Number of found documents: 10331
Published from to

Kritická místa výuky syntaxe v 7. ročníku základní školy
Baloušová, Lucie; Janovec, Ladislav; Pacovská, Jasňa; Škodová, Svatava
2024 - Czech
The dissertation focuses on critical aspects of teaching syntax in the 7th grade of primary school. The topic of didactic processing of syntax has resonated among linguodidactics and teachers for years. A primary reason for focusing on syntax teaching is the absence of research and more comprehensive handling of critical teaching points in syntactic education. The current trend in Czech language didactics is aimed at developing students' communicative competence, enabling them to make conscious choices of linguistic resources to achieve their communicative intent. This choice should be appropriate for the communication situation. Therefore, our dissertation research focused on teaching syntax, which plays a key role in this aspect. Through experimental research, we observed Czech language lessons (specifically syntax lessons) at various Prague primary schools, made audio recordings of these lessons, and took field notes. Considering the second semester of the 7th grade and the topics taught according to the available educational programs, we obtained a balanced material that included lessons on sentence members and subordinate clauses. The research also included an analysis of curricular materials and textbooks, focusing on the communicative aspect. The collected research material was then... Disertační práce se zaměřuje na kritická místa výuky syntaxe v 7. ročníku základní školy. Téma didaktického zpracování učiva syntaxe již řadu let rezonuje jak mezi lingvodidaktiky, tak mezi učiteli. Jedním z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli zaměřit naši pozornost právě na výuku syntaxe, byla absence výzkumu a komplexnějšího zpracování kritických míst výuky syntaktického učiva. Aktuální tendence v didaktice českého jazyka směřuje k rozvíjení komunikační kompetence žáka, který by měl být schopen uvědomělého výběru jazykových prostředků tak, aby docílil svého komunikačního záměru. Tento výběr by měl být adekvátní vzhledem ke komunikační situaci, v níž se žák nachází. Proto jsme se v disertačním výzkumu zaměřili na výuku syntaxe, která v tomto ohledu hraje klíčovou roli. V rámci výzkumu, který měl experimentální charakter, jsme hospitovali v hodinách českého jazyka (konkrétně jsme vybírali hodiny syntaxe) na různých pražských základních školách, pořizovali jsme audionahrávky jednotlivých hodin a vedli jsme si terénní záznamy. Vzhledem k 2. pololetí 7. ročníku a tématům, jež se dle dostupných školních vzdělávacích programů oslovených základních škol vyučují, jsme získali poměrně vyrovnaný materiál, který obsahoval hodiny zaměřené na výuku větných členů a na výuku vedlejších vět. Součástí výzkumu... Keywords: syntax; didaktika českého jazyka; základní škola; kritické místo; formalismus; větný člen; vedlejší věta; syntax; didactics of Czech language; secondary school; critical issues; formalism; sentence member; subordinate clause Available in a digital repository NRGL
Kritická místa výuky syntaxe v 7. ročníku základní školy

The dissertation focuses on critical aspects of teaching syntax in the 7th grade of primary school. The topic of didactic processing of syntax has resonated among linguodidactics and teachers for ...

Baloušová, Lucie; Janovec, Ladislav; Pacovská, Jasňa; Škodová, Svatava
Univerzita Karlova, 2024

Prefixy a prefixoidy latinského a řeckého původu jako předpoklad porozumění cizím slovům u žáků čtyřletých gymnázií
Králová, Eliška; Janovec, Ladislav; Šindelářová, Jaromíra; Mitter, Patrik
2024 - Czech
Classical languages - Latin and Greek - have been influencing the vocabulary of the Czech language throughout its independent development. Both languages contribute to the process of creating new words to a large extent even today. This does not apply only to terminologies of various scientific fields but also to the naming of phenomena and facts of our everyday life. In connection with globalization and the general effort for language internationalization, classical languages, thanks to their flexibility and ability to link with domestic and foreign word-forming components, are very intensively involved in neology. The aim of this dissertation is to demonstrate how high the level of understanding of word-forming components from Latin and Greek is shown by students in the 1st and 4th year of the four-year general grammar school, and to what extent possible unfamiliarity prevents them from a correct understanding of similarly formed expressions. The tool for determining the scope of knowledge among students was a didactic test administered at five four-year grammar schools in the Czech Republic, and every time, for comparison, in all parallels of the 1st and 4th year. The results of the research may help to improve the didactic processing of the curriculum in Czech language classes, and to enhance... Klasické jazyky - latina a řečtina - ovlivňovaly slovní zásobu českého jazyka po celou dobu jeho samostatného vývoje. Na vzniku nových slov se oba jazyky podílí velkou měrou i v současnosti. Nejedná se pouze o terminologie rozličných vědních oborů, ale jde i o pojmenování jevů a skutečností naší každodenní reality. V souvislosti s globalizací a všeobecnou snahou o jazykovou internacionalizaci se klasické jazyky díky své flexibilitě a schopnosti pojit se s domácími i cizími slovotvornými komponenty zapojují do neologického procesu velmi intenzivně. Cílem této disertační práce je ukázat, jak vysokou míru porozumění slovotvorným komponentům z latiny a řečtiny vykazují žáci v 1. a 4. ročníku všeobecného gymnázia a do jaké míry jim případná neznalost brání ve správném pochopení podobně utvářených výrazů. Nástrojem ke zjišťování úrovně znalostí mezi žáky je didaktický test, který byl zadán na pěti čtyřletých gymnáziích v České republice, a to vždy pro srovnání ve všech paralelkách 1. a 4. ročníku. Výsledky výzkumu mohou napomoci k lepšímu didaktickému zpracování učiva v hodinách českého jazyka a k mezipředmětovému propojení s ostatními obory, jako jsou například fyzika, biologie, dějepis či cizí jazyky. Klíčová slova Prefixy, prefixoidy, latinské slovotvorné komponenty, řecké slovotvorné komponenty, cizí... Keywords: Prefixy; prefixoidy; latinské slovotvorné komponenty; řecké slovotvorné komponenty; cizí slova v češtině; Prefixes; prefixoids; Latin word-forming components; Greek word-forming components; foreign words in Czech Available in a digital repository NRGL
Prefixy a prefixoidy latinského a řeckého původu jako předpoklad porozumění cizím slovům u žáků čtyřletých gymnázií

Classical languages - Latin and Greek - have been influencing the vocabulary of the Czech language throughout its independent development. Both languages contribute to the process of creating new ...

Králová, Eliška; Janovec, Ladislav; Šindelářová, Jaromíra; Mitter, Patrik
Univerzita Karlova, 2024

Charakterizace proteinů interagujících s proteolytickým systémem klíšťat
Matoušková, Zuzana; Mareš, Michael; Hudeček, Jiří; Perner, Jan
2024 - Czech
(EN) Ticks are ectoparasites found worldwide that feed on the blood of their hosts and transmit several important pathogens to humans and domestic animals. Tick saliva contains bioactive molecules that are injected into the host tissue to aid in successful blood feeding. Among these molecules, proteinaceous protease inhibitors are being extensively studied for their potential biomedical applications. This work focuses on novel protease inhibitors from the saliva of the ticks Ixodes ricinus, vector of Lyme disease and tick-borne encephalitis, and Ornithodorus moubata, vector of relapsing fever and African swine fever. Research has focused on the biochemical and structural characterization of three members of the protease inhibitor families of cystatins, serpins, and tyropins, and has attempted to elucidate their biological function in tick-host interactions. Cystatin OmC2 from O. moubata was identified as a broad-spectrum inhibitor of host cysteine cathepsins with both endopeptidase and exopeptidase activity. Crystal structure determination allowed description of the relationship between the structure of OmC2 and its inhibitory specificity. The ability of OmC2 to modulate the host immune response was demonstrated in bioassays and a suppressive effect on O. moubata in vaccination experiments. The... (ČJ) Klíšťata jsou ektoparazité s globálním rozšířením, kteří se živí krví hostitele a přenášejí řadu významných patogenů na člověka a domácí zvířata. Úspěšné sání klíšťat je umožněno bioaktivními molekulami ve slinách klíšťat, které jsou injikovány do tkáně hostitele. Mezi intenzivně studované patří proteasové inhibitory proteinového charakteru, které jsou atraktivní pro využití v biomedicíně. Tato práce je zaměřena na nové typy proteasových inhibitorů ze slin klíštěte Ixodes ricinus, vektoru Lymské boreliózy a klíšťové encefalitidy, a Ornithodorus moubata, vektoru návratné horečky a afrického moru prasat. Výzkum se soustředil na biochemickou a strukturní charakterizaci tří zástupců proteasových inhibitorů z rodin cystatinů, serpinů a tyropinů jako základ pro vysvětlení jejich biologické funkce při interakci klíštěte s hostitelem. Cystatin OmC2 z O. moubata byl identifikován jako širokospektrální inhibitor cysteinových katepsinů hostitele s endopeptidasovou i exopeptidasovou aktivitou. Vyřešení krystalové struktury umožnilo popsat vztah mezi strukturou OmC2 a jeho inhibiční specifitou. V biologických testech byla prokázána schopnost OmC2 modulovat imunitní odpověď hostitele a ve vakcinačních experimentech supresní efekt na O. moubata. Serpin IRS-2 z I. ricinus je účinným inhibitorem dvou... Available in a digital repository NRGL
Charakterizace proteinů interagujících s proteolytickým systémem klíšťat

(EN) Ticks are ectoparasites found worldwide that feed on the blood of their hosts and transmit several important pathogens to humans and domestic animals. Tick saliva contains bioactive molecules ...

Matoušková, Zuzana; Mareš, Michael; Hudeček, Jiří; Perner, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Vývoj šetrnějších postupů při transplantaci inzulín - produkující tkáně
Hladíková, Zuzana; Saudek, František; Kvapil, Milan; Průhová, Štěpánka
2024 - Czech
Our research has been focused on a new method of transplantation of islets of Langerhans into the greater omentum. Transplantation of pancreatic islets is an established treatment option for selected patients with unstable diabetes. The liver is almost exclusively used as a site for islet transplantation in the clinical setting. Unfortunately, immediately after graft implantation into the portal circulation, a substantial portion of the islets is lost and graft function in the liver may further deteriorate over time. The fate and location of islets implanted in the liver can only be followed with difficulty by radiological methods or biopsies. All these limitations have led to the search for alternative sites for transplantation. The greater omentum is easily surgically accessible, meets the demands of a high blood supply and can accommodate large volumes of transplanted tissue. However, the metabolic function of the islet graft itself in the omentum without fixation never achieved satisfactory long-term results in the experiment. Tissue engineering techniques have been used to improve graft attachment and maintain long-term function in the omentum. In our project, we transplanted islets into the rat omentum using a biocompatible gel consisting of recipient plasma and human thrombin.... Náš výzkum byl zaměřen na novou metodu transplantace Langerhansových ostrůvků do velkého omenta. Transplantace Langerhansových ostrůvků je zavedenou možností léčby vybraných pacientů s nestabilním diabetem. Jako místo pro transplantaci ostrůvků se v klinickém prostředí používají téměř výhradně játra. Bohužel okamžitě po implantaci štěpu do portálního řečiště dochází ke ztrátě podstatné části ostrůvků a funkce štěpu v játrech se může v průběhu času dále zhoršovat. Další osud a umístění ostrůvků implantovaných do jater lze pouze obtížně sledovat pomocí radiologických metod nebo biopsií. Všechna tato omezení vedla k hledání alternativních míst pro transplantaci. Velké omentum je dobře chirurgicky dostupné, splňuje nároky na vysoké krevní zásobení a pojme velké objemy tkáně k transplantaci. Metabolická funkce samotného štěpu ostrůvků v omentu bez fixace však v experimentu nikdy nedosahovala uspokojivých dlouhodobých výsledků. Ke zlepšení přihojení štěpu a udržení dlouhodobé funkce v omentu je využíváno metod tkáňového inženýrství. V našem projektu jsme štěp ostrůvků transplantovali do omenta potkanů za použití biokompatabilního gelu, sestávajícím z plazmy příjemce a humánního trombinu. Transplantační experimenty jsme prováděli na diabetických potkanech a metabolické výsledky nové metody transplantace... Keywords: transplantace Langerhansových ostrůvků; velké omentum; diabetes 1. typu; bioluminiscence; Pancreatic Islets Transplantation; Greater Omentum; Type 1 Diabetes; Bioluminescence Available in a digital repository NRGL
Vývoj šetrnějších postupů při transplantaci inzulín - produkující tkáně

Our research has been focused on a new method of transplantation of islets of Langerhans into the greater omentum. Transplantation of pancreatic islets is an established treatment option for selected ...

Hladíková, Zuzana; Saudek, František; Kvapil, Milan; Průhová, Štěpánka
Univerzita Karlova, 2024

Patofyziologie zátěže u pacientů s vrozenou srdeční vadou a její aplikace do klinické praxe
Illinger, Vojtěch; Radvanský, Jiří; Rubáčková Popelová, Jana; Klásková, Eva
2024 - Czech
Clinical applications of exercise pathophysiology in patients with congenital heart disease Abstract The aim of this thesis is to evaluate the data from cardiopulmonary exercise testing and their interpretation in relation to novel predictors of morbidity and mortality in patients with complex congenital heart disease (CHD). Of the entire broad spectrum of CHD, patients with total cavopulmonary connection have the most altered exercise capacity, which results form a plethora of exercise pathophysiological components characteristic of this form of circulation. The theoretical part focuses on stress testing in patients with complex congenital heart disease and summarizes the main pathophysiological mechanisms affecting exercise tolerance in patients with TCPC. The practical part is devoted to the evaluation of the clinical profile of TCPC patients with excellent functional outcomes (Super-Fontan), the possibilities of retrospective evaluation of skeletal muscle mass from computed tomography and cardiac magnetic resonance imaging in these patients. It also discusses the relationship between oxygen delivery, systemic ventricular function measured by magnetic resonance imaging and peak oxygen utilization during exercise stress testing. In the cohort of patients with the Super-Fontan phenotype, we found a lower... Patofyziologie zátěže u pacientů s vrozenou srdeční vadou a její aplikace do klinické praxe Abstrakt Tato disertační práce si klade za cíl evaluaci dat ze zátěžové diagnostiky a jejich interpretaci ve vztahu k nově diskutovaným prediktorům morbidity a mortality u pacientů s komplexní vrozenou srdeční vadou (VSV). Z celého spektra VSV mají nejvíce alterovanou zátěžovou kapacitu pacienti s totálním kavopulmonálním spojením (TCPC), což vyplývá z celé plejády zátěžových patofyziologických mechanismů charakteristických pro tuto formu cirkulace. Teoretická část je zaměřena na zátěžové testování u pacientů s VSV a souhrn hlavních komponent zátěžové patofyziologie u pacientů s TCPC. Praktická část se věnuje zhodnocení klinického profilu TCPC pacientů s excelentními funkčními výsledky (Super-Fontan), možnostem retrospektivní evaluace kosterní svalové hmoty z výpočetní tomografie a magnetické rezonance srdce u těchto pacientů. Dále se zabývá vztahem mezi dodávkou kyslíku a funkcí systémové komory měřené pomocí magnetické rezonance a vrcholovou utilizací kyslíku při zátěžovém testu. V kohortě pacientů s fenotypem Super-Fontan jsme zjistili nižší mortalitu, menší body mass index, větší předoperační rozměry plicnice, větší podíl žen a pacientů s trikuspidální atrézií. Prokázali jsme vyšší mortalitní riziko u TCPC... Available in a digital repository NRGL
Patofyziologie zátěže u pacientů s vrozenou srdeční vadou a její aplikace do klinické praxe

Clinical applications of exercise pathophysiology in patients with congenital heart disease Abstract The aim of this thesis is to evaluate the data from cardiopulmonary exercise testing and their ...

Illinger, Vojtěch; Radvanský, Jiří; Rubáčková Popelová, Jana; Klásková, Eva
Univerzita Karlova, 2024

Insolvenční řízení a mezinárodní obchodní arbitráž
Biolek, Vít; Brodec, Jan; Růžička, Květoslav; Grmelová, Nicole
2024 - Czech
Insolvency Proceedings and International Commercial Arbitration Abstract This dissertation examines the consequences of the commencement of insolvency proceedings on the conduct of international commercial arbitration. It analyses and compares the theoretical principles of cross-border insolvency, on one hand, and international arbitration, on the other hand, as well as their mutual interaction. It describes legal instruments of both systems, with an emphasis on their interlinking elements. It examines to what extent insolvency proceedings interfere with the principle of party autonomy as a fundamental principle of international arbitration. The dissertation defines the recognition of a foreign insolvency decision as a key element of arbitrators' course of action after the commencement of insolvency proceedings against one of the parties to the dispute. An important part also comprises analysis of the procedure for determining the law applicable to the effects of insolvency proceedings on international arbitration. After these general parts, the dissertation deals with the effects of the insolvency proceedings on various individual aspects of arbitration. It examines whether and in what way the arbitration agreement is affected, whether it can be terminated and under which law. As the procedural capacity of... Insolvenční řízení a mezinárodní obchodní arbitráž Abstrakt Tato práce se zabývá důsledky zahájení insolvenčního řízení na průběh mezinárodní obchodní arbitráže. Rozebírá a porovnává teoretické principy přeshraničních insolvencí na straně jedné a mezinárodního rozhodčího řízení na straně druhé i jejich vzájemnou interakci. Popisuje právní nástroje obou systémů s důrazem na prvky, které je spojují. Zkoumá, nakolik insolvenční řízení zasahuje do principu autonomie vůle stran jako základního principu mezinárodní arbitráže. Definuje uznání cizího insolvenčního rozhodnutí jako klíčový prvek postupu rozhodců po zahájení insolvenčního řízení ohledně jedné strany sporu. Důležitou částí je také analýza postupu při určení práva aplikovatelného na účinky insolvenčního řízení na mezinárodní arbitráž. Po těchto obecných částech se práce zabývá dopady zahájeného insolvenčního řízení na jednotlivé dílčí aspekty arbitráže. Zkoumá, zda a jakým způsobem je dotčena rozhodčí smlouva, zda je možné ji ukončit a podle jakého práva se tak stane. Protože pro pokračování rozhodčího řízení je zásadní procesní způsobilost stran, rozebírá, nakolik je insolvenčním řízením ovlivněna a jakým způsobem přechází na insolvenčního správce. Rozhodci pravidelně řeší otázku, zda arbitráž po zahájení insolvenčního řízení přerušit, a práce proto... Keywords: arbitrážinsolvenceuznání insolvenčních rozhodnutí; ArbitrationInsolvencyRecognition of insolvency decisions Available in a digital repository NRGL
Insolvenční řízení a mezinárodní obchodní arbitráž

Insolvency Proceedings and International Commercial Arbitration Abstract This dissertation examines the consequences of the commencement of insolvency proceedings on the conduct of international ...

Biolek, Vít; Brodec, Jan; Růžička, Květoslav; Grmelová, Nicole
Univerzita Karlova, 2024

Matematické hry a herní strategie
Michalik, Jindřich; Slavík, Antonín; Křížek, Michal; Stehlík, Petr
2024 - Czech
This work focuses on selected results in the field of combinatorial game theory. Standalone chapters are dedicated to the descriptions of the optimal strategies for the games of Nim and Checkers. However, a major part of the work consists of new results. They include optimal strategies for two games by Sidney Sackson, namely Hold That Line and Cutting Corners, and the game Prisoners, created by the author of this work, including strategies for various modifications of these games. Some of these results were obtained using computer programs created by the author. The thesis also contains a chapter dedicated to the game of Master Mind, a game without complete information. 1 Práce je zaměřena na výsledky v oblasti kombinatorické teorie her. Op- timálním strategiím pro hry Nim a dáma jsou věnovány samostatné kapitoly. Většinu práce však představují nové výsledky. Jedná se o nalezení optimálních strategií pro dvě hry Sidneyho Sacksona, Hold That Line a Cutting Corners, a autorskou hru Zajatci, včetně strategií pro různé modifikace zmíněných her. Některých výsledků bylo dosaženo s pomocí autorských počítačových programů. Práci doplňuje kapitola o hře bez úplné informace Logik. 1 Keywords: kombinatorická teorie her|strategie|Hold That Line|Cutting Corners|Nim|Sid Sackson|Zajatci|Logik|počítačové řešení; combinatorial game theory|strategy|Hold That Line|Cutting Corners|Nim|Sid Sackson|Prisoners|Mastermind|computer solution Available in a digital repository NRGL
Matematické hry a herní strategie

This work focuses on selected results in the field of combinatorial game theory. Standalone chapters are dedicated to the descriptions of the optimal strategies for the games of Nim and Checkers. ...

Michalik, Jindřich; Slavík, Antonín; Křížek, Michal; Stehlík, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Kauzativita v současné portugalštině
Laufková, Petra; Čermák, Petr; Svobodová, Iva; Svobodová, Petra
2024 - Czech
Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav románských studií Románské jazyky Abstrakt disertační práce Mgr. et Mgr. Petra Laufková KAUZATIVITA V SOUČASNÉ PORTUGALŠTINĚ Causativity in Contemporary Portuguese Vedoucí práce: prof. PhDr. Petr Čermák, PhD. 2023 Abstract Causation is one of the basic aspects of the way we conceive coherence in the world we live in. Ways of expressing causativity in languages has therefore been at the center of scientific attention for many years. Causative structures involve two events: a causing event expressing that an entity, the causer, acts on another entity, the causee, and causes its change or activity coded as a second event. On the one hand, our work is a structured compilation of theories and data provided by other scientists, bringing to light different causative mechanisms, their formal description, data related to their distribution and mainly their semantic explanation, based on cognitive linguistics. On the other hand, we carry out research to support theoretical assertions with quantified data and find new results. Contemporary Portuguese has a wide range of morphological, lexical and syntactic causative tools. This thesis describes all of them. Nevertheless, we are mainly interested in what distinguishes Portuguese from other languages we know: the fact that... Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav románských studií Románské jazyky Abstrakt disertační práce Mgr. et Mgr. Petra Laufková KAUZATIVITA V SOUČASNÉ PORTUGALŠTINĚ Causativity in Contemporary Portuguese Vedoucí práce: prof. PhDr. Petr Čermák, PhD. 2023 Abstrakt Kauzace je jedním ze základních aspektů toho, jak na světě vnímáme souvislosti. Způsoby vyjádření kauzativnosti v jazycích proto dlouhá léta stojí v centru pozornosti jazykovědců. Kauzativní struktury se vyznačují dvěma událostmi - kauzující událostí, v níž nějaká entita (kauzátor) působí na jinou entitu (kauzovaného) a zapříčiní tím kauzovanou událost, v níž kauzovaný něco udělá anebo prodělá změnu. Tato práce je na jednu stranu strukturovanou kompilací převzatých teorií a dat, která objasňuje jejich formální podobu, reálný úzus a s oporou v kognitivní lingvistice zejména jejich sémantické vlastnosti. Na druhou stranu přináší výsledky výzkumu, jehož účelem bylo podložit teoretická tvrzení kvantifikovanými daty a jenž přináší zajímavá zjištění. Současná portugalština disponuje širokou škálou morfologických, lexikálních a syntaktických kauzativních prostředků. Tato práce je všechny popisuje, nicméně její hlavní zájem tvoří popis jevu, kterým se portugalština odlišuje od ostatních nám známých jazyků: má minimálně tři infinitivní konstrukce, které... Keywords: Kauzace|Kauzativnost|Tranzitivnost|Infinitivní konstrukce|Osobní infinitiv|Argumentová struktura|Kognitivní gramatika|Sémantika|Silová dynamika|Autonomie a manipulace|Agentivnost|Permisivní konstrukce|Korpusová lingvistika|InterCorp; Causation|Causativity|Transitivity|Infinitive constructions|Inflected infinitive|Argument structure|Cognitive grammar|Semantics|Force dynamics|Agentivity|Autonomy and Manipulation|Permissive construction|Corpus Linguistics|InterCorp Available in a digital repository NRGL
Kauzativita v současné portugalštině

Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav románských studií Románské jazyky Abstrakt disertační práce Mgr. et Mgr. Petra Laufková KAUZATIVITA V SOUČASNÉ PORTUGALŠTINĚ Causativity in Contemporary ...

Laufková, Petra; Čermák, Petr; Svobodová, Iva; Svobodová, Petra
Univerzita Karlova, 2024

Vliv POC managementu koagulopatie na sílu krevního koagula a PGD u pacientů po transplantaci plic
Vajter, Jaromír; Durila, Miroslav; Burša, Filip; Szárszoi, Ondrej
2024 - Czech
Effect of Point-of-Care Management of Coagulopathy on Blood Clot Strength and Primary Graft Dysfunction in Lung Transplant Recipients Abstract in English: Introduction: The key factors negatively affecting the function of the graft during lung transplantation are bleeding, administration of transfusion products, and ischemic/reperfusion injury. Given that all these attributes represent a significant risk for the primary graft dysfunction development. It is desirable to have a sophisticated anesthesiological approach available that will reduce blood loss and consumption of transfusion products, thereby reducing the incidence of primary graft dysfunction (PGD). Methodology: This prospective, randomized study evaluated 67 patients from January 2018 to June 2020. We compared the outcomes of patients undergoing lung transplantation who were treated using a point-of-care (POC) approach aimed at targeted diagnosis and treatment of coagulopathy, combined with volumotherapy using 5% albumin, against traditional management based on clinical experience in the non-POC group. Results: In the POC group, there was a significant reduction in perioperative blood loss and the need for blood derivatives. Concurrently, we noted an improvement in lung graft function, reflected by higher Horowitz Index values. There was also an... Vliv Point-of-care managementu koagulopatie na sílu krevního koagula a primární dysfunkci štěpu u pacientů po transplantaci plic Abstrakt v českém jazyce: Úvod: Klíčovými faktory negativně ovlivňující funkci štěpu během transplantace plic jsou krvácení, podávání transfuzních přípravků a ischemicko/reperfuzní poškození plicního štěpu. Vzhledem k tomu, že tyto všechny atributy představují významné riziko rozvoje primární dysfunkce štěpu, je žádoucí, aby byl k dispozici sofistikovaný anesteziologický přístup, který povede ke snížení krevní ztráty, spotřeby transfusních přípravků a tím i redukci incidence primární dysfunkce štěpu (PGD). Metodika: Tato prospektivní, randomizovaná studie se věnovala hodnocení 67 pacientů během období od ledna 2018 do června 2020. Porovnali jsme výsledky u pacientů podstupujících transplantaci plic, kteří byli léčeni pomocí point-of-care (POC) přístupu zaměřeného na cílenou diagnostiku a léčbu koagulopatie, kombinované s volumoterapií 5% albuminem, oproti tradičnímu managementu založenému na klinických zkušenostech ve skupině non-POC. Výsledky: Ve skupině POC došlo k výraznému poklesu perioperační krevní ztráty a potřeby krevních derivátů. Současně jsme zaznamenali zlepšení funkce plicního štěpu, což se projevilo vyššími hodnotami Horowitzova Indexu. Dále došlo ke zlepšení oběhové... Keywords: koagulace; plicni transplantace; point of care; primary dysfunction syndrom; coagulation; lung transplantation; point of care; primary dysfuntion syndrom Available in a digital repository NRGL
Vliv POC managementu koagulopatie na sílu krevního koagula a PGD u pacientů po transplantaci plic

Effect of Point-of-Care Management of Coagulopathy on Blood Clot Strength and Primary Graft Dysfunction in Lung Transplant Recipients Abstract in English: Introduction: The key factors negatively ...

Vajter, Jaromír; Durila, Miroslav; Burša, Filip; Szárszoi, Ondrej
Univerzita Karlova, 2024

Retinální mikrovaskulární abnormality u deprese
Sadykov, Evgenii; Hosák, Ladislav; Dudová, Iva; Končelíková, Dana
2024 - Czech
Retinal microvascular abnormalities in depression Depressive disorder is a debilitating and most common mental disorder. According to the World Health Organization, approximately 280 million people worldwide suffered from depression in 2019. Studies seeking to identify biomarkers for depressive disorder diagnosis and treatment have not yet found any one candidate which achieves a sufficient sensitivity and specificity. The aim of the study was to find a possible association between retinal microvascular abnormality and major depression in a non-geriatric study population. The participants with major depression were hospitalised at the University Hospital in Hradec Kralove, Department of Psychiatry. Retinal images were obtained using a stationary Fundus camera FF450 by Zeiss and a hand-held camera by oDocs. Fifty patients (men N = 18, women N = 32) aged 16 to 55 (men's average age 33.7±9.9 years, women's average age 37.9±11.5 years) were compared with fifty mentally healthy subjects (men N = 28, women N = 22) aged 18 to 61 (men's average age 35.3±9.2 years, women's average age 36.6±10.6 years) in a cross- sectional design. The patients were diagnosed with a single depressive episode (N = 26) or a recurrent depressive disorder (N = 24) according to the ICD-10 classification. Our results confirmed... Souhrn Depresivní porucha je vysilující a nejčastěji se vyskytující duševní porucha. Dle Světové zdravotnické organizace v roce 2019 celosvětově depresí trpělo přibližně 280 milionů obyvatel. Vědecké studie usilující o identifikaci biomarkerů pro diagnostiku a léčbu depresivní poruchy dosud nenalezly žádný biomarker, který by dosáhl dostatečné senzitivity a specificity. Cílem studie bylo najít možnou souvislost mezi retinální mikrovaskulární patalogií a depresívní poruchou u negeriatrické populace. Nemocní s depresí byli hospitalizováni na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové. Snímky sítnice byly získány pomocí stacionární kamery Fundus FF450 od Zeiss a přenosné kamery od oDocs. Celkem se studie zúčastnilo padesát pacientů s depresivní poruchou (muži N = 18, ženy N = 32) ve věku 16 až 55 let (průměrný věk mužů 33,7±9,9 let, průměrný věk žen 37,9±11,5 let), kteří byli srovnáni s padesáti duševně zdravými jedinci (muži N = 28, ženy N = 22) ve věku 18 až 61 let (průměrný věk mužů 35,3±9,2 let, průměrný věk žen 36,6±10,6 let). U pacientů byla diagnostikována depresivní epizoda (N = 26) nebo rekurentní depresivní porucha (N = 24) podle klasifikace MKN-10. Výsledky potvrdily statisticky významné mikrovaskulární změny na sítnici oka u pacientů s depresivní poruchou ve srovnání s kontrolní... Available in a digital repository NRGL
Retinální mikrovaskulární abnormality u deprese

Retinal microvascular abnormalities in depression Depressive disorder is a debilitating and most common mental disorder. According to the World Health Organization, approximately 280 million people ...

Sadykov, Evgenii; Hosák, Ladislav; Dudová, Iva; Končelíková, Dana
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases