Number of found documents: 229
Published from to

Práce z domova: možnost, nebo nutnost?
Grossmann, Jakub; Korbel, Václav; Münich, Daniel
2021 - Czech
Studie mapuje rozsah vyuţívání práce z domova v České republice během koronavirového roku 2020 napříč sociodemografickými skupinami. Ukazuje, jak s přechodem na práci z domova souvisí charakteristiky pracujících, jako jsou vzdělání, odvětví, pohlaví, péče o menší dítě v domácnosti. Analýza také odhaluje vnímané překáţky a výhody práce z domova. The study describes the use of work from home across socio-demographic groups in the Czech Republic during the coronavirus year 2020. It shows how work-from-home arrangements relate to workers' characteristics, such as their education, industry, gender, and type of household. The analysis reveals the perceived barriers to and benefits of working from home. Keywords: working from home; Czech Republic; covid-19 Fulltext is available at external website.
Práce z domova: možnost, nebo nutnost?

Studie mapuje rozsah vyuţívání práce z domova v České republice během koronavirového roku 2020 napříč sociodemografickými skupinami. Ukazuje, jak s přechodem na práci z domova souvisí charakteristiky ...

Grossmann, Jakub; Korbel, Václav; Münich, Daniel
Národohospodářský ústav, 2021

Kdo v první vlně pandemie zachránil zaměstnance? Analýza čerpání podpory programu Antivirus B
Jurajda, Štěpán; Doleželová, P.; Zapletalová, Lucie
2021 - Czech
Studie srovnává strukturu využití programu Antivirus B českými firmami v druhé čtvrtině roku 2020, tedy v průběhu první „jarní vlny“ epidemie covid-19. Srovnání je provedeno se strukturou ekonomiky a strukturou poptávkových šoků aproximovaných poklesem odpracovaných hodin oproti druhému kvartálu roku 2019. Studie dává příklad, jak tento typ programů do budoucna průběžně monitorovat. Zjištění studie lze použít při rozhodování o podobě dlouhodobého nastavení nástroje typu kurzarbeit v českém právním řádu. This study examines the structure of Czech firms’ use of the Antivirus B programme in the second quarter of 2020, i.e. during the first “spring wave” of the Covid-19 epidemic. We compare application of the programme benefits with the structure of the economy and with the structure of demand shocks, approximated by the drop in hours worked against those worked in the second quarter of 2019. The study provides an example of how this type of programme could be continuously monitored in the future. The study’s findings can be useful when making long term decisions about how to set up tools such as kurzarbeit in Czech legislation. Keywords: kurzarbeit; Covid-19; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Kdo v první vlně pandemie zachránil zaměstnance? Analýza čerpání podpory programu Antivirus B

Studie srovnává strukturu využití programu Antivirus B českými firmami v druhé čtvrtině roku 2020, tedy v průběhu první „jarní vlny“ epidemie covid-19. Srovnání je provedeno se strukturou ekonomiky a ...

Jurajda, Štěpán; Doleželová, P.; Zapletalová, Lucie
Národohospodářský ústav, 2021

Výluka prezenční výuky během pandemie covid-19: odhad neviditelných ekonomických ztrát
Jann, Ole; Münich, Daniel; Zapletalová, Lucie
2021 - Czech
Studie dopadů dávnějších školních výluk, školních absencí a již i několik zahraničních dopadových studií z období pandemie covid-19 ukazují, že výluka prezenční výuky způsobená pandemií bude mít i v Česku výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností. Snížená úroveň vzdělání se velmi pravděpodobně promítne i do budoucích výdělků současných žáků a studentů, a to po dlouhé dekády jejich produktivního života. Studies of the impact of school closures and school absences as well as impact studies already carried out abroad into the Covid-19 pandemic period all show, that the gap in in-person teaching caused by the pandemic will have a substantial negative impact on pupils' educational outcomes and will increase educational inequalities. The loss of learning will very likely lower the future earnings of current pupils and students for decades of their productive life. Keywords: Covid-19 pandemic; school closures; future earnings Fulltext is available at external website.
Výluka prezenční výuky během pandemie covid-19: odhad neviditelných ekonomických ztrát

Studie dopadů dávnějších školních výluk, školních absencí a již i několik zahraničních dopadových studií z období pandemie covid-19 ukazují, že výluka prezenční výuky způsobená pandemií bude mít i v ...

Jann, Ole; Münich, Daniel; Zapletalová, Lucie
Národohospodářský ústav, 2021

Zásah nutný: dopady budoucího ekonomického vývoje a pandemických opatření na příjmy a výdaje systému veřejného zdravotního pojištění
Bryndová, Lucie; Šlegerová, Lenka
2021 - Czech
Příjmy systému veřejného zdravotního pojištění (v.z.p.) v České republice jsou provázány s ekonomickou situací, zejména se situací na trhu práce. Tato studie se zabývá dopadem epidemie covid-19 a s ní spojených restrikcí a podpůrných opatření na vývoj příjmů systému v.z.p. a jeho celkovou bilanci v příštích letech. Ukazuje se, že bez výrazného zásahu, posílení zdrojů financování nebo omezování výdajové strany, bude systém od roku 2021 směřovat k výrazným deficitům.\n In the Czech Republic, social health insurance (SHI) revenues are connected to the economic situation, particularly the state of the labour market. This study looks at the impacts of the Covid-19 epidemic and its associated restrictive and supportive measures on trends in SHI revenues and the system’s overall financial situation in coming years. We find that without major interventions, being it either strengthening its funding sources or limiting its expenditures, the Czech health care system will move towards substantial deficits from 2021 onwards. Keywords: social health insurance; Czech Republic; Covid-19 Available in digital repository of the ASCR
Zásah nutný: dopady budoucího ekonomického vývoje a pandemických opatření na příjmy a výdaje systému veřejného zdravotního pojištění

Příjmy systému veřejného zdravotního pojištění (v.z.p.) v České republice jsou provázány s ekonomickou situací, zejména se situací na trhu práce. Tato studie se zabývá dopadem epidemie covid-19 a s ní ...

Bryndová, Lucie; Šlegerová, Lenka
Národohospodářský ústav, 2021

Společenský status učňovského vzdělávání v České republice: vývoj posledních 15 let a srovnání se zahraničím
Korbel, Václav; Münich, Daniel
2021 - Czech
Česká republika (ČR) má historicky silnou větev učňovského vzdělávání, do které každý rok vstupuje okolo 30 % žáků prvního ročníku středního vzdělávání (SV). Často se debatuje, jak velký podíl žáků má studovat v učňovském vzdělávání, ale méně se zkoumá, jací žáci o něj mají zájem a jak se jejich složení mění v čase. Tato studie mapuje tyto fenomény měřením společenského statusu učňovského vzdělávání v ČR a jeho vývoje od roku 2003. Na základě zahraničních studií definujeme společenský status jako relativní rozdíl v gramotnosti žáků prvního ročníku učňovského vzdělávání oproti podobně starým žákům zbylých typů SV v testování PISA při kontrole dalších faktorů. Společenský status tedy odráží, jací žáci si učňovské vzdělávání vybírali, a je součtem různých faktorů, které ovlivnily jejich výběr – očekávaná kvalita vzdělávání, uplatnění po dokončení, zaměření daného oboru nebo vnímání a názory rodičů a spolužáků na základních školách (ZŠ). Například, pokud by se relativní gramotnost žáků učňovského vzdělávání oproti ostatním typům SV mezi lety snížila, můžeme to za splnění určitých předpokladů interpretovat jako pokles společenského statusu učňovského vzdělávání. The Czech Republic (CZ) has an historically strong system of vocational education and training (VET), which around 30% of first-year high school (HS) students enter each year. How many students should enter VET has often been debated. However, which students select into VET and how their composition has changed over time has been less examined. This study maps these phenomena by measuring the social status linked to VET programs in the Czech Republic since 2003. Based on previous literature, we define social status as the relative difference in PISA scores of first-year VET students compared to first year students at other types of high schools. The social status thus reflects which students chose VET, and is the sum of various factors that influenced their choice – the expected quality of education, employment prospects after graduation, and the perception and opinions of parents and primary school classmates. If the relative PISA scores of VET students decreased in comparison to those of students who entered other types of high schools from one PISA wave to another, we can interpret this as a decrease in the social status of VET students. Keywords: vocational education and training; Czech Republic; social status Fulltext is available at external website.
Společenský status učňovského vzdělávání v České republice: vývoj posledních 15 let a srovnání se zahraničím

Česká republika (ČR) má historicky silnou větev učňovského vzdělávání, do které každý rok vstupuje okolo 30 % žáků prvního ročníku středního vzdělávání (SV). Často se debatuje, jak velký podíl žáků má ...

Korbel, Václav; Münich, Daniel
Národohospodářský ústav, 2021

Platy učitelů v roce 2019: blýská se na lepší časy?
Münich, Daniel; Smolka, Vladimír
2020 - Czech
Co do relativní úrovně učitelských platů vůči ostatním vysokoškolsky vzdělaným zaměstnancům si Česko dlouhodobě vede velmi špatně. Ještě v roce 2018 patřilo Česku poslední pořadí ze všech ekonomicky vyspělých zemí. Relativní úroveň platů přitom spoluurčuje atraktivitu učitelské profese a zájem o ní. Atraktivitu vyžaduje nejen potřeba zajištění dostatku učitelů, ale umožňuje uplatňovat výběrovost s důrazem na kvalitu práce učitelů. Nedávno zveřejněné podrobné národní údaje za rok 2019, na kterých je založena tato studie, ukazují, že se situace začala výrazně zlepšovat. A podle původního slibu současné vlády by to mělo pokračovat i v letech 2020 a 2021. Průměrný plat učitelů základních škol (ZŠ) v roce 2019 dosáhl 123,5 % průměrného platu v ekonomice, oproti 114,3 % v roce 2018. Relativní platy učitelů tak po téměř patnácti letech překonaly historické maximum z roku 2006. Tempa růstu učitelských platů v roce 2019 výrazně převyšovala tempa u vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců veřejného sektoru a velmi výrazně sektoru podnikatelského. Během dvou let 2018–2019 tak průměrný i mediánový plat učitele vzrostl o více než 28 %. Odpovídající růst u vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců veřejného sektoru byl 19,8 % a v podnikatelském sektoru pouze 14,1 %.\n As far as the relative level of pay for teachers compared to other university-educated employees is concerned, the Czech Republic has long occupied a very low position relative to other developed countries. As recently as 2018, the country ranked lowest on this front among all the OECD countries. The relative level of teachers’ pay is one of the factors that determine the attractiveness of the teaching profession. The teaching profession needs to be attractive not only in order to ensure a sufficient supply of teaching staff but also to enable selectivity in teacher recruitment, with an emphasis on teacher quality. The national data for 2019, which have recently been published and on which this study is based, show that this situation has begun to improve substantially. If the pledges originally made by the current government are anything to go by, this situation ought to further improve substantially during 2020 and 2021. In 2019 primary school teachers’ average pay reached 123.5% of the average salary in the national economy, up from 114.3% in 2018. This means that teachers’ relative pay level exceeded the previous record, which was set almost fifteen years ago in 2006. The speed of increase in teachers’ salaries in 2019 was far greater than the speed of increase in the salaries of other university-educated public sector employees and very substantially greater than that in the private sector. During 2018-2019 teachers’ mean and median pay rose by more than 28%. The equivalent growth among university-educated employees in the public sector was 19.8% and in the private sector just 14,1%.\n Keywords: teachers’ pay; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Platy učitelů v roce 2019: blýská se na lepší časy?

Co do relativní úrovně učitelských platů vůči ostatním vysokoškolsky vzdělaným zaměstnancům si Česko dlouhodobě vede velmi špatně. Ještě v roce 2018 patřilo Česku poslední pořadí ze všech ekonomicky ...

Münich, Daniel; Smolka, Vladimír
Národohospodářský ústav, 2020

Jak komunikovat vládní krizová opatření? Často je opakovat
Korbel, Václav; Novák, Vladimír; Šoltés, Michal; Tóth, L.
2020 - Czech
Zhruba tři týdny po oznámení první nakažené osoby virem covid-19 v České republice, tj. ve dnech 20.–21. března, jsme dotazníkovou formou ověřovali, jak komunikace vládních omezení ovlivňuje ochotu obyvatel se jimi řídit. Prvotní zjištění byla publikována ve studii IDEA anti COVID-19 # 7. Dotazování bylo doplněno o experiment ve formě poskytnutí pěti různých informací ohledně vládních opatření pěti náhodně vybraným skupinám. Tato studie se soustředí na prezentaci výsledků tohoto experimentu. About three weeks after the first case of Covid-19 infection in the Czech Republic was confirmed, i.e. on 20th - 21st March, we carried out a survey to find out how the way government measures are communicated affects residents’ willingness to abide by them. Our main findings were published in IDEA anti COVID-19 study # 7. We supplemented our questionnaire with an experiment in which we provided five different pieces of information\nabout the government measures to five randomly selected groups of people. This study focuses on presenting the results of that experiment. Keywords: COVID-19; Czech Republic; government’s crisis measures Fulltext is available at external website.
Jak komunikovat vládní krizová opatření? Často je opakovat

Zhruba tři týdny po oznámení první nakažené osoby virem covid-19 v České republice, tj. ve dnech 20.–21. března, jsme dotazníkovou formou ověřovali, jak komunikace vládních omezení ovlivňuje ochotu ...

Korbel, Václav; Novák, Vladimír; Šoltés, Michal; Tóth, L.
Národohospodářský ústav, 2020

Odkud se rekrutují výzkumníci na univerzitách?
Macháček, Vít; Srholec, Martin
2020 - Czech
Odkud přicházejí výzkumní pracovníci působící na univerzitách? Začínali s bádáním na stejném místě, anebo spíše pocházejí odjinud? Je na českých univerzitách tendence najímat výzkumníky zvenku výrazně menší než jinde? Do jaké míry se to liší mezi obory a mění v čase? Z afilací autorů v citační databázi Scopus jsme zjistili, kolik výzkumníků v současné době pracuje na stejné univerzitě, na které působili již na počátku své vědecké kariéry. Pokud jejich první články vyšly pod jinou organizací, zjistili jsme, zda to bylo ve stejné zemi, anebo v zahraničí. Neměříme jenom tendenci k najímání vlastních absolventů, neboli akademický „inbreeding“, protože první články nemusí mít vlivem různých publikačních zvyklostí uvedenu afilaci k univerzitě, na které dotyčný vystudoval. Nicméně v řadě oborů, zvláště přírodních věd, tomu tak většinou je. Analýza pokrývá jedenáct oborů napříč vědními oblastmi na třech největších českých univerzitách – Univerzitě Karlově, Masarykově univerzitě a Univerzitě Palackého v Olomouci – a pro srovnání i na dalších patnácti významných zahraničních univerzitách v Evropě a v zámoří. Každý obor vychází trochu jinak, ale obecně je nejnižší sklon zaměstnávat výzkumníky, kteří působili na začátku kariéry jinde, než na sledovaných univerzitách z Česka a ostatních zemí Visegrádské čtyřky. Naopak výzkumníky původně zvenku zaměstnávají nejvíce nejlepší univerzity v USA a Velké Británii. Nicméně univerzity Visegrádské čtyřky vychází v řadě oborů podobně jako KU Leuven, Universität Wien anebo Lund University. Univerzity ze zemí Visegrádské čtyřky jsou až na výjimky na nejnižších příčkách v tendenci zaměstnávat výzkumníky s počátečním působištěm v zahraničí. V tomto zpravidla výrazně zaostávají i za západoevropskými univerzitami. Přitom pro české univerzity platí, že je za zahraničí považováno i Slovensko. Nízkou mezinárodnost v najímání výzkumníků na českých univerzitách potvrzují i jiné datové zdroje. Prezentované výsledky jsou celosvětově unikátní a nikde jinde je nenajdete. Zajímat by měly nejen manažery výzkumu, akademiky a doktorandy, kteří na univerzitách přímo působí, ale i tvůrce souvisejících politik a širší veřejnost. Na způsob řízení lidských zdrojů se totiž při hodnocení výzkumu až příliš často zapomíná, ačkoliv je pro dlouhodobý rozvoj univerzit zásadní. Where do university researchers come from? How many remain at the same institution where they began doing research? How many have come from elsewhere? Does the tendency to employ researchers originally from the same place markedly differ across universities from different countries? How does this tendency differ between disciplines and over time? From the author affiliations in the Scopus citation database, we found how many researchers are currently based at the same university they were affiliated with at the beginning of their research careers. If their early articles were published under a different organization, we traced whether this was in the same country or abroad. We do not directly measure ‘academic inbreeding’ in the sense of universities hiring their own graduates, because due to differences in publishing practices, a researcher’s early articles may not have been published under his or her alma mater. However, in many disciplines, particularly natural sciences, this is likely to be the case. Our findings are presented for eleven large disciplines and our comparison covers eighteen major universities in fourteen countries, including the new EU member states of the Visegrad group: the Czech Republic, Slovakia, Poland and Hungary. Generalizations are difficult to make, as each discipline looks a bit different. Overall, however, the most inward-looking institutions in employing researchers prove to be the national flagship universities in the Visegrad countries. In contrast, hiring researchers originally from outside is most prevalent in the leading universities in the United States and the United Kingdom, such as Princeton and Oxford. The Visegrad universities appear to be similar in their tendency to employ researchers originally from the same university to KU Leuven, the University of Vienna and Lund University in many disciplines. The main dividing line does not seem to follow the traditional ‘East vs. West’ differences, but rather tends to highlight the gap between the institutions at the top of global university rankings and the rest. Not surprisingly, the flipside of employing researchers whose research careers began at the same university is low internationalization. Cosmopolitan universities in smaller countries have the highest shares of researchers with foreign’ origins, particularly ETH Zürich, which contrasts with a strong national focus in universities in the Visegrad countries. This analysis is original and its results are not available elsewhere. The findings should be of interest not only to research managers, academics and doctoral students who are based at the universities in the study, but also to policy-makers and the broader public. Human resources management issues tend to be often underrated in research evaluations, although they are a key factor in the development of universities. Keywords: universities; researchers; research Fulltext is available at external website.
Odkud se rekrutují výzkumníci na univerzitách?

Odkud přicházejí výzkumní pracovníci působící na univerzitách? Začínali s bádáním na stejném místě, anebo spíše pocházejí odjinud? Je na českých univerzitách tendence najímat výzkumníky zvenku výrazně ...

Macháček, Vít; Srholec, Martin
Národohospodářský ústav, 2020

Rozdílné ekonomické dopady krize covid-19 na muže a ženy v Česku
Menzel, Andreas; Miotto, Martina
2020 - Czech
Tato studie upozorňuje na rozdílné dopady krize covid-19 na ženy a muže. Zaměřuje se na hospodářské a sociální aspekty současné situace na trhu práce. Soustředí se na tři hlavní oblasti, v nichž by důsledky krize mohly postihnout ženy a muže odlišně: nezaměstnanost, schopnost pracovat v důsledku nutné péče o děti a potenciální vliv na domácí násilí a jeho následné dopady na tělesné a duševní rozpoložení. Tuto studii uzavíráme diskusí o možných opatřeních, která vláda v rámci své politiky může přijmout, a o některých dlouhodobých dopadech, které může současná krize mít na rovnost žen a mužů na pracovišti. Women are very likely economically and socially affected harder by the Covid-19 crisis for at least three reasons. They are disproportionally employed in sectors affected harder by Covid-19 related lock-downs (tourism, hospitality, retail, services). They are likely to shoulder more of the additional child-care needs due to the closing of schools and child-care facilities. They are more likely to be victims of domestic violence, with many indicators pointing towards an increase in domestic violence due to the lock-down. Keywords: COVID-19; Czech Republic; women and men Fulltext is available at external website.
Rozdílné ekonomické dopady krize covid-19 na muže a ženy v Česku

Tato studie upozorňuje na rozdílné dopady krize covid-19 na ženy a muže. Zaměřuje se na hospodářské a sociální aspekty současné situace na trhu práce. Soustředí se na tři hlavní oblasti, v nichž by ...

Menzel, Andreas; Miotto, Martina
Národohospodářský ústav, 2020

Vyhodnocení dopadů návrhů na zrušení superhrubé mzdy
Kalíšková, Klára; Münich, Daniel; Prokop, D.; Šoltés, Michal
2020 - Czech
Tento pracovní list reaguje na diskusi o zrušení používání superhrubé mzdy k výpočtu daně z příjmu fyzických osob. Hodnotí dopady čtyř alternativ reformy systému, navržených vládou, parlamentem, Pirátskou stranou a think-tankem IDEA. Grafy znázorňují dopad těchto reforem na státní rozpočet a na příjmy zaměstnanců v jednotlivých příjmových kategoriích. This paper is a reaction to the public debate about the abolition of the concept of super-gross salary in the Czech income tax system. The paper evaluates the impact of four alternatives of the income tax system, which were suggested by the government, the parliament, the Pirate Party and the think-tank IDEA. The analysis is concentrated on the impact that these alternative tax reforms would have on the state budget and the income of employees at different income levels. Keywords: tax reform; super-gross salary; income tax Fulltext is available at external website.
Vyhodnocení dopadů návrhů na zrušení superhrubé mzdy

Tento pracovní list reaguje na diskusi o zrušení používání superhrubé mzdy k výpočtu daně z příjmu fyzických osob. Hodnotí dopady čtyř alternativ reformy systému, navržených vládou, parlamentem, ...

Kalíšková, Klára; Münich, Daniel; Prokop, D.; Šoltés, Michal
Národohospodářský ústav, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases