Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 738456
Published from to

Úhrada zdravotních služeb jinak ze zdravotního pojištění nehrazených
Slezáková, Alžběta; Šustek, Petr; Šolc, Martin
2024 - Czech
Payment of health services otherwise not covered by health insurance The rigorous work focuses on the institution of extraordinary reimbursement for health services not typically covered by health insurance, as outlined in § 16 of the Public Health Insurance Act. This study not only situates this institution within the broader public health insurance system but also provides a detailed analysis of the substantive and procedural conditions for reimbursing such health services. Additionally, it examines relevant jurisprudence and the historical evolution leading to the current legal framework. The first chapter introduces the public health insurance system in the Czech Republic, outlining its foundational principles and legal framework. It also addresses the scope of the insured's right to reimbursement for health services under public health insurance, and discusses issues related to such reimbursements, thereby situating the institution of extraordinary reimbursement within the broader domestic health care reimbursement system. The second chapter provides a detailed analysis of the substantive legal conditions for reimbursing health services that are otherwise not covered by health insurance. It examines the concept of non-reimbursed health services, the necessity of these services based on the... Úhrada zdravotních služeb jinak ze zdravotního pojišt ní nehrazených Rigorózní práce se v nuje institutu mimo ádné úhrady zdravotních služeb jinak ze zdravotního pojišt ní nehrazených tak, jak je vymezen § 16 zákona o ve ejném zdravotním pojišt ní. Obsahem rigorózní práce je nejen zasazení tohoto institutu do celého systému ve ejného zdravotního pojišt ní, ale zejména detailní rozbor hmotn právních i procesních podmínek pro úhradu zdravotních služeb ze zdravotního pojišt ní jinak nehrazených, v etn související judikaturní praxe a historického vývoje sou asného právního stavu. První kapitola je v nována p edstavení systému ve ejného zdravotního pojišt ní v eské republice, v etn základních princip , na nichž je vystav n, a dále v etn základního rámce jeho právní úpravy. P edstaven je také rozsah nároku pojišt nce na úhradu zdravotních služeb z ve ejného zdravotního pojišt ní a n kterých otázek souvisejících s úhradou zdravotních služeb tak, aby došlo k zasazení institutu mimo ádné úhrady do celého tuzemského systému úhrad zdravotní pé e. Obsahem druhé kapitoly je detailní rozbor jednotlivých hmotn právních podmínek poskytnutí úhrady pro zdravotní služby jinak ze zdravotního pojišt ní nehrazené. Výklad je v nován rozsahu pojmu nehrazených zdravotních služeb, jediné možnosti z hlediska zdravotního... Keywords: veřejné zdravotní pojištění; zdravotní služby jinak ze zdravotního pojištění nehrazené; mimořádná úhrada léčivých přípravků; public health insurance; health services otherwise not covered by health insurance; extraordinary payment of medical products Available in a digital repository NRGL
Úhrada zdravotních služeb jinak ze zdravotního pojištění nehrazených

Payment of health services otherwise not covered by health insurance The rigorous work focuses on the institution of extraordinary reimbursement for health services not typically covered by health ...

Slezáková, Alžběta; Šustek, Petr; Šolc, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Proč Romové nejsou teroristé: Přehodnocení sporných faktorů radikalizace
Kocmanová, Markéta; Aslan, Emil; Droogan, Julian; Lakhani, Suraj
2024 - English
Research on radicalisation is characterised by an excessive emphasis on risk factors that lead to manifestations of different forms of extreme political violence. This dissertation presents the results of research focused on factors that make communities resilient against behavioural radicalisation. The empirical basis draws on extensive data from 139 research participants from six countries, obtained primarily from in-depth interviews and other ethnographic data collection techniques. Utilising Grounded Theory in Ethnography as the overarching methodological framework, I provide robust empirical evidence to build a unique case of group resilience against radicalisation among the Romani ethnic group. I identified five main factors of resilience that complement each other and work as brakes on behavioural radicalisation in mutual synergy. The factors of resilience are grounded in the organisational ontology of the group, their strong sense of belonging to a community, their propensity to avoid conflict, their ability to forgive rather than seek revenge, and a category of complex flexibility that includes present-time orientation, effective emotional regulation, and cognitive adaptability. I also identify risk factors related to potential radicalisation in the community, mainly the risk of continued... Výzkum radikalizace se vyznačuje nadměrným důrazem na rizikové faktory, které vedou k projevům různých forem extrémního politického násilí. Tato disertační práce představuje výsledky výzkumu zaměřeného na faktory, které činí komunity odolnými vůči behaviorální radikalizaci. Empirický základ vychází z rozsáhlých dat od 139 účastníků výzkumu ze šesti zemí, získaných především z hloubkových rozhovorů a dalších etnografických technik sběru dat. Jako obecný metodologický rámec využívám postupů zakotvené teorie v etnografii, která umožňuje na robustních empirických základech vystavět přesvědčivou a unikátní případovou studii skupinové odolnosti vůči radikalizaci mezi romskou etnickou menšinou. Identifikovala jsem pět hlavních faktorů odolnosti, které se vzájemně doplňují a synergicky působí jako brzda proti behaviorální radikalizaci. Faktory odolnosti spočívají v organizační ontologii skupiny, silném pocitu sounáležitosti s komunitou, sklonu vyhýbat se konfliktu, schopnosti odpouštět spíše než hledat pomstu a kategorii komplexní flexibility, která zahrnuje orientaci na přítomný okamžik, účinnou emoční regulaci a kognitivní adaptabilitu. Identifikuji také rizikové faktory související s potenciální radikalizací v komunitě, které spatřuji především v pokračující erozi tradičních romských hodnot. Keywords: kvalitativní rozhovory; marginalizované skupiny; násilný extremismus; odolnost vůči radikalizaci; radikalizace; terénní výzkum; terorismus; zakotvená teorie; Fieldwork; Grounded Theory; Marginalised Groups; Qualitative Interviews; Radicalisation; Resilience Against Radicalisation; Violent Extremism; Terrorism Available in a digital repository NRGL
Proč Romové nejsou teroristé: Přehodnocení sporných faktorů radikalizace

Research on radicalisation is characterised by an excessive emphasis on risk factors that lead to manifestations of different forms of extreme political violence. This dissertation presents the ...

Kocmanová, Markéta; Aslan, Emil; Droogan, Julian; Lakhani, Suraj
Univerzita Karlova, 2024

Propojení transkripční regulace lipidového metabolismu a katastrofické mitózy u poltivé kvasinky
Marešová, Anna; Převorovský, Martin; Čáp, Michal; Veverka, Václav
2024 - English
Linking regulation of lipid metabolism with nuclear division has recently become a thoroughly investigated phenomenon. It has been shown that an undisturbed lipid metabolism is required for proper mitotic division from yeasts to mammals. In my doctoral project, I focused on the transcriptional regulation of lipid metabolism genes with respect to mitotic fidelity in the fission yeast Schizosaccharomyces pombe. Cbf11 and Mga2 are two transcriptional regulators of lipid metabolism genes. For a long time, it was assumed that they act as two independently functioning units. However, we have identified a novel regulatory partnership between Cbf11 and Mga2. Our results show that Cbf11 and Mga2 work closely together. In addition to regulating lipid metabolism, Cbf11 was known to be involved in cell cycle progression and a range of other processes. We have now determined that all known functions of Cbf11 require its canonical DNA-binding ability. Interestingly, we have identified novel roles for both Cbf11 and Mga2 and found that Mga2 mirrors the functions of Cbf11, including cell cycle control. Furthermore, we have shown that lipid metabolism has a pronounced impact on chromatin structure and the proper regulation of gene expression, and we have suggested how fatty acid synthesis contributes to mitotic... Propojení regulace metabolismu lipidů s jaderným dělením se v poslední době stalo předmětem intenzivního studia. Ukázalo se, že pro správné mitotické dělení je nutný nenarušený metabolismus lipidů, a to od kvasinek až po savce. Ve svém doktorském projektu jsem se zaměřila na transkripční regulaci genů lipidového metabolismu s ohledem na průběh mitózy u poltivé kvasinky Schizosaccharomyces pombe. Cbf11 a Mga2 jsou dva transkripční regulátory genů metabolismu lipidů. Dlouho se předpokládalo, že působí jako dvě nezávisle fungující jednotky. My jsme však identifikovali nové regulační partnerství mezi Cbf11 a Mga2. Naše výsledky ukazují, že Cbf11 a Mga2 spolu úzce spolupracují. Kromě regulace metabolismu lipidů bylo známo, že se Cbf11 podílí na regulaci průchodu buněčným cyklem a na řadě dalších procesů. Nyní jsme zjistili, že všechny známé funkce proteinu Cbf11 vyžadují jeho schopnost kanonické vazby na DNA. Identifikovali jsme také nové role pro Cbf11 i Mga2 a zjistili jsme, že Mga2 zrcadlí funkce Cbf11, včetně regulace buněčného cyklu. Dále jsme ukázali, že metabolismus lipidů má výrazný vliv na strukturu chromatinu a správnou regulaci genové exprese, a popsali jsme, jak syntéza mastných kyselin přispívá ke správnému průběhu mitózy. Kromě toho jsme popsali nová propojení mezi metabolismem lipidů a... Keywords: Cbf11; Mga2; transkripční faktory; vazba na DNA; metabolismus lipidů; uzavřená mitóza; integrita genomu; poltivá kvasinka; Cbf11; Mga2; transcription factors; binding to DNA; lipid metabolism; closed mitosis; genome integrity; fission yeast Available in a digital repository NRGL
Propojení transkripční regulace lipidového metabolismu a katastrofické mitózy u poltivé kvasinky

Linking regulation of lipid metabolism with nuclear division has recently become a thoroughly investigated phenomenon. It has been shown that an undisturbed lipid metabolism is required for proper ...

Marešová, Anna; Převorovský, Martin; Čáp, Michal; Veverka, Václav
Univerzita Karlova, 2024

Metamorfóza gabroidních hornin tepelsko-barrandienské oblasti
Holá, Petra; Racek, Martin; Janák, Marian; Collett, Stephen
2024 - English
In the thesis I focuse on petrographic, geochronological and geochemical characterization of gabbroic rocks to provide constrains on the Cambro-Ordovician and Variscan evolution of the Teplá-Barrandian Unit in Bohemian Massif situated in Central Europe. The studied rocks occur in two areas of interest in the western margin of the Teplá-Barrandian: (1) along the contact of the Teplá Crystalline and Mariánské Lázně Complexes in the north-western part of the TBU, (2) in area between the Domažlice Crystalline Complex and Kdyně-Neukirchen Massif (KNM) in the south-western part of the Teplá-Barrandian Unit. Detailed petrological study together with U-Pb dating of representative samples allow to characterize three events (I-III) defined by different textural position of analyses zircon and titanite grains. The oldest (Cambrian) event I is recorded in isolated metamictized matrix-hosted grains that yield similar mean age of c. 500-510 Ma in both areas. The second Cambro-Ordovician event II was connected with formation of tiny zircon grains forming rim around ilmenite at ~480-490 Ma due to diffusion reaction of ilmenite and surrounding silicate matrix enabled by increase of temperature. The youngest (Variscan) event III is associated with the formation of zircon corona around baddeleyite at ca. 360-380 Ma.... Český abstrakt V této disertační práci se zabývám petrologickou, geochronologickou a geochemickou charakteristikou gabroidních hornin v kontextu kambro-ordovického a variského vývoje tepelsko-barrandienské jednotky, která je součástí Českého masivu. Studované horniny se vyskytují ve dvou zájmových oblastech podél západního okraje tepelsko-barrandienské jednotky: 1. oblast se nachází na kontaktu tepelského krystalinika a mariánsko-lázeňského komplexu a 2. zájmová oblast zabírá jiho-západní cíp tepelsko-barrandienské jednotky a táhne se z neukirchen-kdyňského masivu přes domažlické krystalinikum. Na základě detailní petrologické charakteristiky kombinované s datováním metodou uran-olovo aplikované na zirkony a monazity byly definovány tři etapy (I-III) vývoje gabbroidních hornin, kdy každá etapa je spojena s jinou texturní pozicí datovaného zirkonu, případně titanitu. Nejstarší událost I je kambrického stáří, v tomto případě byly průměrné věky c. 500-510 Ma stanoveny pro velká izolovaná zrna zirkonů nacházejících se v matrix. Druhá datovaná II událost ukazuje kambro-ordovické stáří (~480-490 Ma) a je spojena s výskytem malých zrnek zirkonu lemujících ilmenit. Vznik těchto malých zrnek tvořících lem kolem ilmenitu je výsledkem difúzní reakce mezi ilmenitem a okolní silikátovou matrix, kdy mobilita zirkonia je... Keywords: metamorfóza; gabro; metasomatóza; korony; metamorphism; gabbro; metasomatism; corona Available in a digital repository NRGL
Metamorfóza gabroidních hornin tepelsko-barrandienské oblasti

In the thesis I focuse on petrographic, geochronological and geochemical characterization of gabbroic rocks to provide constrains on the Cambro-Ordovician and Variscan evolution of the ...

Holá, Petra; Racek, Martin; Janák, Marian; Collett, Stephen
Univerzita Karlova, 2024

Rezonance pro modelové potenciály v kvantové mechanice
Rašek, Petr; Houfek, Karel; Čížek, Martin
2024 - Czech
Resonance phenomena appear in various areas of physics. A case of shape resonance is associated with the scattering of particles on a potential barrier, through which particles pass due to tunneling effect. The energy spectrum is the output of solving the eigenvalue problem with a modified Hamiltonian operator which enables calculation of the reso- nances. The eigenvalues corresponding to resonances are complex and are located in the fourth quadrant of the complex plane. Numerical methods such as Finite Element Me- thod (FEM), Discrete Variable Representation (DVR), Exterior Complex Scaling (ECS), and the QR algorithm are used for their computation. The thesis focuses on numerical simulations of the method properties with an emphasis on the precision of resonances cal- culation and coverage of the complex plane for several one-dimensional model potentials. The utilization of potentials is also illustrated by resonance data for electron scattering on selected diatomic molecules. For these purposes, an open-source program in Python has been created. 1 Rezonanční jevy se vyskytují v řadě oblastí fyziky. Případ tvarové rezonance je spojený s rozptylem částic na potenciálové bariéře, skrze kterou částice prochází díky tunelovému jevu. Energetické spektrum je výstupem řešení vlastního problému s modifikovaným Ha- miltonovým operátorem, ze kterého již lze určit rezonance. Vlastní čísla odpovídající re- zonancím jsou komplexní a nachází se ve čtvrtém kvadrantu komplexní roviny. Pro jejich výpočet jsou použity numerické metody konečných prvků (FEM), reprezentace pomocí diskrétní proměnné (DVR), externího komplexního škálování (ECS) a QR algoritmus. Práce se zaměřuje na numerické simulace vlastností metod s ohledem na přesnost vý- počtu rezonancí a pokrytí komplexní roviny pro několik jednorozměrných modelových potenciálů. Využití potenciálů je také ilustrováno na datech rezonancí pro rozptyl elek- tronu na vybraných dvouatomových molekulách. Pro tyto účely byl vytvořen open-source program v Pythonu. 1 Keywords: kvantová mechanika|rezonance; quantum mechanics|resonance Available in a digital repository NRGL
Rezonance pro modelové potenciály v kvantové mechanice

Resonance phenomena appear in various areas of physics. A case of shape resonance is associated with the scattering of particles on a potential barrier, through which particles pass due to tunneling ...

Rašek, Petr; Houfek, Karel; Čížek, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Právní aspekty agrolesnických systémů
Hruška, Marek; Sobotka, Michal; Franková, Martina
2024 - Czech
Legal Aspects of Agroforestry Systems Abstract The thesis is devoted to a thorough analysis of the legal aspects of agroforestry systems in the context of Czech law. However, attention is paid not only to the Czech law, but also to the European Union regulations, which partly regulate the issue of agroforestry as one of the sustainable approaches to agriculture. The aim of the thesis is to acquaint with the legal aspects of agroforestry, their selected typified agroforestry systems as well as individual woody elements that make up agroforestry systems. Space is devoted to both private law issues and, in particular, public law issues supplemented by relevant case law. Given the specific nature of agroforestry, this thesis is permeated by a wide range of legal disciplines, among which environmental law dominates, complemented by the aforementioned European law, civil law, tax law, administrative law and constitutional law. The objective is also to offer relevant de lege ferenda considerations with regard to the specific nature of agroforestry. Part of the rigorous thesis is an international legal comparison especially in relation to the legislation of the Federal Republic of Germany due to the proximity of its legal culture, landscape and climate. The thesis is divided into 4 main chapters. The first one is... Právní aspekty agrolesnických systémů Abstrakt Tato rigorózní práce je věnována zevrubné analýze problematiky právních aspektů agrolesnických systémů v kontextu české právní úpravy. Pozornost je však věnována nejen českým právním předpisům, ale také předpisům Evropské unie, které částečně problematiku agrolesnictví jakožto jednoho z udržitelných přístupů k zemědělství upravují. Cílem této rigorózní práce je seznámit s právními aspekty agrolesnictví jako celku, jejich vybraných typizovaných agrolesnických systémů i jednotlivých dřevinných prvků, které agrolesnické systémy tvoří. Prostor je věnován jak problematice práva soukromého, tak zejména problematice veřejnoprávní doplněných o relevantní judikaturu. Tato rigorózní práce prostupuje s ohledem na specifickou povahu agrolesnictví širokým okruhem právních oborů, mezi nimiž dominuje právo životního prostředí, doplněné již zmíněným evropským právem, právem občanským, daňovým právem, správním právem a ústavním právem. Cílem rigorózní práce je také nabídnout relevantní úvahy de lege ferenda s ohledem na specifický charakter agrolesnictví. Součástí rigorózní práce je mezinárodní právní komparace zejména ve vztahu k právní úpravě Spolkové republiky Německo z důvodu blízkosti její právní kultury, krajiny i podnebí. Tato rigorózní práce je členěna celkem do čtyř... Keywords: Agrolesnictví; udržitelné zemědělství; obecná ochrana dřevin rostoucích mimo les; Agroforestry; sustainable agriculture; general protection of growing out of forests Available in a digital repository NRGL
Právní aspekty agrolesnických systémů

Legal Aspects of Agroforestry Systems Abstract The thesis is devoted to a thorough analysis of the legal aspects of agroforestry systems in the context of Czech law. However, attention is paid not ...

Hruška, Marek; Sobotka, Michal; Franková, Martina
Univerzita Karlova, 2024

Řešení Zermelova navigačního problému pomocí level-set metody
Šimkovič, Pavol; Tůma, Karel; Hron, Jaroslav
2024 - Slovak
Effective path planning for long-distance flights is critically important when air streams significantly affect airship movement, as is the case for a ship or a zeppelin. Optimal con- trol can save travel time, fuel consumed and avoid flying in unfavourable conditions by early warning. We implemented a numerical algorithm for computing time-optimal tra- jectory for a long-distance flight of a zeppelin in variable atmospheric flow. We tested the algorithm on both model tasks and real meteorological data. The result of our work is a software with graphical interface, which can compute optimal navigation instructions, obtain weather forecast automatically and plot outputs, which contain also an indication of computation precision. Efektívne plánovanie trasy pri diaľkových letoch je kriticky dôležité, ak vzdušné prúdy výrazne ovplyvňujú pohyb plavidla, ako tomu je v prípade lode alebo vzducholode. Opti- málne riadenie môže ušetriť čas cesty, spotrebu paliva a včasným varovaním zabrániť letu v nepriaznivých podmienkach. Implementovali sme numerický algoritmus na výpočet ča- sovo optimálnej trajektórie pre diaľkový let vzducholode v premenlivom atmosférickom prúdení. Testovali sme ho na modelových zadaniach aj reálnych meteorologických dátach. Výsledkom práce je softvér s grafickým rozhraním schopný vypočítať optimálne navigačné inštrukcie, získať automatizovane predpoveď počasia a vykresliť výstupy, ktorých súčas- ťou je aj indikácia presnosti výpočtu. Keywords: vzducholoď|letecká navigácia|optimálne riadenie|Zermelova úloha|levelset|fast marching method|Djikstrov algoritmus; zeppelin|airship navigation|optimal control|Zermelo's problem|levelset|fast marching method|Djikstra's algorithm Available in a digital repository NRGL
Řešení Zermelova navigačního problému pomocí level-set metody

Effective path planning for long-distance flights is critically important when air streams significantly affect airship movement, as is the case for a ship or a zeppelin. Optimal con- trol can save ...

Šimkovič, Pavol; Tůma, Karel; Hron, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2024

Vybrané otázky legislativy zdravotnických prostředků
Krudenc, Václav; Šolc, Martin
2024 - Czech
Selected Issues of Medical Device Legislation Abstract This thesis deals with the legal regulation of medical devices in force at the time of its creation, with a focus on general medical devices. The thesis is divided into two main parts. In the first part, the thesis focuses on a comprehensive and detailed analysis of the basic definitions of the field of medical devices, including the definition of the conditions under which computer software used in the healthcare sector is considered a medical device. In particular, the definition of a medical device and an in vitro diagnostic medical device are subject to detailed analysis. The second part of the thesis deals in detail with the life cycle of a medical device at the time of the entry into force of Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC and Act No. 375/2022 Coll., on medical devices and in vitro diagnostic medical devices. This section discusses in detail the obligations of medical device manufacturers and their authorised representatives where the manufacturer is established outside the European Union. Within this section, emphasis is... Vybrané otázky legislativy zdravotnických prostředků Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá v době její tvorby platnou právní úpravou zdravotnických prostředků se zaměřením na obecné zdravotnické prostředky. Práce je dělena na dvě hlavní části. V první části se práce zaměřuje na komplexní a podrobnou analýzu základních definic oblasti zdravotnických prostředků, včetně vymezení, za jakých podmínek je za zdravotnický prostředek považován počítačový software používaný ve zdravotnictví. Podrobnému rozboru podléhá zejména definice zdravotnického prostředku a diagnostického zdravotnického prostředku in vitro. Druhá část práce se podrobně zabývá životním cyklem zdravotnického prostředku v době účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS a zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. V této části jsou podrobně rozebrány povinnosti výrobců zdravotnického prostředku a jejich zplnomocněných zástupců v případě, že je výrobce usazen mimo Evropskou unii. V rámci této části je důraz věnován na institut prohlášení o shodě, označení CE a procesu certifikace... Keywords: zdravotnické prostředky; MDR; zákon o zdravotnických prostředcích; medical devices; MDR; Medical Devices Act Available in a digital repository NRGL
Vybrané otázky legislativy zdravotnických prostředků

Selected Issues of Medical Device Legislation Abstract This thesis deals with the legal regulation of medical devices in force at the time of its creation, with a focus on general medical devices. The ...

Krudenc, Václav; Šolc, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Vliv obezity a metabolických onemocnění na molekulární vlastnosti kmenových buněk kostní dřeně ve vztahu k metabolismu kosti a tukové tkáně
Beňová, Andrea; Tencerová, Michaela; Kuda, Ondřej; Rauner, Martina
2024 - English
Obesity and diabetes are metabolic complications associated with higher accumulation of fat in periphery and bones leading to higher fracture risk. Several approaches have been introduced in the treatment of obesity and diabetes - non-pharmacological (e.g. dietary intervention or physical activity) and pharmacological (e.g. metformin, thiazolidinediones (TZDs)) to improve metabolic complications. Dietary intervention including omega-3 polyunsaturated fatty acid (PUFA) supplementation showed multiple beneficial effects on bone parameters and bone marrow skeletal stem cells (BMSC) properties in animal and clinical studies. However, this was not well studied in obesogenic conditions. Further, TZDs (e.g. pioglitazone, rosiglitazone) are very effective insulin sensitizers but with several side effects (increased bone marrow adiposity (BMA) with higher fracture risk) due to their mechanism of action. MSDC-0602K, a novel TZD analog, has been developed to minimize side effects on fat metabolism. However, its impact on bone phenotype and bone marrow skeletal stem cells BMSCs in relation to obesity has not been intensively studied. Thus, in my PhD thesis I investigated both approaches using high-fat diet (HFD)-induced obesity mouse model. 8 weeks old male mice were fed with HFD or HFD supplemented with... Obezita a diabetes jsou metabolické komplikace spojené s vyšší akumulací tuku v periferii a kostech, mající za následek zvýšené riziko fraktury. Při léčbě obezity a diabetu bylo zavedeno několik přístupů - nefarmakologických (např. dietní intervence nebo fyzická aktivita) a farmakologických (např. metformin, tiazolidindiony (TZD)) ke snížení metabolických komplikací. Dietní intervence včetně suplementace omega-3 polynenasycenými mastnými kyselinami (PUFA) ve studiích na zvířatech a v klinických studiích prokázala mnohonásobné příznivé účinky na kostní parametry a vlastnosti kmenových buněk kostní dřeně (BMSC). To však nebylo dobře prozkoumáno v obezogenních podmínkách. Dále jsou TZD (např. pioglitazon, rosiglitazon) velmi účinnými sensibilizátory inzulinu, ale s několika vedlejšími účinky (zvýšená adipozita kostní dřeně (BMA) s vyšším rizikem fraktur) v důsledku jejich mechanismu účinku. MSDC-0602K, nový analog TZD, byl vyvinut pro minimalizaci vedlejších účinků na metabolismus tuků. Jeho vliv na kostní fenotyp a fenotyp BMSC ve vztahu k obezitě však nebyl intenzivně studován. V disertační práci jsem zkoumala oba přístupy pomocí myšího modelu dietou indukované obezity (HFD). Samci myší ve věku 8 týdnů byli krmeni HFD nebo HFD doplněným omega- 3 PUFA, MSDC-0602K nebo pioglitazonem po dobu 2 měsíců,... Keywords: Obezitou indukovaná křehkost kostí; Omega-3 polynenasycené mastné kyseliny; Analog thiazolidindionu MSDC-0602K; Kmenové buňky kostní dřeně; Buněčný metabolismus; Tuková tkáň kostní dřeně; Mikrostruktura kosti; Obesity-induced bone fragility; Omega-3 polyunsaturated fatty acids; Thiazolidinedione analog MSDC-0602K; Bone marrow stromal cells; Cellular metabolism; Bone marrow adipose tissue; Bone microstructure Available in a digital repository NRGL
Vliv obezity a metabolických onemocnění na molekulární vlastnosti kmenových buněk kostní dřeně ve vztahu k metabolismu kosti a tukové tkáně

Obesity and diabetes are metabolic complications associated with higher accumulation of fat in periphery and bones leading to higher fracture risk. Several approaches have been introduced in the ...

Beňová, Andrea; Tencerová, Michaela; Kuda, Ondřej; Rauner, Martina
Univerzita Karlova, 2024

Rozptyl součinu náhodných veličin
Danácsová, Michaela; Pawlas, Zbyněk; Dvořák, Jiří
2024 - Slovak
This thesis focuses on the variance of the product of random variables and its appli- cation in specific examples. The work is systematically divided into four chapters, where the variance for independent and dependent random variables is derived. We will focus on deriving the variance in cases of random samples and paired observations. Throughout all the chapters, we will also focus on linear approximation, which is compared throu- ghout the work to the exact form of the variance of the product of random variables. The final chapter illustrates the derived theory on examples from discrete and continuous distributions. The contribution of this bachelor's thesis is the clarification and understan- ding of the issue of the variance of the product of random variables and the application of theoretical derivations on specific distributions. 1 Tato práce se zabývá rozptylem součinu náhodných veličin a jeho aplikací v konkrét- ních příkladech. Práce je systematicky rozdělena do čtyř kapitol, kde se postupně odvozuje rozptyl pro nezávislé a následně pro závislé náhodné veličiny. Zaměříme se na odvození rozptylu v případě náhodných výběrů a výběru párových pozorování. V rámci všech ka- pitol se zaměříme také na lineární aproximaci, která se v celé práci porovnává s přesným tvarem rozptylu součinu náhodných veličin. Poslední kapitola ilustruje odvozenou teo- rii na příkladech z diskrétních a spojitých rozdělení. Přínosem této bakalářské práce je zpřehlednění a pochopení problematiky rozptylu součinu náhodných veličin a aplikace teoretických odvození na konkrétních rozděleních. 1 Keywords: rozptyl součinu|náhodné veličiny|lineární aproximace|párové pozorování; variance of the product|random variables|linear approximation|paired observations Available in a digital repository NRGL
Rozptyl součinu náhodných veličin

This thesis focuses on the variance of the product of random variables and its appli- cation in specific examples. The work is systematically divided into four chapters, where the variance for ...

Danácsová, Michaela; Pawlas, Zbyněk; Dvořák, Jiří
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases