Number of found documents: 39
Published from to

Obchodněprávní terminologie Komentovaný překlad obchodní smlouvy
FÁBELOVÁ, Zuzana; VYBÍRALOVÁ, Naděžda; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška
2013 - Russian
Tématem naší práce je jazyková analýza překladu obchodní smlouvy z ruského do českého jazyka. V teoretické části se věnujeme definování pojmu překlad a proces překladu. Dále se zaměřujeme na charakteristiku odborného stylu a uvádíme jazyková specifika právního jazyka a obecnou charakteristiku obchodního práva. Součástí práce je i praktická část, ve které analyzujeme překlad smlouvy z ruského do českého jazyka na základě celkové jazykové analýzy a také z hlediska překladatelských transformací. The theme of our Diploma thesis is a general language analysis of the translation of the business contract from Russian to Czech language. In the theoretical part we put our minds on the definiton of the translation and process of the translation. Then we focus on the characteristics of specialized style and we explain language specifics of the legal language and basic characteristics of the business law. The integral part of the thesis is also the practical part, in which we attempt to analyse the translation of the contract from Russian to Czech language on the basis of the general language analysis and translation´s transformation analysis. Keywords: translation; specialized style; legal language; term; terminology; equivalent; law; business law; contract; analysis Available in digital repository of UPOL.
Obchodněprávní terminologie Komentovaný překlad obchodní smlouvy

Tématem naší práce je jazyková analýza překladu obchodní smlouvy z ruského do českého jazyka. V teoretické části se věnujeme definování pojmu překlad a proces překladu. Dále se zaměřujeme na ...

FÁBELOVÁ, Zuzana; VYBÍRALOVÁ, Naděžda; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška
Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

Ustanovení katolické církevní organizace, její vývoj na Ruském Dálném Východě, od konce 19. století do 30. let Sovětského období
JELČANINOV, Oleg; POSPÍŠIL, Ctirad V.; KRUMPOLC, Eduard
2013 - Russian
V této diplomové práci se autor snaží popsat vznik a vývoj katolické církve na ruském Dálném východě. Popisuje zakládání nově vznikajících farností a jejich osidlování na tomto území. Také se věnuje jednotlivým osobnostem, které měly podíl na vzniku partikulární katolické církve, diecéze Vladivostok na ruském Dálném východě. Práce končí popisem období tvrdých stalinských represí, kdy došlo k likvidaci celé struktury církve i jednotlivých farností a fyzické likvidace duchovenstva v novém Sovětském Rusku. In this thesis the author tries to describes the origin and development of the Catholic Church in the Russian Far East. He describes the creation of newly-emerging parishes and its colonization in that territory. He also deals with the personalities who have contributed to the creation of the particular Catholic church ? the Diocese of Vladivostok - in the Russian Far East. This thesis is ending with a description of the period of Stalinist repression, when the whole structure of the church and parishes were destructed and when the clergy were physical liquidated in the new Soviet Russia. Keywords: the catholic church; deanery of Vladivostok; Charles Sliwowski; parishes of the Far East; Russian Far East Available in digital repository of UPOL.
Ustanovení katolické církevní organizace, její vývoj na Ruském Dálném Východě, od konce 19. století do 30. let Sovětského období

V této diplomové práci se autor snaží popsat vznik a vývoj katolické církve na ruském Dálném východě. Popisuje zakládání nově vznikajících farností a jejich osidlování na tomto území. Také se věnuje ...

JELČANINOV, Oleg; POSPÍŠIL, Ctirad V.; KRUMPOLC, Eduard
Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

Funkce černého humoru v tvorbě D. Charmse
BOGOMOL, Yaroslava; PECHAL, Zdeněk; PÁLUŠOVÁ, Martina
2012 - Russian
Diplomová práce se zabývá analýzou povídek a dramatu D. Charmse z hlediska černého humoru a prvku komična. Práce se snaží o komplexní pohled na dílo spisovatelé. Předmětem práce je také podrobný rozbor dramatu Jelizaveta Bam, ve kterém se analyzuje kompozice díla, hlavní postavy, kulisy a rekvizity a také se snaží nahlédnout na funkci humoru a tématům jako jsou strach, čas a čísla. Práce se nesnaží o jednostranný rozbor, ale o celkový pohled na dílo. This work is about literar works of Daniil Kharms. Its about black humor and its function in his stoories and drama.The object of this work is also analysis of drama Yelizaveta Bam, its composition, main characters, scenery and props and also trying to look at the humor of absurd, themes such as fear, time and numbers.The thesis is not a one-sided analysis, but on the overall view of the work. Keywords: theatre od absurd; humor; black humor; interperetation of literary work; comic Available in digital repository of UPOL.
Funkce černého humoru v tvorbě D. Charmse

Diplomová práce se zabývá analýzou povídek a dramatu D. Charmse z hlediska černého humoru a prvku komična. Práce se snaží o komplexní pohled na dílo spisovatelé. Předmětem práce je také podrobný ...

BOGOMOL, Yaroslava; PECHAL, Zdeněk; PÁLUŠOVÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Prostředky a způsoby jazykové identifikace ženy v moderní ruštině
HONOVÁ, Eva; ARKHANHELSKA, Alla; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina
2012 - Russian
Hlavním zaměřením této diplomové práce je komplexní analýza prostředků a způsobů jazykové identifikace ženy v současném ruském jazyce. Teoretická část je věnována několika oblastem - lexikálnímu významu slova, polysémii, gramatické kategorii rodu, prostředkům jazykové identifikace ženy ve slovnících a nominaci. Do této části jsme zahrnuli také informace o výkladovém slovníku ruského jazyka S. I. Ožegova. Dalším úkolem bylo excerpování všech podstatných jmen z výše uvedeného slovníku, která mohou jazykově identifikovat ženu. V praktické části jsme se nejprve zaměřili na podstatná jména ženského rodu odvozená od mužského ekvivalentu, dále pak pojmenování ženy podstatnými jmény mužského a společného rodu. Další kapitola pojednává o neodvozených podstatných jménech ženského rodu, mezi která patří pojmenování příbuzenstva, pojmenovaní ženy na základě typicky ženských profesí a ženská pojmenování s kladnou či zápornou konotací. Nedílnou součástí této diplomové práce je vytvořený slovník podstatných jmen identifikujících ženu v současném ruském jazyce (viz. příloha). The main focus of this thesis is a comprehensive analysis of the language means and methods of identifying women in Russian language. The theoretical part is focused on lexical meaning of the word, polysemy, grammatical category of gender, linguistic means of identifying women in dictionaries and nomination. The theoretical part includes information about monolingual dictionary (S. I. Ozhegov and N. JU. Shvedova). From this dictionary we excerpted all nouns which can identify woman. In the practical part we first focused on feminine nouns derived from the male equivalent, then we analyzed naming of women by masculine nouns and nouns in the common gender. The next chapter deals with feminine nouns which aren´t derived from their masculine equivalent. This chapter includes names of relatives, women named on the basis of typically female occupations and female names with positive or negative connotations. An integral part of this thesis is the dictionary of a woman identifying nouns in Russian language. Keywords: lexical meaning of the word; polysemy; the grammatical category of gender; nominations; dictionary (S. I. Ozhegov and N. Ju. Shvedova); paired nouns; not derived feminine nouns; figurative names of women. Available in digital repository of UPOL.
Prostředky a způsoby jazykové identifikace ženy v moderní ruštině

Hlavním zaměřením této diplomové práce je komplexní analýza prostředků a způsobů jazykové identifikace ženy v současném ruském jazyce. Teoretická část je věnována několika oblastem - lexikálnímu ...

HONOVÁ, Eva; ARKHANHELSKA, Alla; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Filmová zpracování Anny Kareninové v porovnání s literární předlohou.
KINDINOVA, Olga; PECHAL, Zdeněk; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina
2012 - Russian
Ve své magisterské diplomové práci jsem se zabývala porovnáváním dvou filmových adaptací ruského románu od L. N. Tolstého "Anna Kareninová". První kapitola se týká sémiotiky a vymezení různých odborných pojmů, které se týkají různých druhů umění ? literatury, filmu, filmových adaptací a jejich druhů. Ve druhé kapitole jsem se zabývala problémem interakce různých druhů umění a otázkou mezikulturního a uměleckého dialogu. Dále definuji co je vlastně film a filmová adaptace. Na závěr teoretické části se zmiňuji o shodných a rozdílných rysech filmového a literárního jazyka. V následující praktické časti se zabývám analýzou dvou filmových adaptací románu "Anna Kareninová". Porovnávám filmové jazyky s jazykem literatury. Hlavním cílem této práct bylo pochopit, která z těchto dvou adaptací se nejvíce blíží originálu literární předlohy, a prostřednictvím analýzy obou filmů se pokusit najít podoby a rozdíly mezi filmem a románem L. N. Tolstého. The four opening chapters are theoretical. The first chapter deals with semiotics. The second one with the incorporation of different kinds of art, dialog in art, and the differences of art between cultures. The following part specializes in the definition of films and film adaptation. Especial attention is given to the differences and similarities of both film and literature. The purpose of the study was to analyse the novel "Anna Karenina" written by Leo Tolstoj, and its two film adaptations Anna Karenina from 1967 and 1997 to answer the question of which piece was more similar to the original novel. This was achieved by using audiovisual movie resources in order to compare the differences between the two films. Keywords: Semiotics; art; dialog; film; film adaptation; literature; novel; literature resources; composition; symbols. Available in digital repository of UPOL.
Filmová zpracování Anny Kareninové v porovnání s literární předlohou.

Ve své magisterské diplomové práci jsem se zabývala porovnáváním dvou filmových adaptací ruského románu od L. N. Tolstého "Anna Kareninová". První kapitola se týká sémiotiky a vymezení různých ...

KINDINOVA, Olga; PECHAL, Zdeněk; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Nová slovní zásoba v současných ruských a českých ženských časopisech
CAGAŠOVÁ, Oxana; STĚPANOVA, Ludmila; ARKHANHELSKA, Alla
2012 - Russian
Anotace Autor: Oxana Baranova Katedra a fakulta: Katedra rusistiky, Filozofická fakulta Název diplomové práce: Nová slovní zásoba v současných ruských a českých ženských časopisech Vedoucí diplomové práce: doc. Ludmila Stěpanova, CSc. Počet znaků: 216282 bez mezer, 250895 s mezerami Počet titulů použité literatury Klíčová slova: nová slovní zásoba, ruské ženské časopisy, české ženské časopisy Charakteristika práce: V této diplomové práci se zabýváme novou slovní zásobou v současných ruských a českých ženských časopisech. Popisujeme zde aktuální procesy probíhající v současném ruském a českém jazyce a to, jak se tyto procesy projevují v textech ženských časopisů. Pozornost věnujeme také jazykové charakteristice textů těchto časopisů. Dále zkoumáme převzatá slova v těchto časopisech a jejich původ a způsoby adaptace. V rámci ruských, českých a přejatých slov rozdělujeme slova dle své klasifikace, oddělujeme slova a slovní spojení do různých skupin. Také se zaměřujeme na konkrétní neologizmy v současném ruském a českém jazyce. Annotatiton Author: Oxana Baranova Cathedra and Faculty: Cathedra of the Russistic, Faculty of Phylosophy Title of the diploma thesis: The new wordage in the current Russian and Czech women's magazines Leader of the diploma thesis: doc. Ludmila Stěpanova, CSc. Number of marks: 216282 whithout intervals 250895 with intervals. Number of titles of the used bibliografy. Key words: The new wordage, Russian women´s magazines, Czech women´s magazines Characteristic of the thesis: We have oriented this diploma thesis on the new words in the current Russian and Czech woman´s magazines. We can find out here, chat processes are running in the current Russian and Czech languages and how are these processes exposed in the texts, we have searched. We are paing attention to the language characteristic of the texts of these magazines as well. Next, we are examinating the words, which are dominating. If these words are original Russian and Czech, or if they are loanwords. And we are folowing the consequneces of this. In the frame of the Russian and Czech original words and loanwords, are we sorting these words into the different groups. And we are centring on specific neologism´s in the current Russian and Czech languages. Keywords: The new wordage; Russian women´s magazines; Czech women´s magazines Available in digital repository of UPOL.
Nová slovní zásoba v současných ruských a českých ženských časopisech

Anotace Autor: Oxana Baranova Katedra a fakulta: Katedra rusistiky, Filozofická fakulta Název diplomové práce: Nová slovní zásoba v současných ruských a českých ženských časopisech Vedoucí diplomové ...

CAGAŠOVÁ, Oxana; STĚPANOVA, Ludmila; ARKHANHELSKA, Alla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Základní tendence a způsoby pojmenování osoby (na materiálu slovníku ruského žargonu)
LÍZLOVÁ, Eliška; ARKHANHELSKA, Alla; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina
2012 - Russian
Tématem této diplomové jsou základní tendence a způsoby pojmenování osoby na materiálu slovníku ruského žargonu. V teoretické části jsme se nejprve zabývali klasifikací způsobů tvoření slov v ruštině, které jsme rozdělili na dvě hlavní skupiny (morfologické a nemorfologické). Dále jsme vysvětlili základní pojmy související s touto prací, jako jsou žargonizmy, žargon a jeho vztah se sl?ngem a argo. Pozornost je věnována i specifiku nominace a jednotlivým druhům žargonu. V praktické části jsme se zaměřili na konkrétní způsoby tvoření antroponymických pojmenování v žargonu za pomoci afixace, abreviace, smíšených způsobů, substantivizace, metafory, metonymie, přejímaní a tzv. jazykové hry. V příloze jsme uvedli všechna pojmenování ze slovníku ruského žargonu, které jsme analyzovali, společně s jejich významem, sférou užití a expresivně-stylistickým zabarvením. The diploma thesis is devoted to basic tendencies and methods of the name a person (on the basis of Russian jargon dictionary).The thesis contains the theoretical and the practical parts. The theoretical part is dedicated to a classification basic methods of word formation in Russian language, which we divide to two groups (morphological and non-morphological). Then we explain the basic terms like jargon, jargonisms, slang and argot. We also devote to the question of secondary nomination and various forms of jargon. Concrete specific forming methods of anthroponyms in Russian jargon (like agglutination, abbreviation, mixed methods, substantivization, metaphor, metonymy, borrowing a word from another language and so-called language-game) are analyzed in the practical part of the thesis. The conclusion is accompanied by a list of all analysed antrophonyms with their meanings, expressive marks and type of jargon. Keywords: jargon; jargonisms; slang; argot; anthroponym; nomination; agglutination; abbreviation; substantivization; metaphor; metonymy; borrowing; language-game Available in digital repository of UPOL.
Základní tendence a způsoby pojmenování osoby (na materiálu slovníku ruského žargonu)

Tématem této diplomové jsou základní tendence a způsoby pojmenování osoby na materiálu slovníku ruského žargonu. V teoretické části jsme se nejprve zabývali klasifikací způsobů tvoření slov v ruštině, ...

LÍZLOVÁ, Eliška; ARKHANHELSKA, Alla; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Otázky rodových a genderových vztahů při sekundární nominaci (na příkladech zoonym)
TILKERIDU, Ivana; VOBOŘIL, Ladislav; ARKHANHELSKA, Alla
2011 - Russian
Tématem této diplomové práce jsou otázky rodových a genderových vztahů při sekundární nominaci na příkladech zoonym. V teoretické části jsme nejprve vysvětlili základní pojmy jako je rod, gender, nominace, metafora, zoonymum nebo zooapelativum, dále jsme se věnovali otázce motivace a metaforického přenosu významu a v poslední kapitole jsme věnovali pozornost jazykovému obrazu světa. V praktické části jsme pak roztřídili nashromážděný materiál sestávající z 156 zooapelativ podle různých kritérií do 4 klasifikací. U každé analyzované lexikální jednotky jsme uvedli také kontext. V příloze uvádíme Seznam všech zoonym, se kterými jsme pracovali a dále také přehlednou tabulku zooapelativ s uvedením českého ekvivalentu a přímého a přeneseného významu u každého z nich. The diploma work is devoted to the questions of gender relations in secondary nomination on the examples of zoonyms. In the theoretical part at first we explained the basic terms like genus, sexus, gender, zoonym, zoosemy, metaphor etc., further we devoted to the question of primary and secondary nomination, motivation and animal metaphor. In the last chapter of theoretical part we paid attention to the language picture of the world. In practical part we classify our material consisting of 156 lexical units in accordance with different critera into 4 classifications. Use of each analyzed unit is demonstrated in kontext. We enclose list of all zoonyms which were studied and a table of zooappelatites with their czech equivalents and meanings. Keywords: zoonym; genus; sexus; gender; zoosemy; primary and secondary nomination; animal metaphor; language picture of the world Available in digital repository of UPOL.
Otázky rodových a genderových vztahů při sekundární nominaci (na příkladech zoonym)

Tématem této diplomové práce jsou otázky rodových a genderových vztahů při sekundární nominaci na příkladech zoonym. V teoretické části jsme nejprve vysvětlili základní pojmy jako je rod, gender, ...

TILKERIDU, Ivana; VOBOŘIL, Ladislav; ARKHANHELSKA, Alla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Souvětí s vedlejšími větami přípustkovými v odborné ruštině ve srovnání s češtinou
TLÁŠKOVÁ, Eva; FLÍDROVÁ, Helena; VOBOŘIL, Ladislav
2011 - Russian
Magisterská práce se zaměřuje na teoretickou i praktickou stránku této problematiky. Teoretická část popisuje přípustku obecně, příslovečné určení a souvětí se zaměřením na podřadné souvětí a vedlejší větu přípustkovou, dále definuje odborný styl a jeho zvláštnosti. V praktické části jsou uváděny příklady použití vedlejších vět přípustkových v ruské odborné literatuře a v jejím překladu do češtiny. Příklady jsou rozděleny podle formálního kritéria ? spojek, porovnávány s českými překlady a doplněny komentářem z hlediska syntaxe, morfologie a frekvence. The master dissertation focuses on theoretical and practical part of this subject. The theoretical part describes general characteristics of adverbial clause, concessive clause and especially subordinate concessive clause. Further the main characteristics of technical style are defined. The practical part of the dissertation analyses examples of subordinate concessive clauses used in technical Russian texts and their Czech translations. Examples are divides in accordance with conjunctions which are compared with the Czech translations. Further their syntaxes, morphology and frequency are discussed. Keywords: concessive clause; semi-clause; compound sentence; complex sentence; classification of complex sentences; subordinate concessive clause; conjunction; technical style; technical texts and their characteristics Available in digital repository of UPOL.
Souvětí s vedlejšími větami přípustkovými v odborné ruštině ve srovnání s češtinou

Magisterská práce se zaměřuje na teoretickou i praktickou stránku této problematiky. Teoretická část popisuje přípustku obecně, příslovečné určení a souvětí se zaměřením na podřadné souvětí a ...

TLÁŠKOVÁ, Eva; FLÍDROVÁ, Helena; VOBOŘIL, Ladislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Problémy překladu neologismů a archaismů z ruštiny do češtiny (na materiálu románu B. Akunina Altyn-Tolobas a jeho českého překladu Tajemství zlatého Tolobasu).
RYBAK, Olga; STĚPANOVA, Ludmila; MACHALOVÁ, Milena
2010 - Russian
Táto diplomová práce byla zaměřena na problémy překladu z ruštiny do češtiny neologismů a archaizmů na materiále románu Borise Akunina "Altyn-Tolobas" a jeho českého překladu Tajemství zlatého Tolobasu. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje charakteristiku současné ruštiny, ruské frazeologie a archizmů, popisu základných otázek teorii překladu a způsobu přenesení různé lexiky do cizího jazyku. Také zahrnuje životopis autora a stručný výklad díla. V praktické části jsou popsány na konkretních příkladech z románu různé druhy nových jevů a archaizmy v ruštině a způsoby jejich překladu do češtiny. This diploma work is dealing with the problems of translating neologisms and archaisms from Russian to Czech based on Boris Akunin's novel "Altyn-Tolobas" and its Czech translation "Tajemství zlatého Tolobasu". It is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part contains the characteristics of modern Russian, namely Russian phraseology and archaisms, translation theory and its basic conceptions. It also contains biography of the author and a short synopsis of the novel. In the practical part the author analyzes concrete examples from the book, including neologisms and archisms, and their translation. Keywords: New phenomena; Altyn-Tolobas; Akunin; Czech translation; modern Russian; phraseology; neologisms; jargon; archaic language. Available in digital repository of UPOL.
Problémy překladu neologismů a archaismů z ruštiny do češtiny (na materiálu románu B. Akunina Altyn-Tolobas a jeho českého překladu Tajemství zlatého Tolobasu).

Táto diplomová práce byla zaměřena na problémy překladu z ruštiny do češtiny neologismů a archaizmů na materiále románu Borise Akunina "Altyn-Tolobas" a jeho českého překladu Tajemství zlatého ...

RYBAK, Olga; STĚPANOVA, Ludmila; MACHALOVÁ, Milena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases