Number of found documents: 565
Published from to

Matematické modelování transportu tepla a hmoty v rotační peci
Kozakovič, M.; Havlica, Jaromír; Huchet, F.
2022 - Czech
Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo porovnat výsledky 1D modelu transportu s diskrétním částicovýmmodelem rotační pece s přímým ohřevem v laboratorním měřítku. Dalším cílem bylo prozkoumat vliv počtuzvedáků na vytvoření aktivního povrchu částic ve vznosu, který umožňuje účinný transport tepla.Studovaná rotační pec je válec se sklonem 4° o délce 0,5 m a průměru 0,108 m s pravidelně uspořádanýmizvedáky na vnitřní straně. Teplo je do rotační pece dopravováno horkým vzduchem na vstupu. Materiál v rotačnípeci tvoří kulovité částice o průměru 1 milimetr. Rychlost otáčení rotační pece je 21,5 otáček za minutu. Prokaždou simulaci bylo provedeno 20 otáček. Simulace byly provedeny metodou diskrétních prvkůimplementovanou v open-source kódu LIGGGHTS.Účinný přenos tepla je umožněn především velkým množstvím částic ve vznosu, které jsou ohřívány vháněným teplýmvzduchem. Na začátku bylo zjištěno, že klíčovým parametrem, který řídí množství částic v plynnémrežimu, je počet zvedáků a jejich geometrie. Dále bylo zjištěno, že v pravé části základny válce se vytváří oblast,do které se částice vypadávající ze zvedáků nedostanou. Tento jev je způsoben dynamikou transportu částic,neboť částice se neudržují v aktivní fázi a vlivem gravitace se rychle pohybují ke dnu. Účinek této zóny jenegativní, protože horký vzduch proudí bez odporu, což brání účinnému ohřevu systému. The main objective of this research was to compare the results of the proposed 1D transport model with numerical simulations of mass transport in a direct-heat rotary kiln at laboratory scale. Another objective was to investigate the effect of the number of flights on the formation of an active particle surface in the airborne phase, which enables efficient heat transport. The studied rotary kiln is a low-angle cylinder with a length of 0.5 meter and a diameter of 0.108 meter with regularly arranged flights on the inside. The heat is transported into the rotary kiln by hot air at the inlet. The load in the rotary kiln consists of spherical particles with 1 millimeter diameter. The rotary kiln rotation speed is 21.5 rpm. For each simulation, 20 rotations were performed. The Discrete Element Method implemented in an open-source code LIGGGHTS was used for simulations.Efficient heat transfer is made possible primarily by the large number of particles in the airborne phase, which are heated by the warm air blowing in. To begin with, the number of flights and their geometry were found to be a key parameter controlling the amount of particles in the gaseous regime. It was also found that an area in the right part of the base of the cylinder is formed which is not reached by particles from the flights. This phenomenon is due to the dynamics of particle transport, as the particles are not maintained in the active phase and move rapidly towards the load due to gravity. In conclusion, the effect of this zone is negative, as hot air flows through it without resistance, preventing the system from heating effectively. Keywords: DEM; rotary kiln; heat transport; 1D model Available in a digital repository NRGL
Matematické modelování transportu tepla a hmoty v rotační peci

Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo porovnat výsledky 1D modelu transportu s diskrétním částicovýmmodelem rotační pece s přímým ohřevem v laboratorním měřítku. Dalším cílem bylo prozkoumat vliv ...

Kozakovič, M.; Havlica, Jaromír; Huchet, F.
Ústav chemických procesů, 2022

Porovnání vlastností biocharů na bázi různých typů čistírenských kalů
Moško, Jaroslav; Beňo, Z.; Hušek, Matěj; Komárek, M.; Vítková, M.; Pohořelý, Michael
2022 - Czech
Používání čistírenských kalů na zemědělskou půdu je stále více diskutovaným tématem, a to zejména z důvodu principu předběžné opatrnosti vůči obsahu anorganických, organických a mikrobiálních polutantů. Jedním z postupů úpravy/zpracování kalů před použitím na půdě je jejich pyrolýza, při které \njsou produkovány biochary z čistírenských kalů, které jsou za předpokladu správného vedení procesu stabilní a prosté od organického a mikrobiálního \nznečištění. Cílem příspěvku bylo ověřit vlastnosti biocharů z čistírenských kalů, které byly podrobeny různému typu stabilizace. Kaly byly pyrolyzovány \npři teplotách v rozmezí 600–650 °C a byla zjištěna jistá korelace mezi stupněm stabilizace kalu a vlastnostmi biocharů (texturní vlastnosti, prvkové \nsložení, energetická hodnota). \n The application of sewage sludge to agricultural land is an increasingly debated topic, particularly because of the precautionary principle regarding the content of inorganic, organic and microbial pollutants. One of the practices treatment/treatment of sludge prior to land application is pyrolysis, whereby \nbiochars are produced from the sewage sludge, which, provided that proper process management, stable and free from organic and microbial \ncontamination. The aim of this paper was to verify the properties of biochars from sewage sludge that were subjected to different types of stabilization. The sludges were pyrolyzed at temperatures ranging from 600 to 650 °C and a certain correlation was found between degree of sludge stabilization and biochar properties (textural properties, elemental composition, energy value). \n\n Keywords: sewage sludge; pyrolysis; sludge-char Available in a digital repository NRGL
Porovnání vlastností biocharů na bázi různých typů čistírenských kalů

Používání čistírenských kalů na zemědělskou půdu je stále více diskutovaným tématem, a to zejména z důvodu principu předběžné opatrnosti vůči obsahu anorganických, organických a mikrobiálních ...

Moško, Jaroslav; Beňo, Z.; Hušek, Matěj; Komárek, M.; Vítková, M.; Pohořelý, Michael
Ústav chemických procesů, 2022

Vliv velikosti částic vysokoteplotního biocharu na jeho vlastnosti
Sedmihradská, Anežka; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Moško, Jaroslav; Fajgar, Radek; Soukup, Karel; Pohořelý, Michael
2022 - Czech
Vysoko-teplotní biochar je čím dál používanější pomocná půdní látka, zvláště v místech, kde je potřeba zlepšit fyzikální vlastnosti půdy. Tento ekologicky \nslibný materiál byl zatím zkoumán hlavně v závislosti na výrobní teplotě nebo vstupního materiálu. Vliv velikosti částic na vlastnosti biocharu byly zatím \nstudovány nedostatečně. Tato práce se snaží rozšířit znalosti právě v této oblasti. High-temperature biochar is an increasingly used soil amendment, especially in areas where the physical properties of the soil need to be improved. This ecologically promising material has so far been studied mainly in relation to production temperature or the input material. The effects of particle size on the properties of biochar have so far been studied insufficiently. This work seeks to expand the knowledge in this particular area. \n Keywords: biochar; gasification; particle size Available in a digital repository NRGL
Vliv velikosti částic vysokoteplotního biocharu na jeho vlastnosti

Vysoko-teplotní biochar je čím dál používanější pomocná půdní látka, zvláště v místech, kde je potřeba zlepšit fyzikální vlastnosti půdy. Tento ekologicky \nslibný materiál byl zatím zkoumán hlavně v ...

Sedmihradská, Anežka; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Moško, Jaroslav; Fajgar, Radek; Soukup, Karel; Pohořelý, Michael
Ústav chemických procesů, 2022

Čištění knihovních dokumentů pomocí dvvoufázového spreje
Mašková, Ludmila; Smolík, Jiří; Vávrová, P.; Neoralová, J.; Součková, M.; Novotná, D.; Jandová, Věra; Ondráček, Jakub; Ondráčková, Lucie; Křížová, T.; Kocová, K.
2022 - Czech
Bylo zkoumáno čištění částic z knihovních materiálů (papír, textil a kolagenové materiály) pomocí vysokorychlostního sněhového proudu CO2. Měření zahrnovala stanovení účinnosti čištění a vyhodnocení možných nežádoucích účinků. Metoda byla porovnána s čištěním dusíkovým proudem. Výsledky ukázaly, že sněhová tryska CO2 je schopen účinně odstraňovat částice z povrchů. U papíru a textilu nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky. Aplikace na kolagenové materiály však způsobila degradaci povrchu. The cleaning of particles from library materials (paper, textile, and collagen materials) using a high-speed CO2 snow jet was investigated. The measurements included\ndetermination of the cleaning efficiency, and evaluation of possible adverse effects. The method was compared with nitrogen jet cleaning. The results showed that the CO2 snow\njet is able to effectively remove particles from the surfaces. Any adverse effects were not observed at paper and textile. However, application on collagen materials caused\ndegradation of the surface. Keywords: two-phase spray; dry cleaning; carbon dioxide Available in a digital repository NRGL
Čištění knihovních dokumentů pomocí dvvoufázového spreje

Bylo zkoumáno čištění částic z knihovních materiálů (papír, textil a kolagenové materiály) pomocí vysokorychlostního sněhového proudu CO2. Měření zahrnovala stanovení účinnosti čištění a vyhodnocení ...

Mašková, Ludmila; Smolík, Jiří; Vávrová, P.; Neoralová, J.; Součková, M.; Novotná, D.; Jandová, Věra; Ondráček, Jakub; Ondráčková, Lucie; Křížová, T.; Kocová, K.
Ústav chemických procesů, 2022

Vliv typu sorbentu na dehalogenaci redukčního plynu bez kondenzujícího podílu
Šrámek, Vít; Skoblia, S.; Staf, M.; Beňo, Z.; Pohořelý, Michael
2021 - Czech
Chemická recyklace plastů je jedním z možných způsobů, jak naložit s velkým množstvím aktuálně obtížně zpracovatelného plastového odpadu. Tímto způsobem by bylo možné naplnit cíle v množství recyklovaného odpadu. Principem je přeměna odpadu na základní uhlovodíkovou surovinu dále použitelnou v rafinérském a petrochemickém průmyslu. Hlavní technologickou výzvou je přítomnost halogenů v plastovém odpadu (v plastech jako látky obsahující chlor ve formě PVC nebo brom ve formě aditiv/zpomalovačů hoření). Při chemické recyklaci pomocí pyrolýzy mohou tyto látky přecházet do produktů a způsobovat problémy v navazujících technologiích (koroze, otrava katalyzátorů apod.). Jedním ze způsobů, jak je odstranit, by mohla být vysokoteplotní sorpce z primárního pyrolýzního plynu na sorbentech před jeho kondenzací. Za tímto účelem byly provedeny experimenty s modelovým plynem obsahujícím halogenované sloučeniny a různými anorganickými sorbenty. Získané výsledky umožnily zúžit okruh sorbentů vhodných k vysokoteplotnímu odstraňování halogenovaných sloučenin z primárního pyrolýzního plynu vznikajícího při pyrolýze plastů. Chemical recycling of plastics is one of possible option to process large amount of currently difficultly recycled plastic waste. It would be possible to fulfil goals of the amount of recycled waste by means of chemical recycling. Principle of chemical recycling is conversion of plastic waste to basic hydrocarbon substance that could be used in refineries or petrochemical industry. The main technological challenge is the presence of halogens in plastic waste (in plastics as substances containing chlorine in form of PVC or brome in form of additives/flame retardants). During chemical recycling via pyrolysis, these substances can transfer to products and cause problems in succeeding technologies (corrosion, poisoning of catalysts etc.). One of the solutions how to eliminate these unwanted substances could be high temperature sorption of primal pyrolysis gas on sorbents before its condensation. Experiments with model gas containing halogenated compounds and different inorganic sorbents were conducted for this purpose. Gained results allowed us to narrow down the amount of sorbents suitable for high temperature removal of halogenated compounds from primal pyrolysis gas produced during pyrolysis of plastics. Keywords: pyrolysis; dehalogenation; reducing gas; plastics Available in a digital repository NRGL
Vliv typu sorbentu na dehalogenaci redukčního plynu bez kondenzujícího podílu

Chemická recyklace plastů je jedním z možných způsobů, jak naložit s velkým množstvím aktuálně obtížně zpracovatelného plastového odpadu. Tímto způsobem by bylo možné naplnit cíle v množství ...

Šrámek, Vít; Skoblia, S.; Staf, M.; Beňo, Z.; Pohořelý, Michael
Ústav chemických procesů, 2021

Výroba a charakterizace vysoko-teplotního biocharu.
Sedmihradská, Anežka; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Moško, Jaroslav; Pohořelý, Michael
2021 - Czech
Biochar je pevný zbytek po termochemické přeměně biomasy, který je následně využitý, např. v zemědělství. Studovaný biochar byl vyroben ve dvoustupňovém dvouohňovém sesuvném zplyňovacím generátoru na odpadní dřevní biomasu za současné výroby tepla a elektrické energie. Biochar byl podroben řadě chemických analýz potřebných k posouzení možnosti jeho použití jako pomocné půdní látky. Výsledky analýz byly porovnány s limity danými platnou legislativou i organizacemi zabývajícími se dobrovolnou certifikací biocharu. Studovaný biochar všechny sledované parametry splňoval. Thermochemical conversion of biomass produces solid residue that is further used in agriculture called biochar. Studied biochar was produced in twin-fire two-staged gasifier from waste wood biomass. Heat and electricity were produced together with biochar. Biochar samples were analysed and assessed as a soil amendment. Results were compared to legal standards and voluntary certificate limits. It was concluded that studied biochar meet all criteria for utilization as a soil amendment. Keywords: biochar; gasification; biomass Available in a digital repository NRGL
Výroba a charakterizace vysoko-teplotního biocharu.

Biochar je pevný zbytek po termochemické přeměně biomasy, který je následně využitý, např. v zemědělství. Studovaný biochar byl vyroben ve dvoustupňovém dvouohňovém sesuvném zplyňovacím generátoru na ...

Sedmihradská, Anežka; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Moško, Jaroslav; Pohořelý, Michael
Ústav chemických procesů, 2021

Metodika experimentů pro studium chování perfluoroalkylových látek při pyrolýze čistírenských kalů
Hušek, Matěj; Skoblia, S.; Moško, Jaroslav; Beňo, Z.; Semerád, Jaroslav; Cajthaml, Tomáš; Pohořelý, Michael
2021 - Czech
Zpracování stabilizovaných čistírenských kalů pomocí pyrolýzy představuje jednu z možností, jak s tímto materiálem nakládat. Pyrolýzní jednotky jsou vhodné pro zpracování čistírenských kalů s nízkým obsahem těžkých kovů, jejich vhodnost pro zpracování kalů obsahující různé organické polutanty je ve výzkumu. V této práci diskutujeme problematiku per- a polyfluoroalkylových látky (PFASs) (organická znečisťující látka) v čistírenských kalech a přípravu metodiky pro experimentální stanovení chování PFASs při pyrolýze čistírenských kalů, za účelem stanovení praktických podmínek pyrolýzy pro zpracování čistírenských kalů obsahující PFASs. One of the waste management options of stabilised sewage sludge is its treatment by pyrolysis. Pyrolysis units are suitable for sewage sludge treatment with low-heavy metal content, but their suitability for various organic pollutants removal contained in sludge is under investigation. In this paper, we discuss the issue of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) (organic pollutants) in sewage sludge and the development of a methodology for the experimental determination of PFASs behaviour during sewage sludge pyrolysis in order to determine practical pyrolysis conditions for the treatment of sewage sludge containing PFASs.\n\n Keywords: sewage sludge; PFASs; pyrolysis; sludge char Available in a digital repository NRGL
Metodika experimentů pro studium chování perfluoroalkylových látek při pyrolýze čistírenských kalů

Zpracování stabilizovaných čistírenských kalů pomocí pyrolýzy představuje jednu z možností, jak s tímto materiálem nakládat. Pyrolýzní jednotky jsou vhodné pro zpracování čistírenských kalů s nízkým ...

Hušek, Matěj; Skoblia, S.; Moško, Jaroslav; Beňo, Z.; Semerád, Jaroslav; Cajthaml, Tomáš; Pohořelý, Michael
Ústav chemických procesů, 2021

Mikroplasty a jejich odstranění z vod pomocí sorbentů.
Spáčilová, Markéta; Dytrych, Pavel; Koštejn, Martin; Fajgar, Radek; Šolcová, Olga
2021 - Czech
Zvýšený výskyt cizorodých látek ve vodních zdrojích, ať už mikroplastů či dalších jiných organických kontaminantů je v současné době stále se zvyšující environmentální problém. Tato problematika úzce souvisí se zmapováním jejich výskytu ve vodním prostředí, a dále také s možnými způsoby jejich odstranění. V rámci práce byla nejprve provedena charakterizace připravených mikroplastových částic pěti nejčastěji používaných plastů (polyethylen, polyamid, polytetrafluorethylen, polyethylenglykoltereftalát a polystyren) pomocí skenovací elektronové mikroskopie (SEM), Ramanovy spektroskopie a infračervené spektroskopie (IČ). Tyto mikroplastové částice byly použity pro přípravu simulovaných vod kontaminovaných mikroplasty. Na těchto vzorcích vod byla vyvinuta metodika určení počtu obsažených částeček mikroplastů. Dále byl testován způsob jejich odstranění ze vzorků se simulovanou kontaminací pomocí funkčních sorbentů. Byly použity především sorbenty na bázi přírodních bentonitů a zeolitů. Bylo potvrzeno, že účinnost těchto materiálů závisí nejen na jejich složení a texturních vlastnostech, avšak dá se zvýšit pomocí jejich modifikace.\n\n The increased occurrence of contaminants in water sources, whether microplastics or other organic contaminants, is currently an ever-increasing environmental problem. This issue is closely related to the mapping of their occurrence in the aquatic environment, as well as to possible ways to eliminate them. The work first characterized the characterization of prepared microplastic particles of the five most commonly used plastics (polyethylene, polyamide, polytetrafluoroethylene, polyethylene glycol terephthalate and polystyrene) using scanning electron microscopy (SEM), Raman spectroscopy and infrared spectroscopy (IR). These microplastic particles were used to prepare simulated microplastic contaminated waters. A methodology for determining the number of microplast particles contained was developed on these water samples. Furthermore, the method of their removal from samples with simulated contamination using functional sorbents was tested. Sorbents based on natural bentonites and zeolites were mainly used. It has been confirmed that the effectiveness of these materials depends not only on their composition and textural properties, but can also be increased by modifying them.\n Keywords: bentonite; functional sorbents; microplastics Available in a digital repository NRGL
Mikroplasty a jejich odstranění z vod pomocí sorbentů.

Zvýšený výskyt cizorodých látek ve vodních zdrojích, ať už mikroplastů či dalších jiných organických kontaminantů je v současné době stále se zvyšující environmentální problém. Tato problematika úzce ...

Spáčilová, Markéta; Dytrych, Pavel; Koštejn, Martin; Fajgar, Radek; Šolcová, Olga
Ústav chemických procesů, 2021

Biochary jako účinné sorbenty pro odstranění polutantů.
Spáčilová, Markéta; Krejčíková, Simona; Čárský, Milan; Soukup, Karel; Šolcová, Olga
2021 - Czech
Kontaminanty ve vodách, jako různá léčiva, detergenty, či mikroplasty zůstávají stálým problémem současnosti. Jednou z účinných metod odstranění je sorpce za využití různých aktivních sorbentů např. biocharů. V rámci studie byly testovány čtyři sorbenty, tři biochary připravené z odpadní rostlinné biomasy (slunečnicové slupky, mořské makrořasy a mikrořasy) a komerční aktivní uhlí - Supersorbon. Účinnost sorbentů byla testována při odstranění diklofenaku (léčivé látky) a triklosanu (desinfekční prostředek). Pro testování byla zvolena koncentrace (1 ppm) odpovídající běžně se vyskytujícím koncentracím.\nNa základě výsledku bylo zjištěno, že všechny připravené sorbenty jsou srovnatelně účinné s aktivním uhlím a díky jejich nižší ceně i ekonomicky výhodné.\n Contaminants in water, various drugs, detergents or microplastics, have been a constant problem. One of the effective methods of their removal is sorption by various active sorbents such as biochar. Four various sorbents were tested in this study. Three biochars prepared from different waste plant biomass (sunflower husks, seaweed and microalgae) and commercial activated carbon - Supersorbon. The effectiveness of the sorbents was tested by diclofenac (active substance) and triclosan (disinfectant) removal. The concentration 1 ppm, which corresponed to the commonly occurring concentration was chosen for tests.\nBased on obtained results, it was found that all biochar sorbents were comparatively effective as activated carbon and thanks to their lower price, also economically advantageous.\n Keywords: biochar; pollutants in waters; sorption Available in a digital repository NRGL
Biochary jako účinné sorbenty pro odstranění polutantů.

Kontaminanty ve vodách, jako různá léčiva, detergenty, či mikroplasty zůstávají stálým problémem současnosti. Jednou z účinných metod odstranění je sorpce za využití různých aktivních sorbentů např. ...

Spáčilová, Markéta; Krejčíková, Simona; Čárský, Milan; Soukup, Karel; Šolcová, Olga
Ústav chemických procesů, 2021

Mikroplasty a jejich odstraňování z vod pomocí sorbentů.
Spáčilová, Markéta; Dytrych, Pavel; Krejčíková, Simona; Fajgar, Radek; Šolcová, Olga
2020 - Czech
Zvýšený výskyt cizorodých látek ve vodních zdrojích, ať už mikroplastů či dalších jiných organických kontaminantů je v současné době stále se zvyšující environmentální problém. Tato problematika úzce souvisí se zmapováním jejich výskytu ve vodním prostředí, a dále také s možnými způsoby jejich odstranění. V rámci práce byla nejprve provedena charakterizace připravených mikroplastových částic pěti nejčastěji používaných plastů (polyethylen, polyamid, polytetrafluorethylen, polyethylenglykoltereftalát a polystyren) pomocí skenovací elektronové mikroskopie (SEM), Ramanovy spektroskopie a infračervené spektroskopie (IČ). Tyto mikroplastové částice byly použity pro přípravu simulovaných vod kontaminovaných mikroplasty. Připravené simulované vzorky vod kontaminovaných mikroplasty byly využity pro vývoj metodiky určení počtu obsažených částic mikroplastů. Dále byly testovány možnosti odstranění mikroplastů ze vzorků pomocí sorbentů na bázi přírodních bentonitů a zeolitů. Bylo potvrzeno, že účinnost sorbentů závisí na jejich složení a texturních vlastnostech a může být zvýšena pomocí jejich modifikace. The occurrence of contaminants in water sources, microplastics or other organic pollutants, has been an increasing environmental problem. This issue is related to mapping of their occurrence in an aquatic environment and with finding of possible ways regarding their elimination. The prepared microplastic particles of five most-frequently used plastics (polyethylene, polyamide, polytetrafluoroethylene, polyethylene glycol terephthalate and polystyrene) were characterized by the scanning electron microscopy (SEM), the Raman spectroscopy and the infrared spectroscopy (IR). The obtained microplastic particles were used for preparation of simulated water contaminated with microplastics. The prepared simulated samples of water contaminated with microplastics were used for the development of a methodology for determining the number of contained microplast particles. Furthermore, the possibilities of a microplastic removal from simulated samples by sorbents based on natural bentonites and zeolites were tested. It was confirmed that the effectiveness of sorbents depends on their composition and textural properties and could be increased by their modification. Keywords: bentonity; microplastics; sorption Available in digital repository of the ASCR
Mikroplasty a jejich odstraňování z vod pomocí sorbentů.

Zvýšený výskyt cizorodých látek ve vodních zdrojích, ať už mikroplastů či dalších jiných organických kontaminantů je v současné době stále se zvyšující environmentální problém. Tato problematika úzce ...

Spáčilová, Markéta; Dytrych, Pavel; Krejčíková, Simona; Fajgar, Radek; Šolcová, Olga
Ústav chemických procesů, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases