Number of found documents: 9
Published from to

Dlouhodobé polní pokusy a jejich přínos k výzkumu půdní kvality
Madaras, Mikuláš; Mayerová, Markéta; Menšík, Ladislav
2018 - Czech
Sborník z vědeckého semináře s mezinárodní účastí, věnovaného dlouhodobým polním pokusům a výzkumu půdní kvality. Proceedings of the scientific conference with international guests. The conference was devoted to long-term experiments and soil quality assessment. Keywords: úrodnost; půdní organická hmota; soil productivity; soil organic matter; půdoznalství; půdy Available in a digital repository NRGL
Dlouhodobé polní pokusy a jejich přínos k výzkumu půdní kvality

Sborník z vědeckého semináře s mezinárodní účastí, věnovaného dlouhodobým polním pokusům a výzkumu půdní kvality....

Madaras, Mikuláš; Mayerová, Markéta; Menšík, Ladislav
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2018

Nové metody a přístupy k řízení rizik regulovaných škůdců v ČR a legislativní problémy použití biocidů a pesticidů ve skladech rostlinných produktů a ve mlýnech
Stejskal, Václav; Frýdová, Barbora
2013 - Czech
Seminář řeší problematiku témat týkající se zdraví rostlin ve vztahu k fyto-karanténě a hodnocení rizik. Sborník zahrnuje i dva workshopy: hlavními tématy jsou „Řízení rizik regulovaných škůdců pomocí fumigantů v ČR“ a „Legislativní problémy použití biocidů a pesticidů ve skladech rostlinných produktů a ve mlýnech“. The seminar deals with issues related to plant health in relation to phyto-quarantine and risk assessment. The proceedings include also two workshops: the main topics are „Risk management of controlled pests using fumigants in the Czech Republic“ and „Legislative problems of the use of biocides and pesticides in plant products storage and mills“. Keywords: škůdci; pesticidy; ochrana rostlin Available in a digital repository NRGL
Nové metody a přístupy k řízení rizik regulovaných škůdců v ČR a legislativní problémy použití biocidů a pesticidů ve skladech rostlinných produktů a ve mlýnech

Seminář řeší problematiku témat týkající se zdraví rostlin ve vztahu k fyto-karanténě a hodnocení rizik. Sborník zahrnuje i dva workshopy: hlavními tématy jsou „Řízení rizik regulovaných škůdců pomocí ...

Stejskal, Václav; Frýdová, Barbora
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2013

Aktuální otázky v práci s genetickými zdroji rostlin a zhodnocení výsledků Národního programu
Papoušková, Ludmila
2012 - Czech
Sborník z konference zaměřené na genetické zdroje rostlin. Byly předneseny příspěvky na téma historie a významu oboru, aktuálních výsledků výzkumu a jejich využití. Proceedings of the conference on genetic resources of plants. Papers were presented on the topic of history and importance of the field, current research results and their use. Keywords: genetika; zemědělské rostliny; rostlinná výroba; genofond Available in a digital repository NRGL
Aktuální otázky v práci s genetickými zdroji rostlin a zhodnocení výsledků Národního programu

Sborník z konference zaměřené na genetické zdroje rostlin. Byly předneseny příspěvky na téma historie a významu oboru, aktuálních výsledků výzkumu a jejich využití....

Papoušková, Ludmila
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2012

Biologická kontrola chorob rostlin
Věchet, Lubomír
2012 - Czech
Sborník odborného semináře týkající se biologické kontroly chorob rostlin. Byly předneseny příspěvky týkající se ochrany konkrétních plodin, např. pšenice a řepky olejky. Součástí je i příspěvek shrnující přehled legislativních požadavků pro oblast ochrany rostlin v ekologickém zemědělství. Proceeedings of a seminar on biological control of plant diseases. There are contributions regarding the protection of specific crops, such as wheat and oilseed rape. It also includes contribution summarizing the legislative requirements for plant protection in organic farming. Keywords: biologická ochrana rostlin; alternativní zemědělství; zemědělské rostliny Available in a digital repository NRGL
Biologická kontrola chorob rostlin

Sborník odborného semináře týkající se biologické kontroly chorob rostlin. Byly předneseny příspěvky týkající se ochrany konkrétních plodin, např. pšenice a řepky olejky. Součástí je i příspěvek ...

Věchet, Lubomír
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2012

Využití rostlin pro fytoremediaci
Ovesná, Jaroslava; Pouchová, Vladimíra
2011 - Czech
Keywords: znečištění životního prostředí; fytoremediace; dekontaminace Available in a digital repository NRGL
Využití rostlin pro fytoremediaci

Ovesná, Jaroslava; Pouchová, Vladimíra
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2011

Biologická ochrana a indukovaná rezistence rostlin k chorobám a škůdcům
Věchet, Lubomír
2010 - Czech
Sborník příspěvků z konference zaměřené na biologickou ochranu rostlin. Byly předneseny příspěvky na téma vlivu biomořidel ozimé pšenice na složení půdních mikromycet, účinnosti přípravků na bázi na bázi oleje ze semen Pongania glabra Vent. na housenky Plutella xylostella L., supresivního vlivu vybraných rostlinných druhů na klíčivost a nekrózu listů, indukované rezistence pšenice proti padlí travnímu. Conference proceedings on biological plant protection. Contributions were presented on the influence of biological seed dressing for wheat on the composition of soil micromycetes, efficacy of botanical insecticides based on seed oil from Pongania glabra Vent. against Plutella xylostella L. larvae, supressive effect of selected plant species on the germination and foliar necrosis, induced resistence of wheat to powdery mildew. Keywords: biologická ochrana rostlin; odolnost; rostliny; nemoci Available in a digital repository NRGL
Biologická ochrana a indukovaná rezistence rostlin k chorobám a škůdcům

Sborník příspěvků z konference zaměřené na biologickou ochranu rostlin. Byly předneseny příspěvky na téma vlivu biomořidel ozimé pšenice na složení půdních mikromycet, účinnosti přípravků na bázi na ...

Věchet, Lubomír
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2010

Aktuální otázky stanovení specifické DNA : možnosti efektivního využití při kontrole v zemědělství a potravinářství
Ovesná, Jaroslava; Pouchová, Vladimíra
2009 - Czech
Výzkum genetické variability hospodářsky významných plodin přináší nové možnosti ve zlepšování jejich biologického potenciálu. Tento seminář byl věnován možnostem některých postupů, jejich využitím pro charakterizaci genů a genové exprese u významných plodin jakými jsou pšenice a ječmen, ale také minoritních plodin typu česneku a konopí, kde není dostatek dostupných dat o sekvenci genů. Rovněž byly ukázány praktické aplikace získaných výsledků a postupy vzorkování. Research into the genetic variability of economically significant crops brings new opportunities to improve their biological potential. This seminar focused on the possibilities of some procedures, their use for gene characterization and genetic expression in important crops such as wheat and barley, as well as minor crops such as garlic and hemp, where there is not enough data available on the sequence of genes. Also practical applications of the obtained results have been shown as well as sampling procedures. Keywords: zemědělské rostliny; geneticky upravené plodiny; genová exprese; DNA Available in a digital repository NRGL
Aktuální otázky stanovení specifické DNA : možnosti efektivního využití při kontrole v zemědělství a potravinářství

Výzkum genetické variability hospodářsky významných plodin přináší nové možnosti ve zlepšování jejich biologického potenciálu. Tento seminář byl věnován možnostem některých postupů, jejich využitím ...

Ovesná, Jaroslava; Pouchová, Vladimíra
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2009

Konference k 90. výročí založení Výzkumné stanice vinařské v Karlštejně
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
2009 - Czech
Cílem konference nebylo samozřejmě pouze seznámení se s historií Výzkumné stanice vinařské v Karlštejně, ale i přiblížení a shrnutí aktuálních poznatků ze současného výzkumu, vývoje a legislativy v oblasti vinohradnictví a vinařství. Příspěvky byly předneseny nejen od pracovníků stanice, ať už současných nebo minulých, ale také od mnoha odborníků spjatých s problematikou vína, vinohradnictví či vinařství. The aim of the conference was not only to present the history of the Viticulture research station in Karlštejn but also to summarize current knowledge from the ongoing research, development and legislation in the field of viticulture and winery. Contributions were presented by station workers, both present and past, and also by many experts related to wine, viticulture and winery. Keywords: vinařský průmysl; vinohradnictví; víno Available in a digital repository NRGL
Konference k 90. výročí založení Výzkumné stanice vinařské v Karlštejně

Cílem konference nebylo samozřejmě pouze seznámení se s historií Výzkumné stanice vinařské v Karlštejně, ale i přiblížení a shrnutí aktuálních poznatků ze současného výzkumu, vývoje a legislativy v ...

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2009

Určování a hodnocení chorob obilnin. Vliv biotických a abiotických stresů na výskyt a vývoj chorob.
Věchet, Lubomír
2009 - Czech
Sborník z konference Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze - Ruzyni. Proceedings of a conference held by Division of Plant Genetics, Breeding and Product Quality, Crop Research Institute in Prague - Ruzyně. Keywords: obilniny; nemoci; zátěž; šlechtění rostlin; odolnost Available in a digital repository NRGL
Určování a hodnocení chorob obilnin. Vliv biotických a abiotických stresů na výskyt a vývoj chorob.

Sborník z konference Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze - Ruzyni....

Věchet, Lubomír
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases