Number of found documents: 23
Published from to

Interne Revision in einem internationalen Unternehmen
Ficalová, Markéta; Polívková, Jana; Scheer, Dorothea
2009 - German
is not available ... Historische Entwicklung -- Auswirkungen im Unternehmen, Formen der internen Revision keine Abstrakt Keywords: interní; revize; mezinárodní; international; internal; revision Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Interne Revision in einem internationalen Unternehmen

is not available ...


Historische Entwicklung -- Auswirkungen im Unternehmen, Formen der internen Revision
keine Abstrakt

Ficalová, Markéta; Polívková, Jana; Scheer, Dorothea
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009

Der Einfluss von Organisationsänderungen auf die Arbeitseffektivität in der ausgewählten Firma
Matheisl, Josef; Polívková, Jana; Scheer, Dorothea
2009 - German
A main Target of this bachelor work is describe, to what changeovers in produce efficiency come to, after producing organizations turnover from individual manufacturing on a separate work tables to line flow manufacturing, in choice company. Cílem práce je popsat, k jakým změnám v efektivitě práce došlo ve vybrané firmě po přechodu od individuální produkce na jednotlivých stolech k linkové výrobě Das Hauptziel dieser Arbeit ist ein Vergleich der Arbeitseffektivität nach der Organisationsänderung von den individuellen Produktion auf den einzelnen Arbeitstischen zu einer Linienfertigung in der Kabelfertigung bei der Firma Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o. Keywords: linková výroba; individuální produkce; efektivita práce; line flow manufacturing; individual manufacturing; produce efficiency Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Der Einfluss von Organisationsänderungen auf die Arbeitseffektivität in der ausgewählten Firma

A main Target of this bachelor work is describe, to what changeovers in produce efficiency come to, after producing organizations turnover from individual manufacturing on a separate work tables to ...

Matheisl, Josef; Polívková, Jana; Scheer, Dorothea
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009

Die Rolle der PPP Projekte bei Investitionsvorhaben der deutschen Kommunen
Šuráňová, Petra; Kadeřábková, Jaroslava; Nadymáček, František
2008 - German
This diploma thesis is a comprehensive and up-to-date review of public private partnership (PPP) infrastructure projects at the municipal level in Germany. Public private partnerships use the know-how and the skills of the private sector for the construction and operation of infrastructure and for the long-term provision of public services. The overall goal of this thesis is to discuss the municipal government's approach to PPP infrastructure projects. The theoretical part of this thesis includes informations and fundamental characteristics of public private partnership project types and the most widely used financial instruments in Germany, as well as the obstacles, challenges and prospects of success for the PPP Programme. The thesis further deals with the legislation and the institutional framework of this cooperation, including the establishment of the Partnerschaften Deutschland und other PPP units in central and local government to promote and manage projects. In particular we focus on the possibility of the involvement of private partners in public private partnerships to clear the backlog of investment and to satisfy local authority investment needs. The empirical part of this work describes the efficient, beneficial and cost-effective delivery of what is currently one of Germany's biggest PPP projects in the field of public- sector building construction: refurbishing, financing and operating the 90 schools in the district of Offenbach in the south of Hesse. Předmětem této diplomové práce je zpracování problematiky týkající se spolupráce veřejného a soukromého sektoru v rámci investiční výstavby a údržby veřejné infrastruktury ve Spolkové republice Německo. Cílem práce je zhodnocení postoje obcí k zajišťování veřejných statků prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru. Teoretická část se věnuje podstatným charakteristikám public private partnership s důrazem na nejužívanější formy financování a typy PPP projektů v německém prostředí. Práce dále sleduje legislativní a institucionální zabezpečení této kooperace včetně problematiky související se založením poradenské společnosti Partnerschaften Deutschland. Municipální postoj k PPP je zmapován na základě vyhodnocených historických dat týkajících se programového využití PPP. Dílčím cílem práce je ověření možnosti užití PPP projektu při odbourání nahromaděných investičních potřeb na komunální úrovni. V empirické části práce je prezentována efiktivita fungování partnerství veřejného a soukromého sektoru prostřednictvím případové studie již realizovaného projektu, který se týká sanace a údržby provozu devadesáti škol v kraji Offenbach spokové země Hesensko. In dieser Diplomarbeit steht die Problematik der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor im Vordergrund. Diese Kooperation wird im Rahmen des Baus, der Renovierung und der Bewirtschaftung der öffentlichen Infrastruktur in der Bundesrepublik Deutschland betrachtet. Es werden die Kompetenzen der Kommunen im Zusammenhang mit der Beschaffung und dem Unterhalt der öffentlichen Güter mit Einbindung des Privatsektors gezeigt. Das teoretische Teil der Diplomarbeit bearbeitet die PPP Grundstrukturen mit dem Schwerpunkt von bislang in Deutschland verwendeten Vertragsmodellen und Finanzierungsformen. Weiter wird in dieser Arbeit der deutsche institutionelle und juristische Rahmen beschrieben. Im Rahmen der Problematik wird die Gründung der Joint Venture "Partnerschaften Deutschland" betrachtet. Vornehmlich wird ein Szenario dargestellt, die zur Abtragung des bestehenden kommunalen Investitionsbedarfs und zur Minderung des künftigen Investitionsrückstandes durch ein alternatives Beschaffungssinstrument, durch das PPP-Projekt, führen könnte. Im Rahmen des bundesweit größten realisierten PPP-Projektes für den Bereich Schulen im Landeskreis Offenbach wird die Effizienz der langfristigen Projektbeziehung des öffentlichen und privaten Sektors präsentiert. Keywords: PPP projekt; spolupráce soukromého a veřejného sektoru; public private partnership; Public sector; Private Finance Initative; Public Private Partnership Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Die Rolle der PPP Projekte bei Investitionsvorhaben der deutschen Kommunen

This diploma thesis is a comprehensive and up-to-date review of public private partnership (PPP) infrastructure projects at the municipal level in Germany. Public private partnerships use the know-how ...

Šuráňová, Petra; Kadeřábková, Jaroslava; Nadymáček, František
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2008

Diversity Management in IT-Projekten
Jeebe, Hans-Jürgen; Nový, Ivan; Voříšek, Jiří; Basl, Josef
2008 - German
The PH.D. thesis deals with the concept of diversity management in the field of IT project management. It is based on the extensive empirical research. The findings and conclusions enable to adapt and implement concrete actions in the organizational context. Disertační práce popisuje koncept diversity managementu v podobě modelu, použitelného pro řízení projektů v oblasti IT. Je opřena o rozsáhlý empirický výzkum a umožňuje na základě aktuálních podmínek firmy formulovat konkrétní opatření. Die Arbeit beschreibt eine Struktur und ein umfassendes Konzept für Diversity Management-Maßnahmen im Sinne eines Maximalansatzes. Je nach Unternehmenssituation und spezifischem Diversity-Badarf können für Unternehmen hieraus individuelle Maßnahmen abgeleitet werden. Keywords: IT projekty; Projekt management; Diversity management; Project management; IT Projects; Diversity management Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Diversity Management in IT-Projekten

The PH.D. thesis deals with the concept of diversity management in the field of IT project management. It is based on the extensive empirical research. The findings and conclusions enable to adapt and ...

Jeebe, Hans-Jürgen; Nový, Ivan; Voříšek, Jiří; Basl, Josef
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2008

Reklama a média
Maříková, Michaela; Polívková, Jana
2008 - German
Bakalářská práce popisuje základní charakteristiku reklamy a srovnání její pozice ve vybraném sdělovacím prostředku-televizi v České republice a v Německu. V teoreticé části je definována reklama a popsán její vývoj až do současné doby. Porovnání její pozice v oblasti televizního vysílání probíhá na základě několika kritérií-legislativní vymezení a právní úpravy, způsob financování a obecné názory a postoje obyvatel obou zemí k dané problematice. Keywords: definice reklamy; vývoj reklamy; komunikační mix; legislativní vymezení a právní úpravy reklamy; financování televizního vysílání; reklama; televizní vysílání Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Reklama a média

Bakalářská práce popisuje základní charakteristiku reklamy a srovnání její pozice ve vybraném sdělovacím prostředku-televizi v České republice a v Německu. V teoreticé části je definována reklama a ...

Maříková, Michaela; Polívková, Jana
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2008

Marketing hotelového zařízení
Lutovský, Jan; Polívková, Jana
2008 - German
Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou hotelnictví a hotelového zařízení. Poukazuje na důležitost používání marketingu v odvětví služeb. V teoretické části práce charakterizuje hotelnictví a popisuje standardizaci ubytovacích zařízení. Dále se bakalářská práce věnuje marketingu a marketingovému mixu. V praktické části je aplikována situační analýza a analýza marketingových nástrojů na vybraný penzion. Na základě těchto analýz je uvedeno doporučení. Keywords: Hotelnictví; hotelové zařízení; marketing; situační analýza; marketingový mix; SWOT analýza; marketingový mix; služby Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Marketing hotelového zařízení

Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou hotelnictví a hotelového zařízení. Poukazuje na důležitost používání marketingu v odvětví služeb. V teoretické části práce charakterizuje hotelnictví a ...

Lutovský, Jan; Polívková, Jana
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2008

Die Personalführung in einem tschechischen Casinobetrieb in grenznaher Region
Tuma, Václav Bc.; Cuce, Dorothea; Polívková, Jana
2008 - German
Das Hauptziel meiner Diplomarbeit ist eine Gesamtanalyse der Personalführung im Paradise Casino Admiral, a. s. unter Berücksichtigung aller anfallender Personalaufgaben. Ich vergleiche theoretische Methoden der Personalbeurteilung und Entlohnung mit der Praxis. Themen wie Arbeitslosigkeit, Sozial- und Arbeitsbedingungen der Arbeitskräfte, Aus- und Weiterbildung sind allgemeine Punkte, die ich in meiner Arbeit auch widerspiegelt habe. Die praktische Seite meiner Diplomarbeit habe ich noch mit Arbeitskosten, Aufgabenerfüllung der Arbeitnehmer und anderen praktischen Merkmalen der Personalführung ergänzt. Ich habe die Aufgaben der Personalabteilung wie Bildung und Analyse der Arbeitsstellen, Planung, Einstellung, Bewertung und Entlohnung der Arbeitskräfte beschrieben. Keywords: van der Waalsova rovnice; síly van der Waalsovy Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Die Personalführung in einem tschechischen Casinobetrieb in grenznaher Region

Das Hauptziel meiner Diplomarbeit ist eine Gesamtanalyse der Personalführung im Paradise Casino Admiral, a. s. unter Berücksichtigung aller anfallender Personalaufgaben. Ich vergleiche theoretische ...

Tuma, Václav Bc.; Cuce, Dorothea; Polívková, Jana
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2008

Marketing Mix im Betrieb Budweiser Budvar
Rosínová, Ivana; Polívková, Jana
2008 - German
Práce obsahuje vysvětlení pojmů marketing a marketingový mix. Následně stručně popisuje nástroje marketingového mixu: produkt, cenu, distribuci a marketingovou komunikaci. Praktická část práce zahrnuje popis podniku Budějovický Budvar,n.p. a analýzu nástrojů marketingového mixu. Součástí práce je zhodnocení současného stavu firmy z pohledu jednotlivých nástrojů marketingového mixu a případné návrhy na opatření ke zlepšení situace. Keywords: Marketing; Marketingový mix; Produkt; Cena; Distribuce; Marketingová komunikace; marketingový mix; marketingová komunikace Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Marketing Mix im Betrieb Budweiser Budvar

Práce obsahuje vysvětlení pojmů marketing a marketingový mix. Následně stručně popisuje nástroje marketingového mixu: produkt, cenu, distribuci a marketingovou komunikaci. Praktická část práce ...

Rosínová, Ivana; Polívková, Jana
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2008

Welche Leistungen erbringen gemeinnützige Organisationen im sozialen, kulturellen und freizeitorientierten Bereich in der Region Südböhmen?
Hulíková, Hana; Cuce, Dorothea
2008 - German
Členění národního hospodářství. Typy, modely, financování a charakteristika neziskových organizací. Následně popis oblastí, v nichž se neziskové organizace angažují. Vymezení pojmů neziskovost, soukromoprávnost, nadace, nadační fond a obecně prospěšná společnost. Popis jižních Čech. Výběr neziskových organizací ve třech sférách a následně jejich popis. Vysvětlení pojmu efektivita, stanovení kritérií efektivity a její měření. Následuje zhodnocení dosažených výsledků. Keywords: neziskové organizace; efektivita; neziskové organizace; organizace Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Welche Leistungen erbringen gemeinnützige Organisationen im sozialen, kulturellen und freizeitorientierten Bereich in der Region Südböhmen?

Členění národního hospodářství. Typy, modely, financování a charakteristika neziskových organizací. Následně popis oblastí, v nichž se neziskové organizace angažují. Vymezení pojmů neziskovost, ...

Hulíková, Hana; Cuce, Dorothea
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2008

Interkulturelle Zusammenarbeit in multinationalen Teams
Cramer, Tobias; Nový, Ivan; Kleibl, Jiří; Novák, Ján
2007 - German
The overall goal of the dissertation is to understand cross-cultural cooperation in multinational teams and to find ways to help improve such ciiperation.For this, the study of matters was theoretically analysed first,secondly a model of influencing factors for successful multicultural teams was presented, and finally ,the derived hypotheses were tested in a field study. Keywords: kulturní dimenze; multikulturní týmy; interkulturní management; tým; personalistika Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Interkulturelle Zusammenarbeit in multinationalen Teams

The overall goal of the dissertation is to understand cross-cultural cooperation in multinational teams and to find ways to help improve such ciiperation.For this, the study of matters was ...

Cramer, Tobias; Nový, Ivan; Kleibl, Jiří; Novák, Ján
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases