Number of found documents: 605
Published from to

Současný stav geofyzikálních výzkumů a průzkumů v České republice
Kaláb, Zdeněk
2022 - Czech
Základní výzkum fyzikálních polí Země je v ČR řešen výzkumnou infrastrukturou CzechGeo/EPOS, což je ucelený systém pozorování geofyzikálních polí provozovaný geovědními institucemi České republiky. CzechGeo/EPOS je distribuovaná, vícevrstvá, mnohaoborová infrastruktura založená na sběru a poskytování dat z geofyzikálních monitorovacích sítí. V oblasti průzkumných geofyzikálních prací je patrně největší akcí průzkum potenciálních lokalit pro hlubinné úložiště jaderného odpadu. Nejedná se pouze o průzkum na potenciálních lokalitách, ale také aktivity prováděné v podzemním výzkumném pracovišti Bukov. Jedním z velkých úkolů, který na užitou geofyziku v krátké budoucnosti čeká, je podíl na průzkumech pro vysokorychlostní železniční trať. Aplikace geofyzikálních metod ale pronikají stále více do dalších oborů.\n\n The basic research of the Earth's physical fields in the Czech Republic is solved by the research infrastructure CzechGeo/EPOS, which is a comprehensive system for observing geophysical fields operated by geoscience institutions in the Czech Republic. CzechGeo/EPOS is distributed multilayer research infrastructure based on acquisition and distribution of data from geophysical monitoring networks. In the area of exploratory geophysical works, the survey of potential sites for the deep repository of nuclear waste is probably the biggest topic. This is not only a survey of potential sites, but also activities at the Bukov underground laboratory. One of the major challenges facing applied geophysics in the near future is to participate in surveys for the high-speed railway line. Applications of geophysical methods are increasingly penetrating also other fields.\n Keywords: geophysics; CzechGeo/EPOS; deep repository of nuclear waste; Bukov Underground Research Facility; geophysical survey Available on request at various institutes of the ASCR
Současný stav geofyzikálních výzkumů a průzkumů v České republice

Základní výzkum fyzikálních polí Země je v ČR řešen výzkumnou infrastrukturou CzechGeo/EPOS, což je ucelený systém pozorování geofyzikálních polí provozovaný geovědními institucemi České republiky. ...

Kaláb, Zdeněk
Ústav geoniky, 2022

Užití pružně-plastických modelů při odhadování zón poškození způsobených ražbou hlubinných tunelů
Sysala, Stanislav
2022 - Czech
Příspěvek se věnuje kontinuálnímu modelování zón poškození způsobených ražbou tunelů a vrtů v souvislosti s problematikou hlubinného ukládání vyhořelého jaderného paliva v krystalických\nhorninách. Pro jednoduchost jsou uvažovány a porovnávány pružné a pružně-plastické přístupy k modelování na základě Mohr-Coulombova nebo Hoek-Brownova kritéria poškození. Pro implementaci byly vytvořeny vlastní kódy v Matlabu a Pythonu s inovativními prvky. The paper deals with the continuous modelling of damage zones caused by excavation of tunnels and boreholes in connection with deep repository of spent nuclear fuel in crystalline rocks. For simplicity, elastic and elastic-plastic modelling approaches based on Mohr-Coulomb or Hoek-Brown failure criteria are presented and compared. For the implementation, proper codes were created in Matlab and Python with innovative elements. Keywords: stability of deep tunnels; EDZ zones; elasticity; plasticity; finite element method Available on request at various institutes of the ASCR
Užití pružně-plastických modelů při odhadování zón poškození způsobených ražbou hlubinných tunelů

Příspěvek se věnuje kontinuálnímu modelování zón poškození způsobených ražbou tunelů a vrtů v souvislosti s problematikou hlubinného ukládání vyhořelého jaderného paliva v krystalických\nhorninách. ...

Sysala, Stanislav
Ústav geoniky, 2022

Malý pohled na historii suchých období v řece Punkvě se zřetelem na rok 2018
Lejska, S.; Kuda, František; Kněžínek, K.
2019 - Czech
Od roku 2012 lze pozorovat klesající trend hladiny vody podzemních krasových vod v povodí Punkvy. V roce 2018 klesl průtok na LG Skalní Mlýn na nejnižší hodnotu za posledních 60 let (75 l.s-1). To umožnilo suchý vstup do Dome jezera tvořící přítokovou jímku řeky Punkvy do Bludiště Milana Šlechty (Labyrint Milana Šlechty) v soutokové oblasti Sloupského potoka a potoka Bílé vody, v centrální části Amatérské jeskyně. Vana sousedí s Jezerní propastí (LAke Abyss) V té době nebylo prozkoumáno spojení mezi těmito dvěma lokalitami, takže naše pracovní skupina „Jezero Abyss - přítoková jímka řeky Punkvy“ prohledala tuto sekci pomocí 3D skeneru v srpnu 2018. Since 2012, one can observe a decreasing trend in the water level of underground karst water in the Punkva River basin. In 2018, the discharge at LG Skalní Mlýn dropped to the lowest value in the last 60 years (75 l.s-1). This permitted a dry entry to the Lake Dome forming the inflow sump of the Punkva River to Bludiště Milana Šlechty (Milan Šlechta Labyrinth) in the confluence area of the Sloup Creek and the Bílá voda Creek, in the central part of the Amatérská Cave. The sump is adjacent to the Jezerní propast (LAke Abyss) The connection between these two locations had not been surveyed at that time, so our work group „Lake Abyss – inflow sump of the Punkva River“ scanned this section using a 3D scanner in August 2018. Keywords: Punkva river; Amatérská cave; dry season Available at various institutes of the ASCR
Malý pohled na historii suchých období v řece Punkvě se zřetelem na rok 2018

Od roku 2012 lze pozorovat klesající trend hladiny vody podzemních krasových vod v povodí Punkvy. V roce 2018 klesl průtok na LG Skalní Mlýn na nejnižší hodnotu za posledních 60 let (75 l.s-1). To ...

Lejska, S.; Kuda, František; Kněžínek, K.
Ústav geoniky, 2019

Možnosti využití 3D laserového skenování v geotechnické praxi
Kukutsch, Radovan; Kajzar, Vlastimil; Šňupárek, Richard; Waclawik, Petr
2019 - Czech
S pronikáním moderních a smart technologií se setkáváme ve všech odvětvích lidské činnosti, oblast hornictví a geotechniky nevyjímaje. Jednou z těchto technologií je i 3D laserové skenování, které za posledních deset let zaznamenalo výrazný technologický pokrok a stalo se nedílnou součástí monitoringu podzemních staveb jako nástroj umožňující komplexní, přesné a nezkreslené zachycení prostorové situace do digitální podoby. Právě tato skutečnost stála za tím, že je od r. 2013 3D laserový skener využíván pracovníky Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. jako nezbytná součást geotechnického a geotechnického monitoringu důlních děl, kdy lze oproti tradičním, zavedeným měřičským metodám, velmi přesně detekovat a kvantifikovat časoprostorové změny vyvolané zásahem člověka do horninového masivu. Nosným projektem posledních let byl monitoring napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání 30. sloje v rámci zkušebního provozu dobývací metody Room and Pillar (chodba-pilíř) v ochranném pilíři jam Dolu ČSM, kde vedle mnoha jiných měřicích instrumentů bylo 3D laserové skenování využíváno pro konvergenční měření chodeb, zejména ale pro zachycení veškerých deformačních změn na ponechaných pilířích. Doplňkovou funkcí bylo komparativní hodnocení s výsledky jiných nástrojů, kupř. s údaji naměřenými pomocí horizontálních extenzometrů. Předmětem příspěvku tak bude všeobecné vytyčení možností uplatnění 3D laserového skenování v geotechnické praxi, a to na prostorových datech pořízených během monitoringu trvajícím bezmála 3,5 roku, kdy byly na Dole ČSM zachyceny významné fenomény v pohybu stěn pilíře a vyzvedávání počvy v řádu desítek cm, místy až 100 cm. We are experiencing the penetration of modern and smart technologies in all sectors of human activity, including mining and geotechnics. One of these technologies is 3D laser scanning, which has seen significant technological advancements over the last decade and has become an integral part of underground construction monitoring as a tool to enable comprehensive, accurate and unbiased capture of the spatial situation in digital form. This development was behind the fact that since 2013, 3D laser scanner has been used by the Institute of Geonics of the Czech Academy of Sciences as a necessary part of the geotechnical monitoring of mine works, when it is possible to precisely detect and quantify the time-space changes caused by man's intervention in the rock mass compared to the traditional established measuring methods. A leading project of recent years was the monitoring of the strain stress state of the rock massif during the 30th seam extraction during the trial operation of the Room and Pillar extraction method in the CSM Mine shaft safety pillar where, besides many other measuring instruments, 3D laser scanning was used for the convergence measuring of roadways, especially for capturing any deformation changes on the permanent pillars. A complementary function was the comparative evaluation with the results of other tools, e.g. with data measured by horizontal extensometers. The subject of the article will be a general description of the possibilities of using 3D laser scanning in geotechnical practice on spatial data acquired during the monitoring lasting almost 3.5 years, when important phenomena were detected in the movement of the pillar walls and the floor heave in the CSM Mine in the tens of cm, sometimes up to 100 cm. Keywords: 3D laser scanning; room and pillar; roadways deformation Available at various institutes of the ASCR
Možnosti využití 3D laserového skenování v geotechnické praxi

S pronikáním moderních a smart technologií se setkáváme ve všech odvětvích lidské činnosti, oblast hornictví a geotechniky nevyjímaje. Jednou z těchto technologií je i 3D laserové skenování, které za ...

Kukutsch, Radovan; Kajzar, Vlastimil; Šňupárek, Richard; Waclawik, Petr
Ústav geoniky, 2019

Předindustriální a postindustriální krajina na Moravě: koncepce a realita
Kolejka, Jaromír; Batelková, Kateřina
2017 - Czech
Přípěvek pojednává odborný obsah pojmů postindustriální a předindustriální krajina a přehled datových zdrojů potřebných k jejich zjišťování na území České republiky. V přehledu je uveden současný stav poznání a výzkumu obou typů historických krajin. Ve stručnosti je uvedena metodika jejich zjišťování, mapování a klasifikace podle klíčových vlastností. Na příkladech z historického území Moravy jsou prezentovány ukázky postindustriální krajiny Rosicko-Oslavansko a předindustriální krajiny Bělečsko. Zdůrazněn je jejich význam pro poznávací, vzdělávací a ochranářskou praxi. The paper deals with the scientific concept of the terms the post-industrial and the pre-industrial landscape and presents available data sources needed for their identification in the Czech Republic. The overview shows the current state of knowledge and the research progress in the study of such historical landscapes. In brief, the methodology of their identification, mapping and classification is given. The post-industrial landscape Rosice-Oslavany and the pre-industrial landscape Bělečsko are presented as examples from the historical territory of Moravia. Their significance for cognitive, educational and conservation practices is emphasized. Keywords: survey; assessment; classification; data sources; old maps; ortophoto Available at various institutes of the ASCR
Předindustriální a postindustriální krajina na Moravě: koncepce a realita

Přípěvek pojednává odborný obsah pojmů postindustriální a předindustriální krajina a přehled datových zdrojů potřebných k jejich zjišťování na území České republiky. V přehledu je uveden současný stav ...

Kolejka, Jaromír; Batelková, Kateřina
Ústav geoniky, 2017

Zajištění stability hnědouhelných pilířů kotvením
Ďuriš, L.; Šňupárek, Richard
2016 - Czech
Pro zajištění stability důlních chodeb respektive fungování celého systému chodba - pilíř je nutno udržet stabilní zejména uhelné pilíře mezi chodbami. Tato podmínka se dá zvládnout správným dimenzováním zejména šířky pilíře a samostatnou svorníkovou výztuží, která výrazně zvyšuje stabilitu a životnost chodeb. Vzhledem k zatím chybějícím zkušenostem a měřením z podmínek hnědouhelné pánve je potřeba tyto návrhy nejdříve ověřit pokusnými díly, které by bylo vhodné osadit příslušnou měřící technikou. The paper deals with the issue of stability and stabilization of coal pillars by using rockbolt support. Application of the method room pillar can become very beneficial to the place where it can be somehow limited extraction using longwall face. This method is respectful of the overburden and excavated areas stay stable. The problem with this method is currently designing pillars so as to sufficiently handle pass the load. Keywords: reinforcement; anchoring; rock massif Available at various institutes of the ASCR
Zajištění stability hnědouhelných pilířů kotvením

Pro zajištění stability důlních chodeb respektive fungování celého systému chodba - pilíř je nutno udržet stabilní zejména uhelné pilíře mezi chodbami. Tato podmínka se dá zvládnout správným ...

Ďuriš, L.; Šňupárek, Richard
Ústav geoniky, 2016

Teoreticko-metodologická východiska anticipace rizik brownfield managementu
Trojan, Jakub; Krejčí, Tomáš; Taraba, P.
2015 - Czech
Příspěvek je zaměřen na představení východisek teoreticko-metodologického charakteru, která formují metodiku anticipace rizik u velkých projektů v brownfields managementu. Předkládá poznatky odkazující se na již realizované mezinárodní projekty 7. rámcového programu (zejména prioritizační nástroj rozvoje brownfields) stejně jako z řešených projektů aplikovaného výzkumu v oblasti brownfields a soustředí se na deskripci základních tezí podávaného projektového záměru řešícího anticipaci rizik v oblasti brownfield managementu (TAČR, Omega, TD03000089). The paper is focused on presenting the theoretical and methodological basis shaping the methodology of anticipation of risk in the field of brownfields management. It analyzes the findings of already completed international projects under the 7th Framework Programme (especially the prioritization tool for development of brownfields) as well as results and proposals from completed projects of applied research in the field of brownfields. It also focuses on description of basic layout of proposed project from the field of risk anticipation in the brownfield management (TAČR, Omega, TD03000089). Keywords: risk analysis; brownfields; management Available at various institutes of the ASCR
Teoreticko-metodologická východiska anticipace rizik brownfield managementu

Příspěvek je zaměřen na představení východisek teoreticko-metodologického charakteru, která formují metodiku anticipace rizik u velkých projektů v brownfields managementu. Předkládá poznatky ...

Trojan, Jakub; Krejčí, Tomáš; Taraba, P.
Ústav geoniky, 2015

Vybrané aspekty monitoringu tepelné expozice báňských záchranářů
Pavelek, Zdeněk
2014 - Czech
Zásahy báňských záchranářů ve ztížených mikroklimatických podmínkách patří mezi nejobtížnější a také nejrizikovější zásahové činnosti báňského záchranného sboru. Standardně používaná metoda monitoringu tepelné expozice báňských záchranářů spočívá v manuálním měření teplot (relativní vlhkosti) důlního ovzduší při cestě na pracovišti a na pracovišti samotném a dále ve sledování aktuálního tělesného stavu báňských záchranářů měřením jejich tepové frekvence. Z měření teplot (relativní vlhkosti) důlního ovzduší je následně tabelárně stanovována délka doby zásahu bez dýchacích přístrojů i s nasazenými dýchacími přístroji. Nové směry v monitoringu tepelné expozice báňských záchranářů s sebou přinášejí především akcentaci kontinuálního hodnocení aktuálního tělesného stavu každého jednotlivého zasahujícího báňského záchranáře, přičemž toto hodnocení je založeno na průběžném měřením fyziologických veličin tělesného organismu. Tento způsob monitoringu tepelné expozice báňských záchranářů představuje výrazné zvýšení míry bezpečnosti vedení zásahové činnosti báňského záchranné služby při hornické činnosti v hlubinných dolech. The responses of mine rescuers in worsened microclimatic conditions are among the most arduous and risky operations undertaken by mine rescue crews. The standard method of monitoring mine rescuers´ exposure to heat consists of manually measuring the temperature (relative humidity) of the mine atmosphere both en route and on site and further, of monitoring the actual physical condition of mine rescuers by measuring their pulse rate. From the measurement of the temperature (relative humidity) in the mine atmosphere, the duration of responses without wearing breathing apparatuses, or when wearing them, can subsequently be determined by means of tabulated values. New trends in monitoring the mine rescuers´ exposure to heat mainly accentuate continuous evaluation of the current physical condition of every individual mine rescuer in action, while this evaluation is based on continuous measurement of the physiological quantities of physical organism. This method of monitoring mine rescuers´ exposure to heat represents a significant improvement in safety when guiding responses of mine rescue services during mining activity in underground mines. Keywords: mine rescuers; worsened microclimatic conditions; risky operations Available at various institutes of the ASCR
Vybrané aspekty monitoringu tepelné expozice báňských záchranářů

Zásahy báňských záchranářů ve ztížených mikroklimatických podmínkách patří mezi nejobtížnější a také nejrizikovější zásahové činnosti báňského záchranného sboru. Standardně používaná metoda ...

Pavelek, Zdeněk
Ústav geoniky, 2014

Současný stav používání a možnosti monitorování chování a testování únosnosti kotevních systémů používaných v podmínkách hlubinných dolů OKR
Souček, Kamil; Koníček, Petr; Staš, Lubomír; Ptáček, Jiří
2012 - Czech
Příspěvek se zabývá možnostmi monitorování chování a testování únosnosti kotevních systémů používaných v podmínkách hlubinných dolů OKR. V článku jsou prezentovány některé výsledky a příklady testování in situ i v laboratorních podmínkách. The paper deals with some posssibilities of monitoring behaviour and the rock bolt systems testing using in coal mines of Ostrava Karvina Coalfield. There are some results and the examples of the rock bolt testing in situ and the laboratory conditions in this contribution. Keywords: monitoring behaviour; anchoring systems; mining Available at various institutes of the ASCR
Současný stav používání a možnosti monitorování chování a testování únosnosti kotevních systémů používaných v podmínkách hlubinných dolů OKR

Příspěvek se zabývá možnostmi monitorování chování a testování únosnosti kotevních systémů používaných v podmínkách hlubinných dolů OKR. V článku jsou prezentovány některé výsledky a příklady ...

Souček, Kamil; Koníček, Petr; Staš, Lubomír; Ptáček, Jiří
Ústav geoniky, 2012

Vliv vlhkosti na lomovou houževnatost pískovce
Vavro, Leona
2011 - Czech
Předložený příspěvek představuje další výsledky měření lomové houževnatosti hornin. Byl studován vliv vlhkosti na lomové parametry pískovce. Měření byla provedena v podmínkách laboratoře Ústavu geoniky na vybraných horninách. The presented paper presents another results of the rocks fracture toughness measurement. The influence of the water content on the fracture parameters was investigates. The measurements were realized on selected rocks in the laboratory conditions in the Institute of Geonics AS CR. Keywords: fracture mechanics; rock fracture toughness; stone; water content Available at various institutes of the ASCR
Vliv vlhkosti na lomovou houževnatost pískovce

Předložený příspěvek představuje další výsledky měření lomové houževnatosti hornin. Byl studován vliv vlhkosti na lomové parametry pískovce. Měření byla provedena v podmínkách laboratoře Ústavu ...

Vavro, Leona
Ústav geoniky, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases