Number of found documents: 150
Published from to

Parlamentní diplomacie jako prvek víceúrovňové diplomacie - Zahraniční aktivity parlamentu jako doplněk zahraniční politiky
Kuta, Martin
2013 - Czech
Parlamentní diplomacie představuje doplněk k tradiční zahraniční politice státu. Studie se zabývá historickým vývojem parlamentní diplomacie (konferenční diplomacie), její klasifikací (diplomatické styky jednotlivých poslanců a parlamentu jako celku) a výhodami a limity. Práce zdůrazňuje aktivitu české Poslanecké sněmovny v zahraniční politice (schvalování zahraniční koncepce, institucionální zakotvení v evropských strukturách). Součástí práce jsou charakteristiky parlamentních shromáždění mezinárodních organizací, jejímiž jsou Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu ČR členy. Parliamentary diplomacy constitutes a supplement of the traditional state foreign policy. The paper deals with the historical background of parliamentary diplomacy (conference diplomacy), possible classification (relations based on particular parliamentarians and parliaments in general), and advantages and limits. The paper emphasizes international activities of the Czech Chamber of Deputies (approving the foreign policy conception, the role of the Chamber in European Politics). The paper also consists of characteristics of those international organizations’ parliamentary assemblies that the Chamber of Deputies and the Senate of the Parliament of the Czech Republic are part of. Keywords: parlament; diplomacie; zahraniční; politika; parliament; diplomacy; foreign; policy; diplomacie; parlament Available in a digital repository NRGL
Parlamentní diplomacie jako prvek víceúrovňové diplomacie - Zahraniční aktivity parlamentu jako doplněk zahraniční politiky

Parlamentní diplomacie představuje doplněk k tradiční zahraniční politice státu. Studie se zabývá historickým vývojem parlamentní diplomacie (konferenční diplomacie), její klasifikací (diplomatické ...

Kuta, Martin
Parlamentní institut, 2013

Právní úprava volební povinnosti ve vybraných zemích
Blížkovský, Radek; Němec, Jan
2013 - Czech
Studie se zabývá institutem volební povinnosti s důrazem na politické a právní souvislosti jejího uplatňování. Práce přibližuje argumenty pro a proti povinné účasti voličů ve volbách a představuje základní sankční mechanismy, které jsou při porušení této povinnosti nejčastěji uplatňovány. Následně jsou představeny vybrané historické (Československo, Rakousko) i současné (Austrálie, Belgie, Švýcarsko, Nizozemsko, Lucembursko, Lichtenštejnsko) příklady právní úpravy povinného hlasování. The study deals with a compulsory voting with special emphasis on political and legal context of its application. The authors present the most common arguments for and against of compulsory voting and basic sanction mechanisms which are usually used in case of a breach of duty. Subsequently, the authors offer short studies of historical (Czechoslovakia, Austria) and existing (Australia, Belgium, Switzerland, Netherlands, Luxembourg, Liechtenstein) cases of compulsory voting regulation. Keywords: volební povinnost; volební systém; volby; compulsory voting; suffrage; election system; elections; volby Available in a digital repository NRGL
Právní úprava volební povinnosti ve vybraných zemích

Studie se zabývá institutem volební povinnosti s důrazem na politické a právní souvislosti jejího uplatňování. Práce přibližuje argumenty pro a proti povinné účasti voličů ve volbách a představuje ...

Blížkovský, Radek; Němec, Jan
Parlamentní institut, 2013

Právní úprava volební povinnosti ve vybraných zemích
Blížkovský, Radek; Němec, Jan
2013 - Czech
Studie se zabývá institutem volební povinnosti s důrazem na politické a právní souvislosti jejího uplatňování. Práce přibližuje argumenty pro a proti povinné účasti voličů ve volbách a představuje základní sankční mechanismy, které jsou při porušení této povinnosti nejčastěji uplatňovány. Následně jsou představeny vybrané historické (Československo, Rakousko) i současné (Austrálie, Belgie, Švýcarsko, Nizozemsko, Lucembursko, Lichtenštejnsko) příklady právní úpravy povinného hlasování. Keywords: právní; volební; povinnost; legal; vote; obligation; volby; právo Available in a digital repository NRGL
Právní úprava volební povinnosti ve vybraných zemích

Studie se zabývá institutem volební povinnosti s důrazem na politické a právní souvislosti jejího uplatňování. Práce přibližuje argumenty pro a proti povinné účasti voličů ve volbách a představuje ...

Blížkovský, Radek; Němec, Jan
Parlamentní institut, 2013

Panašování jako způsob personalizované volby v rámci poměrného volebního systému
Pecháček, Štěpán
2013 - Czech
Studie se zabývá začleněním metody panašování do poměrných volebních systémů a jeho vlivem na personalizaci volby v rámci poměrných volebních systémů. Studie komparuje začlenění panašování a možnosti personalizace volby do volebních systémů ve Švýcarsku, Lucembursku, Francii a na Slovensku. Součástí studie je i analýza využití panašování v České republice a diskuse o návrhu senátního návrhu zákona (senátní tisk č. 404, deváté volební obdob) , který mění způsob preferenčního hlasování pro všechny typy voleb v České republice. The study is concerned with the integration of panache vote, which allows voters to cast their votes for candidates from different party lists, into proportional electoral systems. The study tests the effect of panache vote on the intention of personalization of elections. The integration of panache vote into electoral systems of Switzerland, Luxembourg, France and Slovakia is compared, and, in addition, there is the current draft of electoral law amendment in the Czech Republic discussed. Keywords: proporcionální volební systém; panašování; personalizace voleb; proportional electoral system; panache vote; personalization of elections; volby; volební systém; výzkum Available in a digital repository NRGL
Panašování jako způsob personalizované volby v rámci poměrného volebního systému

Studie se zabývá začleněním metody panašování do poměrných volebních systémů a jeho vlivem na personalizaci volby v rámci poměrných volebních systémů. Studie komparuje začlenění panašování a možnosti ...

Pecháček, Štěpán
Parlamentní institut, 2013

Právní úprava státního zastupitelství ve vybraných zemích
Babka, Tomáš; Dupláková, Daniela; Kavěna, Martin; Mylková, Petra; Pohl, Michal; Tetourová, Eva
2012 - Czech
Studie poskytuje podrobný přehled právní úpravy státního zastupitelství ve vybraných evropských zemích (Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko a Velká Británie). Vnitrostátní právní úprava uvedených států je podrobně popsána z hlediska právního zakotvení státního zastupitelství, struktury státního zastupitelství, způsobu jmenování a odvolávání funkcionářů, vztahu státního zastupitelství k ostatním relevantním orgánům, systému řízení jednotlivých úrovní státního zastupitelství a popisu pravomocí státního zastupitelství. Informační podklad dále poskytuje přehled dostupných zdrojů pro další případné rešerše, a to nejen primárních zdrojů (vnitrostátní zákony), ale též dostupných překladů zákonů, odborných publikací i srovnávacích materiálů a publikací Evropské unie na téma právní úpravy státního zastupitelství v členských státech EU. Keywords: státní zastupitelství; právní úprava; prosecution; legal regulation; politologie Available in a digital repository NRGL
Právní úprava státního zastupitelství ve vybraných zemích

Studie poskytuje podrobný přehled právní úpravy státního zastupitelství ve vybraných evropských zemích (Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko a Velká Británie). Vnitrostátní ...

Babka, Tomáš; Dupláková, Daniela; Kavěna, Martin; Mylková, Petra; Pohl, Michal; Tetourová, Eva
Parlamentní institut, 2012

Vztah Kyperské republiky a Turecka
Hlaváček, Karel
2012 - Czech
Stude popisuje vztahy Kyperské republiky a Turecka v kontextu současného předsednictví Kyperské republiky v Radě Evropské unie. Součástí práce je popis historického pozadí současného stavu, popis snah o řešení konfliktu a scénáře budoucího vývoje. Keywords: vztah; Kypr; Turecko; relationship; Cyprus; Turkey; zahraniční politika Available in a digital repository NRGL
Vztah Kyperské republiky a Turecka

Stude popisuje vztahy Kyperské republiky a Turecka v kontextu současného předsednictví Kyperské republiky v Radě Evropské unie. Součástí práce je popis historického pozadí současného stavu, popis snah ...

Hlaváček, Karel
Parlamentní institut, 2012

Právní úprava tzv. whistleblowingu a ochrany whistleblowerů ve vybraných zemích
Kavěna, Martin; Mylková, Petra; Blížkovský, Radek; Pelíšková, Dana
2012 - Czech
Informační podklad vychází z pojmu „whistleblowing“, který je využíván v odborné literatuře i Evropskou unii za účelem popisu situace, kdy jednotlivec poskytne nebo zveřejní informaci o tom, že dochází protiprávní či jiné (např. neetické) činnosti. Právní úprava whistleblowingu pak označuje soubor právních norem, které dopadají na takto popsanou situaci – od právní úpravy, která předepisuje způsob oznamování takových informací, až po ochranu oznamovatele (ochrana oznamovatele jako svědka, ochrana v pracovněprávních vztazích) nebo případnou odměnu pro oznamovatele. Informační podklad poskytuje přehled právní úpravy ve vybraných zemích (ČR, Irsko, Maďarsko, Nový Zéland, Slovinsko, Spojené Království, USA, SRN, Rumunsko) a dále přehled vybraných relevantních mezinárodněprávních dokumentů přijatých na půdě OSN a Rady Evropy. Keywords: právo; trestní; whistlebloving; ochrana; law; criminal; whistlebloving; protection; trestní právo Available in a digital repository NRGL
Právní úprava tzv. whistleblowingu a ochrany whistleblowerů ve vybraných zemích

Informační podklad vychází z pojmu „whistleblowing“, který je využíván v odborné literatuře i Evropskou unii za účelem popisu situace, kdy jednotlivec poskytne nebo zveřejní informaci o tom, že ...

Kavěna, Martin; Mylková, Petra; Blížkovský, Radek; Pelíšková, Dana
Parlamentní institut, 2012

Rozsudek Hartz IV
Černá, Martina
2012 - Czech
Rozsudek Hartz IV, jehož název odkazuje na balíček zákonů pojmenovaný podle předsedy komise pro reformu sociální politiky a trhu práce Petera Hartze, je jedním ze stěžejních rozhodnutí Spolkového ústavního soudu v oblasti sociálních práv. Spolkový ústavní soud v této věci přezkoumával ústavnost předpisů, které reformovaly poskytování sociální podpory, přičemž shledal, že určité elementy přezkoumávané úpravy jsou v rozporu s čl. 1.1. a čl. 20.1. německé Ústavy, tedy s právem na lidksou důstojnost a sociálním charakterem Spolkové republiky Německo. Díky brilantní argumentaci a celkově přesvědčivému stylu se rozsudek stal inspirací i pro český Ústavní soud, jenž na něj výslovně odkazuje např. v rozhodnutí Pl. ÚS 8/07. Český překlad rozsudku pro Parlamentní institut vyhotovila Bc. Martina Černá. Keywords: rozsudek; ústava; sociální zabezpečení; judgement; constitution; social security; ústavní právo Available in a digital repository NRGL
Rozsudek Hartz IV

Rozsudek Hartz IV, jehož název odkazuje na balíček zákonů pojmenovaný podle předsedy komise pro reformu sociální politiky a trhu práce Petera Hartze, je jedním ze stěžejních rozhodnutí Spolkového ...

Černá, Martina
Parlamentní institut, 2012

Korespondenční volba
Pecháček, Štěpán
2012 - Czech
Korespondenční volba je jednou z možností jak umožnit voliči využít aktivního volebního práva a přitom nespojovat výkon volebního práva s nutností fyzické přítomnosti v určitém čase na určitém místě. Korespondenční volba je prostředkem, jak vyvázat volební akt z vymezeného prostoru, a to téměř absolutně. V současné době není korespondenční volba pro volby (na jakékoliv úrovni) v České republice umožněna. V minulých volebních obdobích můžeme nalézt pokusy o její zavedení. Tato práce přináší přehled předmětných návrhů a popis úpravy korespondenční volby ve vybraných zemích. Keywords: korespondenční volba; volební právo; corespondence voting; right to vote; volby Available in a digital repository NRGL
Korespondenční volba

Korespondenční volba je jednou z možností jak umožnit voliči využít aktivního volebního práva a přitom nespojovat výkon volebního práva s nutností fyzické přítomnosti v určitém čase na určitém místě. ...

Pecháček, Štěpán
Parlamentní institut, 2012

Etické kodexy ve státní správě ve vybraných zemích EU
Cupalová, Marcela
2012 - Czech
Etický kodex je soubor pravidel či zásad, kterými se orgány státní správy a všichni její zaměstnanci řídí. Smyslem etického kodexu je zavést pravidla, která jsou platná pro všechny zaměstnance orgánů státní správy. Etické chování je přitom spojeno nejen s objektivními pravidly chování v rámci etických kodexů, ale je spojeno i se subjektivním pocitem jedince, jak by se měl v té které situaci chovat. Důležitým předpokladem pro úspěšné následování pravidel etických kodexů je ovšem dostatečná podpora nadřízených orgánů ve státní správě, podporující politické klima a silná vůle pro dodržování těchto pravidel jako motivační prvek Keywords: etický kodex; státní správa; EU; ethics code; public administration; EU; státní orgány Available in a digital repository NRGL
Etické kodexy ve státní správě ve vybraných zemích EU

Etický kodex je soubor pravidel či zásad, kterými se orgány státní správy a všichni její zaměstnanci řídí. Smyslem etického kodexu je zavést pravidla, která jsou platná pro všechny zaměstnance orgánů ...

Cupalová, Marcela
Parlamentní institut, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases