Number of found documents: 293
Published from to

Infants' learning of novel segments is modulated by prosody
Chládková, Kateřina; Podlipský, V.J.; Nudga, Natalia; Paillereau, Nikola; Kynčlová, Kateřina; Šimáčková, Š.
2023 - English
Young infants recognize atypical realisations of native-language speech. Later they learn words better from native-accented talkers. However, 6-month-olds preferentially listen to unfamiliar speech. We tested whether the learning of new vowels matches 6-month-olds’ listening preferences, being more effective from nonnative-accented speech. We exposed Czech six-month-olds to delexicalised utterances with consonants replaced by [f] and vowels by 405 tokens sampled from a bimodal [ɛ]-[æ] distribution, a contrast absent from Czech, and with either native or atypical rhythm. Discrimination of [ɛ]-[æ] was then tested in an alternating/non-alternating paradigm. Longer first-look duration to non-alternating than to alternating trials – indicating a learning effect – was found in infants familiarised with the novel contrast in atypical rhythm, such effect was not\ndetected after familiarisation with native rhythm. Six-month-olds thus more effectively exploit distributional information about novel vowels from non-native rhythm, which matches their previously reported preferences for listening to novel over familiar accents. Keywords: distributional learning; selective learning; non-native rhythm; vowels; infancy Available on request at various institutes of the ASCR
Infants' learning of novel segments is modulated by prosody

Young infants recognize atypical realisations of native-language speech. Later they learn words better from native-accented talkers. However, 6-month-olds preferentially listen to unfamiliar speech. ...

Chládková, Kateřina; Podlipský, V.J.; Nudga, Natalia; Paillereau, Nikola; Kynčlová, Kateřina; Šimáčková, Š.
Psychologický ústav, 2023

Vowel length in infant-directed speech: the realisation of short-long contrasts in Czech IDS
Svoboda, Michaela; Chládková, Kateřina; Kocjančič Antolík, T.; Paillereau, Nikola; Slížková, P.
2023 - English
When interacting with young children, talkers across many languages use a speech style that reflects positive affect, draws infants' attention, and supposedly facilitates language acquisition. As for the latter, a well-documented feature of infant-directed speech is an exaggeration of spectrally-cued vowel contrasts. Here we tested whether talkers exaggerate also durationally cued contrasts. Sixty-three mothers, native speakers of Czech, were recorded while playing with their infant (4- to 10-month-olds, IDS) and while speaking to an adult (ADS). The durations of the five Czech phonemically short vowels were compared to their long counterparts. Vowel duration (normalised for word duration) was longer in IDS than in ADS more for phonemically long vowels at the younger infant ages, indicating a developmentally specific early exaggeration of length contrasts in Czech infant-directed speech. The present finding suggests that in a language with phonemic length, caregivers' realisation of speech sounds may go beyond merely being longer and slower overall. Keywords: infant-directed speech; vowel length; development of early input; Czech Available on request at various institutes of the ASCR
Vowel length in infant-directed speech: the realisation of short-long contrasts in Czech IDS

When interacting with young children, talkers across many languages use a speech style that reflects positive affect, draws infants' attention, and supposedly facilitates language acquisition. As for ...

Svoboda, Michaela; Chládková, Kateřina; Kocjančič Antolík, T.; Paillereau, Nikola; Slížková, P.
Psychologický ústav, 2023

Exploring the Contribution of Isochrony-based Features to Computerized Assessment of Handwriting Disabilities
Gavenčiak, M.; Zvončák, V.; Mekyska, J.; Šafárová, Katarína; Čunek, Lukáš; Urbánek, Tomáš; Havigerová, Jana Marie; Bednářová, Jiřina; Galáž, Z.; Mucha, J.
2022 - English
Approximately 30–60 % of the time children spend in school is associated with handwriting. However, up to 30 % of them experience handwriting disabilities (HD), which lead to a decrease in their academic performance. Current HD assessment methods are not unified and show signs of subjectivity which can lead to misdiagnosis. The aim of this paper is to propose a new approach to objective HD assessment based on the principle of movement isochrony. For this purpose, we used a database of 137 children attending a primary school, who performed a transcription and dictation task, and who were associated with a BHK (Concise Evaluation Scale for Children's Handwriting) score. Employing a machine learning model, we were able to estimate this score with 18 % error. An interpretation of the model suggests that the isochrony-based features could bring new benefits to the objective assessment of HD. Keywords: developmental dysgraphia; handwriting difficulties; isochrony; online handwriting Available on request at various institutes of the ASCR
Exploring the Contribution of Isochrony-based Features to Computerized Assessment of Handwriting Disabilities

Approximately 30–60 % of the time children spend in school is associated with handwriting. However, up to 30 % of them experience handwriting disabilities (HD), which lead to a decrease in their ...

Gavenčiak, M.; Zvončák, V.; Mekyska, J.; Šafárová, Katarína; Čunek, Lukáš; Urbánek, Tomáš; Havigerová, Jana Marie; Bednářová, Jiřina; Galáž, Z.; Mucha, J.
Psychologický ústav, 2022

Transformace životní zkušenosti: návrh konceptuálního rámce a postupu analýzy
Chrz, Vladimír; Dubovská, Eva; Poláčková Šolcová, Iva
2020 - Czech
Příspěvek pojednává o konceptuálním rámci a postupu analýzy, které jsou navrženy pro výzkum prožívání krize a růstu ve středním věku. Základním rámcem je zde hermeneuticko-narativní přístup. Transformativní zkušenost je zde uchopena jako „příběh změny“, který je výsledkem narativního ztvárnění (biografické práce). Klíčovými koncepty jsou zde „potíž“ a „narativní transformace“ (co vyprávění dělá s potíží). Pro analýzu krize a růstu ve středním věku jakožto narativní transformace budou využity kategorie narativní analýzy: téma transformace, aktérství, hodnoty a přesvědčení, reflexivita a narativní pozice. Navržený konceptuální rámec a postup analýzy jsou ilustrovány pomocí příkladu z výzkumu příběhů změny v průběhu psychoterapie. This contribution outlines a conceptual framework and analytic tools to be used in research of how people experience crises and growth in their middle age. The starting point is narrative hermeneutic approach. Transformative experience is treated in terms of a ‘story of change’, which emerges from narrative enactment (biographical work). Key concepts are ‘trouble’ and ‘narrative transformation’, which is what narrative does with the trouble. In analysis of crisis and growth in middle age, we employ categories of narrative analysis: transformation, agency, values and convictions, reflectivity and narrative positioning. The proposed conceptual framework and analysis are illustrated using examples from previous studies (stories of change in the course of psychotherapy). Keywords: narrative transformation; trouble; stories of change; psychotherapy; narrative analysis Available on request at various institutes of the ASCR
Transformace životní zkušenosti: návrh konceptuálního rámce a postupu analýzy

Příspěvek pojednává o konceptuálním rámci a postupu analýzy, které jsou navrženy pro výzkum prožívání krize a růstu ve středním věku. Základním rámcem je zde hermeneuticko-narativní přístup. ...

Chrz, Vladimír; Dubovská, Eva; Poláčková Šolcová, Iva
Psychologický ústav, 2020

Kdyby život byl videohrou: herní styl z perspektivy ego integrity
Hrabec, Ondřej; Chrz, Vladimír; Poláčková Šolcová, Iva
2017 - Czech
Potenciál digitálních her nabízet četné prostředky sebevyjádření patří v rámci odborného diskursu k frekventovaně diskutovaným tématům. V rámci virtuálních světů, které nabízejí transparentní a komplexní způsoby akce, mohou výzkumníci přirozeně pozorovat, jaké různé přístupy existují k dosahování třeba i identických cílů. Přestože je tento umělý prostor někdy vnímán jako nástroj pouhého eskapismu od reality, aktuální trend onlinových her může sloužit jako příklad propojení mezi realitou a fikcí. V podobném duchu by se chtěli autoři tohoto příspěvku zabývat ideou aplikace výsledků předchozího výzkumu stylů hráčů videoher na aspekty vývoje člověka v různých obdobích života. Při sledování tohoto cíle bude využito srovnání mezi koncepcí hravé ritualizace ego integrujících aktivit E. H. Eriksona a formami hraní uvnitř fikčních světů videoher, které meta-forický odráží tyto sociální procesy. \n\n Digital gaming‘s interactive potential is frequently discussed in scientific discourse. Virtual worlds offer transparent and complex possibilities for action within which researchers can observe many different ways players attempt to reach the same goals as they would do in real life. Despite the escapist features of these artificial spaces, online gaming can serve as an example of the interconnection between reality and fiction. Along similar lines, the authors of this paper are applying the results of previous research on styles of play into the context of various stages of human life development. In pursuit of this goal com-parisons will be made between the concept of playful ritualization of ego-integrating activities from E. H. Erikson and forms of play inside video game worlds, which metaphorically reflect these social processes. \n Keywords: play style; video game; ego integrity Available on request at various institutes of the ASCR
Kdyby život byl videohrou: herní styl z perspektivy ego integrity

Potenciál digitálních her nabízet četné prostředky sebevyjádření patří v rámci odborného diskursu k frekventovaně diskutovaným tématům. V rámci virtuálních světů, které nabízejí transparentní a ...

Hrabec, Ondřej; Chrz, Vladimír; Poláčková Šolcová, Iva
Psychologický ústav, 2017

Co je to afekt?
Poláčková Šolcová, Iva
2015 - Czech
V příspěvku se budeme věnovat tématu afektu s cílem rehabilitovat pojem afekt z definičně nepřiléhavého pojetí v naší odborné a studijní literatuře. Tam bývá afekt vymezován jako výbuch silných emocí, který může mít dezorganizující vliv na jednání, myšlení a další kognitivní funkce. Bývá mu připisována vysoká intenzita a negativita. V rozporu s tímto pojetím představíme afekt jako základní komponentou všech afektivních procesů, základní stavební jednotku nejen emocí a nálad, ale i emočních epizod, vášní a sentimentů. In this paper, we will focus on the topic of affect in order to rehabilitate the concept of affect from the mainstream concept in the Czech literature. We introduce affect as an essential component of affective processes, the basic structural unit not only for emotions and moods, but also for emotional episodes, atitudes, passions, beliedfs, and sentiments. Keywords: emotion; affective science; mood Available on request at various institutes of the ASCR
Co je to afekt?

V příspěvku se budeme věnovat tématu afektu s cílem rehabilitovat pojem afekt z definičně nepřiléhavého pojetí v naší odborné a studijní literatuře. Tam bývá afekt vymezován jako výbuch silných ...

Poláčková Šolcová, Iva
Psychologický ústav, 2015

Emočná regulácia vo vzťahu k agresívnemu správaniu v škole
Baumgartner, František; Vancu, Eva; Mžyková, K.
2014 - Czech
Abstrakt: Emočná regulácia hrá dôležitú úlohu vo vyrovnávaní sa so záťažovými situáciami, preto môžeme predpokladať jej pozitívne pôsobenie aj vo vzťahu k prejavom agresie a šikanovania. Príspevok sa zameriava na to, či emočná regulácia oslabuje výskyt a prejavy agresívneho správania v školských triedach. Vo výskumnom súbore 108 žiakov ZŠ bol použitý dotazník agresívneho správania a dotazník kognitívnej regulácie emócií. Výsledky ukazujú, že dospievajúci, ktorí sa dopúšťajú agresie využívajú viac stratégiu obviňovanie iných a menej stratégiu akceptovanie. Obrancovia usilujúci sa zabrániť agresii frekventovanejšie uplatňujú pozitívne prehodnotenie a posudzovanie v kontexte ako postupy regulovania emócií. Emotion regulation plays the important role in dealing with stressful situations, therefore it can be supposed its positive effect in relation to aggression and bullying. The article is devoted to question, if emotion regulation diminishes the frequency of aggressive behavior in school classes. It was used the questionnaire of aggressive behavior and the questionnaire of cognitive regulation of emotions in research sample of 108 pupils of elementary school. The obtained results reveal that adolescents, which behave aggressively, use more frequently blaming others and less acceptation as the strategies of emotion regulation. The defenders who try to forestall of aggression more frequently use positive reappraisal and putting into perspective. Keywords: cognitive emotion regulation; aggressive behavior; school classes Available at various institutes of the ASCR
Emočná regulácia vo vzťahu k agresívnemu správaniu v škole

Abstrakt: Emočná regulácia hrá dôležitú úlohu vo vyrovnávaní sa so záťažovými situáciami, preto môžeme predpokladať jej pozitívne pôsobenie aj vo vzťahu k prejavom agresie a šikanovania. Príspevok sa ...

Baumgartner, František; Vancu, Eva; Mžyková, K.
Psychologický ústav, 2014

Školitel (zlých) snů: zkušenost PhD studentů s neetickým chováním na pracovišti
Mudrák, Jiří; Zábrodská, Kateřina; Machovcová, K.
2014 - Czech
Vztah PhD studenta se školitelem je klíčovým pro úspěšný průběh a zakončení doktorského studia a následnou akademickou dráhu PhD studentů. Pozice PhD studentů je v tomto vztahu zranitelná - školitel v něm má značnou moc a v případě zneužití této moci mají studenti jen omezené možnosti, jak se bránit. V tomto příspěvku představujeme analýzu semi-strukturovaných rozhovorů s PhD studenty a studentkami z přírodních a humanitních věd, kteří se setkali v průběhu svého doktorského studia s různými formami neetického chování ze strany svého školitele. Neetické chování na pracovišti je obecná kategorie, do které patří jednání jako nezdvořilost, diskriminace, obtěžování a šikana. Na základě tematické analýzy rozhovorů identifi kujeme typický průběh vývoje neetického chování. Popisujeme vývoj vztahu se školitelem, spouštěcí moment a průběh neetického chování, vnímané důvody vzniku neetického chování, způsoby rezistence proti němu, a dopady na průběh PhD studia respondentů a jejich další akademickou dráhu. Závěrem diskutujeme, jak organizační klima univerzit může přispívat k vzniku neetického chování, nebo naopak vytvářet podmínky zamezující zneužití nerovného postavení ve vztahu PhD student-školitel. Relationship between PhD candidate and her/his supervisor is not only a key factor throughout the doctoral programme and its successful completion, it influences significantly further academic career. Position of PhD candidate is rather vulnerable – if supervisor abuses their power privileges, there are limited options for resistance. Our aim is to present analysis of semi-structured interviews with PhD candidates from natural sciences and humanities, who experienced different kinds of non-ethical behavior by their supervisor. Non-ethical workplace behavior is a category that describes actions such as workplace incivility, discrimination, harassment and bullying. Using thematic analysis of the interviews we identifie typical pattern of non-ethical behavior. We describe development of the relationship between student and supervisor, trigger moments and process of non-ethical behavior, possibilities for resistance and impact on PhD study of the respondents and their further academic career. We discuss how organizational climate at universities can contribute to development of non-ethical behavior, or conversely create conditions precluding power abuse in the non-equal relationship between PhD candidate and supervisor. Keywords: unethical behavior; university; PhD students Available at various institutes of the ASCR
Školitel (zlých) snů: zkušenost PhD studentů s neetickým chováním na pracovišti

Vztah PhD studenta se školitelem je klíčovým pro úspěšný průběh a zakončení doktorského studia a následnou akademickou dráhu PhD studentů. Pozice PhD studentů je v tomto vztahu zranitelná - ...

Mudrák, Jiří; Zábrodská, Kateřina; Machovcová, K.
Psychologický ústav, 2014

Kvalitativní perspektiva při využívání mixed-methods výzkumu
Machovcová, K.; Zábrodská, Kateřina; Mudrák, Jiří
2014 - Czech
Záměrem tohoto příspěvku je přispět k diskusi nad využíváním mixed-methods výzkumu, tedy strategií, které zahrnují v různých obměnách kvalitativní i kvantitativní metody. V příspěvku budeme reflektovat některé související metodologické diskuse a uvedeme konkrétní problémy, se kterými jsme se setkali při realizaci dvou výzkumných projektů v oblasti studia organizací a organizačního chování. Goal of this presentation is to discuss possibilities of practical use of mixed-methods research design, so conducting a research project that would utilize both qualitative and quantitative approach and aim at their integration. We will reflect some relevant methodological discussions and share concrete examples of problems we have encountered during realization of two research projects that used mixed-methods design for studying organizations and organizational behavior. Keywords: methods research; academia; organization studies Available at various institutes of the ASCR
Kvalitativní perspektiva při využívání mixed-methods výzkumu

Záměrem tohoto příspěvku je přispět k diskusi nad využíváním mixed-methods výzkumu, tedy strategií, které zahrnují v různých obměnách kvalitativní i kvantitativní metody. V příspěvku budeme ...

Machovcová, K.; Zábrodská, Kateřina; Mudrák, Jiří
Psychologický ústav, 2014

Prostor ve fotografii a v obrázku
Šimeček, Michal
2013 - Czech
Vnímání prostoru na obrázku nebo fotografii se v mnoha rysech liší od přímého zrakového vnímání prostoru. Rozdíly jsou dosti značné, ačkoli si je většinou neuvědomujeme. Kromě naší kulturní zkušenosti s realistickými obrázky a fotografiemi, která takové vnímání prostoru umožňuje, jsou ve hře další faktory. Patří sem jednak vztah mezi zobrazovaným prostorem a tím, kdo jej zobrazuje (kamerou), ale také relace mezi výsledným obrazem (fotografií) a pozorovatelem (například velikost obrazu a pozorovatelova vzdálenost od něj). Tato složitost neumožňuje například pozorovateli z fotografie spolehlivě odhadovat egocentrické vzdálenosti jinak, než na pořadové úrovni, a i při dalších odhadech jej nutí zapojovat vlastní percepční zkušenost víc, než ve skutečnosti situace dovoluje. Space perception in pictures or photos is different from space perception of real scenes. The differences are significant but obviously unsuspected. The space perception in pictures and photos is allowed by our experience with many realistic pictures and photos. The effect of relations between picture maker (camera) and observer are important. For example complexity is conducive to uncertainty to estimate egocentric distances in the picture. The space perception is modified by properties of picture (e.g. picture size) or observer’s position. Keywords: depth perception; photography scene; scene perception Available on request at various institutes of the ASCR
Prostor ve fotografii a v obrázku

Vnímání prostoru na obrázku nebo fotografii se v mnoha rysech liší od přímého zrakového vnímání prostoru. Rozdíly jsou dosti značné, ačkoli si je většinou neuvědomujeme. Kromě naší kulturní zkušenosti ...

Šimeček, Michal
Psychologický ústav, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases