Number of found documents: 32
Published from to

Tisíc a padesát let pražského biskupství
Kotous, J.; Sommer, Petr; Vaníček, V.
2023 - Czech
Kniha věnovaná 1050. výročí založení pražského biskupství. První blok studií zasazuje téma první české diecéze do středoevropských souvislostí karolínské a otonské říše, souvisejících církevních institucí a christianizačních procesů v jejich jednotlivých částech, např. u Polabských Slovanů. Druhý blok textů sleduje procesy směřující k budování základů české diecéze, jejího založení a ke sledování její návaznosti na velkomoravské církevní začátky. Neméně důležité jsou sondy sledující proces christianizace české společnosti, vztah pražských biskupů a českého panovníka i vznik církevní organizace. Knihu uzavírají studie sledující česká a moravská biskupství ve zlomových dobách husitství a reformace, rekatolizace a v době reforem Josefa II. The book is dedicated to the 1050th anniversary of the foundation of the Prague bishopric. The first block of studies places the topic of the first Czech diocese in the Central European context of the Carolingian and Ottonian empires, the related ecclesiastical institutions and the Christianization processes in their individual parts, e.g. among the Polabian Slavs. The second block of texts traces the processes leading to the building of the foundations of the Bohemian diocese, its establishment and its continuity with the Great Moravian ecclesiastical beginnings. Equally important are the probes tracing the process of Christianization of Czech society, the relationship between the Prague bishops and the Czech ruler, and the emergence of church organization. The book concludes with studies tracing the Czech and Moravian bishoprics at the turning points of the Hussite and Reformation periods, the Recatholization and the reforms of Joseph II. Keywords: Christianity; Prague; Bishopric of Prague; Christianisation; hagiography; medieval Czech lands Available at various institutes of the ASCR
Tisíc a padesát let pražského biskupství

Kniha věnovaná 1050. výročí založení pražského biskupství. První blok studií zasazuje téma první české diecéze do středoevropských souvislostí karolínské a otonské říše, souvisejících církevních ...

Kotous, J.; Sommer, Petr; Vaníček, V.
Filosofický ústav, 2023

Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre und Konzept
Arnason, J. P.; Hlaváček, Petr; Troebst, S.
2015 - German
Eine Analyse des Mitteleuropa-Konzeptes im historischen und aktuellen Kontext im Westen, Europa und Tschechien. Analysis of the concept of the Central Europe in historical and current context in the West, Europe and Czechia. Keywords: Central Europe; West; Czechia; Geopolitics Available at various institutes of the ASCR
Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre und Konzept

Eine Analyse des Mitteleuropa-Konzeptes im historischen und aktuellen Kontext im Westen, Europa und Tschechien....

Arnason, J. P.; Hlaváček, Petr; Troebst, S.
Filosofický ústav, 2015

Etika a věda. Etická dilemata ve vědecké práci
Drozenová, Wendy
2013 - Czech
Sborník příspěvků ze studentské konference, kterou pořádala katedra filosofie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity dne 23. dubna 2013. Příspěvky jsou rozděleny do dvou hlavních bloků: Současné úkoly etiky vědy a Filosofické a metodologické problémy; v každém z nich jsou čtyři texty a na závěr je přiřazena ještě jedna studie. Kniha je doplněna úvodem, programem konference, zprávou, fotografiemi a poznámkou pořadatele. Collection of papers from the conference organized by the Department of Philosophy at the Faculty of Philosophy, University of Ostrava, on the 23rd April 2013. The papers are divided into two parts: Contemporary Tasks of Ethics of Science and Philosophical and Methodological Problems, each containing four texts, and one more study is enclosed at the end. The book is supplemented by a preface, program of the conference, a report, pictures and a note by the organizer. Keywords: ethics; science; technology Available at various institutes of the ASCR
Etika a věda. Etická dilemata ve vědecké práci

Sborník příspěvků ze studentské konference, kterou pořádala katedra filosofie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity dne 23. dubna 2013. Příspěvky jsou rozděleny do dvou hlavních bloků: Současné ...

Drozenová, Wendy
Filosofický ústav, 2013

The Logica Yearbook 2007
Peliš, Michal
2008 - English
A collection of paper from the international conference Logica 2007. Jedná se o sborník příspěvků z mezinárodní konference Logica 2007. Keywords: logic; philosophy of mathematics; philosophy of logic Available at various institutes of the ASCR
The Logica Yearbook 2007

A collection of paper from the international conference Logica 2007.


Jedná se o sborník příspěvků z mezinárodní konference Logica 2007.

Peliš, Michal
Filosofický ústav, 2008

Jakoubek ze Stříbra. Texty a jejich působení
Halama, O.
2006 - Czech
Dvanáct příspěvků sborníku se zaměřuje na funkci učené literatury ve středověké společnosti, její textové a ideové prameny a na vliv významných děl Jakoubka ze Stříbra na vývoj husitského myšlení. Vedle toho sborník nabízí i obecněji zaměřené příspěvky o Jakoubkově osobnosti a době. Twelve studies of the volume examine the function of the learned literature in the medieval society, its textual and ideal sources, and the influence of Jakoubek’s writings on the evolution of Hussite thought. The volume contains more widely focused contributions on Jakoubek’s person and his time, too. Keywords: Jakoubek of Stříbro; Medieval Religious Literature; Hussite Theology Available at various institutes of the ASCR
Jakoubek ze Stříbra. Texty a jejich působení

Dvanáct příspěvků sborníku se zaměřuje na funkci učené literatury ve středověké společnosti, její textové a ideové prameny a na vliv významných děl Jakoubka ze Stříbra na vývoj husitského myšlení. ...

Halama, O.
Filosofický ústav, 2006

Hra, věda a filosofie
2006 - Czech
Sborník 20 příspěvků z oblasti společenských věd, věd o člověku a logiky přednesených na stejnojmenném mezioborovém semináři v Praze v r. 2004. Sborník odráží diskusi kolem fenoménu hry soustředěnou do dvou ohnisek: první ohnisko tvoří problematika ustavujících a řídících pravidel hry, druhé ohnisko tvoří problematika rozlišení zkušenostní, resp fenomenální povahy hry od její povahy nezkušenostní, resp. nefenomenální. Collection of 20 papers in the domain of the humanities, social sciences, and logics given at the interdisciplinary seminar of the same title held in Prague 2004. The collection reflects a discussion concentrated on two problem areas: the one is formed by the questions of constitutive and regulative game rules, the other is formed by the questions of the phenomenal and non-phenomenal nature of games. Keywords: culture; language; rule; freedom Available at various institutes of the ASCR
Hra, věda a filosofie

Sborník 20 příspěvků z oblasti společenských věd, věd o člověku a logiky přednesených na stejnojmenném mezioborovém semináři v Praze v r. 2004. Sborník odráží diskusi kolem fenoménu hry soustředěnou ...

Filosofický ústav, 2006

Jazyk - logika - věda
2005 - Czech
Jedná se o sborník příspěvků, které byly předneseny na Slovensko – české konferenci o analytické filosofii v Peci. Příspěvky se týkají: analýzy přirozeného jazyka, logiky a filosofických problémů vědy. A collection of papers delivered at the Slovak-Czech conference on analytic philosophy in Pec. The articles concern: the analysis of natural language, logic and philosophical problems of science. Keywords: Logic; Analysis; Language Available at various institutes of the ASCR
Jazyk - logika - věda

Jedná se o sborník příspěvků, které byly předneseny na Slovensko – české konferenci o analytické filosofii v Peci. Příspěvky se týkají: analýzy přirozeného jazyka, logiky a filosofických problémů ...

Filosofický ústav, 2005

Stav dialogu přírodovědců s teology: témata – osobnosti – instituce
2005 - Czech
Sborník obsahuje příspěvky z konference o dialogu přírodovědců a teologů. The book contains proceedings of the conference on science – theology dialogue. Keywords: science; theology; dialogue Available at various institutes of the ASCR
Stav dialogu přírodovědců s teology: témata – osobnosti – instituce

Sborník obsahuje příspěvky z konference o dialogu přírodovědců a teologů.


The book contains proceedings of the conference on science – theology dialogue.

Filosofický ústav, 2005

Docete omnes gentes
2004 - Czech
Sborník příspěvků z mezinárodní konference, pořádané Husitskou teologickou fakultou UK v pražském Karolinu na téma Teologické vzdělání v pojetí modernistů včera, dnes a zítra. Proceedings of the conference, organised by Hussite Faculty of Theology "Theological Education in the Sense of Modernists - Yesterday, Today and Tomorrow. Keywords: education catholic modernism Available at various institutes of the ASCR
Docete omnes gentes

Sborník příspěvků z mezinárodní konference, pořádané Husitskou teologickou fakultou UK v pražském Karolinu na téma Teologické vzdělání v pojetí modernistů včera, dnes a zítra....

Filosofický ústav, 2004

Memy ve vědě a filosofii?
Nosek, Jiří
2004 - Czech
Sborník příspěvků zahrnuje příspěvky od českých a slovenských filosofů a vědců k teoretickým a metodologickým otázkám rodící se interdisciplinární vědy, memetiky. A collection of papers by Czech and Slovak philosophers and scientists concerning the theoretical and methodological problems of the new interdisciplinary science - memetics. Keywords: Memetics; Darwinism; evolution Available at various institutes of the ASCR
Memy ve vědě a filosofii?

Sborník příspěvků zahrnuje příspěvky od českých a slovenských filosofů a vědců k teoretickým a metodologickým otázkám rodící se interdisciplinární vědy, memetiky....

Nosek, Jiří
Filosofický ústav, 2004

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases