Number of found documents: 1343
Published from to

Rázy v potrubí
Luxa, Martin
2020 - Czech
Zpráva se zabývá problematikou rázových vln potrubí, které vznikají při jeho náhlém uzavření. Jsou popsány tři možné teoretické přístupy k řešení a jsou uvedena i řešení praktických úloh. The report deals with shock waves in ducts, which originate as a consequence of sudden closing of quick acting valve. Three methods of solving are described. Selected actual problems of czech power plants are solved. Keywords: water hammer; hydrodynamics; shock wave; aerodynamics Available at various institutes of the ASCR
Rázy v potrubí

Zpráva se zabývá problematikou rázových vln potrubí, které vznikají při jeho náhlém uzavření. Jsou popsány tři možné teoretické přístupy k řešení a jsou uvedena i řešení praktických úloh....

Luxa, Martin
Ústav termomechaniky, 2020

Tvarová optimalizace pro 3D tisk komponent flexibilních robotických systémů
Novotný, Jaroslav; Kopačka, Ján; Čertíková, Marta; Joch, Jaroslav; Ježek, Ondřej
2020 - Czech
Závěrečná výzkumná zpráva je hlavním výsledkem dílčího projektu. Obsahuje teorii, přehled metod a popis algoritmů pro topologickou optimalizaci. Dále je popsán vývoj vlastního programu pro topologickou optimalizaci a jeho testování na 2D i 3D příkladech. Podrobně je demonstrován proces topologické optimalizace chapadla robota, následné zpracování výstupů a příprava pro 3D-tisk včetně jeho realizace. Dále jsou analyzovány možnosti 3D-tisku na různých 3D tiskárnách a dokumentuje jej na provedených vzorcích, včetně ekonomického zhodnocení. The presented research report is the main result of the project task. It is concerned with the theory of topology optimization (TO), as well as with the overview of related methods, and with the description of algorithms. Further, our own algorithm of TO is described and complemented by 2D and 3D examples. The process of TO for a griper of flexible robots is demonstrated, including the subsequent TO post-processing, preparation of 3D print-file, and 3D printing. Properties of prints, when using various 3D printers, are analyzed and documented on printed samples, including a basic economic evaluation. Keywords: topology optimization; 3D printing; flexible machines Available at various institutes of the ASCR
Tvarová optimalizace pro 3D tisk komponent flexibilních robotických systémů

Závěrečná výzkumná zpráva je hlavním výsledkem dílčího projektu. Obsahuje teorii, přehled metod a popis algoritmů pro topologickou optimalizaci. Dále je popsán vývoj vlastního programu pro ...

Novotný, Jaroslav; Kopačka, Ján; Čertíková, Marta; Joch, Jaroslav; Ježek, Ondřej
Ústav termomechaniky, 2020

Softwarová implementace pro nejnižší úroveň řízení měniče FB-MMC
Kokeš, Petr
2020 - Czech
Pro měnič FB-MMC (Full Bridge Cell, Modular Multilevel Converter) byla rozpracována softwarová implementace pro modulaci SA-PWM (Sampled Average PWM) a pro balancování napětí buněk pomocí třídění SORT-BAL. Práce se zabývá specifikou realizace tohoto řízení se systémem Beckhoff TwinCAT 3. Řízení bylo rozděleno do jasně definovaných funkčních bloků pro hlavní počítač (Master) a pro distribuované jednotky EPX (Slave). Bylo navrženo časování přenosu dat mezi Master a Slave a byla prakticky testována synchronizace komunikace v síti EtherCat. For FB-MMC converter (Full Bridge Cell, Modular Multilevel Converter), the software implementation of SA-PWM modulation (Sampled Average PWM) and SORT-BAL sorting type balancing of cell voltages have been designed. The report deals with the specifics of realizing control methods using the Beckhoff TwinCAT 3 system. The control structure was divided into explicitly defined function blocks for the Master controller as well as for the distributed EPX Slave units. Data transfer timing between the Master and the Slave units has been designed and the synchronization of EtherCAT link communication has been tested in practice. \n Keywords: modular multilevel converter; full bridge cell; sampled average modulation; TwinCat Available at various institutes of the ASCR
Softwarová implementace pro nejnižší úroveň řízení měniče FB-MMC

Pro měnič FB-MMC (Full Bridge Cell, Modular Multilevel Converter) byla rozpracována softwarová implementace pro modulaci SA-PWM (Sampled Average PWM) a pro balancování napětí buněk pomocí třídění ...

Kokeš, Petr
Ústav termomechaniky, 2020

Hodnocení změn vlastností a chování vybraných polymerních materiálů po procesech stárnutí
Štěpánek, Ivo; Štěpánová, Lucie; Mertová, Andrea
2020 - Czech
Nejdříve byla realizována testovací měření na vybraných polymerních materiálech a to jak měřením na rtg fluorescenci z pohledu chemických změn, rozměrových a hustotních změn před a po aplikaci stárnoucích procesů, tak měřením mechanických vlastností a chování s různou velikostí normálové síly, s různými metodami zatěžování a geometrií indentačních těles ale též dokumentací vybranými mikroskopickými metodami. V návaznosti byly provedeny optimalizace analytických metod pro zachycení iniciace stárnutí, rozvoje procesů a finálních stavů degradace s dostatečnou citlivostí na vybrané polymerní materiály. Paralelně byly testovány možnosti komor pro stárnoucí procesy s působením teploty, vlhkosti a radiace i s kombinací jednotlivých procesů. Následně byly optimalizovány parametry pro další realizaci experimentů zohledňujících podmínky praxe ale i pro možnosti zachycení jednotlivých stádií průběhu degradace. Tyto podmínky byly aplikovány na vybrané polymerní materiály. Z realizovaných experimentálních výsledků vyplývá míra vlivu slunečního záření, zvýšené teploty i vlhkosti v dlouhodobém procesu. Z provedených experimentů dále vyplývá, že degradační proces je komplexní a tudíž jednoduchá úvaha, zda je vliv slunečního záření ten zásadní nelze tak jednoduše tvrdit. I v oddělených procesech tj. vliv samotné teploty má vliv na postupné změny v povrchu polymerního materiálu. Vliv teploty za současného působení vlhkosti ve vodních lázních ukázal, že vliv vlhkosti je významný v realizaci síťovacích procesů a to je ve změnách vlastnostech a chování polymerního materiálu se též projevuje. Přesto lze říci, že vliv slunečního záření v provedených experimentech byl dominantní nebo přesněji řečeno rychlost změn je nejvýraznější. Available on request at various institutes of the ASCR
Hodnocení změn vlastností a chování vybraných polymerních materiálů po procesech stárnutí

Nejdříve byla realizována testovací měření na vybraných polymerních materiálech a to jak měřením na rtg fluorescenci z pohledu chemických změn, rozměrových a hustotních změn před a po aplikaci ...

Štěpánek, Ivo; Štěpánová, Lucie; Mertová, Andrea
Ústav termomechaniky, 2020

Zapalovací a napájecí systém rtuťové výbojky OSRAM 1000W/D
Zajíček, Antonín; Šonský, Jiří
2020 - Czech
Zpráva obsahuje popis zapalovacího a napájecího systému pro rtuťovou vysokotlakou výbojku OSRAM HBO 1000W/D, která je využívána při optických měřeních nestacionárních proudových polí metodou interferometrickou a šlírovou v Aerodynamické laboratoři v Novém Kníně. Zpráva rovněž obsahuje návod k použití celé napájecí soustavy. The report contains description of power supply and ignitor of high pressure mercury lamp OSRAM HBO 1000W/D. The lamp is utilized during optical measurements of transient flow fields, especifically for interferometry and schlieren photography in the Nový Knín aerodynamic laboratory. The report also contains user manual for the power supply chain. Keywords: high pressure mercury lamp; lamp ignitor; lamp power supply Available at various institutes of the ASCR
Zapalovací a napájecí systém rtuťové výbojky OSRAM 1000W/D

Zpráva obsahuje popis zapalovacího a napájecího systému pro rtuťovou vysokotlakou výbojku OSRAM HBO 1000W/D, která je využívána při optických měřeních nestacionárních proudových polí metodou ...

Zajíček, Antonín; Šonský, Jiří
Ústav termomechaniky, 2020

Měření proudění a rozptylu polutantu na modelu Ústí nad Labem v aerodynamickém tunelu
Nosek, Štěpán; Jaňour, Zbyněk
2020 - Czech
Metodou fyzikálního modelování byl v aerodynamickém tunelu ÚT AV ČR v Novém Kníně úspěšně uskutečněn experiment simulující proudění a rozptyl pasivního (etanu) a těžkého (butanu) plynu uvnitř a nad částí města Ústí nad Labem dle požadavků zadavatele (Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, a.s.). Pro jeden zdroj úniku v areálu zadavatele byly simulovány tři směry větru (Z, JZ a Z) a pro každý z nich změřeny rychlostní a koncentrační pole v sledovaných oblastech. Možnost porovnání vývoje koncentrací pasivního a těžkého plynu v závislosti na vzdálenosti od zdroje, výšce, a studovaném směru větru, pomohla prokázat, že lehčí plyn se rozptyluje do vzdálenějších oblastí než plyn těžší, a to během všech studovaných směrů. Jako nejvíce nepříznivý byl pro rozptyl polutantu směrem k centru města určen západní směr větru, a pro rozptyl směrem k univerzitnímu kampusu směr jihozápadní. Při severozápadním směru větru nebyly naměřeny žádné okamžité hodnoty koncentrací v obou těchto kritických oblastech. Using a method of physical modeling, an experiment simulating the flow and dispersion of passive (ethane) and heavy (butane) gas inside and over a part of the city of Ústí nad Labem was successfully carried out in the wind tunnel of the Institute of Thermomechanics CAS in Nový Knín according to the client's (Spolchemie, a.s.) requirements. , as). Three wind directions (W, SW and W) were simulated for one source of leakage and the velocity and concentration fields in the monitored areas were measured for each of them. The ability to compare the evolution of passive and heavy gas concentrations as a function of distance from the source, altitude, and wind direction helped to show that lighter gas disperses to more distant areas than heavier gas, independent of the studied wind direction. The western wind direction was determined to be the most unfavorable for the dispersion of the pollutant towards the city center, and the southwest direction for the dispersion towards the university campus. In the north-westerly wind direction, no instantaneous concentration values ​​were measured in both of these critical areas. Keywords: atmospheric dispersion; physical modelling; wind tunnel; case study Available at various institutes of the ASCR
Měření proudění a rozptylu polutantu na modelu Ústí nad Labem v aerodynamickém tunelu

Metodou fyzikálního modelování byl v aerodynamickém tunelu ÚT AV ČR v Novém Kníně úspěšně uskutečněn experiment simulující proudění a rozptyl pasivního (etanu) a těžkého (butanu) plynu uvnitř a nad ...

Nosek, Štěpán; Jaňour, Zbyněk
Ústav termomechaniky, 2020

Měření tepelné vodivosti kapalin pomocí laminární konvekce
Kordík, Jozef; Hrubý, Jan
2020 - Czech
Cílem této výzkumné zprávy je popis zařízení pro měření tepelné vodivosti kapalin, které bylo pro tento účel zkonstruováno v rámci interního projektu č. 902156. Využitý princip měření tepelné vodivosti spočívá v exaktně známých parametrech přenosu tepla v laminárním režimu proudění v kruhovém kanále. Byl tedy navržen systém s měřením teplot a průtoku, kde bylo dosaženo definovaného laminárního proudění testované kapaliny pomocí regulovaného čerpadla. Navržené zařízení bylo otestováno a z naměřených veličin byla získána tepelná vodivost zkoumané kapaliny, kterou byla voda. Výsledné tepelné vodivosti byly porovnány s tabelovanými hodnotami a bylo dosaženo řádové shody. This research report describes a device for liquid thermal conductivity measurement, which was designed within the internal project no. 902156. The principle of measurement is based on known heat transfer parameters in laminar flow regime. An experimental rig with a precise mass flow regulation and temperature measurements was designed for this purpose. The rig was tested with a pure water and based on measured quantities its thermal conductivities were obtained at several liquid temperatures. The resultant conductivities were compared with known values for pure water and a good agreement was achieved. Keywords: thermal conductivity; heat transfer coefficient; Nusselt number; Prandtl's number; Péclet's number Available at various institutes of the ASCR
Měření tepelné vodivosti kapalin pomocí laminární konvekce

Cílem této výzkumné zprávy je popis zařízení pro měření tepelné vodivosti kapalin, které bylo pro tento účel zkonstruováno v rámci interního projektu č. 902156. Využitý princip měření tepelné ...

Kordík, Jozef; Hrubý, Jan
Ústav termomechaniky, 2020

Experimenty úniků plynu různých délek užitím fyzikálního modelování
Chaloupecká, Hana; Kluková, Zuzana; Kozohorský, Jan; Radnic, Tomáš; Jakubcová, Michala
2020 - Czech
Zpráva popisuje postup řešení experimentální části projektu TAČR TJ04000365 v období srpen –prosinec 2020.Nejprve se zabýváme volbou modelu vhodnou pro projekt. Dále zpráva popisuje splnění podobnosti modelu a reality. Poté jsou představeny experimenty, analýza dat a výsledky experimentů. The report describes the process of dealing with the experimental part of the project TACR TJ04000365 between August and December 2020. At first, the choice of the model is discussed. Then, the report describes the fulfillment of the similarity of the model and the reality. Finally, the experiments, data analysis and the experiments results are introduced. Keywords: gas leakage; wind-tunnel; puff Available at various institutes of the ASCR
Experimenty úniků plynu různých délek užitím fyzikálního modelování

Zpráva popisuje postup řešení experimentální části projektu TAČR TJ04000365 v období srpen –prosinec 2020.Nejprve se zabýváme volbou modelu vhodnou pro projekt. Dále zpráva popisuje splnění ...

Chaloupecká, Hana; Kluková, Zuzana; Kozohorský, Jan; Radnic, Tomáš; Jakubcová, Michala
Ústav termomechaniky, 2020

Fyzikální model měniče FB-MMC - obvodové řešení
Janovec, Jiří; Semerád, Radko
2020 - Czech
Byl podrobně zdokumentován návrh a realizace fyzikálního modelu měniče FB-MMC (Full H-bridge Cell, Modular Multilevel Converter). Měnič se skládá ze sériově zapojených buněk FHB a nezbytných jednotek pro měření napětí a proudů, pro synchronizaci řízení s rozvodnou sítí a pro předbíjení kondenzátorů buněk. Byla ověřena funkce buněk pro použití 10 FHB v 1 větvi a pro zapojení dvou větví po 5 FHB. Na měniči budou testovány algoritmy řízení pro kompenzaci jednofázového odběru na trojfázové síti. The design of the experimental model of FB-MMC converter (Full H-bridge Cell, Modular Multilevel Converter) and its realization have been described in detail. The converter consists of series-connected FHB cells and several necessary units, such as a voltages and currents measuring unit, a power grid synchronization unit and a cell capacitors pre-charging unit. Functionality of FHB cells in a one-leg ten-cell connection and in a two-leg five-cell connection have been verified. Advanced control algorithms for single-phase load symmetrization are thought to be tested on this model. Keywords: modular multilevel converter; full bridge cell; power conditioner Available at various institutes of the ASCR
Fyzikální model měniče FB-MMC - obvodové řešení

Byl podrobně zdokumentován návrh a realizace fyzikálního modelu měniče FB-MMC (Full H-bridge Cell, Modular Multilevel Converter). Měnič se skládá ze sériově zapojených buněk FHB a nezbytných jednotek ...

Janovec, Jiří; Semerád, Radko
Ústav termomechaniky, 2020

Optimalizace infrastruktury a metodik hodnocení vlastností a chování systémů tenká vrstva – základní materiál s realizací měření na jednoduchých vzorkách i na reálných geometriích
Štěpánek, Ivo; Štěpánová, Lucie; Mertová, Andrea
2020 - Czech
Vzhledem k rozsáhlému souboru výsledků měření, které dokladují uvedené postupy, je realizován výběr výsledků u jednotlivých analytických metod. Na základě výsledků měření průběžně byly vybírány vhodné povrchové úpravy a geometrie nástrojů pro co nejefektivnější naplnění požadavku obráběcího procesu s optimalizovanými nástroji. Z pohledu analytických metod proběhla optimalizace vybraných analytických metod zejména indentačních a to v celém rozsáhlém rozsahu normálových sil od makro přes mikro až po nano pro hodnocení tvrdostních charakteristik, adhezívně kohezivního chování, křehkolomových vlastností a povrchového zpevňování s využitím jak statické indentace na makrotvrdoměru, statické i vrypové indentace na makroscratch testeru i nanoscratch testeru s využitím různých typů diamantových indentorů z pohledu geometrie a rozměrů pro realizaci velice rozdílných způsobů zatěžování a tím realizaci co největšího prověření rozdílů a odolnosti v jednotlivých systémech tenká vrstva – substrát pro možnosti správného výběru pro dané aplikační zaměření. Podařilo se finálně realizovat měření i na reálném stavu povrchu vzorků z pohledu zejména drsnosti ale i na konkrétních geometrických tvarech nástrojů a jejich funkčních plochách. Available on request at various institutes of the ASCR
Optimalizace infrastruktury a metodik hodnocení vlastností a chování systémů tenká vrstva – základní materiál s realizací měření na jednoduchých vzorkách i na reálných geometriích

Vzhledem k rozsáhlému souboru výsledků měření, které dokladují uvedené postupy, je realizován výběr výsledků u jednotlivých analytických metod. Na základě výsledků měření průběžně byly vybírány vhodné ...

Štěpánek, Ivo; Štěpánová, Lucie; Mertová, Andrea
Ústav termomechaniky, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases