Number of found documents: 10
Published from to

Pevnostní, lomové a únavové vlastnosti materiálů a svarů spirály vodní turbíny (Část II. – svar plech/odlitek)
Dlouhý, Ivo; Kruml, Tomáš; Čupera, Pavel; Chlup, Zdeněk; Šiška, Filip
2014 - Czech
Dílčí zpráva obsahuje soubor deformačních, pevnostních, lomově mechanických a únavových vlastností základních materiálů a svarů spirály vodní turbíny. Jsou v ní shrnuta data získaná na 30 mm plechu a svarovém spoji tohoto plechu s odlitkem. Zkoušky byly provedeny v souladu s odpovídajícími normami. Byla realizována měření ke stanovení J-Δa křivek odlehčovací metodou při pokojové teplotě a při 0°C. Navíc byly realizovány zkoušky CT těles v oblasti horní prahové hodnoty (a tranzitní oblasti) s cílem určit konzervativní hodnotu parametru odolnosti vůči lomu. Zpráva obsahuje rovněž výsledky únavových zkoušek, a to cyklické odezvy a křivek životnosti základního materiálu a tepelně ovlivněné zóny svaru plech/plech. Sets of deformation, strength, fracture mechanical and fatigue properties of base materials and weld joints from feeder piping of water turbine is summarised in the report. There are data from 30 mm thick steel sheet and weld joint of this sheet with the casting part. R-curves have been also measured by loading - unloading method at room temperature and at 0°C. In addition tests of CT specimens in the upper shelf and transition region have been carried out with the aim to specify the lowest (conservative) value of the fracture toughness. Fatigue tests are reported too, mainly based on cyclic response curves and life time curves of the base material and heat affected zone of the weld joint between sheet materials. Keywords: fracture toughness; R-curves; low cycle fatigue tests; feeder piping; water turbine Available at various institutes of the ASCR
Pevnostní, lomové a únavové vlastnosti materiálů a svarů spirály vodní turbíny (Část II. – svar plech/odlitek)

Dílčí zpráva obsahuje soubor deformačních, pevnostních, lomově mechanických a únavových vlastností základních materiálů a svarů spirály vodní turbíny. Jsou v ní shrnuta data získaná na 30 mm plechu a ...

Dlouhý, Ivo; Kruml, Tomáš; Čupera, Pavel; Chlup, Zdeněk; Šiška, Filip
Ústav fyziky materiálů, 2014

Hodnocení stárnutí heterogenního svaru na základě instrumentované indentace
Dlouhý, Ivo; Hadraba, Hynek; Stodola, M.; Čupera, Pavel
2014 - Czech
Zpráva obsahuje analýzu tvrdostí naměřených u základních materiálů heterogenního svaru za použití instrumentovaného tvrdoměru a změnu těchto tvrdostí v závislosti na simulovaném stárnutí. Dále jsou prezentovány výsledky měření změn tvrdostí napříč rozhraním svaru a získány podklady pro parametrické výpočty. Je prezentována metodika výpočtů pro materiály heterogenního svaru. Podstatná část souborů byla předána v podobě tabulkových dat reprezentujících jednak indentační křivky pro různá zatížení indentoru a jednak tahové zatěžovací křivky stejných mikrostrukturních stavů získané při pokojové teplotě. Hardness measurement analyses are presented in the report being focused on base materials of heterogeneous weld joint and its simulated ageing. The change of the instrumented indentation/hardness data is analysed across the weld joint from low carbon steel to highly alloyed weld metal. Methodology for parameter computing of the material characteristics is also described based on data of instrumented indentation tests. The raw data have been supplied also to be available for further development of the methodology. Keywords: instrumented indentation; heterogeneous weld joint; operational ageing Available at various institutes of the ASCR
Hodnocení stárnutí heterogenního svaru na základě instrumentované indentace

Zpráva obsahuje analýzu tvrdostí naměřených u základních materiálů heterogenního svaru za použití instrumentovaného tvrdoměru a změnu těchto tvrdostí v závislosti na simulovaném stárnutí. Dále jsou ...

Dlouhý, Ivo; Hadraba, Hynek; Stodola, M.; Čupera, Pavel
Ústav fyziky materiálů, 2014

Podklady k výpočtům tahových zatěžovacích křivek z indentačních křivek a hodnocení stárnutí heterogenního svaru
Dlouhý, Ivo; Hadraba, Hynek; Chlup, Zdeněk; Čupera, Pavel; Al Khaddour, Samer
2013 - Czech
Zpráva obsahuje soubor podkladů k odladění výpočtů tahových zatěžovacích křivek z indexačních křivek. Podstatná část souboru byla předána v podobě tabulkových dat reprezentujících jednak indentační křivky pro různá zatížení s kuličkou a jednak tahové zatěžovací křivky získané při pokojové teplotě. Sets of data for development of computing procedures of tensile laoding curves from indentation curves have been summarised. The data obtained have been supplied also in digital form (tables) representing indentation curves for different loads by ball indentation technique and, in addition, tensile loading curves obtained at room temperature. Keywords: heterogeneous weld joint; ball indentation; tensile curve prediction; finite element modelling Available at various institutes of the ASCR
Podklady k výpočtům tahových zatěžovacích křivek z indentačních křivek a hodnocení stárnutí heterogenního svaru

Zpráva obsahuje soubor podkladů k odladění výpočtů tahových zatěžovacích křivek z indexačních křivek. Podstatná část souboru byla předána v podobě tabulkových dat reprezentujících jednak indentační ...

Dlouhý, Ivo; Hadraba, Hynek; Chlup, Zdeněk; Čupera, Pavel; Al Khaddour, Samer
Ústav fyziky materiálů, 2013

Hodnocení stárnutí heterogenního svaru na základě instrumentované indentace
Dlouhý, Ivo; Hadraba, Hynek; Stodola, M.; Čupera, Pavel; Al Khaddour, Samer
2013 - Czech
Zpráva obsahuje soubor podkladů k odladění výpočtů tahových zatěžovacích křivek z indentačních křivek jednak pro vybrané referenční materiály a pro vlastní heterogenní svar. Podstatná část souborů byla předána v podobě tabulkových dat reprezentujících jednak indentační křivky pro různá zatížení indentoru a jednak tahové zatěžovací křivky stejných mikrostrukturních stavů získané při pokojové teplotě. Zpráva je orientována na vyhodnocení vlivu simulovaného stárnutí na lomové chování podnávarové oblasti a empirický rozbor indentačních křivek získaných z rozhraní oceli 22K a návaru. Sets of data for development of computing procedures of tensile loading curves from indentation curves have been summarised. The data obtained have been supplied also in digital form (tables) representing indentation curves for different loads by ball indentation technique and, in addition, tensile loading curves of the same microstructures obtained at room temperature. The paper focuses interest on the effect of simulated ageing on fracture behaviour of sub weld deposit regions, and, in addition, empirical analyses of indentation curves obtained from the interface between 22K low carbon steel and weld deposit. Keywords: heterogeneous weld joint; ball indentation; tensile curve prediction; finite element modelling Available at various institutes of the ASCR
Hodnocení stárnutí heterogenního svaru na základě instrumentované indentace

Zpráva obsahuje soubor podkladů k odladění výpočtů tahových zatěžovacích křivek z indentačních křivek jednak pro vybrané referenční materiály a pro vlastní heterogenní svar. Podstatná část souborů ...

Dlouhý, Ivo; Hadraba, Hynek; Stodola, M.; Čupera, Pavel; Al Khaddour, Samer
Ústav fyziky materiálů, 2013

Pevnostní, lomové a únavové vlastnosti materiálů a svarů spirály vodní turbíny (Část I. – Svar plech/Plech)
Dlouhý, Ivo; Kruml, Tomáš; Čupera, Pavel; Chlup, Zdeněk; Šiška, Filip
2013 - Czech
Dílčí zpráva obsahuje soubor pevnostních, deformačních, lomově mechanických a únavových vlastností základních materiálů a svarů spirály vodní turbíny. Jsou v ní shrnuta data získaná na 30 mm plechu a svarovém spoji. Zkoušky byly provedeny v souladu s odpovídajícími normami a kromě základních pevnostních a deformačních vlastností byly poskytnuty zatěžovací křivky pro výpočty MKP. Byla realizována měření ke stanovení J- Δa křivek odlehčovací metodou při pokojové teplotě a při 0°C. Navíc byly realizovány zkoušky CT těles v tranzitní oblasti s cílem určit její referenční teplotu. Zpráva obsahuje rovněž výsledky únavových zkoušek, a to cyklické odezvy a křivek životnosti základního materiálu a tepelně ovlivněné zóny svaru plech/plech. Sets of strength, strain, fracture toughness and fatigue properties are summarised in the report characterising the base material, heat affected zones and weld joint material of steel used in water turbine system. Data obtained from 30 mm sheet materials and its weld joint are given. Tests have been carried out in agreement with recent standards and loading curves for finite element calculations have been also supplied. Crack resistance curves have been also generated by unloading technique at 0 and +20°C. Tests of compact tensions in transition regions enabling to determine reference temperature have been carried out. There are also data from fatigue tests, namely cyclic response and fatigue life curves, for the same materials. Keywords: ferritic steel; weld joint; heat affected zone; strength parameters; strain properties; fatigue properties Available at various institutes of the ASCR
Pevnostní, lomové a únavové vlastnosti materiálů a svarů spirály vodní turbíny (Část I. – Svar plech/Plech)

Dílčí zpráva obsahuje soubor pevnostních, deformačních, lomově mechanických a únavových vlastností základních materiálů a svarů spirály vodní turbíny. Jsou v ní shrnuta data získaná na 30 mm plechu a ...

Dlouhý, Ivo; Kruml, Tomáš; Čupera, Pavel; Chlup, Zdeněk; Šiška, Filip
Ústav fyziky materiálů, 2013

Charakteristiky nízkocyklové únavy materiálu AlCuMgNi při zvýšených teplotách
Obrtlík, Karel
2006 - Czech
Byly provedeny zkoušky nízkocyklové únavy materiálu AlCuMgNi při teplotě 130, 150 a 180 °C. Byly získány křivky životnosti, křivky cyklického zpevnění/změkčení a cyklická deformační křivka. Low cycle fatigue tests of AlCuMgNi were performed at 130, 150 a 180 °C. Fatigue hardening/softening curves, fatigue life curves and cyclic stress-strain curves were evaluated. Keywords: low cycle fatigue; AlCuMgNi; elevated temperature Available at various institutes of the ASCR
Charakteristiky nízkocyklové únavy materiálu AlCuMgNi při zvýšených teplotách

Byly provedeny zkoušky nízkocyklové únavy materiálu AlCuMgNi při teplotě 130, 150 a 180 °C. Byly získány křivky životnosti, křivky cyklického zpevnění/změkčení a cyklická deformační křivka....

Obrtlík, Karel
Ústav fyziky materiálů, 2006

Nízkocyklová únava vrubovaných těles austenitické oceli AISI 321 při teplotách 23 a 325 °C
Obrtlík, Karel; Petrenec, Martin
2006 - Czech
Byly provedeny zkoušky nízkocyklové únavy vrubovaných těles oceli AISI 321 při teplotě 23 a 325 °C. Byly získány křivky životnosti, křivky cyklického zpevnění/změkčení a cyklická deformační křivka. Low cycle fatigue tests of notched specimens of AISI 321 steel were performed at 23 a 325 °C. Fatigue hardening/softening curves, fatigue life curves and cyclic stress-strain curves were evaluated. Keywords: low cycle fatigue; AISI 321; notched specimen Available at various institutes of the ASCR
Nízkocyklová únava vrubovaných těles austenitické oceli AISI 321 při teplotách 23 a 325 °C

Byly provedeny zkoušky nízkocyklové únavy vrubovaných těles oceli AISI 321 při teplotě 23 a 325 °C. Byly získány křivky životnosti, křivky cyklického zpevnění/změkčení a cyklická deformační ...

Obrtlík, Karel; Petrenec, Martin
Ústav fyziky materiálů, 2006

Charakteristiky nízkocyklové únavy austenitické nerezavějící oceli AISI 321 při teplotách 23 a 325 °C
Obrtlík, Karel
2005 - Czech
Válcové vzorky austenitické nerezavějící oceli AISI 321 byly cyklicky zatěžovány v řízené celkové deformaci do lomu při pokojové teplotě a při 325 °C. Byly stanoveny křivky cyklického zpevnění/změkčení, cyklické deformační křivky a křivky životnosti v reprezentaci amplitudy celkové deformace, amplitudy plastické deformace a amplitudy napětí v závislosti na počtu cyklů do lomu. Cylindrical specimens of austenitic stainless steel AISI 321 were cyclically strained under total strain control to fracture at room temperature and at 325 °C. Hardening/softening curves, cyclic stress-strain curves and fatigue life curves in the representation of total strain amplitude, plastic strain amplitude and stress amplitude versus number of cycles to fracture were evaluated. Keywords: low cycle fatigue; AISI 321 Available at various institutes of the ASCR
Charakteristiky nízkocyklové únavy austenitické nerezavějící oceli AISI 321 při teplotách 23 a 325 °C

Válcové vzorky austenitické nerezavějící oceli AISI 321 byly cyklicky zatěžovány v řízené celkové deformaci do lomu při pokojové teplotě a při 325 °C. Byly stanoveny křivky cyklického ...

Obrtlík, Karel
Ústav fyziky materiálů, 2005

Modelové posouzení zbytkové životnosti nápravy s definovaným počátečním defektem
Náhlík, Luboš; Hutař, Pavel; Knésl, Zdeněk
2004 - Czech
Pro zadavatelem určený počáteční defekt, modelovaný jako polokruhová trhlina šířící se přednostně v normálovém módu namáhání kolmo na osu nápravy, byl stanoven odpovídající počet zátěžných cyklů, který umožní další bezpečný provoz nápravy. Zadavatel stanovil geometrii počátečního defektu a jeho umístění v nápravě a předepsal způsob zatěžování. For given initial defect modeled as a semi-circular crack, which propagates preferentially in normal mod of loading perpendicularly on the axis of the axle was determined number of loading cycles, which permits safe run of the railway axle. The geometry of initial defect, its localization on the railway axle and kind of loading were given by a contractor. Keywords: fatigue life; railway wheel set; finite element modeling Available at various institutes of the ASCR
Modelové posouzení zbytkové životnosti nápravy s definovaným počátečním defektem

Pro zadavatelem určený počáteční defekt, modelovaný jako polokruhová trhlina šířící se přednostně v normálovém módu namáhání kolmo na osu nápravy, byl stanoven odpovídající počet zátěžných cyklů, ...

Náhlík, Luboš; Hutař, Pavel; Knésl, Zdeněk
Ústav fyziky materiálů, 2004

Nízkocyklová únava materiálu Inconel 738LC
Chlupová, Alice; Obrtlík, Karel
2002 - Czech
Keywords: fatigue; nickel based; superalloy Available at various institutes of the ASCR
Nízkocyklová únava materiálu Inconel 738LC

Chlupová, Alice; Obrtlík, Karel
Ústav fyziky materiálů, 2002

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases