Number of found documents: 170
Published from to

Rozhodovaní o hlubinném úložišti jaderného odpadu v Česku – několik postřehů
Čermák, Daniel; Ďurďovič, Martin; Patočková, Věra
2018 - Czech
Příspěvek přibližuje, proč je vhodné do vyjednávání o umístění hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo a vysokoaktivní odpady zapojit také vědce společenskovědních oborů. The contribution shows why it is useful to integrate social sciences researchers into negotiation about location of a deep geological repository of nuclear waste. Keywords: decision making; nuclear waste repository Available at various institutes of the ASCR
Rozhodovaní o hlubinném úložišti jaderného odpadu v Česku – několik postřehů

Příspěvek přibližuje, proč je vhodné do vyjednávání o umístění hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo a vysokoaktivní odpady zapojit také vědce společenskovědních oborů....

Čermák, Daniel; Ďurďovič, Martin; Patočková, Věra
Sociologický ústav, 2018

Zveřejnění dat o kriminalitě na úrovni ulic - návrh na řešení pro města v Česku
Šimon, Martin; Jíchová, J.
2018 - Czech
Cílem příspěvku je představit návrh na zveřejnění dat o kriminalitě na úrovni ulic v podmínkách českých měst. Příspěvek nejprve informuje čtenáře o aktuálních výzkumech ve světě, které se věnují analýzám kriminality na úrovni ulic. Ze zahraničních výzkumů víme, že pokud analyzujeme kriminalitu na mikro-úrovni uličních segmentů, tak je polovina trestné činnosti koncentrována na pouhých pěti procentech segmentů. Tyto závěry do značné míry platí i v českých městech a mají své důsledky pro současnou bezpečnostní praxi. V Česku existující popularizační projekty typu www.mapakriminality.cz jsou sice užitečné, nicméně vedou k vytvoření mylných představ o územním rozmístění kriminality. Vzhledem k výše zmíněné velké nerovnoměrnosti kriminality na úrovni ulic poskytují veškeré statistiky kriminality využívající areálové jednotky (OOP, MOP, okresy) občanům extrémně zkreslenou a nepřesnou informaci o reálném rozmístění kriminality. Možným řešením tohoto problému je vytvoření korigovaného indexu kriminality na úrovni ulic založeném na víceleté řadě dat o kriminalitě, který by poskytoval reálnou představu o míře kriminality v území, ale zároveň by umožnil dostatečnou míru anonymizace. The aim of this paper is to present a proposal for the public presentation of street crime data suitable for Czech cities. In the first part, the article review current research on street-level crime analyses in scholarly literature. We know from research by Weisburd (2015) and others that if we analyse spatial patterns of crime on micro-level, a half of the crime is concentrated in only five percent of street segments. In general, this conclusion is valid largely also in Czech cities and it has implications for policing and crime prevention. Current projects visualising 187 crime in space such as www.mapakriminality.cz260 present only data aggregated for large spatial units. Such projects are useful to initiate a public discussion in the first place, but they tend to create misconceptions about the actual spatial distribution of crime in cities. Crime statistics using large spatial units (OOPs, MOPs, districts) provide solid information about macro-regional patterns of crime, but they inevitably and falsely imply that a crime occurs somehow evenly within these large spatial units. Citizens do not have any detailed information about the real distribution of crime in Czechia and tend to fear or act in their lives according to highly biased media representation of crime. A possible solution to this problem is creation of a corrected Street Crime Index based on a multi-year series of crime data that would provide a realistic picture of crime in the territory, but at the same time allow sufficient spatial anonymization of data. Keywords: Crime; map of criminality; street segments Available at various institutes of the ASCR
Zveřejnění dat o kriminalitě na úrovni ulic - návrh na řešení pro města v Česku

Cílem příspěvku je představit návrh na zveřejnění dat o kriminalitě na úrovni ulic v podmínkách českých měst. Příspěvek nejprve informuje čtenáře o aktuálních výzkumech ve světě, které se věnují ...

Šimon, Martin; Jíchová, J.
Sociologický ústav, 2018

Meziválečné sociologické výzkumy pražské chudiny
Nešpor, Zdeněk
2017 - Czech
Kapitola provádí historickou analýzu sociologických výzkumů pražské chudiny uskutečněných ve 20. a 30. letech 20. století. Ústřední pozornost je věnována výzkumným programům vedeným R. Crawfordovou a O. Machotkou. The paper historically analyses sociological research on poor in the city of Prague conducted in the 1920s and 1930s. Principal attention is paid to research programmes lead by R. Crawford and O. Machotka. Keywords: Sociology of poverty; Czech sociology – history of; Prague Available on request at various institutes of the ASCR
Meziválečné sociologické výzkumy pražské chudiny

Kapitola provádí historickou analýzu sociologických výzkumů pražské chudiny uskutečněných ve 20. a 30. letech 20. století. Ústřední pozornost je věnována výzkumným programům vedeným R. Crawfordovou a ...

Nešpor, Zdeněk
Sociologický ústav, 2017

Rodina jako hodnota a jako zdroj hodnot
Hamplová, Dana
2017 - Czech
Kapitola popisuje vývoj české rodiny od 50. let 20. století a její roli při formování hodnot. The chapter describes the development of the Czech family since the 1950s and its role in producing values. Keywords: family; values Available at various institutes of the ASCR
Rodina jako hodnota a jako zdroj hodnot

Kapitola popisuje vývoj české rodiny od 50. let 20. století a její roli při formování hodnot....

Hamplová, Dana
Sociologický ústav, 2017

Měření fonologického povědomí – test skládání hlásek na počátku školní docházky: porovnání klasického přístupu a teorie odpovědi na položku
Gorčíková, M.; Šafr, Jiří
2016 - Czech
Cílem příspěvku je ukázat výhody a limity dvou přístupů klasické teorie měření (CCT) a teorie odpovědi na položku (IRT) k posouzení úrovně diagnostického nástroje pro hodnocení fonologického povědomí (FP) mezi žáky prvních tříd. FP bylo měřeno testem skládání hlásek v rámci longitudinálního výzkumu 25 škol v Praze a Středočeském kraji (N=439). Výhodou přístupu IRT oproti klasické testové teorie je především pojetí nezávislosti položek v testu. Pravděpodobnost určité odpovědi je tak závislá na úrovni latentní schopnosti žáka a charakteristikách konkrétní položky. Pokud tedy známe parametry položek (obtížnost) lze na základě odpovědí žáka odhadnout úroveň měřené lingvistické schopnosti uplatnitelné v praktické diagnostice. Výsledky poukázaly na vhodnost úpravy testu skládání hlásek (zejména pro konec první třídy) tak, aby adekvátně měřil velkou dynamiku růstu úrovně schopnosti FP během první třídy. The main purpose of this paper is to show dis/advantages of two approaches classical test theory (CTT) and item response theory (IRT) to assess the level of diagnostic tools for evaluating phonemic awareness among first-grade students using longitudinal survey of children during the first grade of primary school (25 schools in Prague and Central Bohemia, 439 pupils). Phonemic awareness (FA) was measured by the task blend phonemes into syllables and words. The advantage of IRT compared to CTT is primarily a concept of independence of the test items. The probability of a response is dependent on the level of latent ability and characteristics of items. So if we know the characteristic of items parameter (difficulty) it could be estimated from the pupil´s responses the level of language skill for diagnostics. The results showed the need for blend phoneme test modifications (in particular for the end of the first grade) so as to adequately measure the high growth of FA ability levels during the first grade. Keywords: blending phoneme; item response theory; classical test theory Available at various institutes of the ASCR
Měření fonologického povědomí – test skládání hlásek na počátku školní docházky: porovnání klasického přístupu a teorie odpovědi na položku

Cílem příspěvku je ukázat výhody a limity dvou přístupů klasické teorie měření (CCT) a teorie odpovědi na položku (IRT) k posouzení úrovně diagnostického nástroje pro hodnocení fonologického povědomí ...

Gorčíková, M.; Šafr, Jiří
Sociologický ústav, 2016

Approaches to Work-Life Balance Research
Formánková, Lenka
2015 - English
Keywords: research strategy; family; work Available at various institutes of the ASCR
Approaches to Work-Life Balance Research

Formánková, Lenka
Sociologický ústav, 2015

Hráč a divák - dvě perspektivy, jeden aktér?
Buchtík, Martin
2014 - Czech
Cílem příspěvku je nahlédnout z perspektivy sociologa na diferenci mezi divákem a hráčem, respektive popsat, jak je tato diference (de)konstruována z pozice hráče a jak souvisí s bojem o uznání jeho statusu oproti statusu diváka. The aim of the paper is to describe from the diferencies between the spectator and the player. It is discussed how the differnce is (de)constructe from the player´s perspective and how it is connected to the status fight of the player. Keywords: larp; subculture; role-playing Available at various institutes of the ASCR
Hráč a divák - dvě perspektivy, jeden aktér?

Cílem příspěvku je nahlédnout z perspektivy sociologa na diferenci mezi divákem a hráčem, respektive popsat, jak je tato diference (de)konstruována z pozice hráče a jak souvisí s bojem o uznání jeho ...

Buchtík, Martin
Sociologický ústav, 2014

Kulturní infrastruktura v České republice na příkladu divadel
Poláková, Markéta; Čermák, Daniel
2014 - Czech
Autoři se v příspěvku zaměřují na problematiku kulturní infrastruktury v České republice. Kulturní infrastrukturu konkrétních regionů vnímají jako významný faktor, který utváří prostředí sloužící pro realizaci kulturních aktivit, rozvoj kultury a regionálních tradic. Stav kulturní infrastruktury v ČR sledovali na příkladu divadel a to jednak z hlediska statistických údajů zveřejněných NIPOSem, ale také z výsledků dotazníkové šetření realizovaného v roce 2011. The authors focused on the issue of cultural infrastructure in the Czech Republic. Cultural infrastructure of specific regions is an important factor that shapes the background for the realization of cultural activities, development of culture and regional traditions. The statement of cultural infrastructure in the Czech Republic was presented on the example of theaters. The source of data which authors used for the presentation was statistical data released by NIPOS, but also the results of a questionnaire survey realized in 2011. Keywords: cultural infrastructure; transformation; administration Available at various institutes of the ASCR
Kulturní infrastruktura v České republice na příkladu divadel

Autoři se v příspěvku zaměřují na problematiku kulturní infrastruktury v České republice. Kulturní infrastrukturu konkrétních regionů vnímají jako významný faktor, který utváří prostředí sloužící pro ...

Poláková, Markéta; Čermák, Daniel
Sociologický ústav, 2014

Životní styl po roce 1989 – proměny trávení volného času ve sféře kulturní participace
Patočková, Věra; Šafr, Jiří
2014 - Czech
Na základě výsledků kontinuálního výzkumu CVVM a statistik ČSÚ je uveden přehled vývoje vybraných indikátorů trávení volného času od počátku 90 let 20 stol. Dále na datech z výzkumů SOÚ z let 1984 až 2011 ukazujeme faktory podmiňující kulturní participaci. Její podmíněnost sociodemografickými charakteristikami se celkově pozvolna snižuje. Souvislost sociální třídy s kulturní participací přetrvává a pokračuje přibližování kulturního života na vesnici a ve městě. Detailnější analýza sociálního prostoru životního stylu pro rok 2011 ukazuje také na význam životního cyklu a genderu. Trends in selected indicators of leisure activities in the Czech society since beginning 1990´s using results of CVVM surveys and CZO statistics are outlined. Using data from large surveys from 1994 to 2011 (SOÚ), main factors influencing highbrow culture participation are pursued. It is shown that generally socio-demographic characteristics have very slowly weakened. Cultural and social class homology is still present in the Czech society, and convergence of cultural life in rural areas and urban setting has been continuing since 1989. More detailed analysis of social space of lifestyles (for 2011 data) also highlights importance of life cycle and gender. Keywords: cultural infrastructure; transformation; administration Available at various institutes of the ASCR
Životní styl po roce 1989 – proměny trávení volného času ve sféře kulturní participace

Na základě výsledků kontinuálního výzkumu CVVM a statistik ČSÚ je uveden přehled vývoje vybraných indikátorů trávení volného času od počátku 90 let 20 stol. Dále na datech z výzkumů SOÚ z let 1984 až ...

Patočková, Věra; Šafr, Jiří
Sociologický ústav, 2014

Volný čas a kulturní participace v letech 1984–2011
Šafr, Jiří
2013 - Czech
Kapitola nejprve nastiňuje krátký přehled vývoje vybraných indikátorů trávení volného času v české společnosti od pol. 80 let. Dále sleduje hlavní faktory ovlivňující životní styl ve sféře konzumace vysoké kultury. Podmíněnost kulturní participace dle sociodemografických charakteristik se celkově snižuje, nicméně děje se tak velmi pomalu. Výsledky analýzy za období 1984 až 2011 ukazují, že třídně kulturní homologie – souvislost třídy (a také vzdělání) s kulturně náročnějšími aktivitami volného času – je v české společnosti stále přítomná. Rovněž pokračuje přibližování kulturního života na vesnici a ve městě. The chapter first outlines trends in selected indicators of leisure time activities in Czech society since mid 1980´s. Second it pursues main factors influencing participation in the sphere of highbrow culture. The results of analysis for period of 1984–2011 show that generally socio-demographic characteristics influencing cultural participation have weakened however this process comes about very slowly. Thus cultural and social class homology (as well as education) is still present in the Czech society. Also convergence of cultural life in rural areas and urban setting has been continuing since 1989. Keywords: cultural participation; leisure time; social class Available at various institutes of the ASCR
Volný čas a kulturní participace v letech 1984–2011

Kapitola nejprve nastiňuje krátký přehled vývoje vybraných indikátorů trávení volného času v české společnosti od pol. 80 let. Dále sleduje hlavní faktory ovlivňující životní styl ve sféře konzumace ...

Šafr, Jiří
Sociologický ústav, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases