Number of found documents: 545
Published from to

Metodika mechanické fixace lemových spojů pro zajištění rozměrové stability během výrobních procesů
Šanovec Jan; Lukáš Chrášťanský; Evin Emil
2021 -
Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou fixace lemových spojů panelových dílů karoserie automobilu. Hlavním cílem disertační práce je návrh nového typu spoje, resp. nové metody fixace lemového spoje. Motivací hlavního cíle práce jsou požadavky, které jsou kladeny na panelové díly karoserie automobilu i jejich výrobu. Především se jedná o rozměrovou stabilitu, kvalitu povrchu pohledových dílů a ekonomičnost provozu. Navržená nová metoda mechanické fixace lemového spoje je ověřena pomocí numerických simulací a sérií experimentů jak na zkušebních vzorcích, tak i na reálném dílu přední kapoty vozidla. Součástí disertační práce je určení metodiky práce s produkčními simulačními softwary AutoForm Forming a AutoForm Assembly pro implementaci nové metody v inženýrské praxi.The dissertation thesis deals with the issue of fixation of the hemmed joints of panel parts of the car body. The main goal of the dissertation is the design of a new type of joint, a respectively new method of fixation of the hemmed joint. The motivation of the main goal of the work is the requirements that are placed on the panel parts of the car body and their production. Above all, it is about dimensional stability, the surface quality of visible parts, and the economy of the production process. The proposed new method of mechanical fixation of the hemmed joint is verified by numerical simulations and a series of experiments both on test specimens and on a real part of the front hood of the vehicle. Part of the dissertation is to determine the methodology of work with production simulation software AutoForm Forming and AutoForm Assembly for the implementation of a new method in to engineering practice. Keywords: lemování; fixace lemových spojů; karoserie; panelové díly karoserie; automobilový průmysl; numerická simulace; Simufact; Deform; AutoForm; hemming; fixation of hemmed joints; car body; car body panels; automotive; numerical simulation; Simufact; Deform; AutoForm Available in digital repository of ČVUT.
Metodika mechanické fixace lemových spojů pro zajištění rozměrové stability během výrobních procesů

Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou fixace lemových spojů panelových dílů karoserie automobilu. Hlavním cílem disertační práce je návrh nového typu spoje, resp. nové metody fixace ...

Šanovec Jan; Lukáš Chrášťanský; Evin Emil
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Experimentální studie a numerické modelování ocelobetonových kruhových sloupů s rozptýlenou výztuží za požáru
Wald František; Alexej Treťjakov; Gregor Dalibor
2021 -
Práce je věnovaná zkouškám a numerickému modelování mechanického chovaní ocelobetonových sloupů kruhového uzavřeného průřezu vyplněných drátkobetonem za požáru. Disertace shrnuje data z experimentů. Popisuje numerický materiálový model drátkobetonu a globální teplotní a mechanický model celého sloupu. Validuje model sloupu. Studuje citlivost na významné parametry. Experimentální studie zahrnuje šest zkoušek ve čtyřbodovém ohybu za běžné a zvýšené teploty a pět v tlaku v svislé peci. Trojrozměrný numerický MKP model byl vytvořen v programu ATENA. K simulaci přesného chování drátkobetonu v tlaku a tahu byl využit lomově-plastický materiálový model. Studie citlivosti dokládá významné zlepšení požární odolnosti sloupů při využití drátkobetonu. Numerický model je připraven pro budoucí použití při vývoji analytického návrhového modelu pro stanovení požární odolnosti ocelobetonových sloupů s rozptýlenou výztuží, který bude využit jako příloha nebo technický doplňující podklad v evropské normě pro návrh ocelobetonových prvků při požáru EN1994-1-2:2024.This research is dedicated to the experimental study and numerical modelling of the mechanical behaviour of circular hollow section columns with steel fibre-reinforced concrete infill in the fire situation. The work includes data from experimental studies, development of the steel fibre reinforced concrete material model, investigation of the global thermal and mechanical models, its validation, and a sensitivity study of the main parameters. Experimental studies include six tests in four-point bending under ambient and elevated temperature and five experiments in compression in the vertical furnace. The three-dimensional numerical finite element method model was established using ATENA software. The fracture-plastic material model was used to simulate the exact behaviour of the steel fibre-reinforced concrete in compression and tension. The sensitivity study shows definite improvements in columns fire resistance by implementing the steel fibre-reinforced concrete unique properties. The numerical model is prepared for future use in developing an analytical design model for determining the fire resistance of the composite steel and fibre-reinforced concrete columns, which will be used as an appendix or supplementary technical basis in the corresponding European standard for the design of reinforced concrete elements in fire EN1994-1-2: 2024. Keywords: ocelobetonové sloupy; kruhové duté průřezy; drátkobeton; mechanické chovaní; požární odolnost; metoda konečných prvků; concrete-filled steel tubes; circular hollow section; steel fibre-reinforced concrete; mechanical behaviour; fire resistance; finite element method Available in digital repository of ČVUT.
Experimentální studie a numerické modelování ocelobetonových kruhových sloupů s rozptýlenou výztuží za požáru

Práce je věnovaná zkouškám a numerickému modelování mechanického chovaní ocelobetonových sloupů kruhového uzavřeného průřezu vyplněných drátkobetonem za požáru. Disertace shrnuje data z experimentů. ...

Wald František; Alexej Treťjakov; Gregor Dalibor
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Městský veřejný prostor a vnitrobloky
Jiran Zdeněk; Jiří Stránský; Kupka Jiří
2021 -
Městský veřejný prostor je nezastavěným územím, kde se lidé mohou setkávat a spolu komunikovat. Dle § 34 Zákona 128/2000 o obcích jde o náměstí, ulice, chodníky, parky a další místa, přístupná každému bez omezení. Tento prostor podléhá trvale udržitelnému rozvoji. Zahrnuje bydlení, práci, rekreaci a s nimi spojenou dopravu. Trpí řadou nedostatků a mnozí tvrdí, že je mrtev. On je ale nedílnou kulisou našeho bytí a žití. Denně se v něm pohybujeme a nutně ho potřebujme. Takže nadále žije. Platí to i pro Hradec Králové s jeho problémy, kterými je zahlcení všude parkujícími auty či vypouštění srážkových vod do kanalizace. Také tristní stav vnitrobloků. Vnitroblok je prostor vzniklý uvnitř do bloku uspořádanými domy, odcloněný od městského ruchu, nepříznivě zatíženého dopravním provozem a jeho průvodními jevy, prostý intenzivního pohybu chodců. Funkce zde převažuje obytná, vnitroblok však může posloužit i administrativě, školství, vojenským účelům. Vnitroblok je nedílnou součástí městského prostoru, přesto je však neprávem opomíjen. Jeho podoba a režim v něm jsou přitom mimořádně důležité z pohledu sociálního. Pro zde žijící obyvatele by měl proto být oázou klidu a vlídné komunikace. Místem potřebným a oblíbeným, omezujícím úprk zde žijících z města na venkov. Hradec Králové je metropolí severovýchodních Čech. Žije v něm 90 tisíc obyvatel, z toho čtvrtina ve vnitroblocích. Jejich tvář je zpravidla zanedbaná a nevlídná, a to bez ohledu na to, zda jde o historické dvorky Starého Města či vnitrobloky moderní, vzniklé za první republiky, kdy zde tvořil architekt Josef Gočár a město bylo nazýváno Salonem republiky. Revitalizaci vnitrobloků v Hradci Králové iniciuje a cílevědomě podporuje sdružení PRO GOČÁR, které ve spolupráci se městem připravilo revitalizaci vnitrobloků Salon, Liskovy sady I a II. Spolek též v roce 2016 uspořádal na téma vnitrobloků jako první v ČR zdařilou celostátní konferenci. Aby revitalizace vnitrobloků byla sociálně i environmentálně udržitelná a přispívala k adaptaci měst na změnu klimatu, je nutné vyvinout metodiku postupu jejich revitalizace s uvážením místně specifických podmínek, která je součástí disertační práce. Jedním ze zásadních bodů je zavedení tzv. modrozelené infrastruktury. Výsadba zeleně a její závlaha dešťovou vodou nejsou přitom nikterak finančně náročné a dají se realizovat postupně. Vyžaduje to samozřejmě pochopení a kázeň uživatelů, včetně zavedení režimu pro zde hrající si děti, potřeby seniorů i pohyb psích mazlíčků. Ideálním stavem je proto ten, kdy se o konkrétní vnitroblok starají sami zde žijící občané. Cílem aktuálního řešení vnitrobloků je při respektování ekologických zásad, v rámci trvale udržitelného rozvoje, využití jejich kapacity a náprava neutěšeného stavu.Public space is a non built-up area where citizens can meet and communicate. According to Section 34 of Law 128/2000 about municipalities, this represents squares, streets, pavements, parks and other places accessible to anybody with no restrictions. Such space is subject to sustainable development. It includes housing, work, recreation and transportation. There are some drawbacks and many people say the public space is dead. However, it is part and parcel of our being and living. We are a part of it on a daily basis and we really need it. So it lives on. This also applies to Hradec Králové with its problems such as congestion caused by cars or draining rainfall in sewerage. Poor state of inner courtyards, too. An inner courtyard is an enclosed unroofed area surrounded by blocks of flats, shielded from the rush of a city which is influenced by heavy traffic and its impact, without intensive pedestrian movement. Its residential function prevails, however, an inner courtyard may also meet administrative, education or military purposes. Although an inner courtyard is an integral part of urban space, it is wrongfully overlooked. Its character and regime are particularly important in social context. It should be a peaceful place with affable communication for those who live here. An area that is necessary and popular with them, therefore it reduces the urge to escape from the city to the country. Hradec Králové is the centre of northeastern Bohemia. Its population is about 90 thousand inhabitants of which a quarter lives in blocks with inner courtyards. These are very often neglected and unpleasant regardless of the fact whether they are historical courtyards in the Old Town or modern inner courtyards originating in the First Republic when the architect Josef Gočár was working here and the city was called „Salon of the Republic“. Inner courtyard revitalization in Hradec Králové is initiated and supported by PRO GOČÁR association, which has prepared in coordination with the town authorities revitalization of Salon, Liskovy sady I. and II. In 2016 the association organized successful national conference on inner courtyards first time in the Czech Republic. To make inner courtyard revitalization socially and environmentally sustainable as well as apt to climate change adaptation of cities, it is necessary to form methodology for revitalization procedure respecting specific local conditions, which is the part of Ph.D. thesis. One of its major features is implementation of blue-green infrastructure. Planting greenery and rainwater irrigation is not financially demanding and can be carried out gradually. This requires occupants´ understanding and discipline, including rules regarding activities of children, senior occupants and pets. Ideally, inhabitants of a particular block take care of their inner courtyard. The goal of current dealing with inner courtyards when respecting ecological principles and climate change adaptation is using their capacity and rectifying their dismal state. Ing. Jiří Stránský Keywords: veřejný prostor; vnitrobloky; nezastavěná plocha; centrum města; Public Space; inner Courtyards; non-built-up area; centre city Available in digital repository of ČVUT.
Městský veřejný prostor a vnitrobloky

Městský veřejný prostor je nezastavěným územím, kde se lidé mohou setkávat a spolu komunikovat. Dle § 34 Zákona 128/2000 o obcích jde o náměstí, ulice, chodníky, parky a další místa, přístupná každému ...

Jiran Zdeněk; Jiří Stránský; Kupka Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Analýza požární odolnosti betonových konstrukcí s využitím různých modelů požáru
Procházka Jaroslav; Martin Benýšek; Čajka Radim
2021 -
Práce se zabývá analýzou požární odolnosti betonových konstrukcí s využitím různých modelů požáru. Práce je rozdělena na dvě základní části. V první části práce je popsán úvod do problematiky, je řešen požár a jeho hlavní jednotlivé jevy, jak se požár modeluje a jaké jsou modely požáru. Práce se věnuje jak deterministickým, tak stochastickým matematickým modelům požáru. V závěru první části této práce jsou popsány metody posuzování požární odolnosti konstrukcí. Druhá část je zaměřena na autorovy výsledky. Byla provedena analýza modelů požáru s využitím deterministických modelů požáru, zjednodušených i zpřesněných, a stochastických modelů požáru, které byly řešeny pomocí metody Monte Carlo a Latinských Nadkrychlí. Pro analýzu zjednodušených modelů požáru byly využity vlastní zdrojové kódy vytvořené převážně v prostředí MATLAB nebo OCTAVE. Pro zpřesněné modely byly využity programy CFAST a FDS. Analýza následně vedla k vytvoření vlastních podpůrných softwarových nástrojů FMC a DataPlot. Analýza modelů požáru částečně vedla i k detailnějšímu zaměření se na rychlost uvolňování tepla. Závěr druhé části je věnován analýze posuzování požární odolnosti konstrukcí. Pro zjednodušené výpočtové posuzování požární odolnosti betonových konstrukcí byl vytvořen vlastní zdrojový kód, který je založen na 1-D proužkové metodě s vlastním vedením tepla. Součástí práce je také soubor vědeckých článků prezentující dosažené výsledky. Za hlavní přínos lze uvažovat vytvořené softwarové nástroje FMC a DataPlot, které jsou volně dostupné ke stažení. A dále provedené analýzy modelů požáru a posuzování konstrukcí, které byly následně publikovány.The thesis is focused on the analysis of fire resistance of concrete structures based on different fire models. This thesis is divided into two main parts. The first part of the thesis describes a brief overview of the problem; fire and its main phenomena, modelling of fire and models of fire are solved. The thesis is devoted to the deterministic and stochastic mathematical models of fire. At the end of the first part, methods for assessment of the fire resistance of structures are described. The second part is focused on the author’s results. The analysis of models of fire with the use of the deterministic fire models, simplified and advanced, and stochastic fire models was done. The stochastic approach was solved by the Monte Carlo and Latin Hypercube sampling method. For the analysis of the simplified models of fire, the in-house MATLAB or OCTAVE codes were used. For advanced models, the available software tools CFAST and FDS were used. The analysis subsequently led to the creation of the in-house supporting software tools FMC and DataPlot. The analysis of models of fire partly led to the focus on the heat release rate in detail. At the end of the second part, the analysis of the assessment of the structures is described. For simplified calculation assessment of the fire resistance concrete structures, the in-house code based on the one-dimensional strip method with the heat transfer was developed. The main part of the thesis is the collection of the author’s papers presenting achieved results. As the major benefit could be considered created software tools FMC and DataPlot which are freely available for download. And further the performed analysis of models of fire and assessment of structures that were published. Keywords: Betonové konstrukce; Požární odolnost; Modely požáru; Fire Dynamics Simulator (FDS); Consolidated Fire and Smoke Transport (CFAST); Teplotní křivky; Softwarové nástroje; MATLAB; Požárně inženýrský přístup; Concrete Structures; Fire Resistance; Models of Fire; Fire Dynamics Simulator (FDS); Consolidated Fire and Smoke Transport (CFAST); Temperature-time Curves; Software Tools; MATLAB; Performance-based design Available in digital repository of ČVUT.
Analýza požární odolnosti betonových konstrukcí s využitím různých modelů požáru

Práce se zabývá analýzou požární odolnosti betonových konstrukcí s využitím různých modelů požáru. Práce je rozdělena na dvě základní části. V první části práce je popsán úvod do problematiky, je ...

Procházka Jaroslav; Martin Benýšek; Čajka Radim
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Hodnocení konstrukcí vícepodlažních přádelen v údolí řeky Kamenice v Jizerských horách
Hulec Mikuláš; Jan Bartoníček; Záruba Pfeffermann Josef
2021 -
Přístup k zachování technických památek z období průmyslové revoluce na území České republiky je vzhledem k jejich četnosti značně komplikovaný. Na jedné straně se odráží ochrana industriálního dědictví, na straně druhé pak jejich udržitelnost. Pro lokální vymezení byly vybrány textilky údolí řeky Kamenice, která tvořila sílu potřebnou pro pohyb strojů. Přádelny tvoří spolu s řekou logickou kaskádu, která může být základem regionální i tematické cesty průmyslového dědictví, podle struktury řazení staveb Evropské cesty průmyslového dědictví - ERIH. Údolní lokalitu propojuje železniční trať v úzké souvislosti na tamější továrny. Specializace na přádelny je dána typickým projevem kraje, který přinášel obživu obyvatelům v textilním odvětví. Vícepodlažní konstrukce je charakteristická svým záborem minimální stavební plochy, distribucí síly k jednotlivým strojům, velkými otevřenými dispozicemi a ve vybraných objektech novým typem prosvětlením vnitřních prostorů. To vše je uzavřeno v kompaktním celku, který předstihnul svou dobu a dodnes je velmi atraktivní. Hodnocení je založeno na popisu vybraných objektů, které jsou představiteli typických forem staveb dané konstrukce. Je vysvětlena přímá souvislost konstrukcí s nezbytnou pohonnou silou. Práce má za cíl vystihnout podstatu konstrukcí technických památek, zhodnotit je a posoudit formou případových studií možnosti nového využití. Výstup slouží památkové péči jako doklad historických konsekvencí k ochraně a nakládání s průmyslovým dědictvím v širším uměleckém i vědeckém kontextuApproach to preservation of the industrial heritage from the Industrial revolution period is complicated a lot due to its extent. There is industrial heritage preservation on one side, and there are sustainability aspects on the other one. Textile factories in the valley of the Kamenice River, which provided the necessary power for machinery operation, were chosen for the present thesis. Flax and cotton mills together with the river create reasonable cascade which may determine the form of regional and theme route of the European Route of Industrial Heritage. Local railway creates the connecting line in conjunction with the adjacent factories. Selected flax and cotton mills are characteristic factories of the region that provides work for inhabitants. Multi-storey mills have compact dispositions with minimal built up areas, effective power redistribution to individual machines, open spaces, and well-lit space in some cases. All of that has been enclosed to compact form which has precedes its time and remain architecturally attractive up to now. The present evaluation is based on the description of the selected factories. These mills demonstrate the most common representative structures. Thesis defines a correlation between the structures and distribution of the forces providing necessary power. The aim of the thesis is to define the origin of the industrial heritage structures, to evaluate the potential re-use based on a case study. The work generates information for heritage preservation in art and science context. Keywords: průmyslové dědictví; řeka Kamenice; vícepodlažní továrny; přádelna; etážová textilka; konstrukce; industrial heritage; Kamenice river; multi-storey factory; cotton mill; textile mill; structure Available in digital repository of ČVUT.
Hodnocení konstrukcí vícepodlažních přádelen v údolí řeky Kamenice v Jizerských horách

Přístup k zachování technických památek z období průmyslové revoluce na území České republiky je vzhledem k jejich četnosti značně komplikovaný. Na jedné straně se odráží ochrana industriálního ...

Hulec Mikuláš; Jan Bartoníček; Záruba Pfeffermann Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Architektury a optimalizace pro kompresní algoritmy k dosažení nízkého zpoždění realizované v (programovatelných) technických prostředcích
Ubik Sven; Matěj Bartík; Kořenek Jan
2021 -
This dissertation thesis focuses on researching which compression algorithms are suitable for a very specic use case of real-time multimedia transmission systems such as CES-NET's MVTP, providing excellent image quality and low-latency operation at the same time. However, the MVTP's throughput requirements exceeding the capabilities of used communication interfaces slightly in certain situations. Because no hardware implement-ations of universal lossless compression algorithms met the MVTP's requirements, some new hardware-based optimizations and architectures had to be discovered. Some of these optimizations were inspired by software implementations of so-called \fast" lossless com-pression algorithms, which trade a worse compression ratio for a better compression speed.This dissertation thesis focuses on researching which compression algorithms are suitable for a very specic use case of real-time multimedia transmission systems such as CESNET's MVTP, providing excellent image quality and low-latency operation at the same time. However, the MVTP's throughput requirements exceeding the capabilities of used communication interfaces slightly in certain situations. Because no hardware implementations of universal lossless compression algorithms met the MVTP's requirements, some new hardware-based optimizations and architectures had to be discovered. Some of these optimizations were inspired by software implementations of so-called \fast" lossless compression algorithms, which trade a worse compression ratio for a better compression speed. Keywords: lossless; compression; dictionary; LZ4; LZ77; high-throughput; low-latency; digital design; architecture; optimization; hardware; FPGA; MVTP; lossless; compression; dictionary; LZ4; LZ77; high-throughput; low-latency; digital design; architecture; optimization; hardware; FPGA; MVTP Available in digital repository of ČVUT.
Architektury a optimalizace pro kompresní algoritmy k dosažení nízkého zpoždění realizované v (programovatelných) technických prostředcích

This dissertation thesis focuses on researching which compression algorithms are suitable for a very specic use case of real-time multimedia transmission systems such as CES-NET's MVTP, providing ...

Ubik Sven; Matěj Bartík; Kořenek Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Analýza trvanlivosti stability asfaltových směsí
Valentin Jan; Tereza Valentová; Hýzl Petr
2021 -
Problematika přilnavosti mezi kamenivem a asfaltovým pojivem, jakož i úzce související komplexnější aspekt trvanlivosti asfaltové směsi, ověřovaný dnes nejčastěji její odolností proti účinkům vody nebo vody a mrazu, zůstává jedním z nejdéle a nejintenzivněji studovaných technických a materiálově podmíněných fenoménů asfaltových směsí. V dnešní době existuje celá řada zkušebních postupů, které velmi zjednodušeně simulují reálné podmínky působící na asfaltové směsi během její životnosti a dávají nám určitou představu o chování asfaltových směsí, přičemž v používaných zkušebních metodách a postupech zůstává ve velké míře opomenut faktor dlouhodobého účinku faktorů, mezi které patří teplotní stálost, dlouhodobé stárnutí, chemická stabilita apod. Obdobně jako v případě stárnutí asfaltového pojiva, ani v tomto případě dosud neumíme jednoznačně popsat a s jistotou opakovaně potvrdit veškeré jevy a příčiny ovlivňující vlastní adhezi či kohezi, jelikož samotná problematika má rozměr jak fyzikálně-mechanický, tak i chemický a mechano-chemický. Je proto snaha nadále rozvíjet doposud zavedené poměrně jednoduché a pro zkušebnictví v oblasti asfaltových pojiv a směsí zavedené zkušební postupy pro posuzování trvanlivosti asfaltových směsí v laboratorních podmínkách, jež by navíc simulovaly stárnutí, působení negativního účinku vody a mrazu, a které by v konečném důsledku odpovídaly skutečným podmínkám u existujících asfaltové vrstvy v konstrukci vozovky. V této souvislosti je také snaha eliminovat značnou závislost výsledků na subjektivním hodnocení, kterou s sebou, vlastní zkouška stanovení adheze mezi pojivem a kamenivem po desetiletí přináší a nalézt tak vhodnou metodiku využívající, pokud možno jednoduché zkušební postupy ověření dlouhodobé účinnosti přilnavostních přísad, tedy i požadované trvanlivosti asfaltové směsi.The problem of adhesion between aggregate and bituminous binder, as well as the closely related aspect of the durability of asphalt mixtures, verified by its resistance to the effects of climatic conditions, e.g., the effect of water immersion or water and frost impact, remains one of the longest and most intensively studied phenomena of asphalt mixtures. At the present time, there is a number of laboratory procedures that simulate real conditions of the asphalt layers in a pavement construction in a very simplified manner, giving us some idea of the behaviour of asphalt mixtures. For better understanding, it is necessary to include the factors of long-term effect, temperature stability, ageing, chemical stability, etc. We are not yet able to describe and confidently reconfirm all the phenomena and effects influencing the actual adhesion as well as we cannot provide sufficient information in the case of ageing of bituminous binder and asphalt mixtures. The actual issue has both physical-mechanical and chemical dimensions. There is an endeavour to continue with the development of test procedures established to date for assessing the durability of asphalt mixtures under laboratory conditions, which would simulate ageing and the negative effects of water and frost, and which would ultimately correspond to the real conditions of the asphalt layer in the road construction. In this context, there is also an effort to eliminate the considerable dependence of the results on subjective evaluation that the actual testing and assessment of adhesion between bituminous binder and aggregate delivers, and thus to find a suitable methodology using, if possible, simple test procedures to verify the long-term effectiveness of the adhesion promoters (additives), and therefore the required durability of the asphalt mixture. Keywords: Trvanlivost; Asfaltová směs; Adheze; Přilnavostní přísady; Vodní citlivost; dlouhodobé stárnutí; Durability; Asphalt mixtures; Adhesion; Additives; Moisture susceptibility; Long-term ageing Available in digital repository of ČVUT.
Analýza trvanlivosti stability asfaltových směsí

Problematika přilnavosti mezi kamenivem a asfaltovým pojivem, jakož i úzce související komplexnější aspekt trvanlivosti asfaltové směsi, ověřovaný dnes nejčastěji její odolností proti účinkům vody ...

Valentin Jan; Tereza Valentová; Hýzl Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vliv aplikace tekutin na obraz elektrické impedanční tomografie při umělé plicní ventilaci
Roubík Karel; Martin Müller; Duška František
2021 -
Elektrická impedanční tomografie (EIT) je neinvazivní zobrazovací technika, která nezatěžuje pacienta ionizujícím zářením a umožňuje monitoraci plicní ventilace v reálném čase. Cílem studie na zvířecím modelu je zjistit, zda rychlá intravenozní aplikace fyziologického roztoku (FR) může způsobit změny v endexspirační plicní impedanci (EELI) u zdravých prasat a ovlivnit tak interpretaci EIT obrazu, porovnat změny impedance hrudníku související s rychlou aplikací FR se změnami impedance spojenými se změnami pozitivního tlaku na konci exspíria (PEEP) a zjistit, zda změny impedance způsobené intravenozní aplikací FR mohou být odlišeny od změn impedance způsobenými změnami PEEP. Studie byla provedena na 12 prasatech v celkové anestezii s myorelaxací na umělé plicní ventilaci. Byly provedeny dva PEEP manévry (zvýšení a snížení hodnoty PEEP o 2 cmH2O), mezi kterými bylo aplikováno rychlou intravenozní infuzí 500 ml FR. Pomocí EIT byla kontinuálně měřena impedance hrudníku, wash-in/wash-out metodou pro dusík byl měřen endexspirační objem plic (EELV) a systémem PiCCO byly monitorovány hemodynamické parametry. U všech pokusných zvířat byl při aplikaci FR zjištěn pokles EELI. Zároveň byl při zvýšení PEEP vždy pozorován vzestup EELI a při snížení PEEP pokles EELI. Při aplikaci bolusu FR byly pozorovány minimální a nevýznamné změny v distribuci ventilace v oblastech zájmu (ROI), definovaných jako 4 horizontální vrstvy. Naproti tomu při změnách PEEP byly změny v distribuci ventilace v ROI větší a statisticky významné. Ekvivalentní změna EELV vypočtená na základě změn EELI byla při bolusu FR signifikantně vyšší oproti změně EELV měřené wash-in/wash-out metodou pro dusík. Pokles EELI při bolusu FR odpovídal poklesu EELI při snížení PEEP o 4,6 cmH2O. Byl zaznamenán signifikantní rozdíl ve změně intrathorakálního objemu krve při aplikaci bolusu FR oproti zvýšení PEEP. U ostatních hemodynamických parametrů, měřených pomocí systému PiCCO, nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly, a to ani při aplikaci bolusu FR, ani při snížení a zvýšení PEEP. Studie prokázala, že EIT reaguje jak na změny ve ventilačních parametrech, tak na intravenozní aplikaci FR. Změny impedance plic způsobené intravenozní aplikací bolusu FR jsou srovnatelné se změnami EELV, které mohou být způsobeny poklesem PEEP v řádu několika cmH2O. Tyto dva vlivy na obraz EIT je možné odlišit analýzou změn v regionální distribuci ventilace.Electrical impedance tomography (EIT) is a non-invasive, radiation-free imaging technique that allows real-time monitoring of lung ventilation. The aim of the animal model study is to determine whether rapid intravenous administration of normal saline solution (NS) can cause changes in end-expiratory pulmonary impedance (EELI) in healthy pigs and thus can affect EIT image interpretation; to compare chest impedance changes associated with rapid NS administration with impedance changes associated with changes in positive endexpiratory pressure (PEEP); to determine whether impedance changes caused by intravenous FR administration can be distinguished from impedance changes caused by PEEP changes. The study was performed on 12 pigs under general anesthesia with muscle relaxation on artificial lung ventilation. Two PEEP maneuvers (increase and decrease of PEEP by 2 cmH2O) were performed, between which a 500 mL of normal saline was administered by rapid intravenous infusion. Chest impedance was measured continuously by EIT, end-expiratory lung volume (EELV) was measured by the wash-in/wash-out method for nitrogen, and hemodynamic parameters were monitored by the PiCCO system. A decrease in EELI was observed in all experimental animals when NS was administered. An increase in EELI was always observed with an increase in PEEP and a decrease in EELI was always observed with a decrease in PEEP. Minimal and insignificant changes in ventilation distribution in regions of interest (ROIs), defined as 4 horizontal layers, were observed with the NS administration. In contrast, with PEEP changes, changes in ventilation distribution in ROIs were larger and statistically significant. The equivalent change in EELV calculated from the changes in EELI was significantly higher with the NS administration compared to the change in EELV measured by the wash-in/wash-out method for nitrogen. The decrease in EELI with the NS administration corresponded to a decrease in EELI with a 4.6 cmH2O decrease in PEEP. There was a significant difference in the change in intrathoracic blood volume with the NS administration compared to the increase in PEEP. No other statistically significant differences were found for the other haemodynamic parameters measured with the PiCCO system, either with the NS administration or with the decrease and increase in PEEP. The study showed that EIT responds to both changes in ventilation parameters and intravenous administration of normal saline. Changes in lung impedance caused by NS administration are comparable to changes in EELV, which can be caused by a decrease in PEEP of several cmH2O. These two effects on the image of the EIT can be distinguished by analyzing changes in the regional distribution of ventilation. Keywords: Elektrická impedanční tomografie; Endexspirační impedance plic; Tekutinová bilance; Endexspirační objem plic; Extravaskulární plicní voda; Intrathorakální objem krve; Oblastizájmu; Distribuce ventilace; Pozitivní endexspirační tlak; Umělá plicní ventilace; Electrical impedance tomography; End-expiratory lung impedance; Fluid balance; Endexpiratorylung volume; Extravascular lung water; Intrathoracic blood volume; Region ofinterest; Ventilation distribution; Positive end-expiratory pressure; Artificial lung ventilation Available in digital repository of ČVUT.
Vliv aplikace tekutin na obraz elektrické impedanční tomografie při umělé plicní ventilaci

Elektrická impedanční tomografie (EIT) je neinvazivní zobrazovací technika, která nezatěžuje pacienta ionizujícím zářením a umožňuje monitoraci plicní ventilace v reálném čase. Cílem studie na ...

Roubík Karel; Martin Müller; Duška František
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Laboratory water-window microscope based on z-pinching capillary discharge source for biological imaging
Vrbová Miroslava; Tomáš Parkman; Richter Ivan
2021 -
Měkká rentgenová mikroskopie ve spektrální oblasti tzv. vodního okna (2,28–4,36 nm) je rozvíjející se zobrazovací metoda pro zkoumání biologických objektů. Díky svému prostorovému rozlišení v řádu desítek nanometrů jde o komplementární zobrazovací metodu k transmisní elektronové mikroskopii a optické mikroskopii, která umožňuje zobrazení celistvých buněk v jejich přirozeném prostředí. Nejčastějšími zdroji záření pro měkkou rentgenovou mikroskopii jsou rozlehlá a nákladná zařízení, jakými jsou synchrotrony a lasery na volných elektronech, což omezuje přístup širší vědecké veřejnosti k této zobrazovací metodě. Tato doktorská práce ve své první části popisuje srovnání dvou laboratorních zdrojů měkkého rentgenového záření – laserem a výbojem generované plazma. Oba zdroje jsou charakterizovány jako potenciální zdroje záření pro měkkou rentgenovou mikroskopii ve vodníım okně. Laserem generovaný plazmatický zdroj záření byl vyvinut v Laser-Laboratorium G¨ottingen e.V., Německo; plazma je zde indukováno laserovým pulzem Q-spínaného Nd:YAG laseru (1064 nm, 640 mJ, 7 ns) fokusovaného do dusíkového plynného terče. Výbojem generovaný plazmatický zdroj byl vyvinut na Českém vysokém učení technickém v Praze; plazma je zde generováno proudovým výbojem procházejícím dusíkem plněnou kapilárou. Oba zdroje záření využívají spektrální čáru dusíku λ = 2,88 nm (430 eV) odpovídající kvantovému přechodu 1s2–1s2p heliu podobných dusíkových iontů. Vývoj samotného mikroskopu využívající měkké rentgenové záření byl založen na výbojovém zdroji z důvodu jeho vyššího jasu. Ve své druhé části doktorská práce prezentuje uspořádání a praktické využití transmisního mikroskopu operujícího ve vodním okně, který je založen na Z-pinčujícím kapilárním výbojovém zdroji dusíkového plazmatu. Emitované měkké rentgenové záření je filtrováno titanovou folií a fokusováno eliptickým kondenzorem do roviny vzorku. K vytvoření transmisního obrazu vzorku na CCD kameru byla využita Fresnelova čočka (zónová deska). Jako standardní vzorek pro určení rozlišení mikroskopu byla zobrazena periodická měděná mřížka. Výsledná prostorová rozlišovací schopnost mikroskopu je 75 nm. Ta byla určena z obrazu měděné mřížky pomocí standardního 10–90% intenzitního testu. Potenciál mikroskopu je demonstrován zobrazením zelené řasy – Desmodesmus communis.Soft X-ray microscopy in the water-window spectral region (2.28–4.36 nm) is one of the emerging biological imaging methods with the resolution in the order of tens nanometers covering the gap between transmission electron microscopy and visi- ble light microscopy, and providing a tool to image an intact cell in a native or near-native environment. However, soft X-ray microscopes are commonly based on large-scale facilities such as synchrotron or free-electron lasers, limiting the accessi- bility to this imaging technique for the broader scientific community. In the first section this Thesis describes comparison of two table-top sources of soft X-ray radiation – laser- and discharge-produced plasma, with regards to imaging in the water-window region. The laser-produced plasma source was developed in Laser-Laboratorium G¨ottingen e.V., Germany, and plasma is induced by a laser pulse of Q-switched Nd:YAG laser (1064 nm, 640 mJ, 7 ns pulse) focused into nitrogen gas-puff target. The discharge-produced plasma source was developed in- house at Czech Technical University in Prague, and plasma is generated by a current discharge through the ceramic capillary filled with nitrogen gas. Both sources utilize the nitrogen spectral line λ = 2.88 nm (430 eV), corresponding to the quantum transition 1s2–1s2p of helium-like nitrogen ions. The discharge-produced nitrogen plasma source has a higher brightness; therefore, it was used for the microscope development. In its second section the Thesis presents a design and performance of a compact transmission water-window microscope based on the Z-pinching capillary discharge nitrogen plasma source. The emitted soft X-ray radiation is filtered by a titanium foil and focused by an ellipsoidal condenser mirror into the sample plane. A Fresnel zone plate was used to create a transmission image of the sample onto a CCD camera. To assess the resolution of the microscope, a standard sample—copper mesh—was imaged. The spatial resolution of the microscope is 75 nm at half-pitch, calculated via a 10–90% intensity knife-edge test. The applicability of the microscope is demonstrated by the imaging of green algae–Desmodesmus communis. Keywords: Měkká rentgenová mikroskopie; vodní okno; laserem a vy´bojem generované plazma; plynný terč; Z-pinč; 2; 88 nm; Fresnelova čočka; eliptický kondenzor; Desmodesmus communis; Soft X-ray microscopy; water-window; laser- and discharge-produced plasma source; gas-puff target; Z-pinch; 2.88 nm; Fresnel zone plate; ellipsoidal condenser mirror; Desmodesmus communis Available in digital repository of ČVUT.
Laboratory water-window microscope based on z-pinching capillary discharge source for biological imaging

Měkká rentgenová mikroskopie ve spektrální oblasti tzv. vodního okna (2,28–4,36 nm) je rozvíjející se zobrazovací metoda pro zkoumání biologických objektů. Díky svému prostorovému rozlišení v řádu ...

Vrbová Miroslava; Tomáš Parkman; Richter Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Rizika implementace BIM do procesu projektové přípravy, správy a údržby vozovek pozemních komunikací
Vébr Ludvík; Karel Fazekas; Luxemburk František
2021 -
Závěrečná práce se věnuje teoretickému prozkoumání dopadů BIM na proces veřejných zakázek a zjištění míry rizika implementace. Pro vyhodnocení míry rizika byl vytvořen BIM model stavby pozemní komunikace, navržena metodika implementace BIM včetně harmonogramu a byl sestaven katalog rizik. Na základě katalogu rizik, byla určena míra rizika implementace pomocí vhodné exaktní metody. Závěrem bylo provedeno doporučení ke snížení míry rizika implementace.The final work is devoted to a theoretical examination of the impacts of BIM on the public procurement process and determining the degree of risk of implementation. To evaluate the degree of risk, a BIM model of the road construction was created, a methodology for the implementation of BIM was proposed, including a schedule, and a risk catalog was compiled. Based on the risk catalog, the degree of implementation risk was determined using a suitable exact method. Finally, a recommendation was made to reduce the level of implementation risk. Keywords: BIM; veřejné zakázky; pozemní komunikace; rizika; BIM; public procurement process; road construction; risk Available in digital repository of ČVUT.
Rizika implementace BIM do procesu projektové přípravy, správy a údržby vozovek pozemních komunikací

Závěrečná práce se věnuje teoretickému prozkoumání dopadů BIM na proces veřejných zakázek a zjištění míry rizika implementace. Pro vyhodnocení míry rizika byl vytvořen BIM model stavby pozemní ...

Vébr Ludvík; Karel Fazekas; Luxemburk František
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases