Number of found documents: 23532
Published from to

TESTING THE METHOD OF MULTIPLE SCALES AND THE AVERAGING PRINCIPLE FOR MODEL PARAMETER ESTIMATION OF QUASIPERIODIC TWO TIME-SCALE MODELS
Papáček, Štěpán; Matonoha, Ctirad
2023 - English
Some dynamical systems are characterized by more than one timescale, e.g. two well separated time-scales are typical for quasiperiodic systems. The aim of this paper is to show how singular perturbation methods based on the slow-fast decomposition can serve for an enhanced parameter estimation when the slowly changing features are rigorously treated. Although the ultimate goal is to reduce the standard error for the estimated parameters, here we test two methods for numerical approximations of the solution of associated forward problem: (i) the multiple time-scales method, and (ii) the method of averaging. On a case study, being an under-damped harmonic oscillator containing two state variables and two parameters, the method of averaging gives well (theoretically predicted) results, while the use of multiple time-scales method is not suitable for our purposes. Keywords: Dynamical system; Singular perturbation; Averaging; Parameter estimation; Slow-fast decomposition; Damped oscillations Fulltext is available at external website.
TESTING THE METHOD OF MULTIPLE SCALES AND THE AVERAGING PRINCIPLE FOR MODEL PARAMETER ESTIMATION OF QUASIPERIODIC TWO TIME-SCALE MODELS

Some dynamical systems are characterized by more than one timescale, e.g. two well separated time-scales are typical for quasiperiodic systems. The aim of this paper is to show how singular ...

Papáček, Štěpán; Matonoha, Ctirad
Ústav teorie informace a automatizace, 2023

Room temperature ethanol detection using carbon materials
Kočí, Michal
2023 - English
Allotropic forms of carbon, in particular graphene oxide (GO) or nanocrystalline diamond (NCD), attracted the attention of many research groups due to their unique electronic structures and extraordinary physical and chemical properties, preferable for many different applications, including sensor devices. This work focuses on responses of various sensing layers (NCD with hydrogen termination (H-NCD), graphene oxide (GO), reduced graphene oxide (rGO), thiol-functionalized graphene oxide (GO-SH) and their hybrid structures to ethanol vapor with concentrations up to 100 ppm in synthetic air at room temperature. The measured parameters of the tested sensors, especially stability, reproducibility and regeneration, are compared and critically evaluated. The high sensitivity of tested sensors achieved at room temperature makes them very promising for monitoring ethanol vapor as well as other volatile substances (e.g., isopropyl-alcohol or acetone). Keywords: gas sensor; nanocrystalline diamond (NCD); graphene oxide (GO); reduced graphene oxide (rGO); thiol-functionalized graphene oxide (GO-SH) Available at various institutes of the ASCR
Room temperature ethanol detection using carbon materials

Allotropic forms of carbon, in particular graphene oxide (GO) or nanocrystalline diamond (NCD), attracted the attention of many research groups due to their unique electronic structures and ...

Kočí, Michal
Fyzikální ústav, 2023

Výzkum zříceniny hradu Štamberk v kontextu regionu
Novotný, Jakub; Ramešová, Michaela
2023 - Czech
Příspěvek přibližuje dosavadní výsledky výzkumu hradu Štamberk realizovaného dle nově definovaných zásad pro výzkum, správu a prezentaci historických zřícenin, jehož cílem je podpořit nová řešení jak zvýšit využitelnost hradu pro cestovní ruch a integrovat památku do regionálních struktur lokalit s potenciálem cestovního ruchu. Hrad byl významným panstvím v rámci území dnešní Vysočiny. Předmětem řešení projektu, na kterém od roku 2020 spolupracuje ÚTAM AV ČR s Mikroregionem Telčsko, je výzkum historie hradu se zaměřením na technologická hlediska jeho výstavby, stavebních změn i zániku. Součástí je vytvoření 3D modelu zříceniny v krajinném kontextu. Projekt se soustředí na dějiny výroby vápna a související inventarizaci geologických lokalit. Tento výzkum přináší nové informace důležité nejen pro poznání historie hradu či pro studium analogických situací, ale také pro zvýšení atraktivity památky pro cestovní ruch. Příspěvek nejprve představí aktuální standardy výzkumu a managementu zřícenin, následně se bude zabývat nástinem potenciálu výzkumu Štamberka pro oblast cestovního ruchu s důrazem na historii hradu, mapování krajinného rámce a identifikace vazeb na regionální prostředí. Na závěr zrekapituluje dosavadní výsledky využitelné k prezentaci historického, kulturního i přírodního bohatství regionu se specifickou vazbou na cestovní ruch. The paper provides an overview of the research results of the Štamberk castle carried out according to newly defined principles for the research, management and presentation of historical ruins, the aim of which is to support new solutions to increase the usability of the castle for tourism and to integrate the monument into the regional structures of localities with tourism potential. The castle was an important place within the territory of today's Highlands. The subject of the project, on which ITAM CAS has been collaborating with the Telčsko Microregion since 2020, is research into the history of the castle with a focus on the technological aspects of its construction, structural changes and demise. It includes the creation of a 3D model of the ruins in a landscape context. The project focuses on the history of lime production and the related inventory of geological sites. This research brings new information important not only for learning about the history of the castle or for studying analogous situations, but also for increasing the attractiveness of the monument for tourism. The paper first presents the current standards of research and management of ruins, then it deals with an outline of the research potential of Štamberk for the field of tourism with an emphasis on the history of the castle, mapping the landscape framework and identifying links to the regional environment. At the end, it summarizes the results so far that can be used to present the historical, cultural and natural wealth of the region with a specific link to tourism. Keywords: Štamberk; ruin; technological research; presentation of monuments; tourism Available at various institutes of the ASCR
Výzkum zříceniny hradu Štamberk v kontextu regionu

Příspěvek přibližuje dosavadní výsledky výzkumu hradu Štamberk realizovaného dle nově definovaných zásad pro výzkum, správu a prezentaci historických zřícenin, jehož cílem je podpořit nová řešení jak ...

Novotný, Jakub; Ramešová, Michaela
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Transformace české předlistopadové alternativní rockové hudby v 90. letech 20. století
Fikarová, Lucie
2023 - Czech
Studie se zaměřuje na klíčové dobové trendy, které v 90. letech 20. století v pozitivním i negativním směru ovlivnily proměnu kdysi alternativní rockové scény. Pozornost je věnovaná zejména vnějším faktorům (např. hudebnímu managementu, komercionalizaci), opomenuty však nejsou ani faktory vnitřní (osobní vývoj aktérů). Vliv těchto faktorů na proměnu zkoumaného prostředí autorka mapuje na základě analýzy dobových hudebních časopisů, rozhovorů a orálně historického výzkumu (zahrnující provozovatele hudebních klubů, hudebního publicistu a hudebníky). This study focuses on the key contemporary trends that both positively and negatively influenced the transformation of the alternative rock scene in the 1990s. Particular attention is paid to external factors (e.g. music management, commercionalization), while internal factors (personal development of the participants) are not neglected. By analysing contemporary music magazines, interviews and oral history research (involving music publicists, music industry representatives and musicians), the author traces the influence of these factors on the transformation of the environment under consideration. Keywords: rock music; the 1990s; music industry Available at various institutes of the ASCR
Transformace české předlistopadové alternativní rockové hudby v 90. letech 20. století

Studie se zaměřuje na klíčové dobové trendy, které v 90. letech 20. století v pozitivním i negativním směru ovlivnily proměnu kdysi alternativní rockové scény. Pozornost je věnovaná zejména vnějším ...

Fikarová, Lucie
Ústav pro soudobé dějiny, 2023

Utilization of electrochemically induced cleavage of various sulfonimides
Salvadori, Karolína
2023 - English
In this work, we describe the unexpected electrochemical cleavage of sulfonimides, providing a direct pathway to corresponding sulfonamides. For this purpose, 16 substances were synthesized and tested, reflecting the influence of different electron effects of -SO2Ph-R substituents, and the impact of the number of nosyl units present in molecules. In the case of octakis-nosylated calixarenes, the electrochemical cleavage via direct potential-controlled electrolysis was compared with conventional organic synthetic procedures. After electrolysis, all prepared sulfonamides were isolated in excellent yields. Keywords: sulfonimides; green chemistry procedures; electrochemisty Available in a digital repository NRGL
Utilization of electrochemically induced cleavage of various sulfonimides

In this work, we describe the unexpected electrochemical cleavage of sulfonimides, providing a direct pathway to corresponding sulfonamides. For this purpose, 16 substances were synthesized and ...

Salvadori, Karolína
Ústav chemických procesů, 2023

Green approach for the preparation of biosourced ionic liquids and the study of their thermodynamic properties\n
Souvenir Zafindrajaona, Mahasoa-Salina
2023 - English
This presentation will address a green approach to the synthesis of ionic liquids qualified as biosourced (monocatenar or bolaform systems) from specific agro-resources, according to several principles of green chemistry. As these solvents could be used to solubilize lignocellulosic biomass and/or extract bioactive compounds (from plant sourcing), the physicochemical characteristics (density, viscosity and heat capacity) of pure ILs or mixtures of IL/water must be determined. Preliminary results concerning this last point will be presented. Keywords: biosourced ionic liquids; lignocellulosic biomass; thermodynamic properties Available in a digital repository NRGL
Green approach for the preparation of biosourced ionic liquids and the study of their thermodynamic properties\n

This presentation will address a green approach to the synthesis of ionic liquids qualified as biosourced (monocatenar or bolaform systems) from specific agro-resources, according to several ...

Souvenir Zafindrajaona, Mahasoa-Salina
Ústav chemických procesů, 2023

Cultivation of Limnospira maxima and utilization of its fresh biomass in human nutrition
Vásquez, Claudia
2023 - English
This work aims to enhance productivity, efficiency and sustainability of L. maxima cultivation as well as to determine the safe microbiological conditions for the nutritional use of fresh spirulina biomass. Various parameters such as light intensity, light spectral composition, temperature, pH, CO2, and culture media composition can be optimized. A series of experiments were performed to find the most suitable configuration to cultivate L. maxima, defined by cyanobacterium productivity and yield as well as other metabolites production such as phycocyanin (C-PC) and carotenoids. Keywords: Limnospira maxima; fresh biomass; human nutrition Available in a digital repository NRGL
Cultivation of Limnospira maxima and utilization of its fresh biomass in human nutrition

This work aims to enhance productivity, efficiency and sustainability of L. maxima cultivation as well as to determine the safe microbiological conditions for the nutritional use of fresh spirulina ...

Vásquez, Claudia
Ústav chemických procesů, 2023

Organic fluorine content and change during thermal treatmen
Hušek, Matěj
2023 - English
We have previously described how pyrolysis affected the content of selected PFAS representatives.4,5 However, we could not determine with certainty whether they were merely cleaved or mineralised. Therefore, we focused on the change in organic fluorine content (part of PFAS) and analysed its thermal behaviour in inert (sea sand) and heterogeneous (sewage sludge) material. Keywords: organic fluorine; sewage sludge; thermal treatment Available in a digital repository NRGL
Organic fluorine content and change during thermal treatmen

We have previously described how pyrolysis affected the content of selected PFAS representatives.4,5 However, we could not determine with certainty whether they were merely cleaved or mineralised. ...

Hušek, Matěj
Ústav chemických procesů, 2023

Separation of exosomes from polydisperse suspension in microfluidic devices
Paříková, Anna
2023 - English
The work included fine-tuning the experimental methodology, writing an in-house code for exosome tracking based on a one-way\napproach, and performing a parametric study to investigate the separation potential of the microdevice as a function of channel geometry, flow rate, and viscosity. Preliminary results show that viscoelasticmicrofluidics can be used as an alternative to conventional e xosome separation techniques. Keywords: separation techniques; exosomes; microfluidic devices Available in a digital repository NRGL
Separation of exosomes from polydisperse suspension in microfluidic devices

The work included fine-tuning the experimental methodology, writing an in-house code for exosome tracking based on a one-way\napproach, and performing a parametric study to investigate the separation ...

Paříková, Anna
Ústav chemických procesů, 2023

HIGHLY-TIME RESOLVED ELEMENTAL SOURCE APPORTIONMENT OF PM2.5 AT AN URBAN TRAFFIC SITE IN PRAGUE
Windell, Laurence Christian; Pokorná, Petra; Ondráček, Jakub; Schwarz, Jaroslav; Lhotka, Radek; Vodička, Petr; Zíková, Naděžda; Hopke, P.K.; Ždímal, Vladimír
2023 - English
This work aims to quantify metal emissions from traffic at an urban traffic site in Prague, Czech Republic, identify key tracers of emissions, and investigate exhaust and non-exhaust emissions observable in fine particulate matter (PM2.5). This project signifies the first high-time resolution elemental analysis of Prague aerosols. Keywords: source apportionment; traffic; online Available in a digital repository NRGL
HIGHLY-TIME RESOLVED ELEMENTAL SOURCE APPORTIONMENT OF PM2.5 AT AN URBAN TRAFFIC SITE IN PRAGUE

This work aims to quantify metal emissions from traffic at an urban traffic site in Prague, Czech Republic, identify key tracers of emissions, and investigate exhaust and non-exhaust emissions ...

Windell, Laurence Christian; Pokorná, Petra; Ondráček, Jakub; Schwarz, Jaroslav; Lhotka, Radek; Vodička, Petr; Zíková, Naděžda; Hopke, P.K.; Ždímal, Vladimír
Ústav chemických procesů, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases