Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 41466
Published from to

Změny srážko-odtokového režimu a biogeochemismu v pramenných oblastech
Fraindová, Kateřina
2024 - English
Headwater areas are a very important current or potential drinking water source. Their ecological value for the whole ecosystem is equally important. Headwater areas are sites with minimal anthropogenic intervention and usually the least polluted water sources. Changes in climate and rainfall-runoff (R-R) regime together with water quality in these areas affect the status and availability of water further downstream significantly. It is also one of the most sensitive areas and is an early indicator of ongoing changes. This thesis focuses on the main issues that are already ongoing and are affecting the availability of drinking water significantly. Some of these are trends in R-R regime in the context of the climate change and glacier retreat in headwater areas. As a very good example of a mid-latitude river with a complex rainfall-runoff regime, where a large impact of regional climate warming and glacier retreat are strongly manifested, The Athabasca River Basin was selected for this study. Related to this issue is the river water quality, which is influenced by changes in both temperature and R-R regime, together with the increasing occurrence of extreme hydrometeorological situations such as droughts and floods. The effects of land cover on water quality are also analysed, along with consideration of... Pramenné oblasti představují v současné době velice významný aktuální či potenciální zdroj pitné vody, přičemž neméně důležitý je i jejich ekologický význam pro celý ekosystém. Jedná se o lokality s minimálními antropogenními zásahy a s obvykle nejméně znečištěnými vodními zdroji. Změna klimatu a srážko-odtokového režimu i kvalita vody v těchto oblastech významně ovlivňují stav a dostupnost vody dále po proudu. Zároveň se jedná o jednu z nejcitlivějších oblastí, která je včasným indikátorem probíhajících změn. Práce se zaměřuje na hlavní problémy, které v současné době již probíhají a významným způsobem ovlivňují dostupnost pitné vody. Jedním z nich jsou trendy srážko-odtokového režimu v souvislosti se změnou klimatu a ústupu ledovců v pramenných oblastech. Jako velmi dobrý příklad řeky ve středních zeměpisných šířkách s komplexním odtokovým režimem, kde se silně projevuje velký vliv regionálního oteplování klimatu a ústupu ledovců, bylo pro toto téma vybráno povodí řeky Athabasca. S tímto tématem souvisí i změna kvality vody, která je ovlivněná jak změnou teplot, tak srážko-odtokového režimu spolu s narůstajícím výskytem extrémních situací, jako je sucho a povodně. Dále jsou analyzovány i vliv krajinného pokryvu na kvalitu vody, a jejich změn spolu se zohledněním geografické polohy. Za tímto účelem bylo... Keywords: Srážko-odtokový režim; výška sněhu; teplota; kvalita vody; živiny; DOC; regionální změna klimatu; Rainfall-runoff regime; snow cover depth; temperature; water quality; nutrients; DOC; regional climate change Available in a digital repository NRGL
Změny srážko-odtokového režimu a biogeochemismu v pramenných oblastech

Headwater areas are a very important current or potential drinking water source. Their ecological value for the whole ecosystem is equally important. Headwater areas are sites with minimal ...

Fraindová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2024

Modelování biologicky relevantních lipidových multivrstev v kontextu transportu léčiv
Saija, Maria Chiara; Cwiklik, Lukasz; Szczęsna-Iskander, Dorota; Heyda, Jan
2024 - English
Understanding the topical drug delivery at basic physico-chemical and biophysical levels is still challenging. One of the main reasons is the specificity of the processes involved, depending on the delivery target. The tear film lipid layer plays a vital role in ocular health and serves as a target for topical ophthalmic drug delivery. This doctoral thesis investigates two topics related to topical eye delivery, including a case study of drug delivery systems and their major components in the tear film lipid layer, and the effect of a lipid modification on a lipid-associate peptide as a potential drug. This research is conducted by using molecular dynamics simulations, which are comple- mented by various experimental techniques. The research about the drug delivery systems is threefold: the first objective is to study the impact of commonly used preservatives on the tear film lipid layer; the second one is to explore the influence of the latanoprost drug on the tear lipids; the third one is to investigate different drug delivery systems containing latanoprost drug and their interaction with the lipid layer in the tears. These studies are conducted by combining molecular dynamics simulations and the experiments involving the Langmuir-type lipids film. The key findings of this research have practical... Pochopení procesu doručování léčiva na úrovni základních fyzikálně-chemických a biofyzikálních metod stále představuje obrovskou výzvu. Jedním z hlavních důvodů je specifičnost procesů spojených s doručováním léčiv, která závisí z velké míry na cíli, kam je léčivo doručováno. Lipidová vrstva slzného filmu, kterou se ve své práci zabývám, a která má klíčový význam pro oční zdraví, představuje pro lokální aplikaci oftalmických léčiv právě takový cíl. Tato doktorská práce se zaměřuje na dvě témata spojená s doručováním léčiv do oka; obsahuje taktéž případovou studii lékových systémů a jejich hlavních složek ve vrstvě lipidů slzného filmu a to včetně zkoumání vlivu modifikace lipidů na lipidem asociovaný peptid jakožto potenciální lék. Výzkum, uvedený v této práci, je prováděn za pomoci simulací molekulární dynamiky, které jsou navíc doplněny různými experimentálními technikami. První část předkládané práce zahrnující výzkum týkající se lékových systémů má tři části: prvním úkolem je studium vlivu běžně používaných konzervantů na vrstvu lipidů slzného filmu; druhým je zkoumání vlivu léku latanoprostu na slzné lipidy; třetím cílem je zkoumat různé lékové systémy obsahující latanoprost a jejich interakci s lipidovou vrstvou v slzách. Tyto studie jsou prováděny kombinací simulací molekulární dynamiky a... Keywords: Lipidová vrstva slzného filmu; dodávka léku; molekulární dynamika; vícevrstvé lipidy; modelování; lipidová dvouvrstva; nanonosič; biologické lipidy; Tear film lipid layer; drug delivery; molecular dynamics; lipid monolayer; modeling; lipid bilayer; nano carrier; biological lipids Available in a digital repository NRGL
Modelování biologicky relevantních lipidových multivrstev v kontextu transportu léčiv

Understanding the topical drug delivery at basic physico-chemical and biophysical levels is still challenging. One of the main reasons is the specificity of the processes involved, depending on the ...

Saija, Maria Chiara; Cwiklik, Lukasz; Szczęsna-Iskander, Dorota; Heyda, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Belemniti spodní křídy (a hraničního intervalu hranice J/K) oblasti severozápadní Tethydy, biostratigrafie, paleobiogeografie a paleoekologie
Vaňková, Lucie
2024 - English
This thesis deals with the belemnite fauna from the Outer Western Carpathians Klippen, its systematic classification, stratigraphical and palaeogeographical evaluation. The palaeontological/palaeobiological approach, together with isotope analyses, including of carbon and oxygen stable isotopes and of strontium isotopes, enabled an integrated investigation of the palaeoecological conditions during the Jurassic/Cretaceous (J/K) boundary interval and the Early Cretaceous age. The Tethyan belemnites are not intensively studied in detail in the J/K interval, as they occur rather rarely in the sections, and/or sedimentary conditions were not suitable for their preservation. Therefore, belemnites are described only from a few sites in the Mediterranean Province. On the basis of recent research, the stratigraphic range of several species previously considered to be from the Tithonian age was extended to the earliest Cretaceous. By contrast, the Lower Cretaceous belemnites (since the late Berriasian) are more abundant. In the classical areas of the Tethyan Realm, it is possible to study the Lower Cretaceous belemnites in great detail and, according to their higher abundance, to determine an individual assemblage corresponding to stratigraphical intervals. Their occurrence is also an important basement for... Předkládaná disertační práce se zabývá belemnitovou faunou z oblasti Vnějších Západních Karpat, jejím systematickým určením a stratigrafickým a paleogeografickým zhodnocením. Spolu s izotopovými analýzami, zahrnujícími jak stabilní izotopy kyslíku a uhlíku, tak izotopy stroncia, vytváří komplexní obraz paleoekologických podmínek v období jursko-křídové hranice a spodní křídy. Belemniti nejsvrchnějšího tithonu a hraničního intervalu J/K nejsou obecně příliš dobře prostudovaní, jelikož se na studovaných profilech vyskytují zřídka, nebo sedimentární podmínky nejsou vhodné pro jejich zachování. Rostra belemnitů jsou tak v mediteránní provincii popsána pouze z několika lokalit. Na základě posledních výzkumů byl stratigrafický rozsah některých původně tithonských druhů rozšířen o nejspodnější křídu. Oproti tomu jsou spodnokřídoví belemniti (od pozdního berriasu) relativně rozšíření. V tethydní říši je možné studovat spodnokřídovou belemnitovou faunu v dobrém detailu a dle jejich četného zachování, také stanovit jednotlivá společenstva odpovídajcí stratigrafickým intervalům. Navíc lze modelovat jejich palebiogeografické rozšíření a případné migrace. Specifické podmínky a typ sedimentární asociace, ve které bylo rostrum uloženo, nabízí možnost zkoumání ekologických preferencí, které jednotlivé druhy... Keywords: belemniti; spodní křída; J; K hranice; Vnější Západní Karpaty; stratigrafie; paleogeografie; paleoekologie; belemnites; Lower Cretaceous; J; K boundary; Outer Western Carpathians; stratigraphy; palaeogeography; palaeoecology Available in a digital repository NRGL
Belemniti spodní křídy (a hraničního intervalu hranice J/K) oblasti severozápadní Tethydy, biostratigrafie, paleobiogeografie a paleoekologie

This thesis deals with the belemnite fauna from the Outer Western Carpathians Klippen, its systematic classification, stratigraphical and palaeogeographical evaluation. The ...

Vaňková, Lucie
Univerzita Karlova, 2024

Paleoekologické aspekty a evoluce ústřičných asociací pozdní křídy
Rantuch, Jakub
2024 - English
The presented thesis explores the palaeoecological aspects of the evolution of the well-known fossil oyster genus Rhynchostreon Bayle, 1874, a significant representative of Cretaceous fauna. The study integrates sedimentological (quartz grain size), geochemical (concentration of major oxides) and palaeobiological (taphonomy) proxies to categorise five oyster-bearing localities in the Bohemian Massif and the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians) into three environments with differing substrate characteristics, environmental energy levels and salinity regimes. Subsequently, the five specific palaeopopulations of Rhynchostreon suborbiculatum (Lamarck, 1801), occupying these habitats (including the dynamic Cenomanian nearshore, the quiet environment of the Turonian hemipelagic sea and the Cenomanian-Turonian marginal marine system influenced by variable fluvial activity), underwent a series of morphological and population studies. These studies involved the analyses of size-frequency distributions, morphotype structure, and shell thickness. Results from this multidisciplinary approach suggest that the salinity tolerance of R. suborbiculatum may be higher than commonly assumed, and its ecological response to climatic changes (i.e. the fluctuation of salinity, level of eutrophism, etc.) aligns with... Předkládaná práce se věnuje studiu paleoekologických aspektů evoluce ústřičného rodu Rhynchostreon Bayle, 1874, významného zástupce křídové fauny. Prostřednictvím integrovaného studia řady sedimentologických (velikost křemenných zrn), geochemických (koncentrace hlavních oxidů) a paleobiologických (tafonomie) proxy, bylo pět studovaných lokalit původem z oblasti Českého masivu a Pieninského bradlového pásma (Západní Karpaty) rozděleno do tří typů prostředí, které se liší charakterem substrátu, úrovní vnitřní energie (dynamiky) a převládajícím salinitním režimem. Posléze bylo celkem pět paleopopulací ústřičného druhu Rhynchostreon suborbiculatum (Lamarck, 1801), osídlujících tyto habitaty (dynamické cenomanské příbřeží, klidné prostředí turonského hemipelagického moře a cenomansko-turonské okrajově-mořské prostředí s proměnlivým vlivem fluviální aktivity) podrobeno sérii morfologických a populačních analýz (zejména analýze početností velikostních tříd, struktury morfotypů a tloušťky schránky). Výsledky dosažené kombinací uvedených přístupů neindikují jenom širší ekologickou a salinitní valenci druhu R. suborbiculatum, ale také skutečnost, že ekologická odpověď jednoho z nejznámějších druhů fosilních ústřic na faktory spojené s klimatickou změnou (např. fluktuace salinity, úroveň eutrofie apod.) byla... Keywords: Svrchní křída; ústřice; paleoekologie; evoluce; Upper Cretaceous; oysters; palaeoecology; evolution Available in a digital repository NRGL
Paleoekologické aspekty a evoluce ústřičných asociací pozdní křídy

The presented thesis explores the palaeoecological aspects of the evolution of the well-known fossil oyster genus Rhynchostreon Bayle, 1874, a significant representative of Cretaceous fauna. The study ...

Rantuch, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Vývoj a použití elektrochemických průtokových detektorů
Baroch, Martin
2024 - English
The proposed dissertation thesis deals with the development and investigation of electrochemical flow systems using both conventional and unconventional electrode materials. In the first part of this thesis, the problem of porous flow-through large area electrodes is addressed. As a working electrode material, a free-standing porous boron-doped diamond (fs-pBDD) was used. This was used for the first time in the construction of an electrochemical cell designed for amperometric detection in flow methods. Testing of this electrode was performed using amperometric detection combined with flow injection analysis of a ruthenium complex solution. The detection limits achieved on this material were in the submicromolar range and the linear dynamic range of the concentration dependence spanned over three orders of magnitude. In addition to amperometry, fs-pBDD was also subjected to testing by cyclic voltammetry. The main reason for using this method was to determine the electrochemically active area, which contributed to the overall physicochemical characterization of this promising material. However, it was this step that brought into question the accuracy and precision of the calculation used. For this reason, the search for new ways to calculate the electrochemically active area of the working electrode... Předkládaná disertační práce se zabývá vývojem a výzkumem elektrochemických průtokových systémů využívajících běžné, ale i netradiční elektrodové materiály. V první části této práce je řešena problematika porézních průlinčitých velkoplošných elektrod. Jako materiál pro pracovní elektrodu byl použit samostojící porézní borem dopovaný diamant (fs-pBDD). Ten byl vůbec poprvé použit pro konstrukci elektrochemické cely určené pro amperometrickou detekci v průtokových metodách. Testování této elektrody bylo prováděno pomocí amperometrické detekce kombinované s průtokovou injekční analýzou roztoku komplexu ruthenia. Limity detekce dosažené na tomto materiálu byly v submikromolárních hodnotách a lineární dynamický rozsah koncentrační závislosti sahal přes tři řády. Kromě amperometrie byl fs-pBDD podroben také testování pomocí cyklické voltametrie. Hlavním důvodem použití této metody bylo stanovení elektrochemicky aktivní plochy, což přispělo k celkové fyzikálně-chemické charakterizaci tohoto slibného materiálu. Právě tento krok ale vnesl do problematiky otázky v podobě správnosti a přesnosti použitého výpočtu. Z tohoto důvodu je v této části práce také zahrnuto hledání nových cest pro výpočty elektrochemicky aktivní plochy pracovní elektrody. Zde prezentované způsoby výpočtu jsou založené jednak na... Available in a digital repository NRGL
Vývoj a použití elektrochemických průtokových detektorů

The proposed dissertation thesis deals with the development and investigation of electrochemical flow systems using both conventional and unconventional electrode materials. In the first part of this ...

Baroch, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Strukturní studie opravy abazického místa a tvorba kovalentního spojení opačných řetězců DNA
Landová, Barbora
2024 - English
DNA damage refers to any alteration or modification in the DNA structure that deviates from its natural state. Abasic site (Ap site) is one of the most common DNA lesions resulting from spontaneous depurination/depyrimidination or enzymatic base excision. When left unrepaired it can lead to a cascade of genetic mutations, potentially causing diseases like cancer. Understanding DNA repair mechanisms is vital for medical research and applications. Bacterial MutM is a DNA repair glycosylase, removing DNA damage generated by oxidative stress and preventing mutations and genomic instability. MutM belongs to the Fpg/Nei family of procaryotic enzymes, sharing structural and functional similarities with their eukaryotic counterparts, such as NEIL1-NEIL3. Here, I present two crystal structures of MutM from pathogenic Neisseria meningitidis: MutM holoenzyme and MutM bound to DNA. The free enzyme exists in an open conformation, while upon binding to DNA, both the enzyme and DNA undergo substantial structural changes and domain rearrangement. One of the DNA lesion repaired by MutM is the Ap site, which, if not repaired, may spontaneously lead to the formation of an abasic site interstrand crosslink (Ap-ICL) with an adjacent adenine in the opposite strand. NEIL3 glycosylase is known to remove Ap-ICL. With a... Poškozením DNA se rozumí jakákoli změna nebo modifikace struktury DNA, která se odchyluje od jejího přirozeného stavu. Abasické místo (Ap místo) je jedním z nejčastějších poškození DNA, které vzniká spontánní depurinací/depyrimidinací nebo enzymatickým odstraněním báze. Pokud se neopraví, může vést ke genetické mutaci a potenciálně způsobit onemocnění, jako je například rakovina. Pochopení mechanismu opravy DNA je zásadní pro lékařský výzkum a aplikaci. Bakteriální MutM je glykosyláza opravující DNA, která odstraňuje poškození DNA vzniklé oxidačním stresem a zabraňuje mutacím a genomové nestabilitě. MutM patří do rodiny prokaryotických enzymů Fpg/Nei a je strukturně i funkčně podobná se svým eukaryotickým protějškům, jako jsou NEIL1-NEIL3. Zde prezentuji dvě krystalové struktury MutM z patogenní Neisseria meningitidis: MutM holoenzym a MutM vázaný na DNA. Volný enzym existuje v otevřené konformaci, zatímco po vazbě na DNA, dochází k podstatným strukturním změnám a přeskupení domén enzymu i ohybu DNA. Jednou z poškození DNA opravovaných MutM je Ap místo, které, pokud není opraveno, může spontánně vést k vytvoření mezivláknového kovanetního prokřízení DNA (Ap-ICL) se sousedním adeninem na opačném vlákně DNA. Je známo, že glykosyláza NEIL3 odstraňuje Ap-ICL. Pomocí série různých oligonukleotidů jsme... Keywords: poškození DNA; oprava DNA; glykosylásy; struktura; DNA damage; DNA repair; glycosylases; structure Available in a digital repository NRGL
Strukturní studie opravy abazického místa a tvorba kovalentního spojení opačných řetězců DNA

DNA damage refers to any alteration or modification in the DNA structure that deviates from its natural state. Abasic site (Ap site) is one of the most common DNA lesions resulting from spontaneous ...

Landová, Barbora
Univerzita Karlova, 2024

Hostitelská specializace a evoluce kukaččího chování u včel
Policarová, Jana; Straka, Jakub; Orr, Michael Christopher; Litman, Jessica
2024 - English
Cuckoo bees are nest parasites of solitary and sometimes also social bee species. They do not build their own nests. Nor do they provision their larvae. Instead, they seek out a suitable host nest to lay their eggs in, and their larvae then feed on the host's provisions. In this doctoral thesis, I examined the host specialization of cuckoo bee species. I focused on the evolution of host specialization of cuckoo bees and factors which may limit their host choice - specifically whether and how are cuckoo bees affected by host food specialization. Answering these questions required phylogenetic reconstruction of several cuckoo bee lineages. We produced the first phylogenetic reconstruction of the tribe Sphecodini (Halictidae) and revised the taxonomy of the lineages Neolarrini, Biastini and Townsendiellini (Apidae), merging them into a single tribe Neolarrini. Lastly, we reconstructed the phylogeny of the mainly Palaearctic species of the genus Nomada, on the basis of which we divided the Nomada species into 13 subgenera. The mapping of ancestral character states showed that cuckoo bees of the genus Sphecodes change hosts quite frequently during evolution and are able to switch to phylogenetically distant hosts from different families. It also appears that there is no evolutionary trend towards... Kukaččí včely jsou hnízdními parazity samotářských a někdy i sociálních druhů včel. Nestaví si svá hnízda a nezásobují je potravou pro své larvy. Místo toho hledají vhodné hostitelské hnízdo, do kterého své vajíčko nakladou. Jejich larvy se pak živí na zásobách hostitele. V této disertační práci jsem zkoumala hostitelskou specializaci kukaččích druhů včel. Zaměřila jsem se na to, jak se v průběhu evoluce hostitelská specializace kukaččích druhů vyvíjela a jaké faktory mohou výběr hostitele limitovat - konkrétně pak především zda a jakým způsobem kukaččí včely ovlivňuje potravní specializace hostitele. Předpokladem pro výzkum výše zmíněných otázek bylo sestavení fylogenezí zkoumaných skupin včel. Vytvořili jsme první fylogenetickou rekonstrukci tribu Sphecodini (Halictidae). Zrevidovali jsme taxonomii linií Neolarrini, Biastini a Townsendiellini (Apidae), které jsme všechny sloučili do jediného tribu Neolarrini. Zrekonstruovali jsme fylogenezi především palearktických druhů rodu Nomada, na jejímž základě jsme druhy rozdělili do 13 podrodů. Mapování ancestrálních stavů znaků ukázalo, že u kukaččích včel rodu Sphecodes docházelo v průběhu evoluce ke změnám hostitelů poměrně často a že kukaččí včely přeskakovaly i na fylogeneticky vzdálené hostitele z různých čeledí. Také se ukázalo, že zde není... Keywords: etologie; fylogeneze; interakce hostitel-parazit; včely; Apoidea; ethology; phylogeny; host-parazte interaction; bees; Apoidea Available in a digital repository NRGL
Hostitelská specializace a evoluce kukaččího chování u včel

Cuckoo bees are nest parasites of solitary and sometimes also social bee species. They do not build their own nests. Nor do they provision their larvae. Instead, they seek out a suitable host nest to ...

Policarová, Jana; Straka, Jakub; Orr, Michael Christopher; Litman, Jessica
Univerzita Karlova, 2024

Spánek v kontextu kvality života
Prokeš, Michaela; Hamplová, Dana; Kreidl, Martin; Manková, Denisa
2024 - English
The central focus of my dissertation thesis is sleep in the context of quality of life. The significance and value of a good night's sleep to our well-being is often underestimated. Although partially determined by genetics, sleep is also strongly determined by environmental and social factors. Much of the research in this area, however, limits itself to studies with biomedical approaches, and the sociological aspects of sleep are rarely investigated. The dissertation aims to bridge this knowledge gap, discussing sleep in the context of quality of life and applying a variety of analytical methods on data collected from a Czech population sample to study how sleep affects and is affected by quality of life. Motivated by a lack of research on the longitudinal effects of sleep and well-being, the dissertation includes a research article (Chapter 3) on the long-term effects of changes in sleep duration, sleep quality and social jetlag (the discrepancy between biological time and social times) on quality of life (satisfaction with life, happiness, work stress, subjective health and well-being). A second article investigates social jetlag and its links to work and family (Chapter 4). A third article studies sleep in the context of family types and the effect of parenthood on sleep duration and social... Význam a hodnota kvalitního spánku pro naši pohodu jsou často podceňovány. Ačkoli je spánek částečně podmíněn geneticky, je také silně determinován environmentálními a sociálními faktory. Velká část výzkumu v této oblasti se však omezuje na studie s biomedicínským přístupem a sociologické aspekty spánku jsou zkoumány jen zřídka. Cílem disertační práce je překlenout tuto mezeru ve znalostech, pojednat o spánku v kontextu kvality života a aplikovat různé analytické metody na data získaná ze vzorku české populace, aby bylo možné studovat, jak spánek ovlivňuje a je ovlivňován kvalitou života. Motivem disertační práce je nedostatek výzkumů longitudinálních vlivů spánku a životní pohody, a proto je její součástí výzkumný článek (kapitola 3) věnovaný dlouhodobému vlivu změn délky spánku, kvality spánku a sociálního jetlagu (nesoulad mezi biologickým a sociálním časem) na kvalitu života (spokojenost se životem, štěstí, pracovní stres, subjektivní zdraví a životní pohodu). Druhý článek zkoumá sociální jetlag a jeho souvislosti s prací a rodinou (kapitola 4). Třetí článek zkoumá spánek v kontextu typů rodin a vliv rodičovství na délku spánku a sociální jetlag a také porovnává kvalitu spánku u bezdětných jedinců s rodiči s dětmi různého věku (kapitola 5). Výsledky mého akademických zkoumání naznačují, že... Available in a digital repository NRGL
Spánek v kontextu kvality života

The central focus of my dissertation thesis is sleep in the context of quality of life. The significance and value of a good night's sleep to our well-being is often underestimated. Although partially ...

Prokeš, Michaela; Hamplová, Dana; Kreidl, Martin; Manková, Denisa
Univerzita Karlova, 2024

Výzkum a vývoj katalyzátorů na bázi platiny pro palivové články s protonově vodivou membránou
Xie, Xianxian; Khalakhan, Ivan; Brummel, Olaf; Pihosh, Yuriy
2024 - English
Widespread adoption of advanced energy technologies, such as proton- exchange membrane fuel cells (PEMFCs), relies on the development of efficient and durable catalysts for oxygen reduction reaction (ORR). Given its unique properties, platinum has been the primary choice for meeting activity demands, either in its pure form or as various Pt-based alloys. The challenge yet persists with catalyst degradation in the hostile environment of the PEMFC cathode. The thesis aims to explore efficient and durable Pt-based ORR catalysts prepared by the magnetron sputtering technique. In the first chapter, Pt-Au alloys with various compositions (5, 10, 20 at.% of Au) were systematically studied to understand their composition-activity-stability relationship. It was found that Pt90Au10 exhibits the most optimal alloying, retaining the activity of Pt while effectively suppressing Pt dissolution. The stability of Pt-Au alloys was further evaluated under different simulated PEMFC operating conditions, demonstrating their higher stability compared to monometallic Pt catalyst. In the second chapter, the composition-activity-stability relationship of ternary PtNi-Au alloys with various compositions (3, 7, 15 at.% of Au, Pt:Ni = 50:50) was investigated. It was revealed that while Au incorporation negatively impacts activity, it... Rozšířené přijetí pokročilých energetických technologií, jako jsou palivové články s protonově vodivou membránou (PEMFC), závisí na vývoji účinných a odolných katalyzátorů pro reakci redukce kyslíku (ORR). Platina je první volbou, pro její jedinečné vlastnosti splňující požadavky na aktivitu. Využívá se buď ve své čisté formě nebo jako slitina na bázi Pt. Výzva však stále přetrvává kvůli degradaci katalyzátoru v nepříznivém prostředí katody PEMFC. Tato práce si klade za cíl zkoumat účinné a odolné katalyzátory pro ORR na bázi Pt připravené technikou magnetronového naprašování. V první kapitole byly systematicky studovány slitiny Pt-Au s různými složeními (5, 10, 20 at. % Au) s cílem porozumět souvislostem mezi složením, aktivitou a stabilitou. Bylo zjištěno, že slitina Pt90Au10 projevuje nejoptimálnější vlastnosti, zachovávající aktivitu Pt a efektivně potlačující rozpouštění Pt. Stabilita slitin Pt-Au byla dále zkoumána za různých simulovaných pracovních podmínek PEMFC, což prokázalo jejich vyšší stabilitu ve srovnání s monometalickým katalyzátorem Pt. Ve druhé kapitole byl zkoumán vztah mezi složením, aktivitou, a stabilitou terciárních slitin PtNi-Au s různými složeními (3, 7, 15 at.% Au, Pt:Ni = 50:50). Bylo zjištěno, že začlenění Au negativně ovlivňuje aktivitu, ale zlepšuje stabilitu. Mezi testovanými... Keywords: PEMFC|ORR|katalyzátor na bázi Pt|stabilita|aktivita; PEMFCs|ORR|Pt-based catalyst|stability|activity Available in a digital repository NRGL
Výzkum a vývoj katalyzátorů na bázi platiny pro palivové články s protonově vodivou membránou

Widespread adoption of advanced energy technologies, such as proton- exchange membrane fuel cells (PEMFCs), relies on the development of efficient and durable catalysts for oxygen reduction reaction ...

Xie, Xianxian; Khalakhan, Ivan; Brummel, Olaf; Pihosh, Yuriy
Univerzita Karlova, 2024

Hegemonní město: diskursivní přístup k ideologii a dominanci v rozvoji a plánování post-socialistické Prahy
Orcígr, Václav; Balon, Jan; Vacková, Barbora; Naxera, Vladimír
2024 - English
Late capitalist society is dominated by specific attributes of neoliberal ideology, which are inscribed in various ways in the politics of governance in the context of geographical location, political and social organization, economic situation, and other parameters. Discourse plays a specific role in the reproduction and legitimation processes of ideology. This thesis elaborates a theoretical approach to ideological dominance in the topic of urban development, specifically post-socialist Prague. The latter, as an urban space that has undergone major changes of post-revolutionary transformation, becomes a specific arena in which the discursive manifestations of various actors contribute to the production of theoretically identified (and also other yet unrecognized) patterns of dominant ideology. These, in turn, create a discursive field in which reproductive and legitimizing schemas are produced that contribute to the fact that the theme of urban development serves as one of the significant means that reinforce the global hegemonic position of neoliberal capitalism. The thesis builds on Pierre Bourdieu's theoretical approach to identify the actor field within which the processes of reproduction and legitimation occur, and works with Bourdieu's theory of ideological domination, which he developed... Pozdně kapitalistická společnost je dominována specifickými atributy neoliberální ideologie, které se různými způsoby propisují do politik vládnutí v kontextu geografické lokalizace, politického a společenského uspořádání, ekonomické situace, a dalších parametrů. Specifickou roli v rámci reprodukčních a legitimizačních procesů ideologie hraje diskurs. Práce rozpracovává teoretický přístup k ideologické dominanci v tématu územního rozvoje měst, konkrétně post-socialistické Prahy. Ta se jako urbanizovaný prostor, který prošel zásadními proměnami porevoluční transformace, stává specifickou arénou, ve které diskursivní projevy různých aktérů přispívají k tvorbě teorií identifikovaných (i dosud nerozpoznaných) vzorců dominantní ideologie. Ty následně vytvářejí diskursivní pole, v němž dochází k tvorbě reprodukčních a legitimizačních schémat, jež přispívají k tomu, že téma rozvoje města slouží jako jeden z významných prostředků, který posiluje globální hegemonní pozici neoliberálního kapitalismu. Práce staví na teoretickém přístupu Pierra Bourdieu, s jehož pomocí identifikuje aktérské pole, v jehož rámci k procesům reprodukce a legitimizace dochází, a dále pracuje s Bourdieuovou teorií ideologické dominance, kterou rozpracoval s Lucem Boltanskim. V další teoretické kontextualizaci studií post-socialismu... Keywords: Dominantní ideologie; hegemonie; média; diskurs; územní rozvoj; městské plánování; Bourdieu; Boltanski; development; post-socialismus; Praha; Dominant ideology; hegemony; media; discourse; urban development; urban planning; Bourdieu; Boltanski; development; post-socialism; Prague Available in a digital repository NRGL
Hegemonní město: diskursivní přístup k ideologii a dominanci v rozvoji a plánování post-socialistické Prahy

Late capitalist society is dominated by specific attributes of neoliberal ideology, which are inscribed in various ways in the politics of governance in the context of geographical location, political ...

Orcígr, Václav; Balon, Jan; Vacková, Barbora; Naxera, Vladimír
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases