culture from the years after the Second World War to the present day. Keywords: Czech culture; Moravian and Silesian borderland; cinematography Available at various institutes of the ASCR
Zachycení obsazeného pohraničí v české kultuře

Studie se zaměřuje na oblast moravského a slezského pohraničí v období před 2. světovou válkou, v jejím průběhu i po jejím skončení. Ukazuje, jakým způsobem česká literatura, kinematografie i ...

Bednařík, Petr
Ústav pro soudobé dějiny, 2022

Druhý život zaniklých sídel na Moravě a ve Slezsku (s přihlédnutím k Jesenické oblasti)
Kovařík, David
2022 - Czech
Příspěvek se zabývá problematikou současné podoby zaniklých sídel v pohoří Jeseníků, kde zejména v posledních letech se objevily pokusy o oživení zaniklých obcí a osad, které musely být v letech 1945 až 1989 z různých důvodů zničeny. The article deals with the issue of the current form of the extinct settlements in Jeseníky Mountains, where have been attempts to revive defunct villages and settlements that had to be eradicated between 1945 and 1989 for various reasons. Keywords: extinct settlements; Moravia and Silesia; 20th century Available at various institutes of the ASCR
Druhý život zaniklých sídel na Moravě a ve Slezsku (s přihlédnutím k Jesenické oblasti)

Příspěvek se zabývá problematikou současné podoby zaniklých sídel v pohoří Jeseníků, kde zejména v posledních letech se objevily pokusy o oživení zaniklých obcí a osad, které musely být v letech 1945 ...

Kovařík, David
Ústav pro soudobé dějiny, 2022

Od monarchie k republice. Ústavy pro duševně nemocné v českých zemích – východiska a proměny systému, 1918–1938
Novák, M.; Šimůnek, Michal V.
2022 - Czech
Práce přibližuje systémové proměny péče o duševně nemocné v českých zemích v meziválečném období. The study highlights the changes of the psychiatric health care in the Czech Lands during the inter-war period at the system-level. Keywords: history of psychiatry; 20th centruy; Czech lands Available at various institutes of the ASCR
Od monarchie k republice. Ústavy pro duševně nemocné v českých zemích – východiska a proměny systému, 1918–1938

Práce přibližuje systémové proměny péče o duševně nemocné v českých zemích v meziválečném období....

Novák, M.; Šimůnek, Michal V.
Ústav pro soudobé dějiny, 2022

Sídla v okrese Bruntál fyzicky zaniklá po druhé světové válce v kontextu vývoje krajinné struktury
Mašíček, T.; Peřinková, V.; Vavrouchová, H.; Lešková, A.; Kovařík, David
2022 - Czech
Příspěvek se zabývá problematikou vývoje krajinné struktury v místě zaniklých sídel v okrese Bruntál od roku 1945 do současnosti. The article deals with the issue of the the landscape structure change in a place of abandoned settlements in the district Bruntál from 1945 to the present. Keywords: extinct settlements; Czech-Polish borderland; landscape change Available at various institutes of the ASCR
Sídla v okrese Bruntál fyzicky zaniklá po druhé světové válce v kontextu vývoje krajinné struktury

Příspěvek se zabývá problematikou vývoje krajinné struktury v místě zaniklých sídel v okrese Bruntál od roku 1945 do současnosti....

Mašíček, T.; Peřinková, V.; Vavrouchová, H.; Lešková, A.; Kovařík, David
Ústav pro soudobé dějiny, 2022

Introduction
Šimůnek, Michal V.
2021 - English
This chapter is an introductory study of the whole Volume. It provides an overview of the recent production concerning the role of science in the WW2 and sumarizes the possible levels of comparison. Keywords: national socialism; history of science; WW2 Available at various institutes of the ASCR
Introduction

This chapter is an introductory study of the whole Volume. It provides an overview of the recent production concerning the role of science in the WW2 and sumarizes the possible levels of comparison.

Šimůnek, Michal V.
Ústav pro soudobé dějiny, 2021

Interdisciplinární vědecké týmy při Československé akademii věd a Univerzitě Karlově v 60. letech
Hoppe, Jiří
2021 - Czech
Konferenční příspěvek přináší stručný přehled o genezi a činnosti čtyř mezioborových vědeckých týmů (Šikova týmu, Richtova týmu, Machoninova týmu a Mlynářova týmu), které výrazně spoluutvářely společenskou i politickou dynamiku v ČSSR v 60. letech 20. století. Ukazuje, jak tyto týmy podporovaly změny a inovace ve způsobu uplatňování vedoucí úlohy KSČ, jak nově analyzovaly parametry a limity stávajícího státního zřízení a jak promýšlely a inspirativně modelovaly alternativy jeho budoucnosti. The conference paper provides a brief overview of the genesis and activities of four interdisciplinary scientific teams (Šik's team, Richta's team, Machonin's team and Mlynář's team), which significantly co-created social and political dynamics in the Czechoslovak Socialist Republic in the 1960s. It shows how these teams supported changes and innovations in the way the CPC's leading role was exercised, how they newly analyzed the parameters and limits of the current state system, and how they thought out and inspiringly modeled alternatives for its future. Keywords: Prague Spring 1968; scientific and technological revolution; Action programme Available at various institutes of the ASCR
Interdisciplinární vědecké týmy při Československé akademii věd a Univerzitě Karlově v 60. letech

Konferenční příspěvek přináší stručný přehled o genezi a činnosti čtyř mezioborových vědeckých týmů (Šikova týmu, Richtova týmu, Machoninova týmu a Mlynářova týmu), které výrazně spoluutvářely ...

Hoppe, Jiří
Ústav pro soudobé dějiny, 2021

Between Persecution and Redeployment. The Contribution to Prosopography of the Academic Staff of the Charles University in Prague in Context of the Measures from the Autumn 1939
Kostlán, Antonín; Šimůnek, Michal V.; Hořejš, M.
2021 - English
This chapter offers a prosopographical evaluation of the changes in the academic staff of the Charles University in Prague after 17 November 1939. It analyzes the different redeployment possibilities and offers a comparison with the situation at the Czech Technical University in Prague. Keywords: national socialism; history of science; WW2 Available at various institutes of the ASCR
Between Persecution and Redeployment. The Contribution to Prosopography of the Academic Staff of the Charles University in Prague in Context of the Measures from the Autumn 1939

This chapter offers a prosopographical evaluation of the changes in the academic staff of the Charles University in Prague after 17 November 1939. It analyzes the different redeployment possibilities ...

Kostlán, Antonín; Šimůnek, Michal V.; Hořejš, M.
Ústav pro soudobé dějiny, 2021

Destruction and Scientific Knowledge. On Significance of the German Armament Industry and Military Administration for R&D in the Protectorate of Bohemia and Moravia in the ‘Total War’ (Totalkrieg), 1943–1945
Šimůnek, Michal V.
2021 - English
This chapter offers an overview of the development of Czech corporate research during the German occupation, especially in the period of the total war (1943-1945). It summarizes also the current knowledge on the transfers of scientifically relevant entities into the Protectorate of Bohemia and Moravia etc. Keywords: national socialism; history of science; WW2 Available at various institutes of the ASCR
Destruction and Scientific Knowledge. On Significance of the German Armament Industry and Military Administration for R&D in the Protectorate of Bohemia and Moravia in the ‘Total War’ (Totalkrieg), 1943–1945

This chapter offers an overview of the development of Czech corporate research during the German occupation, especially in the period of the total war (1943-1945). It summarizes also the current ...

Šimůnek, Michal V.
Ústav pro soudobé dějiny, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases