Number of found documents: 35
Published from to

Jak to v těch datech najít?
Zitová, Barbara; Šorel, Michal
2022 - Czech
Přednáška si klade za cíl seznámit odbornou veřejnost s aktivitami oddělení Zpracování obrazové informace ÚTIA AV ČR v.v.i. v oblasti analýz dat projektu Copernicus. Oddělení se dlouhodobě zabývá vývojem metod digitálního zpracování obrazu a hlubokého učení. Během posledních dvou let vzniklo několik demonstračních studentských prací ve spolupráci s MFF UK a FJFI ČVUT využívajících data z družic Sentinel, jako například rozpoznávání typů plodin z časových řad snímků ze satelitu Sentinel-2, automatická segmentace oblastí podle způsobu využití či typu povrchu pomocí metod strojového učení, přesnější detekce mraků v datech ze Sentinel-2, ve spolupráci s Ústavem pro hydrodynamiku AV ČR postupy pro odhad vlhkosti povrchové vrstvy krajiny z dat družice Sentinel-2 a zvyšování rozlišení tepelných dat Sentinel-3 pomocí metod hlubokého učení. V druhé části budou přiblíženy možnosti aplikace metod vyvinutých pro jiné oblasti (separace zdrojů \ninformace) v DPZ. The lecture aims to introduce the activities of the Image Processing Department of the Institute of Image Information of the CAS in the field of Copernicus data analysis to the professional public. The department has long been involved in the development of digital image processing and deep learning methods. During the last two years, in cooperation with the MFF UK and FJFI CTU, several student demonstration projects using data from Sentinel satellites have been finished, such as crop type recognition from Sentinel-2 time-series images, automatic segmentation of areas by land use or surface type using machine learning methods learning, more accurate cloud detection in Sentinel-2 data, in collaboration with the Institute of Hydrodynamics of the CAS Czech Republic, procedures for estimating landscape surface moisture from Sentinel-2 data and increasing the resolution of Sentinel-3 thermal data using deep learning methods. The second part will present the application of developed methods for other areas in remote sensing. Keywords: remote sensing; satellite imaging; machine learning Fulltext is available at external website.
Jak to v těch datech najít?

Přednáška si klade za cíl seznámit odbornou veřejnost s aktivitami oddělení Zpracování obrazové informace ÚTIA AV ČR v.v.i. v oblasti analýz dat projektu Copernicus. Oddělení se dlouhodobě zabývá ...

Zitová, Barbara; Šorel, Michal
Ústav teorie informace a automatizace, 2022

ESP32-CAM – POSTAVME SI OČIČKO
Zajíček, Milan
2019 - Czech
Mikrokontroler ESP32 je možné zakoupit jako vývojovou desku ve spojení s 2Mpixel kamerou OV2640. Tento modul je souhrnně označován ESP32-cam. Tutoriál ukazuje možnost použití uvedeného modulu pro snímání obrazu ve formě statických snímků i videa a možnosti komunikace s okolím, či ukládání dat na SD kartu. Pro komunikaci s PC je použit USB-Serial převodník CP2102. Microcontroller ESP32 can be obtained as a development board with 2Mpixel camera OV2640 together. The trademark of such module is ESP32-cam. Tutorial shows the abbility of the module to take the static pictures and video stream, communications skills and saving the data to the SD card. The USB-serial convertor CP2102 is used as an interface for the communication with PC. Keywords: IoT; ESP32; mikrokontroler; video Fulltext is available at external website.
ESP32-CAM – POSTAVME SI OČIČKO

Mikrokontroler ESP32 je možné zakoupit jako vývojovou desku ve spojení s 2Mpixel kamerou OV2640. Tento modul je souhrnně označován ESP32-cam. Tutoriál ukazuje možnost použití uvedeného modulu pro ...

Zajíček, Milan
Ústav teorie informace a automatizace, 2019

Automatizovaný softwarový systém pro logopedickou terapii
Paroubková, M.; Bílková, Zuzana; Novozámský, Adam; Dominec, A.; Zitová, Barbara
2018 - Czech
Představení automatizovaného softwarového systému pro logopedickou terapii dětí i dospělých (Assistl). Introduction of an automated software system for speech therapy of children and adults (Assistl). Keywords: speech therapy; tongue; motor speech disorders Fulltext is available at external website.
Automatizovaný softwarový systém pro logopedickou terapii

Představení automatizovaného softwarového systému pro logopedickou terapii dětí i dospělých (Assistl)....

Paroubková, M.; Bílková, Zuzana; Novozámský, Adam; Dominec, A.; Zitová, Barbara
Ústav teorie informace a automatizace, 2018

Adaptace programového vybavení pro hodnocení radiologických důsledků mimořádných úniků radionuklidů ze skladů vyhořelého jaderného paliva
Pecha, Petr; Pechová, E.
2018 - Czech
Revize implicitní grupy radionuklidů a rozšíření o typické postulované mimořádné úniky ze skladů vyhořelého paliva. bylo provedeno rozšíření databáze radionuklidů systému HARP o další nejdůležitější dlouhodobé radionuklidy. V zásadě se jednalo o výběr štěpných a aktivačních produktů a dále o transurany ze skupiny aktinidů. Jsou konstatovány velké neurčitosti v odhadech zdrojových členů úniku pro případy vyhořelého paliva. Je provedeno vzájemné srovnání pro obálkové scénáře s výsledky evropského environmentálního kódu COSYMA pro rozšířenou grupu transuranů.. Analysis of implicit group of radionuclides and its extension included nuclides with long half-llive of decay. Selection from spent fuel inventories. Selection from fision products, transurans an actinide group. Estimation of possible uncertainties. Comparison analysis is done betřween HARP and European COSYMA codes. Keywords: Spent fuel; discharges from repository; radiological impact Fulltext is available at external website.
Adaptace programového vybavení pro hodnocení radiologických důsledků mimořádných úniků radionuklidů ze skladů vyhořelého jaderného paliva

Revize implicitní grupy radionuklidů a rozšíření o typické postulované mimořádné úniky ze skladů vyhořelého paliva. bylo provedeno rozšíření databáze radionuklidů systému HARP o další nejdůležitější ...

Pecha, Petr; Pechová, E.
Ústav teorie informace a automatizace, 2018

Internet věcí v praxi
Zajíček, Milan
2018 - Czech
Předpokladem práce s mikrokontrolery je pochopení základních principů jejich komunikace s okolím a možné způsoby jejich programování. Mikrokontroler ESP8266 je jedním z nejznámějších obvodů používaných v aplikacích pro internet věcí. Jednou z vývojových platforem, která se o ESP8266 opírá, je modulární systém Wemos D1 mini, který umožňuje přímou komunikaci s PC prostřednictvím USB portu a disponuje dostatkem vstupních a výstupních periférií pro stavbu jednoduchých IoT zařízení. Pro programování je použito vývojové prostředí ArduinoIde. Tento tutorial provede úplného začátečníka od instalace software až k sestavení termostatu pro spínání silové zátěže. Prerequisite of working with microcontrollers is understanding the basic principles of their communication with the environment and possible ways of their programming. The ESP8266 microcontroller is one of the most popular chips used in Internet of things applications. Wemos D1 mini is one of development platforms behind the ESP8266,which allows direct communication with the PC via a USB port and has plenty of input and output peripherals to build simple IoT devices. The ArduinoIde development environment is used for programming. The thermostatic switch is made as a result of this tutorial. Keywords: microcontrollers; Internet of things; ESP8266 Fulltext is available at external website.
Internet věcí v praxi

Předpokladem práce s mikrokontrolery je pochopení základních principů jejich komunikace s okolím a možné způsoby jejich programování. Mikrokontroler ESP8266 je jedním z nejznámějších obvodů ...

Zajíček, Milan
Ústav teorie informace a automatizace, 2018

Simulace možného výskytu horkých míst při únicích radioaktivity při neobvyklých\npovětrnostních epizodách
Pecha, Petr; Tichý, Ondřej
2018 - Czech
Analyzovány mimořádné úniky škodlivin při nízkých rychlostech větru až bezvětří (calmy) u lokalit vytypovanými v ČR jako potenciální hlubinná úložiště vyhořelého jaderného paliva. Kontinuální únik a současně i jeho časová dynamika jsou aproximovány sekvencí diskrétních 3-D Gaussovských obláčků. Scénář pokračuje po několika hodinách nástupem konvektivního proudění, kdy nehybná oblast s relativně vysokou kumulovanou radioaktivitou je rozfoukávána větrem. V simulačním běhu zavedeme spekulativní předpoklad, že ve 3. hodině navazující konvektivní fáze prší. Objeví výrazné horké místo deponovaného Cs137 na zemském povrchu až ve vzdálenosti desítky kilometrů od původního zdroje úniku. Simulation of accidental releases of radioactiity during calm meteorological situations in relations with planned nuclear spent fuel storages. Approximation of discrete Gaussian puffs is introduced. After some time the stationary calm field is assumed to be scattered by wind flow. In the 3dr hour of the wind-flow phase under rain commencement some surprised hot spots of CS137 on terrain have occurred in rather far distances from the source of discharges. Keywords: Nuclear; spent fuel; release; radiotoxicity Fulltext is available at external website.
Simulace možného výskytu horkých míst při únicích radioaktivity při neobvyklých\npovětrnostních epizodách

Analyzovány mimořádné úniky škodlivin při nízkých rychlostech větru až bezvětří (calmy) u lokalit vytypovanými v ČR jako potenciální hlubinná úložiště vyhořelého jaderného paliva. Kontinuální únik a ...

Pecha, Petr; Tichý, Ondřej
Ústav teorie informace a automatizace, 2018

Dynamické označování polohy pro geografické databáze
Plíhal, Jiří
2017 - Czech
Příspěvek se zabývá problematikou dynamického označování poloh v inteligentních dopravních systémech. Tato metoda umožňuje reprezentovat stejné geoprvky v různých mapách, v různých aplikacích a na odlišných SW/HW platformách. Dynamicky označená poloha je vytvořena jako soubor informačních prvků, které obsahují body a jim příslušející atributy. Ke každému bodu přitom může být připojen jeden nebo i více atributů. Standardizací dynamického označování poloh se zabývá norma ISO 17572-3 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Označení poloh pro geografické databáze – část 3: Dynamické označování poloh (dynamický profil). Příspěvek rozvádí a aktualizuje informace poskytnuté v extraktu návrhu technické normy ISO.17572-3. The paper deals with the dynamic location referencing in intelligent transport systems. This method allows representing the same spatial objects in different maps in different applications and on different software/hardware platforms. The dynamically referenced location is formed as a set of information elements, which contain the points and their corresponding attributes. For each point, one or more attributes can be connected to it at the same time. By standardising dynamic location referencing is engaged in ISO 17572-3 Intelligent Transport Systems (ITS) - Marking positions for geographic databases - Part 3: Dynamic location referencing (dynamic profile). The paper provides updated information about draft ISO 17572-3. Keywords: geographic databases; dynamic location reference; intelligent transport systems Fulltext is available at external website.
Dynamické označování polohy pro geografické databáze

Příspěvek se zabývá problematikou dynamického označování poloh v inteligentních dopravních systémech. Tato metoda umožňuje reprezentovat stejné geoprvky v různých mapách, v různých aplikacích a na ...

Plíhal, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 2017

Základy statistické analýzy přežití s aplikací v analýze spolehlivosti
Volf, Petr
2016 - Czech
Práce předkládá jednak přehled metod používaných v statistické analýze přežití s ohledem na aplikaci v analýze spolehlivosti, jednak výsledky autora v oblasti analýzy regrese v modelech pro intenzitu poruch. Je doplněna ilustrativními příklady. The contribution provides an overview of survival analysis methods with application to the statistical reliability analysis. It also contains some new results of the author in the field of regression models for the hazard rate. Methods are illustrated on examples. Keywords: survival analysis; statistics; reliability analysis Fulltext is available at external website.
Základy statistické analýzy přežití s aplikací v analýze spolehlivosti

Práce předkládá jednak přehled metod používaných v statistické analýze přežití s ohledem na aplikaci v analýze spolehlivosti, jednak výsledky autora v oblasti analýzy regrese v modelech pro intenzitu ...

Volf, Petr
Ústav teorie informace a automatizace, 2016

VÝVOJ ADAPTIVNÍHO INTERAKTIVNÍHO SYSTÉMU PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI OSÁDKY VOZIDEL A JEHO VYUŽITÍ PRO HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ VOZOVEK
Kudrna, J.; Plíhal, Jiří; Nedoma, P.; Herda, Z.; Kozák, P.
2016 - Czech
On board měření povrchových vlastností vozovky pozemní komunikace může výrazně přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Tento příspěvek popisuje koncept systému vyhodnocujícího součinitel tření a povrchové nerovnosti vozovky na základě dat zaznamenávaných běžnými vozidlovými senzory. Koncept obsahuje dvě na sobě nezávislé části: deterministický model pohybu vozidla a stochastickou analýzu korelací odchylek modelu a povrchových koeficientů na základě dat z testovacích jízd. On board measuring the surface quality carriage ways aspects is able to expressively contribute to increasing road safety. This paper introduce system concept based on evaluation friction coefficient and road surface bumps with using available vehicle sensing elements. The concept includes two separate parts: deterministic mock-up vehicle movement and stochastic analyses of correlation model varieties and surface features on basis data recorded on testing ground. Keywords: vehicle safety; surface quality of carriage ways; vehicle on board measuring Fulltext is available at external website.
VÝVOJ ADAPTIVNÍHO INTERAKTIVNÍHO SYSTÉMU PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI OSÁDKY VOZIDEL A JEHO VYUŽITÍ PRO HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ VOZOVEK

On board měření povrchových vlastností vozovky pozemní komunikace může výrazně přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Tento příspěvek popisuje koncept systému vyhodnocujícího součinitel ...

Kudrna, J.; Plíhal, Jiří; Nedoma, P.; Herda, Z.; Kozák, P.
Ústav teorie informace a automatizace, 2016

Přesné monitorování svislých průhybů mostních konstrukcí metodou pozemní radarové interferometrie
Talich, Milan
2014 - Czech
K rychlému bezkontaktnímu určování svislých průhybů mostních konstrukcí s přesností až 0,01 mm v reálném čase lze v praxi využít i principů pozemní radarové interferometrie. Současně je možné taktéž v reálném čase zachytit a analyzovat i frekvence kmitání sledovaného objektu s frekvencí až 50 Hz. Průhyby lze určovat současně na více místech objektu, například v případě mostní konstrukce na bodech rozmístěných na mostovce ve vzájemných vzdálenostech po cca 1 m či více metrech dle volby. To umožňuje získat jak celkovou tak i podrobnou informaci o chování konstrukce při jejím dynamickém zatížení a sledovat tím vliv průjezdů ať už jednotlivých vozidel či jejich skupin. Kromě pouze základů nezbytné teorie a způsobu ověření dosažené přesnosti měření jsou uváděny i praktické příklady z praxe. The contactless determination of vertical deformations of bridge structures with accuracy up to 0.01 mm in real time can also be used in practice the technology of ground based radar interferometry. It is also possible in real time to capture oscillations of the object with a frequency up to 50 Hz. Deformations can be determine simultaneously in multiple places of the object, for example a bridge structure at points distributed on the bridge deck at intervals of one or more meters. This allows to obtain both overall and detailed information about the behavior of the structure during the dynamic load and monitoring the impact of movements either individual vehicles or groups. In addition to the necessary theory are given practical examples. Keywords: ground radar interferometry; deformation monitoring; bridge structures Fulltext is available at external website.
Přesné monitorování svislých průhybů mostních konstrukcí metodou pozemní radarové interferometrie

K rychlému bezkontaktnímu určování svislých průhybů mostních konstrukcí s přesností až 0,01 mm v reálném čase lze v praxi využít i principů pozemní radarové interferometrie. Současně je možné taktéž v ...

Talich, Milan
Ústav teorie informace a automatizace, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases