Number of found documents: 189095
Published from to

Svrchovaný panovník lidu
von Wedel, Joachim; Vojtíšek, Zdeněk; Bargár, Pavol; Hošek, Pavel
2024 - Czech
1. The introductory chapter provides an overview of the research question - namely the relationship between religion and modern democracy - and the literature used in the discussion of the topic. It is first shown that for the discussion of the connection between religion and modern democracy, no meaningful reference can be made to the concept of "political religions", which was developed in particular by Eric Voegelin for the connection between religion and modern totalitarian systems. On this basis, the concluding part of the introduction states the two central aims of the thesis: in a first step, other concepts (than that of political religion) are to be examined that might be considered for a discussion of the relationship between modern democracy and religion, in particular the concept of civil religion. Since this is not the case, the work turns to a second objective: the question of whether the historical beginnings of modern democracy in Paris in 1789 can instead provide a better answer to the question. 2. The second chapter will therefore examine the question of whether one of various conceptual proposals is suitable for clarifying this connection in a general way. Theological (Rothe, Gogarten, Rhonheimer), legal (Hörnle) and sociological (Durkheim) approaches are presented, but in... Úvodní kapitola poskytuje přehled výzkumné otázky - konkrétně vztahu náboženství a moderní demokracie - a literatury použité v diskusi na toto téma. Nejprve se ukazuje, že pro diskusi o spojení náboženství a moderní demokracie nelze smysluplně odkázat na koncept "politických náboženství", který pro spojení náboženství s moderními totalitními systémy rozvinul zejména Eric Voegelin. Na tomto základě závěrečná část úvodu uvádí dva hlavní cíle práce: v prvním kroku je třeba prozkoumat jiné koncepty (než politické náboženství), které by mohly být zvažovány pro diskusi o vztahu mezi moderní demokracií. a náboženství, zejména koncept občanského náboženství. Protože tomu tak není, obrací se práce k druhému cíli: k otázce, zda historické počátky moderní demokracie v Paříži v roce 1789 mohou místo toho poskytnout lepší odpověď na otázku Druhá kapitola se tedy bude zabývat otázkou, zda je pro obecné objasnění této souvislosti vhodný některý z různých koncepčních návrhů. Prezentovány jsou teologické (Rothe, Gogarten, Rhonheimer), právní (Hörnle) a sociologické (Durkheim) přístupy, ale zejména koncept občanského náboženství a moderního nacionalismu, který je již zhruba sto let kvalifikován jako "náboženství moderny". V důsledku toho žádný z těchto návrhů není vhodný pro poskytování obecných, tedy globálně... Keywords: občanské náboženství; zjevení; moderní demokracie; civil religion; revelation; modern democracy Available in a digital repository NRGL
Svrchovaný panovník lidu

1. The introductory chapter provides an overview of the research question - namely the relationship between religion and modern democracy - and the literature used in the discussion of the topic. It ...

von Wedel, Joachim; Vojtíšek, Zdeněk; Bargár, Pavol; Hošek, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

Trypanosomy přenášené komáry: výskyt v hostitelích, přenos a specifita
Kulich Fialová, Magdaléna; Svobodová, Milena; Bernotienė, Rasa; Modrý, David
2024 - English
7 Abstract Trypanosomes (Trypanosoma, Kinetoplastea) are dixenous blood protists that require not only a vertebrate host but also a blood-feeding invertebrate to complete their life cycle. Infection of vertebrates can be asymptomatic, but on the other hand can cause serious diseases affecting lives of humans and animals. Thus, researchers usually focus on Trypanosoma species causing Chagas disease and sleeping sickness in humans or nagana and surra in animals, and on their vectors: tsetse flies and kissing bugs. However, mosquitoes are able to transmit trypanosomes as well, specifically, avian trypanosomes and probably mammalian trypanosomes from the T. theileri group. Nevertheless, the role of mosquitoes in the life cycle of trypanosomes has substantial gaps, which are focused in this dissertation. Within the experimental work, it has been demonstrated that mosquitoes of the genus Culex are susceptible hosts of two species of avian trypanosomes: T. thomasbancrofti and T. tertium n. sp. On the other hand, Culex mosquitoes were unsuitable hosts for T. theileri, while the genus Aedes and surprisingly even sand flies (Phlebotomus perniciosus) turned up to be competent vectors. All investigated trypanosomes were able to develop within the guts of mosquitoes and were also found in their prediuretic liquid. This... 7 Abstrakt Trypanosomy (Trypanosoma, Kinetoplastea) jsou dixenní krevní prvoci, kteří střídají v životním cyklu obratlovce a krev sající bezobratlé. Infekce obratlovců mohou probíhat bez zřejmých zdravotních komplikací, ale mohou způsobovat i závažná onemocnění ohrožující jak lidi, tak zvířata. Pozornost výzkumu se proto většinou obrací právě směrem k druhům trypanosom způsobujících lidská onemocnění jako Chagasova choroba a spavá nemoc, či nagana a surra u dobytka, a také k jejich přenašečům, kterými jsou mouchy tse tse a ploštice. Méně známý je fakt, že trypanosomy jsou přenášeny i komáry, konkrétně trypanosomy ptačí a s velkou pravděpodobností i savčí ze skupiny T. theileri. Nicméně role komárů v životním cyklu trypanosom je jen nedostatečně prozkoumána, a proto se tato disertace věnuje tomuto tématu. V rámci experimentální práce jsme prokázali, že komáři rodu Culex jsou vnímavými hostiteli a pravděpodobnými přenašeči dvou druhů ptačích trypanosom: T. thomasbancrofti a T. tertium n. sp. Naopak pro T. theileri nejsou komáři rodu Culex vhodnými hostiteli, těmi se ukázali být komáři rodu Aedes a překvapivě i flebotomové rodu Phlebotomus. Všechny tři zkoumané trypanosomy se vyvíjely v zadní části střeva komárů a byly nalézány i v jejich prediuretické tekutině. Tato lokalizace trypanosom napovídá, že kromě... Keywords: trypanosoma; pěvec; sýkora; culex; komár; životní cyklus Available in a digital repository NRGL
Trypanosomy přenášené komáry: výskyt v hostitelích, přenos a specifita

7 Abstract Trypanosomes (Trypanosoma, Kinetoplastea) are dixenous blood protists that require not only a vertebrate host but also a blood-feeding invertebrate to complete their life cycle. Infection ...

Kulich Fialová, Magdaléna; Svobodová, Milena; Bernotienė, Rasa; Modrý, David
Univerzita Karlova, 2024

Dynamika severozápadního okraje Laurentinského ledovcového štítu
Stoker, Benjamin James; Margold, Martin; Darvill, Christopher; Nývlt, Daniel
2024 - English
The Laurentide Ice Sheet (LIS) was the largest ephemeral ice sheet in the Northern Hemisphere, reaching its all-time maximum during the last glacial cycle (~115 ka to ~11.7 ka) as it coalesced with the Cordilleran and Innuitian ice sheets over northern North America and the Canadian Arctic Archipelago. At its maximum extent it was comparable in size to the modern-day Antarctic Ice Sheet and may provide a useful analogue for understanding the long-term dynamics of ice sheets. There are considerable regional variations in our understanding of the deglaciation of the LIS. In particular, the northwestern LIS remains one of the most poorly understood sectors, as the latest reconstruction of this sector dates to the early 1990s and empirical constraints on the timing of deglaciation are sparse. In this thesis, I reconstruct the deglaciation of the northwestern LIS from its local Last Glacial Maximum (LGM) position using numerical dating methods and glacial geomorphological mapping. I use a combination of high-resolution digital elevation models (DEMs) and satellite imagery to map the glacial geomorphology of much of the Northwest Territories, Canada, and reconstruct the ice margin retreat patterns, ice flow dynamics, and interaction of the northwestern LIS with other ice masses. This new information is... Laurentinský ledovcový štít byl největším z efemérních ledovcových štítů severní polokoule. Svého maximálního rozsahu dosáhl během posledního glaciálního cyklu (~115 ka až ~11,7 ka), kdy se spojil s Kordillerským a Inuitským ledovcovým štítem na severu Severní Ameriky a v Kanadském arktickém souostroví, a svou velikostí byl srovnatelný s dnešním Antarktickým ledovcovým štítem. Porozumění dynamice odlednění Laurentinského ledovcového štítu je cenné pro pochopení dlouhodobé dynamiky dnešních ledovcových štítů, ale v informacích o odlednění Laurentinského ledového štítu existují značné regionální rozdíly. Zejména severozápadní sektor Laurentinského ledovcového štítu zůstává jedním z nejhůře prostudovaných, protože poslední rekonstrukce tohoto sektoru pochází z počátku 90. let 20. století a množství empirických informací o chronologii odlednění v tomto sektoru je nedostatečné. Tato práce rekonstruuje odlednění severozápadního sektoru Laurentinského ledovcového štítu z jeho posledního glaciálního maxima pomocí numerických datovacích metod a geomorfologického mapování. Glaciální geomorfologie velké části Severozápadních teritorií Kanady je mapována z digitálních modelů terénu s vysokým rozlišením a ze satelitních snímků a následně interpretována za účelem rekonstrukce dynamiky ústupu ledovcového štítu a... Keywords: ice sheet; Pleistocene; glacial landforms Available in a digital repository NRGL
Dynamika severozápadního okraje Laurentinského ledovcového štítu

The Laurentide Ice Sheet (LIS) was the largest ephemeral ice sheet in the Northern Hemisphere, reaching its all-time maximum during the last glacial cycle (~115 ka to ~11.7 ka) as it coalesced with ...

Stoker, Benjamin James; Margold, Martin; Darvill, Christopher; Nývlt, Daniel
Univerzita Karlova, 2024

Vývoj a použití elektrochemických průtokových detektorů
Baroch, Martin; Dejmková, Hana; Vyskočil, Vlastimil; Trnková, Libuše
2024 - English
The proposed dissertation thesis deals with the development and investigation of electrochemical flow systems using both conventional and unconventional electrode materials. In the first part of this thesis, the problem of porous flow-through large area electrodes is addressed. As a working electrode material, a free-standing porous boron-doped diamond (fs-pBDD) was used. This was used for the first time in the construction of an electrochemical cell designed for amperometric detection in flow methods. Testing of this electrode was performed using amperometric detection combined with flow injection analysis of a ruthenium complex solution. The detection limits achieved on this material were in the submicromolar range and the linear dynamic range of the concentration dependence spanned over three orders of magnitude. In addition to amperometry, fs-pBDD was also subjected to testing by cyclic voltammetry. The main reason for using this method was to determine the electrochemically active area, which contributed to the overall physicochemical characterization of this promising material. However, it was this step that brought into question the accuracy and precision of the calculation used. For this reason, the search for new ways to calculate the electrochemically active area of the working electrode... Předkládaná disertační práce se zabývá vývojem a výzkumem elektrochemických průtokových systémů využívajících běžné, ale i netradiční elektrodové materiály. V první části této práce je řešena problematika porézních průlinčitých velkoplošných elektrod. Jako materiál pro pracovní elektrodu byl použit samostojící porézní borem dopovaný diamant (fs-pBDD). Ten byl vůbec poprvé použit pro konstrukci elektrochemické cely určené pro amperometrickou detekci v průtokových metodách. Testování této elektrody bylo prováděno pomocí amperometrické detekce kombinované s průtokovou injekční analýzou roztoku komplexu ruthenia. Limity detekce dosažené na tomto materiálu byly v submikromolárních hodnotách a lineární dynamický rozsah koncentrační závislosti sahal přes tři řády. Kromě amperometrie byl fs-pBDD podroben také testování pomocí cyklické voltametrie. Hlavním důvodem použití této metody bylo stanovení elektrochemicky aktivní plochy, což přispělo k celkové fyzikálně-chemické charakterizaci tohoto slibného materiálu. Právě tento krok ale vnesl do problematiky otázky v podobě správnosti a přesnosti použitého výpočtu. Z tohoto důvodu je v této části práce také zahrnuto hledání nových cest pro výpočty elektrochemicky aktivní plochy pracovní elektrody. Zde prezentované způsoby výpočtu jsou založené jednak na... Available in a digital repository NRGL
Vývoj a použití elektrochemických průtokových detektorů

The proposed dissertation thesis deals with the development and investigation of electrochemical flow systems using both conventional and unconventional electrode materials. In the first part of this ...

Baroch, Martin; Dejmková, Hana; Vyskočil, Vlastimil; Trnková, Libuše
Univerzita Karlova, 2024

Ploché relativně Mittag-Lefflerovy moduly a aproximace
Ben Yassine, Asmae; Trlifaj, Jan; Cortés Izurdiaga, Manuel; Herbera Espinal, Dolors
2024 - English
Práce představuje hlavní výsledky naší společné práce s vedoucím mé práce na aproximacích modulů, s primárním důrazem na třídu plochých relativně Mittag-Lefflerových modulů, Zariského lokalitu kvazikoherentních svazků spo- jených s touto třídou, a dualizaci aproximací. Nejprve charakterizujeme třídy DQ skládající se ze všech plochých relativně Mittag-Lefflerových modulů z hlediska jejich lokální struktury. Dále ukážeme, že Enochsova domněnka platí pro všechny třídy DQ. Tyto výsledky jsou aplikovány na speciální případ f-projektivních modulů. Naše studium se pak rozšiřuje na ascent a descent pro relativní verze Mittag-Lefflerovy vlastnosti vzhledem k plochým a věrně plochým homomorfismům komutativních okruhů. Toto zk- oumání vede k výsledkům, jako je Zariského lokalita lokálně f-projektivních kvazi-koherentních svazků pro všechna schémata, a pro každé n ≥ 1, Zariského lokalita n-Drinfeldových vektorových bandlů pro všechna lokálně noetherovská schémata. Nakonec se zaměříme na obecné aproximační třídy modulů a zk- oumáme možnosti dualizace v závislosti na uzávěrových vlastnostech těchto tříd. Zatímco některé důkazy se snadno dualizují, jiné vyžadují existenci velkých kardinálů:... Keywords: pokrývající třídy modulů|uzávěrové vlastnosti; covering classes of modules|closure properties Available in a digital repository NRGL
Ploché relativně Mittag-Lefflerovy moduly a aproximace

Práce představuje hlavní výsledky naší společné práce s vedoucím mé práce na aproximacích modulů, s primárním důrazem na třídu plochých relativně Mittag-Lefflerových modulů, Zariského lokalitu ...

Ben Yassine, Asmae; Trlifaj, Jan; Cortés Izurdiaga, Manuel; Herbera Espinal, Dolors
Univerzita Karlova, 2024

Osud mikropolutantů v průběhu vermikompostování
Grasserová, Alena; Cajthaml, Tomáš; Macek, Tomáš; Lhotský, Ondřej
2024 - Czech
Vermicomposting is recently becoming a rather popular environmentally friendly technique for stabilizing biowaste, including sewage sludge. There is an effort to utilize the sewage sludge as fertilizer on agricultural land. But apart from nutrients, the sludge also contains harmful pollutants, which subsequently after its deposition on fields can be taken up by plants and organisms contaminating the food chains. Micropollutants, the substances that can be found throughout the environment in trace concentrations, are one of the pollutants occurring in sludge. It is for example pharmaceuticals and personal care products, per- and polyfluoroalkyl substances, or pesticides. Their negative effects are known - they can be for instance endocrine disruption, antibiotic resistance, or the development of cancer. Although the deposition of sewage sludge on fields as a fertilizer is one of the main introduction routes of micropollutants to the environment, the content of micropollutants before deposition is not monitored nor regulated. This dissertation focuses on the fate of micropollutants during vermicomposting, especially in sewage sludge substrates. The vermicomposting method was applied to stabilize coffee spent grounds and sewage sludge obtained from distinct wastewater treatment plants mixed with... Vermikompostování se v posledních letech stává populární přírodě-blízkou metodou používanou ke zpracování biologického odpadu, včetně čistírenského kalu. Ten je díky svým vlastnostem záhodno využít jako hnojivo na zemědělskou půdu. Kromě cenných prvků ale kal obsahuje i polutanty, jež po jeho aplikaci na pole mohou být přijímány rostlinami a živočichy a kontaminovat tak potravní řetězce. Do skupiny polutantů nacházejících se v kalu spadají i mikropolutanty, látky vyskytující se napříč životním prostředím v nízkých koncentracích. Mezi mikropolutanty se řadí například farmaka a produkty osobní péče, per- a polyfluorované látky nebo pesticidy. Tyto látky mají mnoho známých nežádoucích účinků, jako je endokrinní disrupce, antibiotická rezistence či rozvoj některých typů rakoviny. Ačkoliv hnojení čistírenskými kaly je jednou z hlavních cest vstupu mikropolutantů do životního prostředí, koncentrace mikropolutantů v čistírenských kalech nejsou před jejich aplikací na půdu nijak sledovány ani regulovány. Tato disertační práce se zabývá osudem mikropolutantů v průběhu vermikompostování, a to především čistírenských kalů jako substrátu. Vermikompostování bylo aplikováno za účelem stabilizace kávové sedliny a čistírenských kalů z různých čistíren odpadních vod smíchaných se slámou. Experimenty probíhaly v... Keywords: Mikropolutanty; vermikompostování; endokrinní disruptory; farmaka; Micropollutants; vermicomposting; endocrine disruptors; pharmaceuticals Available in a digital repository NRGL
Osud mikropolutantů v průběhu vermikompostování

Vermicomposting is recently becoming a rather popular environmentally friendly technique for stabilizing biowaste, including sewage sludge. There is an effort to utilize the sewage sludge as ...

Grasserová, Alena; Cajthaml, Tomáš; Macek, Tomáš; Lhotský, Ondřej
Univerzita Karlova, 2024

Syntéza derivátů purinu s potenciální antimykobakteriální aktivitou
Finger, Vladimír; Roh, Jaroslav; Doležal, Martin; Brulíková, Lucie
2024 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Organic and Bioorganic Chemistry Doctoral Degree Program Bioorganic Chemistry Candidate: Ing. Vladimír Finger Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: Synthesis of purine derivatives with potential antimycobacterial activity The theoretical part of this dissertation briefly summarizes basic data on tuberculosis (TB), an infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis (Mtb.). The epidemiological data published in the annual report of the World Health Organization (WHO) and the structure of drugs used in current TB therapy are presented. The theoretical section also gives a brief overview of the treatment of TB and mentions four compounds that are currently in phase II clinical trials. The mechanism of action of these compounds is inhibition of the enzyme decaprenylphosphoryl-β-D-ribose-2'-epimerase, specifically the DprE1 subunit. This enzyme plays an important role in the synthesis of mycobacterial call wall. The next part of the dissertation summarizes the results of research on potential purine and pyrrolo[3,2- d]pyrimidine antituberculosis agents derived from purine-6-one 10. Compound 10 was identified as derivative with moderate anti-TB activity (MIC99(Mtb) = 4 μM) in a high-... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra organické a bioorganické chemie Doktorský studijní program Bioorganická chemie Kandidát: Ing. Vladimír Finger Školitel: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. Název disertační práce: Syntéza derivátů purinu s potenciální antimykobakteriální aktivitou Předkládaná disertační práce v teoretické části stručně shrnuje základní údaje o tuberkulóze (TB), tedy infekčním onemocnění, které je způsobeno bakterií Mycobacterium tuberculosis (Mtb.). Jsou zde uvedena epidemiologická data vydávaná v každoročním reportu Světové zdravotnické organizace (WHO) a struktury léčiv využívaných v současné terapii TB. V teoretické části je dále stručně přiblížena léčba TB a jsou zde zmíněny čtyři sloučeniny, které jsou v současné době ve druhé fázi klinického testování. Mechanismem účinku těchto látek je inhibice enzymu dekaprenylfosforyl-β-D-ribóza-2'-epimerázy, konkrétně podjednotky DprE1. Tento enzym hraje významnou roli v syntéze mykobakteriální stěny. Další část disertační práce shrnuje výsledky výzkumu týkající se potenciálních purinových a pyrrolo[3,2- d]pyrimidinových antituberkulotik odvozených od purin-6-onu 10. Derivát 10 byl identifikován jako sloučenina se střední anti-TB účinností (MIC99(Mtb) = 4 μM) v rámci screeningu prováděného farmaceutickou... Available in a digital repository NRGL
Syntéza derivátů purinu s potenciální antimykobakteriální aktivitou

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Organic and Bioorganic Chemistry Doctoral Degree Program Bioorganic Chemistry Candidate: Ing. Vladimír Finger Supervisor: Assoc. ...

Finger, Vladimír; Roh, Jaroslav; Doležal, Martin; Brulíková, Lucie
Univerzita Karlova, 2024

Identifikace a studium klíčových biologických a abiotických faktorů v procesu biosušení čistírenských kalů
Pilnáček, Vojtěch; Innemanová, Petra; Najmanová, Petra; Wrzecionko, Jakub
2024 - Czech
The work is focused on the pretreatment of sewage sludge after anaerobic stabilization by the process of biodrying. Biodrying is a process in which the organic substrate undergoes aerobic decomposition and at the same time, due to the increased temperature and the blowing air, it is dried. The aim of the work was to optimize the most important process variables, to verify whether the process is suitable for pretreatment of sewage sludge before use as fuel or fertilizer in the context of Czech legislation and to investigate which groups of organisms and how they participate in the degradation of endocrine disruptors. For these purposes, quarter- and semi- operational bio-drying reactors were designed. The results of the work show that the most important process parameters are the aeration rate and temperature as its dependent variable and the substrate composition. The setup with a fixed time interval of blower switching was found to be the optimal aeration regime. The optimal substrate composition was a 5:2 ratio of sludge:birch chips. The results of the work further show that the bio-drying process is suitable for the preparation of fuel for co-incineration with other material. It is not very suitable for mono-incineration due to exceeding emission limits. The calorific value of the resulting fuel... Práce je zaměřena na předúpravu čistírenských kalů po anaerobní stabilizaci procesem biosušení. Biosušení je proces, při kterém organický substrát podléhá aerobnímu rozkladu a zároveň dochází díky zvýšené teplotě a vháněnému vzduchu k jeho vysoušení. Cílem práce bylo optimalizovat nejdůležitější procesní proměnné, ověřit, zda je proces vhodný pro předúpravu čistírenských kalů před použitím jako paliva nebo hnojiva v kontextu české legislativy a prozkoumat, které skupiny organismů a jak se podílejí na rozkladu endokrinních disruptorů. Pro tyto účely byly navrženy čtvrtprovozní a poloprovozní reaktory biosušení. Výsledky práce ukazují, že nejdůležitějšími procesními parametry jsou míra provzdušnění a teplota jako její závislá proměnná a složení substrátu. Jako optimální režim provzdušnění se ukázalo nastavení s fixním časovým intervalem spínání dmychadla. Optimální složení substrátu byl poměr 5:2 kal:březová štěpka. Výsledky práce dále ukazují, že procesem biosušení je vhodný pro přípravu paliva pro spoluspalování s jiným materiálem. Pro monosplování se příliš nehodí z důvodu překročení emisních limitů. Výhřevností se výsledné palivo pohybuje na úrovni méně kvalitního hnědého uhlí. Proces biosušení je rovněž použitelný pro přípravu hnojiva. Výsledky práce ukazují, že nedochází k nadměrnému... Available in a digital repository NRGL
Identifikace a studium klíčových biologických a abiotických faktorů v procesu biosušení čistírenských kalů

The work is focused on the pretreatment of sewage sludge after anaerobic stabilization by the process of biodrying. Biodrying is a process in which the organic substrate undergoes aerobic ...

Pilnáček, Vojtěch; Innemanová, Petra; Najmanová, Petra; Wrzecionko, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Steroidní metabolom a vícečetné těhotenství
Černý, Andrej; Pařízek, Antonín; Hubka, Petr; Kiss, Imrich
2024 - Czech
Steroid hormones can be divided into 2 groups - intracellular and extracellular, depending on location of their activity. Intracellular ones influence expression of genes while acting as transcription factors. This so-called genomic effect is very slow. Extracellular (non-genomic) steroids bind to neurotransmitter receptors located on the cytoplasmic cell membrane and thus affect ionic channels permeability. Their effect is faster. We refer to them as neuroactive steroids (produced in different body tissues or administered externally) or neurosteroids (synthetized in nervous system cells). Some neuroactive steroids and their metabolites (e.g. progesterone) are crucial in stabilizing the pregnancy. Other steroid disorders play their role in wide spectre of pregnancy complications, such as preterm labor, preeclampsia, intrahepatic cholestasis in pregnancy etc. Our scientific interest in collaboration with the Department of Steroids and Proteofactors of the Institute of Endocrinology in Prague is focused on investigation of multiple pregnancies in term of steroid metabolome. Studies conducted so far have not provided a comprehensive analysis of steroidome within mothers and fetuses of multiple pregnancies. The aim of our research is to clarify the relationship between fetuses and mother from the point... Steroidy mohou být dle místa působení rozděleny do 2 skupin - intracelulární a extracelulární. Intracelulární fungují jako transkripční faktory, ovlivňují expresi genů. Mají tzv. genomový efekt, kterého účinek je pomalý. Extracelulární - negenomové steroidy po vazbě na neurotransmiterové receptory na cytoplazmatické membráně ovlivňují propustnost iontových kanálů. Proto je účinek rychlejší. Označujeme je jako neuroaktivní steroidy (produkované v různých tkáních organismu nebo podávané zevně) nebo neurosteroidy (produkované buňkami nervového systému). Některé neuroaktivní steroidy a jejich metabolity (např. progesteron) jsou důležitým faktorem v procesu stabilizace těhotenství. Jiné poruchy steroidů se podílejí na vzniku celého spektra těhotenských komplikací, jako například předčasný porod, preeklampsie, Intrahepatální cholestáza v těhotenství apod. Ve spolupráci s Oddělením steroidů a proteofaktorů Endokrinologického ústavu v Praze se zaměřujeme na studium vícečetného těhotenství z pohledu steroidního metabolomu. Dosavadní dostupné práce neposkytly ucelený pohled na steroidom u matek a plodů vícečetného těhotenství. Náš výzkum se snažil objasnit vztah mezi plody a matkou z pohledu metabolismu steroidů. Klíčová slova: steroidní metabolom, neuroaktivní steroidy, těhotenské komplikace, vícečetné... Keywords: steroidní metabolom; neuroaktivní steroidy; těhotenské komplikace; vícečetné těhotenství; fetomaternal steroidome; neuroactive steroids; pregnancy complication; multiple pregnancy Available in a digital repository NRGL
Steroidní metabolom a vícečetné těhotenství

Steroid hormones can be divided into 2 groups - intracellular and extracellular, depending on location of their activity. Intracellular ones influence expression of genes while acting as transcription ...

Černý, Andrej; Pařízek, Antonín; Hubka, Petr; Kiss, Imrich
Univerzita Karlova, 2024

Vliv složení aterosklerotických plátů na rozvoj akutního koronárního syndromu
Kopřiva, Karel; Kovárník, Tomáš; Kaňovský, Jan; Toušek, Petr
2024 - Czech
Thin fibrous cap atheroma with a high lipid content is the most common morphological substrate for acute coronary syndrome. Lipid content can be reliably determined by near infrared spectroscopy (NIRS) imaging. Optical coherence tomography (OCT) is a commonly available morphological imaging method in the guidance of coronary interventions. In our study, we examined a single coronary lesion in patients with acute coronary syndrome using both OCT and NIRS. Based on OCT, we performed a detailed morphological analysis using semi-automated software. Using NIRS, we determined the lipid content of each lesion. In the first part of the study, we used noninvasive CT coronary angiography to detect the progression of atherosclerotic plaques between the first and second year after the initial examination and attempted to demonstrate that morphological characteristics and lipid content of plaques were risk factors for plaque progression. In the second part of the study, we assessed the ability of detailed morphological analysis based on OCT examination to identify the lipid content of plaques using NIRS as a reference method. We observed no significant linear correlation when assessing the relationship between morphological parameters and plaque volume progression. In the analysis of plaque lipid content,... Nejčastějším morfologickým substrátem pro vznik akutního koronárního syndromu je fibroaterom s tenkou fibrózní čepičkou a vysokým obsahem lipidů. Obsah lipidů lze spolehlivě stanovit pomocí zobrazovací metody na principu spektroskopie - near infrared spectroscopy (NIRS). Optická koherentní tomografie (OCT) je běžně dostupná morfologická zobrazovací metoda při vedení koronárních intervencí. V naší studii jsme u pacientů s akutním koronárním syndromem vyšetřili jednu koronární lézi pomocí OCT i NIRS. Na základě OCT jsme provedli detailní morfologickou analýzu s využitím poloautomatizovaného softwaru. Pomocí NIRS jsme určili jsme obsah lipidů v každé lézi. V první části studie jsme pomocí neinvazivní CT koronarografie zjišťovali progresi aterosklerotických plátů v odstupu mezi prvním a druhým rokem od vstupního vyšetření a pokusili jsme se prokázat, že morfologické charakteristiky a lipidový obsah plátů jsou rizikovými faktory jejich progrese. V druhé části studie jsme posuzovali schopnost podrobné morfologické analýzy (na základě OCT vyšetření) identifikovat lipidový obsah plátů s použitím NIRS jako referenční metody. Při hodnocení vztahu mezi morfologickými parametry a progresí objemu plátů jsme nepozorovali žádnou významnou lineární korelaci. V analýze lipidového obsahu plátů morfologické parametry... Keywords: ateroskleróza; near infrared spectroscopy; optická koherentní tomografie; atherosclerosis; near infrared spectroscopy; optical coherence tomography Available in a digital repository NRGL
Vliv složení aterosklerotických plátů na rozvoj akutního koronárního syndromu

Thin fibrous cap atheroma with a high lipid content is the most common morphological substrate for acute coronary syndrome. Lipid content can be reliably determined by near infrared spectroscopy ...

Kopřiva, Karel; Kovárník, Tomáš; Kaňovský, Jan; Toušek, Petr
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases