Number of found documents: 613
Published from to

SMV-2021-02: Vývoj a realizace amplitudové masky pro justáž optomechanických soustav
Meluzín, Petr; Chlumská, Jana; Kolařík, Vladimír; Kopal, Jaroslav
2021 - Czech
Byla vyvinuta, realizována a charakterizována amplitudová maska dle podkladů zadavatele. K přípravě byl použit zápis motivu v zařízení s elektronovým svazkem a související technologické operace. Parametry byly ověřeny pomocí skenování povrchu sondou. An amplitude mask was developed, implemented and characterized according to the partner's documents. The notation of the motif in an electron beam device and related technological operations were used for the preparation. The parameters were verified by scanning the surface with a probe. Keywords: e-beam lithography; lithography mask Available at various institutes of the ASCR
SMV-2021-02: Vývoj a realizace amplitudové masky pro justáž optomechanických soustav

Byla vyvinuta, realizována a charakterizována amplitudová maska dle podkladů zadavatele. K přípravě byl použit zápis motivu v zařízení s elektronovým svazkem a související technologické operace. ...

Meluzín, Petr; Chlumská, Jana; Kolařík, Vladimír; Kopal, Jaroslav
Ústav přístrojové techniky, 2021

SMV-2021-03: Vývoj testovacích preparátů pro REM
Matějka, Milan; Horáček, Miroslav; Chlumská, Jana; Kolařík, Vladimír; Krátký, Stanislav
2021 - Czech
Výzkum, vývoj a realizace rozměrově přesných vzorků s reliéfními strukturami. Vzorky jsou určeny pro kalibraci parametrů rastrovacích elektronových mikroskopů (REM). Motivy struktur umožňují kontrolu a kalibraci zvětšení, pravoúhlosti a geometrického zkreslení. Byly vyvinuty přípravky pro technologické operace depozice a rezistu a pro operace leptání. Optimalizace bylo dosaženo i v oblasti transferu reliéfní struktury do křemíkové podložky při anizotropním leptání, díky modifikacím leptací aparatury. Pro kontrolu a vyhodnocení jakosti čipů mezi jednotlivými technologickými operacemi byly vyvinuty standardizované postupy. Research and development of accurate calibration samples with relief structures. The samples are intended for parameter calibration of scanning electron microscope (SEM). Testing patterns allow to check and calibrate magnification, orthogonality and geometric distortion. New tools for handling during technological operations of resist deposition and etching were developed. Optimization was reached in the process of transfer of the relief structure into silicon via anisotropic etching, due modification of etching apparatus. Standardized procedures for inspection and quality control were developed. Keywords: relief structure; e-beam lithography; silicon etching; microlithography Available at various institutes of the ASCR
SMV-2021-03: Vývoj testovacích preparátů pro REM

Výzkum, vývoj a realizace rozměrově přesných vzorků s reliéfními strukturami. Vzorky jsou určeny pro kalibraci parametrů rastrovacích elektronových mikroskopů (REM). Motivy struktur umožňují kontrolu ...

Matějka, Milan; Horáček, Miroslav; Chlumská, Jana; Kolařík, Vladimír; Krátký, Stanislav
Ústav přístrojové techniky, 2021

SMV-2020-11: Vývoj nerozebíratelných spojů mechanických sestav
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2020 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem, technologie vakuového pájení, technologie lisovaných spojů a technologie skleněných zátavů. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro konkrétní sestavy. The subject of the project was further research and development of permanent joints by electron beam welding, vacuum brazing, pressworking and by technology of glass seals. The outcome of the project were specific technological procedures for the given assemblies. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing; pressworking; glass seals Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-11: Vývoj nerozebíratelných spojů mechanických sestav

Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem, technologie vakuového pájení, technologie lisovaných spojů a ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-41: Návrh a realizace vzorků nádob na kapalný dusík s objemy 0,07 až 4,0 litru
Srnka, Aleš
2020 - Czech
Předmětem výzkumu byl návrh malých transportních nádob na kapalný dusík s objemem podle požadavků objednavatele a výroba testovacích vzorků. Know-how výroby malých přenosných nádob z polystyrenu vzniklo v ÚPT AV ČR Brno, v.v.i. před 47 roky. Před každou výrobou je nutné ověřit aktuální vlastnosti výchozího materiálu, určit jeho objem pro daný typ nádoby a ověřit dobu výroby, která je závislá na objemu a tvaru nádoby a také na vlastnostech výchozího materiálu. Po ověření všech ukazatelů se připraví forma s definovaným objemem a zhotoví se testovací vzorky. Vzorky se po komplexní kontrole odesílají objednavateli. Výzkum byl prováděn na základě dvou objednávek ze dne 3.3.2020 (č. obj. 030320-08) a ze dne 30.10.2020 (č. obj. 103020-06)\n The aim of the project is design of small transport vessels for liquid nitrogen with volume according customer demands and production of tests samples according customer. The origin of this know-how is in the institute, it is 47 years old. It is necessary to check actual quality of raw material, to define its volume for given vessel type and check the time of production, that is dependent on the volume and vessel shape and also on the raw material characteristic. After checking all of important parameters the form with defined volume for is prepared and test sample are produced. Samples are after detailed testing sent to the customer. Research was conducted according two orders, 1st dated 3.3.2020 (No. 030320-08) and the 2nd dated 30.10.2020 (No. 103020-06)\n\n Keywords: liquid nitrogen; transport vessel Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-41: Návrh a realizace vzorků nádob na kapalný dusík s objemy 0,07 až 4,0 litru

Předmětem výzkumu byl návrh malých transportních nádob na kapalný dusík s objemem podle požadavků objednavatele a výroba testovacích vzorků. Know-how výroby malých přenosných nádob z polystyrenu ...

Srnka, Aleš
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-34: Tecpa_laser_svar_komora_austenit_ferit
Mrňa, Libor
2020 - Czech
Ověření svařitelnosti dodaných sestav z austenitických a feritických korozivzdorných ocelí (např. AT-0493-A) pomocí technologie laserového svařování. Verification of weldability of supplied assemblies of austenitic and ferritic stainless steels (eg AT-0493-A) using laser welding technology. Keywords: laser welding; weldability of dissimilar steel Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-34: Tecpa_laser_svar_komora_austenit_ferit

Ověření svařitelnosti dodaných sestav z austenitických a feritických korozivzdorných ocelí (např. AT-0493-A) pomocí technologie laserového svařování....

Mrňa, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-47: Konstrukce a depozice interferenčního filtru – laserových brýlí
Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
2020 - Czech
Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů pomocí technologie vakuového napařování elektronovým svazkem. Depozice je provedena na substráty dodané zákazníkem. Design, development and deposition of interference filters using vacuum electron beam evaporation. The filters are deposited on substrates supplied by the customer. Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-47: Konstrukce a depozice interferenčního filtru – laserových brýlí

Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů pomocí technologie vakuového napařování elektronovým svazkem. Depozice je provedena na substráty dodané zákazníkem....

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-51: Analýza mikrostruktury a chemického složení syntetických diamantových prášků
Mika, Filip
2020 - Czech
Byla vypracována metodika preparace a zobrazení prášků ve vysokorozlišovacím SEM bez nutnosti pokovení (tj. bez ztráty informace o reliéfu a jejich skutečné velikosti) a dále metodika pro chemickou analýzu jednotlivých zrn prášků ze zorných polí širokých až několik centimetrů. We developed the procedure for preparation and imaging of diamond powders in high resolution SEM with out any aditional coating (So we preserve the dimensions). We also developed the procedure for fast chemical analysis from a very large field of wiev (unit of centimeters). Keywords: morphology; senergy dispersive x-ray analysis; non-charging electron microscopy; energy-filtered electron microscopy; BSE Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-51: Analýza mikrostruktury a chemického složení syntetických diamantových prášků

Byla vypracována metodika preparace a zobrazení prášků ve vysokorozlišovacím SEM bez nutnosti pokovení (tj. bez ztráty informace o reliéfu a jejich skutečné velikosti) a dále metodika pro chemickou ...

Mika, Filip
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-29: Optický zdroj záření s měnitelnou koherentní délkou
Lazar, Josef; Buchta, Zdeněk; Pikálek, Tomáš
2020 - Czech
Tento laserový systém kombinující tři světelné zdroje s různými délkami koherence byl vyvinut pro pokročilé interferometrické techniky založené na interferometru Twyman-Green, který kontroluje složité optické sestavy se sekvencí odrážejících optických povrchů. Zavádí jedinečný koncept redukce nežádoucích „mrtvých proužků“ generovaných více odrazy. Do kontroly kvality ji zavádí optická výrobní společnost Meopta-optika a připravuje se výroba několika dalších. This laser system combining three light sources with various coherence lengths has been developed for advanced interferometry techniques based on Twyman-Green interferometer inspecting complex optical setups with a sequence of reflecting optical surfaces. It introduces a unique concept of reduction of unwanted “dead fringes” generated by multiple reflections. It is introduced into quality control by an optical manufacturing company Meopta-optika and production of a few more is being prepared. Keywords: metrology; interferometry; laser technology Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-29: Optický zdroj záření s měnitelnou koherentní délkou

Tento laserový systém kombinující tři světelné zdroje s různými délkami koherence byl vyvinut pro pokročilé interferometrické techniky založené na interferometru Twyman-Green, který kontroluje složité ...

Lazar, Josef; Buchta, Zdeněk; Pikálek, Tomáš
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-52: Vypracování metodiky prvkového mapování řezu ocelí na rastrovacím elektronovém mikroskopu
Mika, Filip
2020 - Czech
Byla vypracována metodika chemického mapování a morfologické analýzy řezu ocelí ve vysokorozlišovacím SEM. Development of method for high resolution energy dispersive x-ray analysis of crosssection steal samples with SEM. Keywords: morphology; senergy dispersive x-ray analysis; non-charging electron microscopy; energy-filtered electron microscopy Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-52: Vypracování metodiky prvkového mapování řezu ocelí na rastrovacím elektronovém mikroskopu

Byla vypracována metodika chemického mapování a morfologické analýzy řezu ocelí ve vysokorozlišovacím SEM....

Mika, Filip
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-21: Prvková X-Ray analýza miniaturních maleb v EREM
Neděla, Vilém
2020 - Czech
Miniaturní malby byly analyzovány v experimentálně stanovených a optimalizovaných\npodmínkách environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a pomocí EDS X-Ray mikro analyzátoru Bruker. Miniature painting were analysed in experimentally reached and optimised high\npressure conditions of environmental scanning electron microscope and using EDS X-Ray micro-analyser. Keywords: Art works; ESEM; EDS Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-21: Prvková X-Ray analýza miniaturních maleb v EREM

Miniaturní malby byly analyzovány v experimentálně stanovených a optimalizovaných\npodmínkách environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a pomocí EDS X-Ray mikro analyzátoru ...

Neděla, Vilém
Ústav přístrojové techniky, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases