Number of found documents: 289
Published from to

Optical and Pneumatic Measurements on TR-U-8 Cascade
Luxa, Martin; Šimurda, David
2018 - English
The report contains results and evaluation of conducted optical (interferometry and schlieren technique) and pneumatic measurements on a new variant of tip section, intended for long rotor blade. Keywords: turbine cascade; supersonic flow; tip section Available at various institutes of the ASCR
Optical and Pneumatic Measurements on TR-U-8 Cascade

The report contains results and evaluation of conducted optical (interferometry and schlieren technique) and pneumatic measurements on a new variant of tip section, intended for long rotor blade.

Luxa, Martin; Šimurda, David
Ústav termomechaniky, 2018

Numerický a experimentální výzkum paralelních proudů v rozvětvených kanálech
Novotný, Jaroslav; Uruba, Václav; Procházka, Pavel P.; Skála, Vladislav
2018 - Czech
Proudění v kanále se 13-ti kolmými a zúženými odbočkami bylo zkoumáno numericky a experimentálně pomocí metody PIV. Byly odvozeny vzorce a napsán program v jazyce Fortran pro řešení turbulentního proudění popsaného N-S rovnicemi a různými modely turbulence. Porovnáním výpočtu a s experimentem vychází nejlépe k-epsilon model bez stěnových funkcí. The flow filed inside a main channel with 13 parallel outlets was investigated numerically and also experimentally by PIV method. The formulas were derived and a program in Fortran programming language was introduced to solve turbulent flow described by N-S equations and by various models of turbulence. K-epsilon model without wall functions is the best match with the experiment. \n\n Keywords: channel; branches; PIV Available at various institutes of the ASCR
Numerický a experimentální výzkum paralelních proudů v rozvětvených kanálech

Proudění v kanále se 13-ti kolmými a zúženými odbočkami bylo zkoumáno numericky a experimentálně pomocí metody PIV. Byly odvozeny vzorce a napsán program v jazyce Fortran pro řešení turbulentního ...

Novotný, Jaroslav; Uruba, Václav; Procházka, Pavel P.; Skála, Vladislav
Ústav termomechaniky, 2018

Analýza principu buzení kola turbíny magnety při různých režimech
Voronova, Evgeniya; Maturkanič, Dušan; Procházka, Pavel; Hodboď, Robert
2018 - Czech
Ve zprávě je provedena analýza principu buzení vynuceného kmitání kola pomocí magnetů zapnutých v režimech: harmonickém, pulsním, pulsně-synchronním na IRC (encoder) a pulsně-synchronním na IRC (encoder) a tenzometr. Dále se ověřoval vliv šířky pulsu a frekvence buzení axiálního magnetu na vibracích lopatky modelu kola turbíny.\n The report analyzes the principle of excitation of turbine wheel vibration by means of magnets switched on in harmonics, pulse, pulse-synchronous on IRC (encoder) and pulse-synchronous on IRC (encoder) and strain gauge. Furthermore, the effect of the pulse width and axial magnet excitation frequency on the turbine wheel model blade vibrations was verified.\n Keywords: vibration; turbine; blade; laser; non-contact measurment Available at various institutes of the ASCR
Analýza principu buzení kola turbíny magnety při různých režimech

Ve zprávě je provedena analýza principu buzení vynuceného kmitání kola pomocí magnetů zapnutých v režimech: harmonickém, pulsním, pulsně-synchronním na IRC (encoder) a pulsně-synchronním na IRC ...

Voronova, Evgeniya; Maturkanič, Dušan; Procházka, Pavel; Hodboď, Robert
Ústav termomechaniky, 2018

Experimentální stanovení ventilačních ztrát ozubeného kola a tepelného zatížení zubu
Kordík, Jozef; Dobiáš, Jiří; Hrubý, Jan
2018 - Czech
Tato zpráva je sepsána v rámci čtvrté etapy řešení výzkumného úkolu TA04011656, „Vývoj rychloběžné planetové převodovky s pružným uložením satelitů pro extrémní obvodové rychlosti”. První část zprávy se věnuje ventilačním ztrátám a jsou zde uvedeny podrobnosti k experimentům, které byly uskutečněny s testovací převodovkou “Alfa II” na zkušebním pracovišti Wikov Gear. Experimenty zahrnovaly měření ventilačních ztrát a měření teplot zubu podél šířky kola. Při experimentech byly testovány tři konfigurace obvodového krytu převodového kola, které se lišily vzdáleností mezi krytem a kolem. Mimoto byl testován i případ bez krytu. V závěru této části je navrženo rozšíření modelu ventilačních ztrát z předešlé zprávy pro reálné geometrie převodového kola s krytem, který je otevřený v místě záběru s pastorkem a v místě odtoku oleje.\nDruhá část zprávy se věnuje tepelnému zatížení boku zubu a prezentuje výsledky experimentů, které se týkaly měření teplot zubu podél šířky kola. Jsou zde rovněž uvedeny detaily k numerickému modelování tepelného zatížení boku zubu. V rámci numerické analýzy (i) byla vyvinuta metodika modelování odvalování boků zubů kola a pastorku po sobě, (ii) byl vytvořen výpočetní model, (iii) byla vyvinuta metodika určování neznámých velikostí některých parametrů výpočetního modelu a (iv) byl vyvinut algoritmus a metodika výpočtu.\n The report is written for the needs of the project no. TA04011656 ("Research and development of new type of high-speed planetary gear unit with the flexible pin technology to support the planet wheels enabling the transmission of high outputs."). The first part of the report targets the topic of windage losses of a rotating toothed wheel, the experiments with testing gearbox “Alfa II” are introduced here, as well. The experiments included measurements of windage losses and temperature measurements along a wheel tooth width. Three geometrical configurations differing in wheel enclosure distance were tested, the case without the enclosure was tested too. The outcome of this part is an extension of the previous windage loss model for real geometry configuration: a wheel with an enclosure opened at place of oil outflow and at place of meshing with pinion.\nThe second part of the report targets the thermal load of a wheel tooth and presents experimental results of measurements of temperature distribution along the tooth. This part also contains the details concerning the numerical modeling of this problematic. The numerical analysis included (i) development of methodology for modeling of tooths meshing, (ii) development of the computational model, (iii) development of methodology for assessment of unknown values of some parameters of the model, (iv) development of algorithm. \n Keywords: widage loss; wheel enclosure; gear box Available at various institutes of the ASCR
Experimentální stanovení ventilačních ztrát ozubeného kola a tepelného zatížení zubu

Tato zpráva je sepsána v rámci čtvrté etapy řešení výzkumného úkolu TA04011656, „Vývoj rychloběžné planetové převodovky s pružným uložením satelitů pro extrémní obvodové rychlosti”. První část zprávy ...

Kordík, Jozef; Dobiáš, Jiří; Hrubý, Jan
Ústav termomechaniky, 2018

Měření na profilu NACA 0010-64
Luxa, Martin; Hála, Jindřich
2018 - Czech
Zpráva se zabývá měřením transsonického proudění na symetrickém profilu s různou drsností jeho náběžné části. Při měření bylo využito pro zjišťování polohy přechodu mezní vrstvy metody interferometrické a též metody měření smykového tření žhaveným filmem. The research report deals with transonic flow past the symmetrical profile with different roughness of its leading edge region. Both the interferometric methods and methods of hot film measurements were used (for measurement of the position of boundary layer transition). Keywords: boundary layer transition; transsonic flow; roughness Available at various institutes of the ASCR
Měření na profilu NACA 0010-64

Zpráva se zabývá měřením transsonického proudění na symetrickém profilu s různou drsností jeho náběžné části. Při měření bylo využito pro zjišťování polohy přechodu mezní vrstvy metody ...

Luxa, Martin; Hála, Jindřich
Ústav termomechaniky, 2018

Measurements on KR-D-1 Blade Cascade
Šimurda, David; Luxa, Martin; Radnic, Tomáš; Hála, Jindřich
2018 - English
This report contains results and evaluation of aerodynamic measurements conducted on a transonic compressor blade cascade. Keywords: transonic compressor blade; aerodynamic measurements; axial compressor Available at various institutes of the ASCR
Measurements on KR-D-1 Blade Cascade

This report contains results and evaluation of aerodynamic measurements conducted on a transonic compressor blade cascade.

Šimurda, David; Luxa, Martin; Radnic, Tomáš; Hála, Jindřich
Ústav termomechaniky, 2018

Jádro havarijního modelu pro městskou zástavbu & Experimenty úniků plynu pro rurální oblast
Chaloupecká, Hana; Jakubcová, Michala; Kellnerová, Radka; Jurčáková, Klára
2018 - Czech
Zpráva se skládá ze dvou částí. \nPrvní část se zabývá tvorbou jádra havarijního modelu pro krátkodobé úniky plynů pro případ městské zástavby. Je zde vysvětlen postup při tvorbě daného modelu, kde po zadání vstupních údajů o úniku plynu jako výstup získáme hustoty rozdělení pravděpodobnosti pro jednotlivé charakteristiky úniku (např. 99. percentil koncentrací) a jednotlivá zasažená místa. Z výstupu lze mimo jiné vyčíst, jaké jsou nejpravděpodobnější hodnoty charakteristik oblaku, se kterými se při nehodě můžeme setkat, ale i extrémní případy. Toto je největší rozdíl oproti dosud běžně užívaným modelům pro bezpečnostní složky, u nichž jsou jako výstup k dispozici pouze průměrné kontury pro oblaky a koncentrační pole. \nVe druhé části zprávy jsou popsány experimenty úniků plynu pro rurální oblast. Jedná se jak o splnění podobnostních kritérií při modelování v aerodynamickém tunelu, tak o samotné experimenty a tvorbu databáze ze získaných údajů. \n The report consists of two parts.\nThe first part copes with the development of an emergency model core for short-term gas leakages for urban canopy. It is explained a procedure in the development of the model, in which after recording input data describing a gas leakage as an output probability density functions for individual puff characteristics and exposed places are obtained. From the output, one can see for example the most probable puff characteristics, which can occur during an accident as well as extreme cases. This is the biggest difference in comparison with the usually used emergency models, in which only mean puff contours and concentration fields are the output. \nIn the second part, experiments of gas leakages for rural area are described. Fulfilment of similarity criterions in wind-tunnel modelling as well as the experiments themselves and the database development is showed.\n Available at various institutes of the ASCR
Jádro havarijního modelu pro městskou zástavbu & Experimenty úniků plynu pro rurální oblast

Zpráva se skládá ze dvou částí. \nPrvní část se zabývá tvorbou jádra havarijního modelu pro krátkodobé úniky plynů pro případ městské zástavby. Je zde vysvětlen postup při tvorbě daného modelu, kde po ...

Chaloupecká, Hana; Jakubcová, Michala; Kellnerová, Radka; Jurčáková, Klára
Ústav termomechaniky, 2018

Creepová analýza VT vnitřního tělesa DSPWR – kontaktní úloha
Kopačka, Ján; Masák, Jan; Gabriel, Dušan; Plešek, Jiří
2017 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky III. etapy rešení creepové analýzy vysokotlakého vnitrního telesa Doosan Škoda Power. Je provedena analýza vysokotlakého vnitrního VT telesa s respektováním kontaktních okrajových podmínek v delicí rovine a použitím komplexního creepového materiálového modelu. Výsledky kontaktní analýzy v programu PMD jsou porovnány s namerenými hodnotami a též srovnány s programem ANSYS, kde byl použit Nortonuv-Baileyuv model creepu. The report summarizes results of the 3rd stage of the creep analysis of Doosan Škoda Power high-pressure inner casing. An analysis of the high-pressure inner casing is carried out with respect to the contact boundary conditions in the division plane and the use of a complex creep material model. The results of the PMD contact analysis are compared to the measured values and also compared with the ANSYS program where the Norton-Bailey model of creep was used. Keywords: creep analysis; contact analysis; turbine casing Available at various institutes of the ASCR
Creepová analýza VT vnitřního tělesa DSPWR – kontaktní úloha

Zpráva shrnuje výsledky III. etapy rešení creepové analýzy vysokotlakého vnitrního telesa Doosan Škoda Power. Je provedena analýza vysokotlakého vnitrního VT telesa s respektováním kontaktních ...

Kopačka, Ján; Masák, Jan; Gabriel, Dušan; Plešek, Jiří
Ústav termomechaniky, 2017

Kalibrace termočlánků typu K pomocí nové kalibrační aparatury
Blahut, Aleš; Hrubý, Jan
2017 - Czech
Byla provedena kalibrace dvou desítek průmyslových termočlánků typu K v teplotním rozsahu 30 °C až 150 °C. Pro kalibrace byla využita kalibrační aparatura, která byla nedávno vyvinuta v oddělení D2-Termodynamika. Aparatura umožňuje kalibrace teploměrů s přesností v řádu tisícin kelvinu v širokém rozsahu teplot. Provedená měření dále ukázala některé parazitní jevy daných termočlánků a byla navržena opatření pro jejich eliminaci. The calibration measurements were carried out for twenty industrial type K thermocouples in the temperature range from -30 °C to 150 °C. A new calibration apparatus, which was developed at department D2-Thermodynamics, was used for the calibrations. The new apparatus allows calibrations of various thermometers with the accuracy of a few thousandths of kelvin. The measurements revealed some parasitic effects of investigated thermocouples and particular steps were proposed to avoid these effects. Keywords: type K thermocouple; thermocouple calibration; temperature measurement Available at various institutes of the ASCR
Kalibrace termočlánků typu K pomocí nové kalibrační aparatury

Byla provedena kalibrace dvou desítek průmyslových termočlánků typu K v teplotním rozsahu 30 °C až 150 °C. Pro kalibrace byla využita kalibrační aparatura, která byla nedávno vyvinuta v oddělení ...

Blahut, Aleš; Hrubý, Jan
Ústav termomechaniky, 2017

Posouzení výpočtové dokumentace vybraných případů zabývajících se hodnocením nalezených indikací a výpočtem kritické velikosti vady ve svárových spojích na zařízeních českých JE
Pták, Svatopluk; Masák, Jan; Gabriel, Dušan
2017 - Czech
Ve zpráve je vypracováno posouzení výpoctové dokumentace vybraných prípadu zabývajících se hodnocením nalezených indikací a výpoctem kritické velikosti vady ve svarových spojích na zarízeních ceských JE. Pro každý prípad je detailne analyzován zvolený prístup k hodnocení daného prípadu nálezu. Konkrétne je provedeno posouzení z hlediska použitých materiálu, zatížení, možného rozvoje indikace, kategorizace napetí a hodnocení zbytkových napetí. Na záver každého posuzovaného prípadu je zhodnocena celková prukaznost predložené dokumentace. V rámci zprávy byla také poskytnuta konzultacní cinnost týkající se posuzování prípadu pomocí metodiky R6. Available at various institutes of the ASCR
Posouzení výpočtové dokumentace vybraných případů zabývajících se hodnocením nalezených indikací a výpočtem kritické velikosti vady ve svárových spojích na zařízeních českých JE

Ve zpráve je vypracováno posouzení výpoctové dokumentace vybraných prípadu zabývajících se hodnocením nalezených indikací a výpoctem kritické velikosti vady ve svarových spojích na zarízeních ceských ...

Pták, Svatopluk; Masák, Jan; Gabriel, Dušan
Ústav termomechaniky, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases