Number of found documents: 1049
Published from to

Regionální vlaková doprava s vodíkovým pohonem
Gruber, Jan
2021 - Czech
Česká republika patří k zemím s nejhustší sítí neelektrifikovaných tratí na světě. Jako alternativa k elektrizaci v oblastech malých regionálních tratí mohou sloužit vlaky využívající vodíkové palivové články. Oproti dieselovým jednotkám nabízejí vyšší ekologičnost, oproti jednotkám čistě bateriovým lepší dojezd, nižší hmotnost a odolnost proti klimatickým podmínkám. V zahraničí již existují úspěšné projekty provozu vodíkových vlaků na regionálních tratích. Prezentace se zabývá možnostmi provozu těchto vlaků v Moravskoslezském regionu při využití rozličných zdrojů vodíku, včetně vodíku tzv. zeleného, či purpurového. The Czech Republic is among the countries with the highest density of non-electrified rail network. The alternative to electrification of small regional tracks is utilization of hydrogen fuel-cell trains. Such trains are much cleaner and quieter in comparison with diesel units. They also provide better range, faster refuelling, lower weight and ability to operate in adverse climatic conditions in comparison with solely battery units. There are successful examples of deployment of hydrogen trains in regional train transport in other countries. The presentation analyses possibilities of operating hydrogen trains in Moravian-Silesian region using various sources of hydrogen, including so-called green hydrogen and purple hydrogen. Keywords: hydrogen train; rail transport; green hydrogen; purple hydrogen Available at various institutes of the ASCR
Regionální vlaková doprava s vodíkovým pohonem

Česká republika patří k zemím s nejhustší sítí neelektrifikovaných tratí na světě. Jako alternativa k elektrizaci v oblastech malých regionálních tratí mohou sloužit vlaky využívající vodíkové ...

Gruber, Jan
Ústav termomechaniky, 2021

Experimentální vyšetřování vhodné poréznosti protiprašné stěny
Nosek, Štěpán
2019 - Czech
Článek seznamuje čtenáře se základními principy fyzikálního modelování atmosférické mezní vrstvy ve větrných tunelech a jejich aplikací na řešení prašnosti. Je uveden praktický příklad použití těchto metod v rámci řešení šíření prašnosti z pásových dopravníků do bezprostředního okolí protiprašnou stěnou. The paper introduces the reader to the basic principles of physical modelling of the atmospheric boundary layer in wind tunnels and their application to the solution of dustiness. A practical example elucidates the use of these methods in the solution of dustiness from conveying belts to immediate surroundings. Keywords: atmospheric boundary layer; physical modelling; porosity; dustiness; wind tunnel Available at various institutes of the ASCR
Experimentální vyšetřování vhodné poréznosti protiprašné stěny

Článek seznamuje čtenáře se základními principy fyzikálního modelování atmosférické mezní vrstvy ve větrných tunelech a jejich aplikací na řešení prašnosti. Je uveden praktický příklad použití těchto ...

Nosek, Štěpán
Ústav termomechaniky, 2019

Vyšetřování proudění uvnitř přirozeně větraného kravína: předběžné výsledky z experimentů v aerodynamickém tunelu
Nosek, Štěpán; Kluková, Zuzana; Kellnerová, Radka; Jakubcová, Michala; Jaňour, Zbyněk
2019 - Czech
V této studii byly kvalitativně porovnány střední vektorové (složky podélné a vertikální rychlosti) a skalární pole (intenzita turbulence) v měřítkovém (1:50) modelu přirozeně větraného kravína. Tato kvalitativní srovnání jasně poukazují na účinek simulované mezní vrstvy atmosféry (MVA) a konfiguraci otvorů na proudové charakteristiky uvnitř kravína. MVA mírně drsného terénu vytváří vyšší rychlosti jak u vstupních a výstupních otvorů, tak uvnitř kravina, než MVA velmi drsného terénu. Intenzita turbulence je však více závislá na konfiguraci otvoru. Například, ačkoli MVA byla velmi drsná, a tedy turbulentnější, byly v případě středních otvorů pozorovány nižší intenzity turbulence než u středně drsné MVA. The mean vector (longitudinal and vertical velocity components) and scalar (turbulence intensity) fields within a scale (1:50) model of naturally ventilated cattle barn were qualitatively compared in this study. These qualitative comparisons clearly show the effect of the simulated atmospheric boundary layer (ABL) and the opening configuration on the flow characteristics within the barn. ABL of moderately rough terrain produces higher velocities at both the inlet and the outlet openings and inside the barn than that ABL of very rough terrain. However, the intensity of the turbulence is more dependent on the configuration of the opening. For instance, although ABL was very rough and therefore more turbulent, lower turbulence intensities were observed for that ABL than for the moderately rough ABL in the case of middle openings. Keywords: atmospheric boundary layer; livestock building; natural ventilation; wind-tunnel Available at various institutes of the ASCR
Vyšetřování proudění uvnitř přirozeně větraného kravína: předběžné výsledky z experimentů v aerodynamickém tunelu

V této studii byly kvalitativně porovnány střední vektorové (složky podélné a vertikální rychlosti) a skalární pole (intenzita turbulence) v měřítkovém (1:50) modelu přirozeně větraného kravína. Tato ...

Nosek, Štěpán; Kluková, Zuzana; Kellnerová, Radka; Jakubcová, Michala; Jaňour, Zbyněk
Ústav termomechaniky, 2019

Příčina mechanického chvění těžních synchronních motorů Palašer a jeho odstranění
Pavelka, J.; Šimek, J.; Kobrle, P.; Kokeš, Petr
2019 - Czech
Příspěvek popisuje postup a výsledek analýzy mechanického rozkmitávání těžních strojů na dole Palašer v Ruské federaci. Jako příčina byla určena změna velikosti magnetického toku ve vzduchové mezeře vlivem drážkování statorů. Provedené simulace prokázaly možnost odstranění změny magnetického toku injektáží vhodných napětí statorového vinutí. V dalším je popsána realizace této injektáže pomocí přímovazební kompenzace střídavé složky momentu. Na závěr jsou uvedeny oscilografické záznamy před a po injektáži. The paper describes the procedure and the result of analysis of mechanical vibrations of mining machines at the Palašer mine in the Russian Federation. The cause of these vibrations was the change in the magnitude of the magnetic flux in the air gap. The simulations showed the possibility of eliminating these changes in\nmagnetic flux by injecting suitable voltages into the stator windings. The implementation of this injection is further described by torque variable component feed-direct compensation. Finally, oscillography records are presented before and after injection. Keywords: mining machine; synchronous motor; indirect frequency converter; Maxwell force; resonant frequency; feed-direct compensation; injected voltage Available at various institutes of the ASCR
Příčina mechanického chvění těžních synchronních motorů Palašer a jeho odstranění

Příspěvek popisuje postup a výsledek analýzy mechanického rozkmitávání těžních strojů na dole Palašer v Ruské federaci. Jako příčina byla určena změna velikosti magnetického toku ve vzduchové mezeře ...

Pavelka, J.; Šimek, J.; Kobrle, P.; Kokeš, Petr
Ústav termomechaniky, 2019

Odtržení proudu při nenávrhovém provozu lopatkových mříží
Šafařík, Pavel
2019 - Czech
V příspěvku jsou uvedeny dílčí výsledky experimentálního aerodynamického výzkumu lopatkových mříží při extrémních úhlech náběhu proudu. Ze zjednodušených představ o parametrech proudu v průtočné části turbostrojů jsou odvozeny podklady pro modelování nenávrhového provozu strojů. Simulace těchto podmínek v aerodynamickém tunelu umožnila pozorovat a měřit významné proudové struktury a jejich vývoj. V podmínkách extrémních úhlů náběhu proudu do lopatkových mříží je jedním z významných aerodynamických jevů rozsáhlé odtržení proudu. Výsledky výzkumu ukazují, jak při výskytu odtržení citelně narůstá součinitel ztráty kinetické energie. V oboru vysokých rychlostí proudu může nastat transsonická nestabilita. Nestacionární jevy byly pozorovány zvláště v podmínkách při extrémních úhlech náběhu odpovídajících provozu strojů značně odchýlenému od návrhového. Particular results from experimental aerodynamic investigation of blade cascades at extreme angle of incidence are presented. Data for modelling of off-design performance of machines are derived from simplified concepts on flow parameters in flow parts of turbomachines. Simulation of these complex conditions in the wind tunnel enables to observe and measure important flow structures and their development. An extensive flow separation is one of significant aerodynamic phenomena at extreme incidence angles of flow into blade cascades. Results of investigation prove considerable increase of coefficient kinetic energy losses at occurrence of flow separation. At high speed flows, transonic instability can set in. Unsteady phenomena are observed namely at extreme flow incidence conditions corresponding to considerable off-design performance of turbomachines. Keywords: blade cascades; off-design performance; separation of flow; experimental modelling Available at various institutes of the ASCR
Odtržení proudu při nenávrhovém provozu lopatkových mříží

V příspěvku jsou uvedeny dílčí výsledky experimentálního aerodynamického výzkumu lopatkových mříží při extrémních úhlech náběhu proudu. Ze zjednodušených představ o parametrech proudu v průtočné části ...

Šafařík, Pavel
Ústav termomechaniky, 2019

Vývoj a vliv vírových struktur při proudění v patních mřížích posledního stupně parní turbíny
Hála, Jindřich; Šimurda, David; Luxa, Martin; Fürst, J.; Bobčík, M.; Novák, O.; Synáč, J.
2019 - Czech
Příspěvek je zaměřen na modelový výzkum trojrozměrných vírových struktur vznikajících v blízkosti stěn při proudění modelem lopatkové mříže reprezentující patní část oběžných lopatek posledního stupně parní turbíny. Předmětem výzkumu je zejména vývoj a vzájemná interakce vírových struktur a jejich vliv na ztráty mechanické energie a výstupní úhel. Analýzy jsou založeny na RANS výpočtech a pneumatických měřeních uskutečněných ve vysokorychlostním aerodynamickém tunelu. This paper deals with the investigation of three-dimensional vortex structures in the near-wall region of the blade cascade which represents the model of the hub section blading of last stage blades of a steam turbine. The investigation aims to describe the development and mutual interaction of the vortex structures and its influence on the kinetic energy losses. The analyses are based on the RANS numerical simulations and experiments conducted in the high-speed wind tunnel.\n\n Keywords: turbine blade cascade; secondary flow; near-wall flow; supersonic flow; CFD; experiment Available at various institutes of the ASCR
Vývoj a vliv vírových struktur při proudění v patních mřížích posledního stupně parní turbíny

Příspěvek je zaměřen na modelový výzkum trojrozměrných vírových struktur vznikajících v blízkosti stěn při proudění modelem lopatkové mříže reprezentující patní část oběžných lopatek posledního stupně ...

Hála, Jindřich; Šimurda, David; Luxa, Martin; Fürst, J.; Bobčík, M.; Novák, O.; Synáč, J.
Ústav termomechaniky, 2019

Měření a simulace turbulence v kompresoru PBS-Turbo
Uruba, Václav; Janáček-Ceniga, M.; Tomek, O.
2017 - Czech
V příspěvku budou prezentovány některé výsledky vyhodnocení měření turbulence v turbodmychadle. Experimenty byly provedeny na zkušebně PBS-Turbo Velká Bíteš. Získaná data budou sloužit pro určení okrajových podmínek při následné matematické simulaci proudění pomocí metody MILES a také k validaci získaných výsledků. In the paper some of results of turbulence measurement in a turbo compressor are to be presented. The experiments were performed in the test laboratory PBS-Turbo Velká Bíteš. The acquired data will serve for boundary conditions and validation of computations using MILES method. Keywords: compressor; turbulence; measurement; simulation Available at various institutes of the ASCR
Měření a simulace turbulence v kompresoru PBS-Turbo

V příspěvku budou prezentovány některé výsledky vyhodnocení měření turbulence v turbodmychadle. Experimenty byly provedeny na zkušebně PBS-Turbo Velká Bíteš. Získaná data budou sloužit pro určení ...

Uruba, Václav; Janáček-Ceniga, M.; Tomek, O.
Ústav termomechaniky, 2017

Možnosti zvyšování účinnosti indukčních motorů použitím kombinovaného statorového vinutí
Schreier, Luděk; Bendl, Jiří; Chomát, Miroslav
2017 - Czech
Jsou analyzovány dvě základní varianty zapojení kombinovaného statorového vinutí asynchronního stroje. Účelem použití kombinovaného vinutí je potlačení vybraných skupin vyšších prostorových harmonických proudové vrstvy a indukce ve vzduchové mezeře a toku ve jhu za účelem snížení ztrát a zlepšení účinnosti. Jsou uvedeny diferenciální rovnice pro obě uvažované varianty. Na základě numerického řešení těchto rovnic byla ukázána schopnost jednotlivých variant potlačovat vyšší harmonické. Platnost rovnic byla ověřena experimentálním měřením na fyzikálním modelu asynchronního stroje se statorovým kombinovaným vinutím. The paper analyses two basic variants of the combined connection of the stator winding of an induction machine. The aim of the use combined winding is to suppress the selected groups of higher spatial harmonics of the current layer and induction in the air gap and the flux in the yoke and thus lower the losses and improve the efficiency. There are given differential equations for both the variants.On the basis of a numerical solution of these equations, the ability of the two variants to suppress higher harmonics has been shown. The validity of the equations has been verified by experimental measurement on a physical model of an induction machine with the stator combined winding. Keywords: induction machine; efficiency; higher spatial harmonics Available at various institutes of the ASCR
Možnosti zvyšování účinnosti indukčních motorů použitím kombinovaného statorového vinutí

Jsou analyzovány dvě základní varianty zapojení kombinovaného statorového vinutí asynchronního stroje. Účelem použití kombinovaného vinutí je potlačení vybraných skupin vyšších prostorových ...

Schreier, Luděk; Bendl, Jiří; Chomát, Miroslav
Ústav termomechaniky, 2017

Optimalizace výběru senzorů pro lokalizaci zdrojů akustické emise
Chlada, Milan; Převorovský, Zdeněk
2017 - Czech
Podobně jako v případě globálního polohového systému (GPS) se v případě lokalizace materiálových defektů metodou akustické emise (AE) setkáváme s efektem tzv. snížení přesnosti vlivem geometrie (GDOP). Kromě možností stávajících přístupů k analýze a porovnání různých konfigurací senzorů z hlediska přesnosti lokalizace přináší nově navržená metoda další výhody při detekci kritických oblastí charakterizovaných velkou citlivostí k chybám určení začátků signálů. Analogicky k parametru GDOP umožňuje výpočet tzv. citlivostních map i pro případy nespojitých těles, či anizotropních materiálů. Vychází z algoritmu hledání nejkratších cest v diskrétně zadaných tělesech, což generuje další náhledy na problematiku skrze podobnostní mapy a schémata nejednoznačností. Similarly to Global Positioning System (GPS), location of material defects by acoustic emission method meets the geometrical dilution of precision (GDOP) phenomena. Besides the several attitudes how to mathematically express its measure and compare particular sensor configurations in accordance with desired location precision, recently proposed method brings extended possibilities for detection of critical regions characterized by strong sensitivity of location results to signal arrival time changes or errors. Analogically to GDOP parameter it yields the sensitivity map available even for non-continuous or anisotropic materials. During the computation it uses the algorithm for finding the shortest ways in discretely defined bodies, which furthermore enables to view the problem through the so-called similarity and ambiguity maps. Keywords: acoustic emission; source location; geometrical dilution of precision Available at various institutes of the ASCR
Optimalizace výběru senzorů pro lokalizaci zdrojů akustické emise

Podobně jako v případě globálního polohového systému (GPS) se v případě lokalizace materiálových defektů metodou akustické emise (AE) setkáváme s efektem tzv. snížení přesnosti vlivem geometrie ...

Chlada, Milan; Převorovský, Zdeněk
Ústav termomechaniky, 2017

Lokalizace zdrojů spojité akustické emise pomocí časové reverzace signálů
Převorovský, Zdeněk; Krofta, Josef; Kober, Jan; Chlada, Milan
2017 - Czech
V příspěvku je navržena nová metoda lokalizace akustické emise (AE) využívající proceduru časové reverzace signálů (TR – Time Reversal) s jedním snímačem pro lokalizaci pulzní AE na šumovém pozadí z jiných zdrojů, resp. se dvěma snímači pro lokalizaci zdrojů spojité AE (úniků média). TR procedura je zde poprvé aplikována na dlouhé signály s charakterem náhodného šumu. Metoda byla ověřována pomocí simulovaných zdrojů AE na ocelové desce a částech potrubí a výsledky potvrdily její robustnost. Určitou nevýhodou je nezbytnost podrobného skenování předem vymezené oblasti v okolí pravděpodobného výskytu zdroje, kterou je však možné eliminovat např. pomocí rozsáhlejších numerických simulací na počítačovém modelu konstrukce. Přesnost lokalizace kvazibodového zdroje (okolo 1 mm) je lepší než vlnová délka či apertura snímačů. A new solution with the help of Time Reversal (TR) signal processing approach is suggested in this paper. It allows planar location of burst AE sources under high background noise using only one transducer, and continuous AE sources with two transducers, both under high background noise from other sources. TR procedure was in this approach applied to long random noise signals for the first time. Suggested method was verified by means of experimentally simulated AE sources on a steel plate and tube. Source location results certified high robustness of suggested approach. Certain disadvantage of the new method is requirement of detailed scanning of region around a presumed source. Scanning may be eliminated if we use numerical simulations with TR signals put into a computer model of the structure. Localization accuracy of suggested procedure (approx. 1 mm) is better than the wavelength and transducers aperture. Keywords: burst and continuous AE on; leakage location; time reversal acoustics Available at various institutes of the ASCR
Lokalizace zdrojů spojité akustické emise pomocí časové reverzace signálů

V příspěvku je navržena nová metoda lokalizace akustické emise (AE) využívající proceduru časové reverzace signálů (TR – Time Reversal) s jedním snímačem pro lokalizaci pulzní AE na šumovém pozadí z ...

Převorovský, Zdeněk; Krofta, Josef; Kober, Jan; Chlada, Milan
Ústav termomechaniky, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases