Number of found documents: 600
Published from to

Eine deutsch-tschechische Denkmalsgeschichte. Wilhelm Muller in Franzensbad
Leistner, Bernd
2016 - German
Dem deutschen Liederdichter Wilhelm Müller (1794-1827) wurde im Jahre 1910 in Franzensbad ein Denkmal errichtet. Müller war kein deutscher Nationalist; das Denkmal aber wurde in deutsch-nationalistischem Sinne beschriftet. Der hier vorgelegte Text verfolgt die wechselvolle Geschichte dieses Denkmals – bis zu seiner Sanierung und Neubeschriftung im Jahre 2013. Keywords: Wilhelm Müller; Franzensbad; Denkmal; Monument Available in digital repository of UPCE.
Eine deutsch-tschechische Denkmalsgeschichte. Wilhelm Muller in Franzensbad

Dem deutschen Liederdichter Wilhelm Müller (1794-1827) wurde im Jahre 1910 in Franzensbad ein Denkmal errichtet. Müller war kein deutscher Nationalist; das Denkmal aber wurde in ...

Leistner, Bernd
Univerzita Pardubice, 2016

Das ukrainisch-rumänische „kleine Mitteleuropa“
Malý, Radek
2016 - German
Der Beitrag beschaftigt sich mit der Konzeption von Mitteleuropa und mit seinem moglichen Model in der Vergangenheit – mit der Bukowina. Die Bukowina ist heute auf die Ukraine und Rumanien aufgeteilt, aber Ende des neunzehnten Jahrhunderts entwickelte sich hier eine besondere Kultur, die auf einer Synthese der hier lebenden Nationen basiert hat. Von groster Bedeutung war dann die von Juden auf Deutsch geschriebene Literatur, vor allem Lyrik. Im zwanzigsten Jahrhundert wurde diese Kultur vernichtet, doch zwei Namen: Paul Celan und Rose Auslander, deren Texte meistens im Exil entstanden sind, wurden zum Teil der Weltliteratur. Keywords: Mitteleuropa; die Bukowina; Paul Celan; Rose Ausländer; Central Europe; Bukovina Available in digital repository of UPCE.
Das ukrainisch-rumänische „kleine Mitteleuropa“

Der Beitrag beschaftigt sich mit der Konzeption von Mitteleuropa und mit seinem moglichen Model in der Vergangenheit – mit der Bukowina. Die Bukowina ist heute auf die Ukraine und Rumanien aufgeteilt, ...

Malý, Radek
Univerzita Pardubice, 2016

The “Child ↔ Adult” Relationship Terminology in the Tale of “The Little Gold Key or the Adventures of Burattino” by Alexei Tolstoy in French and Vietnamese
Lo-Cicero, Minh Ha
2016 - English
The fairy tale “The Adventures of Pinocchio” (1883) by Italian author Carlo Collodi is well known all over the world. However, there is another story for young readers adapted from “The Adventures of Pinocchio” published in 1936, and that is “The Little Gold Key or the Adventures of Burattino” by Russian writer Alexei Tolstoy. In Tolstoyʼs book, the name of Pinocchio is changed to “Burattino”, literally “wooden puppet” in Italian. As Alexei Tolstoy emphasized in “Preface” (1936), his tale was inspired by the story of Pinocchio, but “as the book (“The Adventures of Pinocchio”) got lost”, he told “each time a different story, inventing such adventures that did not exist in the original text.” “The Little Gold Key or the Adventures of Burattino” by Alexei Tolstoy, serves as the main corpus for our study on “child ↔ adult” relationship terminology expressing different positions of “partners”, such as the “inferior ↔ superior” relationship in French and Vietnamese – two entirely opposite language categories. Kinship and social relations are very hierarchical in the Asian peoplesʼ culture and traditions, such as the Vietnamese. Translating relationship expressions or terminology from French, a language which is very limited regarding personal pronouns or substitute pronouns, into Vietnamese is therefore a big challenge for translators. Keywords: child (inferior) & adult (superior) relationship terminology; French / Vietnamese; The Little Gold Key or the Adventures of Burattino (Tolstoy); translation; linguistics and interculture; hierarchy; substitute pronouns Available in digital repository of UPCE.
The “Child ↔ Adult” Relationship Terminology in the Tale of “The Little Gold Key or the Adventures of Burattino” by Alexei Tolstoy in French and Vietnamese

The fairy tale “The Adventures of Pinocchio” (1883) by Italian author Carlo Collodi is well known all over the world. However, there is another story for young readers adapted from “The Adventures of ...

Lo-Cicero, Minh Ha
Univerzita Pardubice, 2016

Zdravotně-sociální práce v transitním táboře pro migranty
Nová, Monika
2016 - Czech
Úvod: Příspěvek pojednává o práci humanitárních pracovníků v zahraničí v souvislosti s humanitární prací v uprchlických táborech (Rakousko, Slovinsko, Turecko, Makedonie, Libanon). Autorka se argumentačně opírá i o své zkušenosti z humanitární pomoci nejenom z uprchlického tábora, ale i ze zemí zasaženými přírodními katastrofami. Cíl: Představení kvalitativního výzkumu a poukázání na aspekt osobní zátěže humanitárních pracovníků. Metodika: Zvolen byl kvalitativní výzkum a technika polostandardizovaného rozhovoru. Výsledky: Z rozhovorů je viditelný rozdíl mezi profesně mladšími a staršími pracovníky, a to nejen z hlediska přístupu k práci, ale především z vlastní seberefl exe. U profesně starších pracovníků převládá náhled na potřeby při humanitární práci, jsou zkušení a vědí, co mohou čekat od sebe i své vysílající organizace a po návratu domů nevyžadují jakoukoli odbornou péči o sebe. Závěr: Cílem výzkumu bylo zjistit, jak ovlivňují zahraniční humanitární práce humanitárního pracovníka. Z výsledků výzkumu lze tedy vyvodit, že dlouhodobé mise jsou zátěží především z důvodu dlouhodobého odloučení od rodiny a přátel. Také každodenní žití v neobvyklých životních podmínkách. Je tedy důležité odjíždět a mít srovnané zásadní věci, jako např. vztahy, rodinné zázemí, osobní problémy atd. Prostředí, ve kterém je humanitární práce vykonávána, je sice různorodé, ale především tato různorodost od humanitárních pracovníků vyžaduje schopnost a ochotu se přizpůsobit, být připraven na měnící se podmínky a schopen na ně adekvátně reagovat. Keywords: humanitární práce; humanitární pracovník; psychická zátěž; sebereflexe; humanitarian aid; humanitarian workers; mental burden; self-reflection Available in digital repository of UPCE.
Zdravotně-sociální práce v transitním táboře pro migranty

Úvod: Příspěvek pojednává o práci humanitárních pracovníků v zahraničí v souvislosti s humanitární prací v uprchlických táborech (Rakousko, Slovinsko, Turecko, Makedonie, Libanon). Autorka se ...

Nová, Monika
Univerzita Pardubice, 2016

Interní audity z pohledu všeobecných sester
Ochtinská, Hana; Papršteinová, Markéta; Špičková, Nikola
2016 - Czech
Úvod: Audity představují systematické vyhodnocení stávající situace. Jsou jedním z nástrojů zvyšování kvality péče, na kterou se v dnešní době klade větší důraz. V praxi se stále setkáváme s rozdílnými pohledy na interní audit. Cíl: Cílem šetření je porovnání znalostí v oblasti interních auditů u všeobecných sester mezi akreditovaným a neakreditovaným zdravotnickým zařízením, zjistit, zda všeobecné sestry provádějí změny před blížícím se auditem a co od nich očekávají a zda u nich interní audit nebo vědomí blížícího se auditu vyvolává stres. Metodika: Vzorek respondentů byl osloven v jedné akreditované (40) a jedné neakreditované (36) nemocnici na interních a chirurgických odděleních. Průzkumné šetření probíhalo pomocí strukturovaného dotazníku vlastní konstrukce. Pro zpracování výsledků byly použity statistické metody absolutní a relativní četnosti. Výsledky: Z porovnání obou zdravotnických zařízení vyplynulo, že respondenti z akreditovaného zdravotnického zařízení mají více znalostí o interních auditech a prožívají vyšší míru stresu než respondenti z neakreditovaného zdravotnického zařízení. Dále jsme zjistili, že respondenti z obou zařízení stále provádí změny před plánovaným auditem. Závěr: Z výsledků práce vyplývá nutné zvyšování informovanosti všeobecných šester o interních auditech. Musí být přesvědčeny, že interní audity nejsou strašákem, ale pomocníkem, a snížit tak míru stresu, kterou vyvolávají. Keywords: interní audit; kvalita; ošetřovatelský standard; stres; internal audit; quality; nursing standard; stress Available in digital repository of UPCE.
Interní audity z pohledu všeobecných sester

Úvod: Audity představují systematické vyhodnocení stávající situace. Jsou jedním z nástrojů zvyšování kvality péče, na kterou se v dnešní době klade větší důraz. V praxi se stále setkáváme s ...

Ochtinská, Hana; Papršteinová, Markéta; Špičková, Nikola
Univerzita Pardubice, 2016

Hodnocení kvality spokojeností pacientů
Pokorná, Barbora; Holá, Jana
2016 - Czech
Úvod: Problematika managementu kvality se v moderních zdravotnických zařízeních stává vědecko-výzkumným tématem a je součástí koordinovaných procesů zdravotní péče s cíli minimalizovat rizika vzniku nežádoucích událostí, vymezovat dobrou praxi. Zvolené téma je součástí dlouhodobého projektu Studentské grantové soutěže Fakulty zdravotnických studií. Téma v tříletém období přineslo řadu poznatků a jeden z výsledků projektu je nastavení metodiky měření spokojenosti pacientů v nemocnicích akutní péče Pardubického kraje. Hodnocení spokojenosti poskytuje zpětnou vazbu managementu každé nemocnici a ukazuje cestu ke zkvalitňování péče směrem ke skupinám ambulantních a hospitalizovaných pacientů a k rodičkám. Cíl: Cílem příspěvku je stručně popsat proces nastavení metodiky pro vyhodnocování spokojenosti pacientů v nemocnicích akutní péče. Metodika: Výzkumný rámec zahrnuje konkrétní kroky nastavení dotazníku, nastavení sběru dat, analýzu dat a jejich interpretaci a dále obsahuje validaci dat kontrolním sběrem a validaci dotazníku. Mimo zmíněné zahrnuje evaluaci dotazníku a proces vytvoření dotazníku nového. Výsledky: Po třech letech byl nastaven nový dotazník pro sběr dat, který byl validován kontrolním šetřením a vlastní evaluací. Závěr: V současné době nemocnice akutní péče Pardubického kraje používají pro hodnocení spokojenosti pacientů jednodušší dotazník, který je uživatelsky přívětivějším nástrojem pro pacienty i pro vlastní vyhodnocování. Současně také slouží jako komunikační nástroj pro získávání zpětné vazby od pacientů jednotlivých nemocnic. Jednotný nástroj pro sběr dat přináší podklad pro benchmarking jednotlivých nemocnic v rámci jedné organizace. Keywords: hodnocení spokojenosti; management kvality; pacient; satisfaction evaluation; quality management; patient Available in digital repository of UPCE.
Hodnocení kvality spokojeností pacientů

Úvod: Problematika managementu kvality se v moderních zdravotnických zařízeních stává vědecko-výzkumným tématem a je součástí koordinovaných procesů zdravotní péče s cíli minimalizovat rizika vzniku ...

Pokorná, Barbora; Holá, Jana
Univerzita Pardubice, 2016

Kulturně ohleduplná péče pohledem rodiček vietnamského etnika
Lamková, Ivana; Šalanská, Eva
2016 - Czech
Úvod: Majoritní skupina obyvatel v ČR se obává probíhajícího přílivu cizinců, to však nemůže být důvodem neposkytnutí adekvátní zdravotní péče migrantům, zvláště ženám rodičkám. Cíl: Zmapovat specifické potřeby respondentek vietnamské národnosti, které se již setkaly s ošetřovatelskou péčí našich porodních asistentek v rámci poskytování ošetřovatelské péče při hospitalizaci. Byly formulovány čtyři výzkumné otázky: zda vietnamským ženám vyhovuje péče v těhotenství, za porodu a v šestinedělí vzhledem k jejich zvyklostem, jaké potřeby mají vietnamské rodičky v těhotenství, za porodu a v šestinedělí, zda hlavní překážkou při pobytu ve zdravotnickém zařízení je komunikační bariéra, zda by tyto rodičky volily porod raději v domácím prostředí nebo v nemocnici. Metodika: K výzkumu dané problematiky byl zvolen kvalitativní přístup pomocí polostrukturovaného interview, který byl realizován se ženami po ukončení hospitalizace ve zdravotnickém zařízení v Ústeckém kraji. Výběr respondentek byl stratifikován příslušností k vietnamskému etniku, legálním trvalým pobytem v ČR a zkušeností s péčí při hospitalizaci. Rozhovoru byl přítomen tlumočník nebo rodinný příslušník. Vzorek probandů byl 10 žen. Ke sběru a utřídění dat byl použit krátký etnoošetřovatelský odhad dle Leiningerové. Výsledky: Vietnamské rodičky jsou spokojeny s prenatální péčí poskytovanou v ČR, jejich potřeby jsou uspokojovány částečně, hlavní překážkou při hospitalizaci je komunikační bariéra a vzhledem ke schopnosti přizpůsobit se rodí v ČR raději v nemocnici. Závěr: Ženy rodičky vietnamského etnika jsou celkově spokojeny se zdravotnickou péčí, velkým problémem při sdělování svých potřeb zdravotníkům při hospitalizaci je jazyková bariéra. Je třeba vzít na vědomí uzavřenost členů tohoto etnika a aktivně pátrat po jejich potřebách. Keywords: kulturně ohleduplná péče; kulturní způsobilost; minorita; specifické potřeby; vietnamské etnikum; cultural competence; culturally respectful care; minority; specific needs; Vietnamese ethnic Available in digital repository of UPCE.
Kulturně ohleduplná péče pohledem rodiček vietnamského etnika

Úvod: Majoritní skupina obyvatel v ČR se obává probíhajícího přílivu cizinců, to však nemůže být důvodem neposkytnutí adekvátní zdravotní péče migrantům, zvláště ženám rodičkám. Cíl: Zmapovat ...

Lamková, Ivana; Šalanská, Eva
Univerzita Pardubice, 2016

Die Elbe – der Fluss der Begegnungen
Růžičková, Monika
2016 - German
Im Kulturraum, wo die Elbe Bohmen verlasst und hinter der heute unsichtbaren Grenze nach Deutschland weiter fliest, bietet der tschechisch-deutsche Fluss interessante Erinnerungsorte, Orte der Begegnung, Verfremdung, Versohnung. Im Mittelpunkt meines Beitrags steht nicht mehr das Trennende, sondern das Verbindende. Wir begeben uns auf eine kulturelle Reise im Grenzgebiet Nordbohmens und der Sachsischen Schweiz. Der Beitrag fokussiert Personlichkeiten und Werke der Region Porta Bohemika und des Elbsandsteingebirges auf beiden Seiten der Grenze. Keywords: Fluss; Begegnung; Grenze; Grenzgebiet; kulturelle Landschaft; Maler; Porta Bohemika; river; border; meeting; cross-border territory; Porta Bohemica; cultural space Available in digital repository of UPCE.
Die Elbe – der Fluss der Begegnungen

Im Kulturraum, wo die Elbe Bohmen verlasst und hinter der heute unsichtbaren Grenze nach Deutschland weiter fliest, bietet der tschechisch-deutsche Fluss interessante Erinnerungsorte, Orte der ...

Růžičková, Monika
Univerzita Pardubice, 2016

Die Rolle des ‚kulturellen Wissens‘ bei der Kohärenzbildung in den Leseprozessen im DaF-Unterricht
Sorour, Dina
2016 - German
Dieser Beitrag stellt das Forschungsdesign eines Dissertationsprojekts vor, das sich der Fragestellung widmet, inwieweit das ‚kulturelle Wissen‘ die Kohärenzbildungsprozesse beim Lesen in einer Fremdsprache beeinflusst. Hierbei wird unter ‚kulturellem Wissen‘ solches Wissen verstanden, das eine Orientierung in einem Diskurs und eine Auseinandersetzung mit einem Netz von inhaltlich-thematisch zusammenhängenden Texten ermöglicht (vgl. NEUSTADT & ZABEL 2010: 61). Der Diskurs über Hartz IV dient als thematische Grundlage für die Textauswahl. Die Lese- bzw. Kohärenzbildungsprozesse werden anhand der Methode des Lauten Denkens erhoben und Lücken mit Hilfe eines retrospektiven Interviews geschlossen. Vorliegend stehen die theoretischen und methodischen Grundlagen des Projekts im Vordergrund. Keywords: Deutsch als Fremdsprache; ‚kulturelles Wissen‘; Diskurs; Leseprozesse; Lautes Denken; Introspektion und Retrospektion; qualitative Forschung; German as a foreign language; ‚cultural knowledge‘; discourse; reading processes; think-aloud method; introspection and retrospection; qualitative research Available in digital repository of UPCE.
Die Rolle des ‚kulturellen Wissens‘ bei der Kohärenzbildung in den Leseprozessen im DaF-Unterricht

Dieser Beitrag stellt das Forschungsdesign eines Dissertationsprojekts vor, das sich der Fragestellung widmet, inwieweit das ‚kulturelle Wissen‘ die Kohärenzbildungsprozesse beim Lesen in einer ...

Sorour, Dina
Univerzita Pardubice, 2016

Pilsen als europaische Kulturhauptstadt Ein Ruckblick auf 2015
Baumann, Winfried
2016 - German
Pilsen (Tschechien) und Mons (Belgien) hiesen die Stadte, die im Jahre 2015 den Titel „Europaische Kulturhauptstadt“ trugen. Was die Pilsner Prasentation betrifft, mochte der vorliegende Beitrag auf drei Gesichtspunkte hinweisen, die miteinander verbunden sind: die geographische Lage der westbohmischen Metropole, die Vorbereitung auf 2015 und das Angebot. Was diesen letzten Punkt angeht, ist auf die von der Germanistik der Universitat Pardubice durchgefuhrte Exkursion aufmerksam zu machen, die sich in den das ganze Kulturstadtjahr anhaltenden Besucherstrom einfugte. Sie stellte sich die spezielle Aufgabe, Antworten auf die Frage zu finden, was am Pilsner Programm fur Gaste attraktiv gewesen sein konnte. Als ausschlaggebend wurden dabei verschiedene Atmospharen des Stadtzentrums festgestellt. Keywords: Nachbarschaft; Stadt; Platz der Republik; Gast; Gastlichkeit; Atmosphäre; neighbourship; city; Republic Square; guest; hospitality; atmosphere Available in digital repository of UPCE.
Pilsen als europaische Kulturhauptstadt Ein Ruckblick auf 2015

Pilsen (Tschechien) und Mons (Belgien) hiesen die Stadte, die im Jahre 2015 den Titel „Europaische Kulturhauptstadt“ trugen. Was die Pilsner Prasentation betrifft, mochte der vorliegende Beitrag auf ...

Baumann, Winfried
Univerzita Pardubice, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases