Number of found documents: 18
Published from to

Vztah mezi dětským temperamentem a dospělou osobností: předběžné výsledky 40leté studie.
Blatný, Marek; Jelínek, Martin; Osecká, Terezie
2006 - Czech
Studie se zabývá možnostmi predikce osobnosti v dospělosti na základě dětského chování v kojeneckém a batolecím období. Soubor představuje 56 osob (22 mužů a 34 žen), které se zúčastnili longitudinálního výzkumu dětí které souhlasili s účastí v navazujícím výzkumu dospělých. Dětské chování bylo hodnoceno experimentátorem v průběhu vyšetření na 34 deskriptivních škálách. Pomocí faktorové analýzy na průměrných skórech vybraných škál pro věkové období od 9 do 30 měsíců jsme identifikovali tři dimenze dětského temperamentu: pozitivní afektivitu, negativní afektivitu a inhibici/disinhibici. Dětská pozitivní afektivita je spojena v dospělosti s extraverzí, emocionální stabilitou a disinhibicí. Dětská negativní afektivita je spojena jen s neuroticismem v dospělosti. Disinhibice predikuje extravrzi, svědomitost a generalizované self-efficacy. Zjištění podporují předpoklad, že vrozené kvality poskytují terén pro formaci sociálně kognitivních komponent osobnosti. The study deals with the prediction of adult personality from behaviors observed in the nursling and toddler stages. The sample consisted of 56 participants (22 men and 34 women aged from 38 to 42 years) who had taken part in the longitudinal research of children and agreed to participate in the follow-up study of adults. For description of child behavior the set of 34 rating scales was used during each testing session. Factor analysis with mean scores of rating scales for the age of 9 to 30 months yielded 3 factors: positive affectivity, negative affectivity, and disinhibition. Child positive affectivity is connected to adult extraversion, emotional stability, agreeableness, and even predicts life satisfaction. Child negative affectivity is linked just with adult neuroticism. Disinhition is predictor of extraversion, conscientiousness and generalized self-efficacy. The findings support assumption that innate qualities provide matrix for formation of social cognitive components of personality Keywords: Personality stability and change; early child temperament; adult personality Available at various institutes of the ASCR
Vztah mezi dětským temperamentem a dospělou osobností: předběžné výsledky 40leté studie.

Studie se zabývá možnostmi predikce osobnosti v dospělosti na základě dětského chování v kojeneckém a batolecím období. Soubor představuje 56 osob (22 mužů a 34 žen), které se zúčastnili ...

Blatný, Marek; Jelínek, Martin; Osecká, Terezie
Psychologický ústav, 2006

Hrubost a slušnost 2006. Názory českých občanů na veřejné projevy mezilidksých vztahů
Klicperová-Baker, Martina; Košťál, J.
2006 - Czech
Názory českých občanů na veřejné projevy mezilidských vztahů. Porovnání s výzkumem Pew Charitable Trust, USA z r. 2002. Opinions of Czech citizens on public expressions of interpersonal relations. Comparison with reslts of Pew Charitable Trust, USA 2002. Keywords: Rudeness; civility; interpersonal relations Available at various institutes of the ASCR
Hrubost a slušnost 2006. Názory českých občanů na veřejné projevy mezilidksých vztahů

Názory českých občanů na veřejné projevy mezilidských vztahů. Porovnání s výzkumem Pew Charitable Trust, USA z r. 2002....

Klicperová-Baker, Martina; Košťál, J.
Psychologický ústav, 2006

Konference Sociální procesy a osobnost 2005: sborník abstrakt
Blatný, Marek; Vobořil, Dalibor; Květon, Petr; Jelínek, Martin; Balaštíková, Veronika
2005 - Czech
Sborník obsahuje abstrakty příspěvků účastníků jedenáctého ročníku konference „Sociální procesy a osobnost“. This abstract book contains a collection of abstracts of papers of the participants of the 11th year of the “Social processes and personality” conference. Keywords: personality; social processes Available at various institutes of the ASCR
Konference Sociální procesy a osobnost 2005: sborník abstrakt

Sborník obsahuje abstrakty příspěvků účastníků jedenáctého ročníku konference „Sociální procesy a osobnost“....

Blatný, Marek; Vobořil, Dalibor; Květon, Petr; Jelínek, Martin; Balaštíková, Veronika
Psychologický ústav, 2005

Výsledky české části mezinárodního projektu SAHA I.: deskriptivní analýza rizikového chování a rizikových a protektivních faktorů vývoje mladistvých z městských oblastí
Blatný, Marek; Hrdlička, M.; Květon, Petr; Vobořil, Dalibor; Jelínek, Martin
2004 - Czech
Zpráva podává podrobnou deskripci rizikového chování a rizikových i protektivních faktorů vývoje dospívajících z městských oblastí. Výzkum byl proveden na národním souboru adolescentů (4.980 osob) ve třech věkových kohortách (12, 14 a 16 let) v hlavním městě Praze a ve 12 krajských městech. Zpráva podává přehled pro celkový národní soubor. Report gives detailed description of risky behaviors and both risk and protective factors of development of youth from urban areas. Research was carried out with the national representative sample of adolescents (4.980 participants) in three age cohorts (12, 14, and 16-y-o) in the capital Prague and twelve regional capitols. Report gives overview for total sample. Keywords: risky behaviors; description; adolescents Available at various institutes of the ASCR
Výsledky české části mezinárodního projektu SAHA I.: deskriptivní analýza rizikového chování a rizikových a protektivních faktorů vývoje mladistvých z městských oblastí

Zpráva podává podrobnou deskripci rizikového chování a rizikových i protektivních faktorů vývoje dospívajících z městských oblastí. Výzkum byl proveden na národním souboru adolescentů (4.980 osob) ve ...

Blatný, Marek; Hrdlička, M.; Květon, Petr; Vobořil, Dalibor; Jelínek, Martin
Psychologický ústav, 2004

Výsledky české části mezinárodního projektu SAHA II.: deskriptivní analýza rizikového chování a rizikových a protektivních faktorů vývoje mladistvých z městských oblastí z hlediska věkových kohort
Blatný, Marek; Hrdlička, M.; Květon, Petr; Vobořil, Dalibor; Jelínek, Martin
2004 - Czech
Zpráva podává podrobnou deskripci rizikového chování a rizikových i protektivních faktorů vývoje dospívajících z městských oblastí. Výzkum byl proveden na národním souboru adolescentů (4.980 osob) ve třech věkových kohortách (12, 14 a 16 let) v hlavním městě Praze a ve 12 krajských městech. Zpráva podává přehled pro jednotlivé věkové kohorty. Report gives detailed description of risky behaviors and both risk and protective factors of development of youth from urban areas. Research was carried out with the national representative sample of adolescents (4.980 participants) in three age cohorts (12, 14, and 16-y-o) in the capital Prague and twelve regional capitols. Report gives overview for age cohorts. Keywords: Descriptive analysis; age cohorts; youth Available at various institutes of the ASCR
Výsledky české části mezinárodního projektu SAHA II.: deskriptivní analýza rizikového chování a rizikových a protektivních faktorů vývoje mladistvých z městských oblastí z hlediska věkových kohort

Zpráva podává podrobnou deskripci rizikového chování a rizikových i protektivních faktorů vývoje dospívajících z městských oblastí. Výzkum byl proveden na národním souboru adolescentů (4.980 osob) ve ...

Blatný, Marek; Hrdlička, M.; Květon, Petr; Vobořil, Dalibor; Jelínek, Martin
Psychologický ústav, 2004

Manuál Brněnského výzkumu celoživotního vývoje člověka
Blatný, Marek; Čermák, Ivo; Jelínek, Martin; Osecká, Lída; Vobořil, Dalibor; Urbánek, Tomáš
2004 - Czech
Manuál poskytuje základní přehled o teoretické a metodologické koncepci projektu. Jsou uvedeny cíle projektu, metodologie výzkumu, údaje o souboru, použité metody a účel jejich použití. Metody vytvořené pro potřeby výzkumu (semi-strukturovaný rozhor) jsou detailně popsány. Handbook offers a basic survey of the theoretical and methodological framework of the project. Goals of the project, research methodology, sample description, and methods used are described. The methods developed for the specific purposes of this research (semi-structured interview) are described in detail. Keywords: research methodology; semi-structured interview; Handbook Available at various institutes of the ASCR
Manuál Brněnského výzkumu celoživotního vývoje člověka

Manuál poskytuje základní přehled o teoretické a metodologické koncepci projektu. Jsou uvedeny cíle projektu, metodologie výzkumu, údaje o souboru, použité metody a účel jejich použití. Metody ...

Blatný, Marek; Čermák, Ivo; Jelínek, Martin; Osecká, Lída; Vobořil, Dalibor; Urbánek, Tomáš
Psychologický ústav, 2004

Odpověď charity na povodně 2002: přiměřenost a účinnost poskytované psychosociální pomoci
Čermák, Ivo; Kohoutek, Tomáš; Urbánek, Tomáš; Baštecká, B.; Špok, Dalibor; Navrátil, Marek; Čermáková, V.
2004 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky výzkumu efektivity pomoci poskytované obětem povodní, které zasáhly značnou část ČR v roce 2002. Úvodní teoretická kapitola obsahuje přehled poznatků o katastrofických událostech, reakcích na ně a zásadách organizace a poskytování pomoci. Další kapitoly jsou věnovány výsledkům kvalitativního výzkumu obrazu povodňových událostí a důležitých či kritických momentů v poskytování pomoci z perspektivy pomáhajících a kvantitativního šetření prožívání povodňových událostí včetně poskytované pomoci z perspektivy obětí. Zvláštní oddíl je věnován obrazu jednoho z poskytovatelů pomoci a zadavatele projektu ů České katolické charity ů v tištěných médiích. Projekt byl realizován ve spolupráci s Českou katolickou charitou za finančního přispění Německé katolické charity (DCV). This report resumes results of the research about the efficacy of aid, which was provided to the victims of flood in the Czech Republic in 2002. Introductory chapter includes survey of knowledges about catastrophical events, human reactions to these events, and about the organizational and providing principles for help by these events. Next chapters pursue results of the qualitative research of the workers view to the flood and important and critical moments in aid providing, and of quantitative research of flood (including aid) nursing from the view of victims. Special part of the report pursue the image of one from the aid providers ů assigner of the project, Czech Caritas ů in printed media. Project was realized in cooperation with Czech Caritas and by financial contributing of German Caritas (DCV). Keywords: flood; humanitary aid; victims Available at various institutes of the ASCR
Odpověď charity na povodně 2002: přiměřenost a účinnost poskytované psychosociální pomoci

Zpráva shrnuje výsledky výzkumu efektivity pomoci poskytované obětem povodní, které zasáhly značnou část ČR v roce 2002. Úvodní teoretická kapitola obsahuje přehled poznatků o katastrofických ...

Čermák, Ivo; Kohoutek, Tomáš; Urbánek, Tomáš; Baštecká, B.; Špok, Dalibor; Navrátil, Marek; Čermáková, V.
Psychologický ústav, 2004

Výsledky české části mezinárodního projektu SAHA III.: deskriptivní analýza rizikového chování a rizikových a protektivních faktorů vývoje mladistvých z městských oblastí z hlediska velikosti sídla
Blatný, Marek; Hrdlička, M.; Květon, Petr; Vobořil, Dalibor; Jelínek, Martin
2004 - Czech
Zpráva podává podrobnou deskripci rizikového chování a rizikových i protektivních faktorů vývoje dospívajících z městských oblastí. Výzkum byl proveden na národním souboru adolescentů (4.980 osob) ve třech věkových kohortách (12, 14 a 16 let) v hlavním městě Praze a ve 12 krajských městech. Zpráva podává přehled pro městské oblasti podle jejich velikosti. Report gives detailed description of risky behaviors and both risk and protective factors of development of youth from urban areas. Research was carried out with the national representative sample of adolescents (4.980 participants) in three age cohorts (12, 14, and 16-y-o) in the capital Prague and twelve regional capitols. Report gives overview for living areas. Keywords: risky behaviors; urban areas; adolescents Available at various institutes of the ASCR
Výsledky české části mezinárodního projektu SAHA III.: deskriptivní analýza rizikového chování a rizikových a protektivních faktorů vývoje mladistvých z městských oblastí z hlediska velikosti sídla

Zpráva podává podrobnou deskripci rizikového chování a rizikových i protektivních faktorů vývoje dospívajících z městských oblastí. Výzkum byl proveden na národním souboru adolescentů (4.980 osob) ve ...

Blatný, Marek; Hrdlička, M.; Květon, Petr; Vobořil, Dalibor; Jelínek, Martin
Psychologický ústav, 2004

Determinanty výběru strategií zvládání zátěže: osobnost, vnímání situace, sebepojetí
Balaštíková, Veronika; Blatný, Marek
2003 - Czech
V naší práci jsme se zabývali třemi skupinami proměnných, a to vnímání charakteristikami situace (appraisal), dispozicemi chování ve smyslu rysů osobnosti a proměnnými sebepojetí chování v zátěžové situaci, a to z hlediska sebehodnocení, vědomí vlastní účinnosti a jasnosti sebepojetí, jakožto determinantami výběru strategií zvládání zátěžových situací. Z vnímaných charakteristik situace ovlivňuje chování v zátěžové situaci nejvíce ovlivnitelnost, je spojena se strategiemi kognitivní restrukturace, vyjadřování emocí, fantazijní únik a sociální izolace. Z rysů osobnosti dle modelu Big Five ovlivňuje chování v zátěžové situaci nejvíce rys extraverze, je spojena se strategiemi kognitivní restrukturace, vyjadřování emocí, vyhledávání sociální podpory a sociální izolace. Z charakteristik sebepojetí ovlivňuje chování nejvíce self-concept clarity: je spojena s vyjadřováním emocí, fantazijním únikem, sebeobviňováním a sociální izolací. The study tested three groups of factors of coping - appraisal of situation, personality and self-concept factors. Behavior in load, stressfull situations was measured by CSI - Coping Strategy Inventory. We found that the most influencing factor of appraisal situation was factor changeable/unchangeable, it is related to coping strategies expressing emotions, social support, cognitive restructuring and wishful thinking. The most influencing factor of personality was extraversion: expressing emotions, social support, cognitive restructuring and social withdrawal and of self-concept it is self-concept clarity, it is related to coping strategies expressing emotions, social withdrawal, wishful thinking and self-criticism. Keywords: coping; personality; appraisal Available at various institutes of the ASCR
Determinanty výběru strategií zvládání zátěže: osobnost, vnímání situace, sebepojetí

V naší práci jsme se zabývali třemi skupinami proměnných, a to vnímání charakteristikami situace (appraisal), dispozicemi chování ve smyslu rysů osobnosti a proměnnými sebepojetí chování v zátěžové ...

Balaštíková, Veronika; Blatný, Marek
Psychologický ústav, 2003

Osobnostní předpoklady zvládání bolesti: rodové rozdíly
Blatný, Marek; Černý, V.; Hrdlička, M.
2003 - Czech
Studie se zabývá rodovými rozdíly v osobnostních předpokladech zvládání chronické bolesti. Výzkum byl proveden u souboru osob léčících se chronickou bolestí (N=150, 50 mužů a 100 žen). Schopnost ovlivnit míru percipované bolesti hodnotili respondenti na sedmibodové škále, osobnostní vlastnosti byly měřeny dotazníky EPQ a FPI. Schopnost ovlivnit míru percipované bolesti je u mužů spojena především s nízkou mírou spontánní a reaktivní agresivity a dále snízkou mírou vzrušivosti. U žen přispívá ke schopnosti kontrolovat vlastní bolest mírnost, otevřenost a psychoticismus, zatímco nervozita a neuroticismus kontrolu bolesti snižují. Study is aimed at gender differences in personality resources of coping with chronic pain. The research was done with the sample of patients, which were undergoing treatment of chronic pain (N=150, 50 male an 100 female). Respondents evaluated their capability to influence level of perceived pain on the seven-point rating scale, personality was measured by the means of Eysenck's Personality Inventory and Freiburg Personality Inventory. In male the capability to influence level of perceived pain is connected with low level of impulsive as well as reactive aggression and with low level of excitableness. In female the capability to influence level of perceived pain is related positively to moderateness, openness, and psychoticism and negatively to neuroticism. Keywords: pain; coping; personality Available at various institutes of the ASCR
Osobnostní předpoklady zvládání bolesti: rodové rozdíly

Studie se zabývá rodovými rozdíly v osobnostních předpokladech zvládání chronické bolesti. Výzkum byl proveden u souboru osob léčících se chronickou bolestí (N=150, 50 mužů a 100 žen). Schopnost ...

Blatný, Marek; Černý, V.; Hrdlička, M.
Psychologický ústav, 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases