Number of found documents: 138
Published from to

Rekonstrukce sluneční aktivity 11 000 let zpět a možné dlouhodobé periodicity
Střeštík, Jaroslav
2017 - Czech
Pozorování sluneční aktivity (Wolfova čísla slunečních skvrn) zahrnuje jen asi 250 let, dále ze sporadických pozorování lze odhadnout sluneční aktivitu přibližně až k roku 1500. Kromě známé jedenáctileté periody je zde náznak dalších period dlouhodobých. To znamená, že hodnoty Wolfových čísel v maximu sluneční aktivity jsou v určitém období vyšší než v jiném. Na základě analýzy spadu prachu s obsahem radioaktivních prvků, zakonzervovaného v ledovcích, někteří autoři rekonstruovali sluneční aktivitu nejprve o další tisíciletí zpět, později o více tisíciletí. Nejdelší řada začíná už 9000 let před Kristem a tato data jsou publikována. Kupodivu se autoři většiny rekonstrukcí nezabývají hledáním možných periodicit, nebo jen okrajově. Zde jsou uvedeny možné periodicity získané z řady dlouhé 11000 let. Výsledky naznačují superdlouhou periodicitu v délce kolem 6500 let, naproti tomu nepotvrzují variace v délce kolem 100-200 let, které nejsou perzistentní. Observations of solar activity (Wolf sunspot numbers) last only about 250 years, moreover, from sporadic observations the solar activity can be estimated approximately to the year 1500. In addition to the well-known eleven-year period some long-term periods seem to take place. This means that the values at the maxima of 11-yr solar cycles in certain periods are higher than those in other ones. Based on the analysis of dust fallout containing radioactive elements, conserved in glaciers, some authors reconstructed the solar activity first one millennium back, and later more millennia back. The longest series begins 9000 years B. C. and these data are published. Strangely, most authors of these the reconstructions do not look for possible periodicities, or only marginally. Here the possible periodicities obtained from a series of 11,000 years long have been presented. The results suggest a superlong periodicity with the length about 6500 years, on the other hand, they do not confirm variations with the length between 100 and 200 years, which are not persistent. Keywords: solar activity; long-term periodicities; solar cycles Available at various institutes of the ASCR
Rekonstrukce sluneční aktivity 11 000 let zpět a možné dlouhodobé periodicity

Pozorování sluneční aktivity (Wolfova čísla slunečních skvrn) zahrnuje jen asi 250 let, dále ze sporadických pozorování lze odhadnout sluneční aktivitu přibližně až k roku 1500. Kromě známé ...

Střeštík, Jaroslav
Geofyzikální ústav, 2017

Změna hodnot dešťového faktoru na síti stanic v ČR v období 1961-2010
Střeštík, Jaroslav; Rožnovský, J.; Štěpánek, P.; Zahradníček, P.
2015 - Czech
Výskyt srážek nevyjadřuje zcela přesně hodnocení vláhových poměrů v krajině. Zde byl proto použit Langův dešťový faktor sestavený z měsíčních a ročních průměrných teplot vzduchu a srážkových úhrnů na 267 stanicích v ČR za období 1961-2010. Hodnoty faktoru jsou na jednotlivých stanicích velmi různé, nejnižší jsou na jižní Moravě a v Polabí. v průměru za celou republiku vykazují během 50 let slabý pokles, který je ovšem překryt mnohem silnějším kolísáním z roku na rok. Největší pokles je pozorován v severních pohraničních horských oblastech. Langův faktor spočítaný pouze pro letní období vykazuje výraznější rozdíly mezi horskými oblastmi a nížinami, zejména jihomoravskými. Je pozorován silný pokles na celé severní Moravě, zvláště v horách, a jen slabý pokles, častěji slabý růst, na ostatním území České republiky. Precipitation totals do not express precisely the humidity conditions in the landscape. Therefore the Lang’s rain factor, constructed from monthly and annual average temperatures and precipitation totals on 267 stations in the Czech Republic during 1961-2010, has been used here. Its values are very different at different stations, the lowest they are at South Moravia and Labe lowlands. Its average for the whole territory displays a slow decrease during the 50 years, supplemented by strong fluctuations. The strongest decrease appears in the Northern boundary mountains. The same factor calculated only for summer displays stronger differences between highlands and lowlands, especially in South Moravian ones. Stronger decrease at North Moravia, especially in mountains, and very weak decrease at other parts takes place. Keywords: rain factor; air temperature; precipitation totals; drought Available at various institutes of the ASCR
Změna hodnot dešťového faktoru na síti stanic v ČR v období 1961-2010

Výskyt srážek nevyjadřuje zcela přesně hodnocení vláhových poměrů v krajině. Zde byl proto použit Langův dešťový faktor sestavený z měsíčních a ročních průměrných teplot vzduchu a srážkových úhrnů na ...

Střeštík, Jaroslav; Rožnovský, J.; Štěpánek, P.; Zahradníček, P.
Geofyzikální ústav, 2015

Změna ročních a sezonních srážkových úhrnů v České republice v letech 1961-2012
Střeštík, Jaroslav; Rožnovský, J.; Štěpánek, P.; Zahradníček, P.
2014 - Czech
Z měsíčních hodnot srážkových úhrnů na 267 stanicích v ČR byla stanovena dlouhodobá změna těchto úhrnů na každé stanici za posledních 50 let. Celkové roční úhrny za celou republiku vykazují slabý vzrůst, který je ovšem překryt mnohem silnějším kolísáním z roku na rok. Dlouhodobá změna ročních úhrnů je na různých stanicích a v různých regionech různá. V jižních a západních Čechách přibývá srážek více, v Polabí a na velké části Moravy je pozorován spíše úbytek srážek. Dlouhodobá změna závisí jen slabě na celkovém srážkovém úhrnu na příslušné stanici či regionu. Nejvíce rostou srážky letní, naproti tomu jarní srážky klesají, v ostatních obdobích je změna nepatrná. Současně se slabě mění roční variace: maximum srážek se přesouvá z června na červenec a srpen. Using the monthly values of precipitation totals at 267 stations in the Czech Republic a longterm change has been estimated at each station for the last 50 years. Annual totals for the whole country display a slight increase, however, supplemented by a much stronger fluctuations from year to year. Long-term changes in annual totals at different stations and in different regions are different. In southern and western Bohemia precipitation totals increased more, in Elbe lowlands and in a large part of the Moravia, rather a small decrease in rainfall has been observed. Long-term changes depend only slightly on the total rainfall at the respective station or in the region. Summer precipitation totals increased more than annual averages, while spring precipitation totals decreased, at other times seasons the change is negligible. At the same time, the annual variation changes slightly: maximum precipitation has shifted from June to July and August. Keywords: precipitation; long-term change; regions; seasons Available at various institutes of the ASCR
Změna ročních a sezonních srážkových úhrnů v České republice v letech 1961-2012

Z měsíčních hodnot srážkových úhrnů na 267 stanicích v ČR byla stanovena dlouhodobá změna těchto úhrnů na každé stanici za posledních 50 let. Celkové roční úhrny za celou republiku vykazují slabý ...

Střeštík, Jaroslav; Rožnovský, J.; Štěpánek, P.; Zahradníček, P.
Geofyzikální ústav, 2014

Metodika pro hodnocení půdních vlastností pomocí magnetické susceptibility aplikovatelná pro posouzení degradace půd v důsledku vodní eroze
Kapička, Aleš; Kodešová, R.; Jakšík, O.; Klement, A.; Petrovský, Eduard; Grison, Hana
2014 - Czech
Tato metodika vznikla za finanční podpory Ministerstva zemědělství České Republiky v rámci řešení projektu QJ1230319 „Vodní režim půd na svažitém zemědělsky využívaném území“. Cílem je navrhnout metodiku pro hodnocení degradace půd v důsledku vodní eroze pomocí magnetických parametrů půd. Metodika zahrnuje: výběr odběrové sítě pro cílovou oblast (optimalizované na základě jiných pomocných dat), odběr vzorků svrchních půd , jejich zpracování (sušení, drcení, prosévání, atd.), způsob měření magnetické susceptibility (pomocí Bartington MS2 a Kappametru SM400) a postup pro kalibraci modelů předpovídání vlastností půdy z půdních magnetických vlastností. Predikce obsahu oxidovatelného uhlíku pomocí hodnot hmotnostně specifické magnetické susceptibility stanovené v laboratoři je příkladem praktické aplikace této metodiky pro hodnocení půdních vlastností v některých půdních typech. Silná korelace mezi objemovou magnetickou susceptibilitou měřenou přímo v terénu a hmotnostně specifickou susceptibilitou získanou v laboratoři dokumentuje že obsah oxidovatelného uhlíku v půdách může být určen přímo pomocí polních měření. This work has been supported by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic (Project No. QJ1230319, “Soil water regime within a sloping agricultural area”). The goal was to propose methodology for using the soil magnetic parameters for accessing soil properties and their spatial distribution within agricultural areas affected by water erosion. Methodology includes: choice of sampling design for target area (optimized based on other auxiliary data) and soil sampling (topsoil), soil sample processing (drying, grinding, sieving, etc.), method of magnetic susceptibility measurements (using Bartington MS2 and Kappametr SM400) and procedure to calibrate models of predicting soil properties from soil magnetic properties. Prediction of the oxidable organic carbon from the mass specific magnetic susceptibility determined in the laboratory is shown here as an example of practical application of this methodology for soil properties assessment in certain soil types. In addition close correlation between volume magnetic susceptibility measured directly in the field and mass specific magnetic susceptibility obtained in the laboratory documents that the oxidable organic carbon may be estimated directly from the field measurements. Keywords: spatial variability; volume magnetic susceptibility; mass specific magnetic susceptibility; oxidable organic carbon; soil degradation; water erosion Available at various institutes of the ASCR
Metodika pro hodnocení půdních vlastností pomocí magnetické susceptibility aplikovatelná pro posouzení degradace půd v důsledku vodní eroze

Tato metodika vznikla za finanční podpory Ministerstva zemědělství České Republiky v rámci řešení projektu QJ1230319 „Vodní režim půd na svažitém zemědělsky využívaném území“. Cílem je navrhnout ...

Kapička, Aleš; Kodešová, R.; Jakšík, O.; Klement, A.; Petrovský, Eduard; Grison, Hana
Geofyzikální ústav, 2014

Projekt "Seismologie ve školách"
Zedník, Jan; Jedlička, Petr; Doubravová, Jana
2014 - Czech
Projekt Seismologie ve školách si klade za úkol vývoj jednoduchého seismometru a registračního zařízení a vytvoření školní seismické sítě v České republice. Školní seismometr a další osvědčené pokusy bude možné používat na středních školách jako fyzikální pomůcku pro výuku věd o Zemi. K zařízení bude dodáván i jednoduchý zpracovatelský program a příručka pro studenty i pedagogy. Keywords: school seismometer; seismic waves; Earth structure Available at various institutes of the ASCR
Projekt "Seismologie ve školách"

Projekt Seismologie ve školách si klade za úkol vývoj jednoduchého seismometru a registračního zařízení a vytvoření školní seismické sítě v České republice. Školní seismometr a další osvědčené pokusy ...

Zedník, Jan; Jedlička, Petr; Doubravová, Jana
Geofyzikální ústav, 2014

Možné korelace mezi geomagnetickou aktivitou a globální teplotou vzduchu
Střeštík, Jaroslav
2014 - Czech
Roční hodnoty indexů geomagnetické aktivity aa byly porovnány s průměrnými roční hodnotami globální teploty vzduchu za období 1850-2012. Přes velký rozptyl vychází kladná významná korelace. Ta však pouze odráží velmi podobnou dlouhodobou změnu obou sledovaných veličin, která nemusí mít společnou příčinu. Krátkodobější změny s periodami řádově roky či desetiletí jsou u obou veličin zcela jiné a vzájemná korelace je nulová. Při porovnání kratších úseků v délce jen několika desítek let, kde se dlouhodobá změna příliš neprojeví, vycházejí korelace různé. Významná korelace nalezená pro celé období tedy není perzistentní. Není tak prokázán žádný vliv geomagnetické aktivity na globální teplotu vzduchu v kratších časových dimenzích a nelze tedy využít odhadu možného budoucího průběhu geomagnetické aktivity k předpovědi globální teploty v budoucnosti. Při použití teplotních dat z jednotlivých stanic namísto teploty globální mohou vyjít korelace jiné, ale ani tyto nejsou perzistentní. Stejně tak při jakékoli jiné volbě kratších intervalů. Annual values of the geomagnetic activity indices aa have been compared with the annual mean values of global air temperature during 1850-2012. Despite of a big noise level a significant positive correlation takes place. However, it only reflects a very similar long-term change occurring in both investigated quantities, which must not have a common origin. Short periodical changes with periods of years or decades are at both quantities quite different and their correlation is negligible. When shorter parts with the length of about some decades have been compared, resulting correlations were different. The significant correlation for the whole period is therefore not persistent. No influence of the geomagnetic activity on global temperature in shorter time dimensions has been proved and therefore it is not possible to use any estimate of a possible course of the geomagnetic activity for a prediction of the global temperature in the future. Using the temperature data from the individual stations instead of the global ones different correlations can be obtained but even these are not persistent. The same result will follow using any other selection of shorter intervals. Keywords: geomagnetic activity; global temperature; long-term change Available at various institutes of the ASCR
Možné korelace mezi geomagnetickou aktivitou a globální teplotou vzduchu

Roční hodnoty indexů geomagnetické aktivity aa byly porovnány s průměrnými roční hodnotami globální teploty vzduchu za období 1850-2012. Přes velký rozptyl vychází kladná významná korelace. Ta však ...

Střeštík, Jaroslav
Geofyzikální ústav, 2014

Školní prázdniny z hlediska ročního chodu vybraných meteorologických parametrů
Střeštík, Jaroslav
2014 - Czech
Školní prázdniny u nás tradičně trvají od 1. července do 31. srpna. Je však otázka, zda je tento termín optimální. Z průběhu teplot vzduchu za více než 200 let vychází, že nejteplejší období roku trvá zhruba od poloviny června do poloviny srpna. Na druhé straně bývá v srpnu méně dešťů než v červnu. Vzhledem k tomu, že roční chod teplot v jednotlivých letech je dlouhodobému chodu bližší než je tomu u srážek, a s přihlédnutím k dalším podružným faktorům, vychází nejvhodnější termín školních prázdnin od 20. června. V tom případě by bylo účelné, aby prázdniny i následující školní rok začínaly vždy v kalendářní pondělí. School vacancies in our country have lasted from July 1st till August 31st since more than hundred years. There is, however, a question, whether this period is the best one. The course of the air temperatures show that the warmest period in the year occurs between the half June and half August. On the other hand, rains are less frequent in August than in June. In view of the fact that the annual course of temperatures in individual years approaches to the long-term one more than that of precipitation, and with respect to some other factors, it results that the most suitable period for school vacancies starts on June 20th. In that case, the vacancies and subsequent school year should start always in Monday. Keywords: school vacancies; summer temperature; summer precipitations Available at various institutes of the ASCR
Školní prázdniny z hlediska ročního chodu vybraných meteorologických parametrů

Školní prázdniny u nás tradičně trvají od 1. července do 31. srpna. Je však otázka, zda je tento termín optimální. Z průběhu teplot vzduchu za více než 200 let vychází, že nejteplejší období roku ...

Střeštík, Jaroslav
Geofyzikální ústav, 2014

Kde leží střed Čech, Moravy, České republiky a Evropy
Střeštík, Jaroslav
2013 - Czech
Střed jakékoli jiné územní jednotky, např. Čech, České republiky, Evropy apod., je nepochybně jistá atrakce pro obec, na jejímž území se nachází. Takové místo jistě přispívá to ke zviditelnění obce a snad i ke zvýšení cestovního ruchu. Zřejmě i proto je více takových míst, o nichž se tvrdí, že jsou středem nějakého území. V tomto příspěvku jsou uvedena některá nejdůležitější taková místa. Je popsán postup, jak lze určit střed vybraného území jakožto těžiště. Tímto způsobem je pak vypočítána poloha středu Čech, Moravy, České republiky a Evropy a tyto polohy jsou porovnány s výsledky uvedenými jinde. The centre of any territorial unit, as e.g. Bohemia, Czech Republic, Europe etc., is undoubtedly an attraction for the town or village where this point is located. This fact contributes surely to the significance of the locality and perhaps it attracts more visitors. This is the reason why there are more localities considered as the centre of the territorial unit. In this contribution, some most significant centres are presented. The method how to determine the centre of a selected territory as the centre of gravity is described. Using this method the positions of centres of Bohemia, Moravia, the Czech Republic and Europe have been calculated and compared with other mentioned results. Keywords: territorial centre; Czech Republic; Europe Available at various institutes of the ASCR
Kde leží střed Čech, Moravy, České republiky a Evropy

Střed jakékoli jiné územní jednotky, např. Čech, České republiky, Evropy apod., je nepochybně jistá atrakce pro obec, na jejímž území se nachází. Takové místo jistě přispívá to ke zviditelnění obce a ...

Střeštík, Jaroslav
Geofyzikální ústav, 2013

Charakter srážek za posledních 200 let v pražském Klementinu a jejich vliv na hospodaření s vodou v krajině
Střeštík, Jaroslav
2013 - Czech
Průběh ročních srážkových úhrnů nevykazuje žádnou změnu za 200 let, pouze velmi malý pokles ve 20. století, zvláště v jeho druhé polovině. Stejný, jen o málo silnější trend platí také pro počet dní v každém roce s vydatnými srážkami a pro procento ročního srážkového úhrnu spadlého v těchto dnech. Proto stále více vody spadne při slabších deštích namísto při silnějších, což není příznivé pro zemědělství, neboť více vody se odpaří krátce po dešti. Ve stejném období průtoky vody ve velkých řekách rostou, případně jen málo klesají, ačkoliv srážkové úhrny klesají rychleji. To znamená, že roste podíl vody odtékající do moře a klesá podíl zůstávající v krajině.Všechny tyto faktory přispívají k občasnému nedostatku vody a ke zvyšujícímu se nebezpečí výskytu sucha. The course of the annual precipitation displays no change over 200 years, only a very slow decline during the 20th century, particularly in its second half. The same, just a little stronger trend holds true for the number of days in each year with abundant precipitation and for percentage of annual precipitation in these days. Therefore, more and more water falls during weak rains instead of the richer ones, which is not favorable for agriculture, because more water evaporates shortly after the rain. In the same period, water flows in major rivers increase, or very little decrease, although precipitation totals are falling more rapidly. Therefore, the proportion of water flowing into the sea is increasing and the proportion remaining in the landscape decreases. All these factors contribute to an intermittent water shortages and an increasing risk of drought occurrence. Keywords: precipitation variability; abundant rainfall; river flows; drought Available at various institutes of the ASCR
Charakter srážek za posledních 200 let v pražském Klementinu a jejich vliv na hospodaření s vodou v krajině

Průběh ročních srážkových úhrnů nevykazuje žádnou změnu za 200 let, pouze velmi malý pokles ve 20. století, zvláště v jeho druhé polovině. Stejný, jen o málo silnější trend platí také pro počet dní ...

Střeštík, Jaroslav
Geofyzikální ústav, 2013

Průběh teplot a srážek v Praze na Karlově v letech 1961-2010
Střeštík, Jaroslav
2012 - Czech
Je ukázán průběh teplot vzduchu a srážek v Praze za posledních 50 let a porovnán se scénáři dalšího vývoje klimatu. Teplota významně rostla a tento růst je rychlejší než je tomu u globální teploty. Srážkové úhrny vykazují za posledních 50 let jen velmi slabý pokles. Na jaře však srážkové úhrny klesají více než celoroční úhrn a významný pokles je také pozorován v počtu dní s vydatnými srážkami. Tyto skutečnosti přispívají k pozorovanému poklesu vlhkosti v přírodě a ke zvýšenému výskytu sucha. Není žádný náznak toho, že všechny tyto trendy by mohly být v budoucnosti jiné. The course of temperatures and precipitation in Prague over the last 50 years is presented and compared with scenarios of the further development of the climate. The temperature increased significantly and this increase is more rapid than that of the global temperature. Precipitation totals display only very small decrease over the last 50 years. However, precipitation totals in spring decreased more than the annual sums and a remarkable decrease of days with heavy rainfall takes place. These facts contribute to the observed decrease of the amount of moisture in nature and to the increased occurrence of droughts. There is no indication that all these observed trends could be different in future. Keywords: climatic change; global warming; precipitation variability; heavy rainfall Available at various institutes of the ASCR
Průběh teplot a srážek v Praze na Karlově v letech 1961-2010

Je ukázán průběh teplot vzduchu a srážek v Praze za posledních 50 let a porovnán se scénáři dalšího vývoje klimatu. Teplota významně rostla a tento růst je rychlejší než je tomu u globální teploty. ...

Střeštík, Jaroslav
Geofyzikální ústav, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases