Number of found documents: 12915
Published from to

Lunix: vesmírná logistika (desková hra)
Lomnička, Zdeněk
2016 - Czech
LUNIX je desková hra s motivem vesmírné přepravy. Cílem hráčů je převážení zásilek (a tím plnění zakázek) v proměnlivém prostředí vesmíru. Toto prostředí je ve hře realizováno principem průběžné změny herního plánu v herních cyklech, čímž se neustále mění i podmínky letu a dochází k zajímavým situacím. Hra je vhodná pro 2 – 5 hráčů od 9 let. LUNIX is a board game with a motif of cosmic transportation. The aim of the game (and also the players) is transporting consignments (and fulfill the contracts) in the changing surroundings of space. This process is implemented in the game as a principle of continuous changes in the board (playing) area in game cycles, thus changing the conditions of the flight. These changes result in interesting situations. The game is suitable for 2-5 players from the age of 9. Keywords: hra; návrh; game; proposal Available in the ZČU Library.
Lunix: vesmírná logistika (desková hra)

LUNIX je desková hra s motivem vesmírné přepravy. Cílem hráčů je převážení zásilek (a tím plnění zakázek) v proměnlivém prostředí vesmíru. Toto prostředí je ve hře realizováno principem průběžné změny ...

Lomnička, Zdeněk
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Nízkonákladový model FPV kvarokoptéry
Živný, Ondřej
2016 - Czech
Výrobek je zaměřen na téma bezpilotních létajících prostředků , neboli dronů. Ve své práci jsem vytvořil model malé velikosti, který je zcela plnohodnotný a v praxi využitelný k pořizování video/foto záznamů. Při sestavování ukázkového modelu jsem využil běžně dostupné materiály, jejichž cena byla ve srovnání s komerčně prodávanými výrobky podstatně nižší. The product is specialized to the topic drone. In my paper I created a fully-fletched model that can be used to take photos or to record videos. For developing the model I was using non-specialized materials available in normal stores because of low price compared to commercial specialized products that can be found on the market. Keywords: model; dron; model; drone Available in the ZČU Library.
Nízkonákladový model FPV kvarokoptéry

Výrobek je zaměřen na téma bezpilotních létajících prostředků , neboli dronů. Ve své práci jsem vytvořil model malé velikosti, který je zcela plnohodnotný a v praxi využitelný k pořizování video/foto ...

Živný, Ondřej
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Ovlivnění kvality života sluchovou vadou
Lísková, Martina
2016 - Czech
Ve svém osobním životě i v rámci poskytování ošetřovatelské péče se řada z nás setkává s lidmi, kteří se vyrovnávají s psychickým, fyzickým nebo smyslovým handicapem. V zájmu zvyšování kvality ošetřovatelského procesu se uvedené výzkumné šetření zaměřuje na zjišťování kvality života lidí se sluchovým handicapem. Předmětem jsou běžné životní situace a jejich zvládání handicapovanými jedinci. Zdravý jedinec má téměř neomezené možnosti absolvovat studium, které ho připraví k jeho vytoužené profesi, kde se dále může rozvíjet. Dalším předmětem šetření jsou psychosociální aspekty zabývající se rodinnými vztahy. Zdravý jedinec zakládá novou rodinu, přivádí na svět své potomky, o které dokáže pečovat, zabývá se zájmovou činností a bez obtíží komunikuje se svým okolím. Sluchově handicapovaní lidé v závislosti na tíži sluchové vady a v závislosti na době vzniku vady se vyrovnávají s překážkami, které jim vada způsobuje. Výsledky výzkumného šetření jsou významné nejen pro pochopení a interakci se sluchově handicapovanými, ale i pro uvědomění si úskalí, jaká překonávají ve svém životě. Keywords: komunikace; sluchově postižení; všeobecná sestra; communication; hearing impaired; nurse Available in the ZČU Library.
Ovlivnění kvality života sluchovou vadou

Ve svém osobním životě i v rámci poskytování ošetřovatelské péče se řada z nás setkává s lidmi, kteří se vyrovnávají s psychickým, fyzickým nebo smyslovým handicapem. V zájmu zvyšování kvality ...

Lísková, Martina
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Otázky finality života z pohledu kulturně svébytných jedinců
Maňhalová, Jana; Tóthová, Věra
2016 - Czech
Předložený příspěvek se zabývá zmapováním otázek finality života u kulturně svébytných jedinců, konkrétně u osob vyznávajících křesťanství, judaismus, buddhismus a islám. Výzkum byl realizován na základě kvalitativního výzkumného šetření s využitím techniky polostrukturovaného rozhovoru se zástupci jednotlivých minoritních skupin. Z výsledků vyplynulo, že kulturně svébytní jedinci mají specifické požadavky v oblasti umírání, smrti a pohřbu, které úzce souvisí s filosofií příslušného náboženství. V souvislosti s otázkami finality života byla sice zjištěna diverzita jednotlivých skupin, také však byly nalezeny homogenní znaky, které hrají u všech vybraných respondentů v období umírání a smrti významnou roli. Závěrem je nutno upozornit, že se jedná o dílčí výsledky, které nelze paušalizovat na všechny zástupce prezentovaných náboženských minorit. Keywords: umírání; smrt; křesťanství; judaismus; buddhismus; dying; death; christianity; judaism; buddhism Available in the ZČU Library.
Otázky finality života z pohledu kulturně svébytných jedinců

Předložený příspěvek se zabývá zmapováním otázek finality života u kulturně svébytných jedinců, konkrétně u osob vyznávajících křesťanství, judaismus, buddhismus a islám. Výzkum byl realizován na ...

Maňhalová, Jana; Tóthová, Věra
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

E-learning jako součást profesní přípravy všeobecné sestry v oblasti praktické výuky
Hajžmanová, Lenka
2016 - Czech
E-learning je efektivní, flexibilní a multimediální forma vzdělávání, která využívá informační a komunikační technologie. Vzdělávání prostřednictvím e-learningu lze využít také při výuce nelékařských zdravotnických pracovníků u prezenční či kombinované formy studia. V příspěvku jsou představeny jednotlivé typy e-learningu a shrnuty jeho výhody a nevýhody. Dále jsou popsány technické nástroje, které e-learning využívá. V příspěvku je popsána tvorba návrhu e-learningového kurzu, který je určen pro podporu praktické výuky studentů programu Ošetřovatelství. Keywords: e-learning; vzdělávání; všeobecná sestra; e-learning; education; nurse Available in the ZČU Library.
E-learning jako součást profesní přípravy všeobecné sestry v oblasti praktické výuky

E-learning je efektivní, flexibilní a multimediální forma vzdělávání, která využívá informační a komunikační technologie. Vzdělávání prostřednictvím e-learningu lze využít také při ...

Hajžmanová, Lenka
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Vybrané zdravotní ukazatele klientů centra prevence civilizační chorob
Kimmer, David; Šedová, Lenka; Maňhalová, Jana; Kaas, Jiří; Martinek, Lukáš; Olišarová, Věra
2016 - Czech
V dnešní přetechnizované a neustále se rozvíjející průmyslové výrobě dochází ke kontinuálnímu zvyšování výskytu chorob, ke kterým dochází na základě nevhodného životního stylu. Cílem příspěvku je zmapovat vybrané zdravotní ukazatele na základě dat získaných z aktivit Centra prevence civilizačních chorob. Celkem bylo vyšetřeno 330 klientů, z toho 220 žen a 105 mužů. U klientů byly sledovány celkem čtyři ukazatele, Body Mass Index, systolický a diastolický tlak a celkový obsah tuku v těle. Z výsledků je patrné, že pouze muži do třiceti let věku mají průměrnou hodnotu BMI v oblasti normy (rozhraní 18,5 – 24,9 kg/m2). Muži nad 45 let vykazují vyšší hodnoty tuku v těle, což lze považovat za jeden z možných aspektů rozvoje některé z civilizačních chorob. Ženy do 60 let vykazují nižší hodnoty systolického tlaku než muži. Naopak vyšší hodnotu systolického i diastolického tlaku můžeme pozorovat u žen starších 75 let. Životní styl lidí hraje zásadní roli v prevenci civilizačních chorob. Keywords: BMI; tlak; tělesný tuk; civilizační choroby; BMI; pressure; body fat; lifestyle diseases Available in the ZČU Library.
Vybrané zdravotní ukazatele klientů centra prevence civilizační chorob

V dnešní přetechnizované a neustále se rozvíjející průmyslové výrobě dochází ke kontinuálnímu zvyšování výskytu chorob, ke kterým dochází na základě nevhodného životního stylu. Cílem příspěvku je ...

Kimmer, David; Šedová, Lenka; Maňhalová, Jana; Kaas, Jiří; Martinek, Lukáš; Olišarová, Věra
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Realizace edukace nelékařských zdravotnických pracovníků v kardiopulmonální resuscitaci v daném zdravotnickém zařízení
Kourková, Petra
2016 - Czech
Aplikace vnitřních směrnic a standardů každého zdravotnického zařízení slouží k zajištění nastavené kvality poskytované péče. V případě kardiopulmonální resuscitace se osvědčila pomůcka k zajištění dýchacích cest, která je implementována do praxe prostřednictvím edukace nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP), jak v teoretické výuce, tak i v praktické aplikaci. Keywords: kardiopulmonální resuscitace; dýchací cesty; vzdělávání; cardiopulmonary resuscitation; air passages; education Available in the ZČU Library.
Realizace edukace nelékařských zdravotnických pracovníků v kardiopulmonální resuscitaci v daném zdravotnickém zařízení

Aplikace vnitřních směrnic a standardů každého zdravotnického zařízení slouží k zajištění nastavené kvality poskytované péče. V případě kardiopulmonální resuscitace se osvědčila pomůcka k zajištění ...

Kourková, Petra
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Způsoby detekce pornografického obsahu v obrazové scéně
Štanglová, Tereza
2016 - Czech
Keywords: detekce; pornografie; digitální obraz; detection; pornography; digital image Available in the ZČU Library.
Způsoby detekce pornografického obsahu v obrazové scéně

Štanglová, Tereza
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Webový nástroj pro opravy anotací řečového inventáře
Vít, Jakub
2016 - Czech
Keywords: syntéza řeči; inventář akustických jednotek; program; speech synthesis; acoustic unit inventory; programm Available in the ZČU Library.
Webový nástroj pro opravy anotací řečového inventáře

Vít, Jakub
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Návrh vybavení odborné učebny pro předmět anglický jazyk
Fajrajzlová, Markéta
2016 - Czech
Článek se zabývá otázkou jak ideálně vybavit jazykovou laboratoř moderními technologiemi a didaktickými pomůckami takovým způsobem, aby se výuka anglického jazyka co nejvíce zefektivnila jak z pohledu učitele, tak z pohledu žáka. Článek uvádí výsledky výzkumu, které doslova dokazují důležitost, ba někdy nutnost použití moderních prostředků při výuce cizího jazyka. Autorka se jednoznačně přiklání k pravidelnému používání těchto moderních nástrojů, které výuku nejen ulehčují, ale především motivují žáka a učitele ke společné práci. Proto je absence moderní technologie při výuce cizích jazyků v současné době téměř nemožná. The article deals with the issue how to equip an ideal language laboratory with modern technologies and teaching aids so that teaching of the English language would become more effective from the teacher’s point of view as well as from the pupil’s point of view. The article presents the results of the research, which literally prove the importance and even necessity of using modern equipment when teaching English. The author has no doubts about the regular usage of the modern equipment and according to her, not only does it really make the teaching easier, but it also motivates pupils and teachers to cooperate at the same time. Therefore, the absence of modern technologies when teaching foreign languages is almost impossible. Keywords: učební pomůcky; anglický jazyk; teaching aids; english language Available in the ZČU Library.
Návrh vybavení odborné učebny pro předmět anglický jazyk

Článek se zabývá otázkou jak ideálně vybavit jazykovou laboratoř moderními technologiemi a didaktickými pomůckami takovým způsobem, aby se výuka anglického jazyka co nejvíce zefektivnila jak z pohledu ...

Fajrajzlová, Markéta
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases