Number of found documents: 103
Published from to

Studium mechanismu účinku induktorů rezistence k padlí travnímu na pšenici
Grigová, Vendula; Šašek, M.; Věchet, L.; Burketová, Lenka
2008 - Czech
Jednou z metod, jak zvýšit odolnost rostlin proti chorobám bez změny jejich genomu je využití jevu zvaného indukovaná rezistence. Ochrana rostliny v systému indukované rezistence je založena na aktivaci obranných mechanismů rostliny stimulací metabolických i strukturních změn v rostlině. K indukci rezistence se využívá mnoho látek chemické a biologické povahy. Tato práce se zabývá účinkem těchto induktorů použitých v patosystému pšenice (Triticum aestivum L.) – padlí travní (Blumeria graminis f. sp. tritici). Účinky induktorů byly analyzovány pomocí genové exprese markerových genů a pomocí zjišťování vlivu induktorů na infekční struktury padlí. Bylo zjištěno, že dochází k slabé expresi genů WCI5 (gen indukovaný chemickými látkami) a WCK1 (gen kódující MAP kinasu). Testy klíčivosti prokázaly, že postřik BTH (benzothiadiazol) a extraktem z dubové kůry inhibují klíčivost konidií padlí na pšenici. One of the method, how to increase resistance of plants against disease without changes of their genom is use of phenomenon known as induced resistance. Plant protection in system of induced resistance is based on activation of defence mechanisms of plants by stimulation of methabolic and structural changes in plants. For induction of resistance is used many compounds of chemical and biological origin. This work informs about mode of action of inductors used in pathosystem wheat (Triticum aestivum L.) – powdery mildew (Blumeria graminis f. sp. tritici). Efficiency of cited inducers were analysed by means of markers genes expression and by finding out infective structures of Blumeria. Slight expression of WCI5 (wheat chemically induced gene) ) and WCK1 (gene encoding a MAP kinase in wheat) was detected. Test of germinability showed that BTH (benzothiadiazol) treatment and treatment of oak bark extract caused an inhibition of germinative activity of Blumeria graminis spores on wheat. Keywords: resistance inducers; Blumeria graminis; Triticum aestivum; powdery mildew Available at various institutes of the ASCR
Studium mechanismu účinku induktorů rezistence k padlí travnímu na pšenici

Jednou z metod, jak zvýšit odolnost rostlin proti chorobám bez změny jejich genomu je využití jevu zvaného indukovaná rezistence. Ochrana rostliny v systému indukované rezistence je založena na ...

Grigová, Vendula; Šašek, M.; Věchet, L.; Burketová, Lenka
Ústav experimentální botaniky, 2008

Úloha fosforu v rostlinách
Pavlíková, D.; Pavlík, Milan; Balík, J.
2008 - Czech
Fosfor hraje velmi důležitou roli v rostlinném metabolismu. Je aktivní jako donor energie a důležitým komponentem ve struktuře sloučenin. Sloučeniny fosforu jsou obtížně přijatelné pro rostlinné kořeny. Proto rostliny vyvinuly několik strategií k získávání fosforu z půdu. Oni mohou modifikovat kořenovou strukturu, vylučovat kořenové exudáty zvyšující rozpustnost fosforečných sloučenin v kořenové rhizosféře. Phosphorus play very important role in plant metabolism. It is active as energy transporter and important structural component. Phosphate is relatively unavailable to plant roots. Thus plants have evolved several strategies for obtaining P from the soil. They can modify root structure and function, excrete root exudates helping with solubilization of P compounds in root rhizosphere. Keywords: metabolism; phosphorus; phospholipids; inositol phosphates; nutrition; crop Available at various institutes of the ASCR
Úloha fosforu v rostlinách

Fosfor hraje velmi důležitou roli v rostlinném metabolismu. Je aktivní jako donor energie a důležitým komponentem ve struktuře sloučenin. Sloučeniny fosforu jsou obtížně přijatelné pro rostlinné ...

Pavlíková, D.; Pavlík, Milan; Balík, J.
Ústav experimentální botaniky, 2008

Alternativní využití rostlin pro získání významných přírodních látek: může najít využití i plevel?
Wimmer, Zdeněk; Sajfrtová, Marie; Sovová, Helena; Pavlík, Milan; Svobodová, Hana; Jurček, Ondřej; Wimmerová, Martina
2008 - Czech
Řada látek a jejich směsí, které rostliny produkují, se mohou získat extrakcí rostlinného materiálu superkritickými tekutinami. Fytosteroly a fytosteroidy patří mezi důležité roslinné produkty. Mohou být využity při syntéze supramolekulárních struktur, které mohou být důležité při cíleném zavádění léčiv a dalších biologicky aktivních látek. Cílovými organismy jsou: (a) hmyz - škůdci s potravní konkurenti člověka, kteří současně představují důležitý modelový systém při výzkumu vhodných aplikačních forem biologicky aktivních látek; (b) buněčné kultury používané při základním farmakologickém výzkumu. Supramolekulární struktury mohou vytvářet vhodné matrice pro praktickou aplikaci biologicky aktivních látek. Již bylo dostatečně prokázáno, že řada medicinálních a kulturních plodin produkuje důležité přírodní látky. V současnosti se zabýváme zodpovězením otázky, zda i dosud nevyužívaný plevel by se mohl stát významným zdrojem prekursorů léčiv proti významných chorobám. Numbers of compounds and their mixtures, which are produced by plants, can be obtained by extracting plant materials by supercritical fluids. Phytosterols and phytoecdysterotds represent an important family of these plant products. They can be used in a synthesis of supramolecular structures with possible importance for targeted effect of drugs or other biological(y active compounds. Target organisms for the compounds investigated are: (a) insects - pests and human food competitors, also important as model system in investigation of convenient application forms of biologically active compounds; (b) cell cultures used during basic pharmacological research. Supramolecular structures may form convenient matrices for practical application of the biologically active compounds. It has already been proved that numbers of medicinal or cultural plants produce important natural compounds. The present question has appeared to be answered, if so far inutile weeds may be turned into important sources of pro-drugs for disease treatments. Keywords: phytosterol; phytoecdysteroid; supercritical carbon dioxide Available at various institutes of the ASCR
Alternativní využití rostlin pro získání významných přírodních látek: může najít využití i plevel?

Řada látek a jejich směsí, které rostliny produkují, se mohou získat extrakcí rostlinného materiálu superkritickými tekutinami. Fytosteroly a fytosteroidy patří mezi důležité roslinné produkty. Mohou ...

Wimmer, Zdeněk; Sajfrtová, Marie; Sovová, Helena; Pavlík, Milan; Svobodová, Hana; Jurček, Ondřej; Wimmerová, Martina
Ústav experimentální botaniky, 2008

LÉČIVA V ODPADNÍCH VODÁCH A MOŽNOSTI JEJICH ODSTRANĚNÍ ROSTLINAMI
Kotyza, Jan; Soudek, Petr; Kafka, Z.; Vaněk, Tomáš
2008 - Czech
Práce je zaměřena na možnosti odstranění farmak z odpadních a povrchových vod rostlinami. Byla zkoumána rychlost úbytku vybraných léčiv (ibuprofen, diklofenak a paracetamol) v médiích díky hydroponickým experimentům (Lupinus alba, Hordeum vulgaris) a také na in vitro kultuře Armoracia rusticana L. Work is focused on pharmaceuticals in wastewaters and watercourses and their removal by plants. We made short-time hydroponic experiments with Lupinus alba, Hordeum vulgaris and in vitro experiment with Armoracia rusticana L. As a model pharmaceuticals were chosen ibuprofen, diclofenac and paracetamol. Keywords: degradation; plants; pharmaceuticals Available at various institutes of the ASCR
LÉČIVA V ODPADNÍCH VODÁCH A MOŽNOSTI JEJICH ODSTRANĚNÍ ROSTLINAMI

Práce je zaměřena na možnosti odstranění farmak z odpadních a povrchových vod rostlinami. Byla zkoumána rychlost úbytku vybraných léčiv (ibuprofen, diklofenak a paracetamol) v médiích díky ...

Kotyza, Jan; Soudek, Petr; Kafka, Z.; Vaněk, Tomáš
Ústav experimentální botaniky, 2008

Využití rostlin k produkci protilátek
Angelis, Karel; Šmídková, Markéta
2008 - Czech
Rostliny jsou nejstarším biotechnologickým produkčním systémem a jako eukaryotní organismy jsou schopny produkovat modifikované proteiny. Využívají se laboratorní modelové rostliny jako tabák nebo produkční plodiny s vypracovou logistikou sklizně a skladování jako je brambor a rýže. Perspektivní jsou kapalné kultury unožňující kultivací za kontrolovaných podmínek. Např. mech Physcomitrella patens kromě pěstování v kapalné kultuře díky vysoké účinnosti homologní rekombinace umožňuje cílenou modifikací (gene targeting) rekonstruovt glykosylační dráhy tak, aby odpovídala lidským. Pro heterologní expresi v rostlinách se konstruují rekombinantní protilátky, kdy se pro plně funkční jednořetězcovou scFv se z původní protilátky využívá pouze variabilní konce lehkého VL a těžkého VH řetězce, které vytváří vazebné místo. Rekombinantní scFv protilátky jsou využívány pro terapii a diagnostiku různých nádorových onemocnění. Plants are the oldest biotechnological production system and as eukaryots have advantage over bacteria to modify expressed proteins. Laboratory model plants like tobacco along with crop plants with established logistics for harvest and storage like potatoes or rice are used for production of desired proteins. Current trend is to replace soil grown plants with liquid cultures of plant cells grown under controlled conditions. In this respect the moss Physcomitrella patens besides ability to grow in liquid culture enables due to efficient homologous recombination to modify posttranslational glycosylation to correspond human. For heterologous expression in plants, recombinant, single-chain molecules composed of only variable VL and VH regions of the original antibody forming binding pocket are constructed and expressed. Recombinant scFv antibodies are then used as a part of therapeutic or diagnostic drugs in oncology. Keywords: recombinant antibodies; scFv; moss as a expression system Available at various institutes of the ASCR
Využití rostlin k produkci protilátek

Rostliny jsou nejstarším biotechnologickým produkčním systémem a jako eukaryotní organismy jsou schopny produkovat modifikované proteiny. Využívají se laboratorní modelové rostliny jako tabák nebo ...

Angelis, Karel; Šmídková, Markéta
Ústav experimentální botaniky, 2008

ZVYŠOVÁNÍ ODOLNOSTI ROSTLIN APLIKACÍ KYSELINY ABSCISOVÉ
Pospíšilová, Jana; Synková, Helena; Baťková, Petra; Haisel, Daniel; Pešek, Bedřich
2008 - Czech
Převádění rostlin z in vitro do ex vitro podmínek je často kritickým stadiem mikropropagace. Cílem této práce bylo zjistit, zda by kyselina abscisová (ABA) aplikovaná bezprostředně po přesazení rostlin mohla přispět nejen k omezení vadnutí, ale také ke snížení fotoinhibice a oxidativního poškození v průběhu aklimatizace. Po aplikaci ABA došlo k výraznému zvýšení obsahu ABA v listech tabáku, k většímu snížení vodivosti průduchů a rychlosti transpirace než u kontrolních rostlin a tím částečné eliminaci počátečního vodního stresu. U těchto rostlin bylo zjištěno zvýšení obsahu chlorofylu a -karotenu, ale nebylo pozorováno zvýšení obsahu pigmentů xantofylového cyklu. Snížený stupeň jejich deepoxidace však také naznačoval nižší stres, a proto pravděpodobně docházelo k jejich nižší syntéze. Aplikace ABA stimulovala aktivity některých antioxidačních enzymů, ale ne bezprostředně po převedení do ex vitro podmínek. Critical period during micropropagation is often ex vitro transfer. The aim of this research was to determine whether exogenous abscisic acid (ABA) applied immediately after ex vitro transfer of in vitro grown tobacco regenerants can not only decrease transpiration rate and so partially eliminate their wilting but also ameliorate photoinhibition and oxidative stress. After ABA application, ABA content in tobacco leaves increased considerably, stomatal conductance and transpiration rate decreased more than in control plants and their wilting was limited. Chlorophyll and -carotene contents were higher in these plants, but the content of xanthophyll cycle pigments was not increased. However, the degree of xanthophyll cycle pigments deepoxidation was decreased what also suggested less stress in these plants. Applied ABA stimulated activities of some antioxidative enzymes but not immediately after ex vitro transfer. Keywords: abscisic acid (ABA); oxidative stress; tobacco Available at various institutes of the ASCR
ZVYŠOVÁNÍ ODOLNOSTI ROSTLIN APLIKACÍ KYSELINY ABSCISOVÉ

Převádění rostlin z in vitro do ex vitro podmínek je často kritickým stadiem mikropropagace. Cílem této práce bylo zjistit, zda by kyselina abscisová (ABA) aplikovaná bezprostředně po přesazení ...

Pospíšilová, Jana; Synková, Helena; Baťková, Petra; Haisel, Daniel; Pešek, Bedřich
Ústav experimentální botaniky, 2008

Změny obsahu a metabolismu cytokininů v rostlinách špenátu vyvolané nadbytkem zinku v půdě
Žižková, E.; Gajdošová, Silvia; Pavlíková, D.; Pavlík, Milan; Száková, J.; Motyka, Václav
2008 - Czech
V rostlinách špenátu (Spinacia oleracea L.) byly sledovány změny obsahu a metabolismu cytokininů (CK) způsobené zvýšenou koncentrací zinku v půdě. Aplikace stupňované dávky zinku do půdy (250, 500, 750 mg.g-1) vedla k progresivnímu nárůstu (1,7- až 3,3krát) obsahu endogenních CK v listech. Tento nárůst byl způsoben především akumulací inaktivních a zásobních forem CK (N- a O-glukosidů) a doprovázen zvýšenou aktivitou cytokininoxidázy/dehydrogenázy (CKX) jako hlavního enzymu katalyzujícícho degradaci CK, a to zejména na nejvyšší dávce zinku (750 mg . kg-1 zeminy) . Na této dávce zinku byly zjištěny nejvyšší koncentrace endogenních CK u kontrolních i stresovaných rostlin v prvním a posledním odběru, tj. při vývoji velmi mladých listů a těsně před nástupem nebo během kvetení. Aktivita CKX byla u všech odběrů vyšší u stresovaných rostlin než u kontrol a dosáhla maxima při posledním odběru ošetřených rostlin. Changes in endogenous cytokinin (CK) contents and metabolism in spinach (Spinacia oleracea L.) responding to excessive amounts of zinc in soil were studied. Application of three zinc rates in soil (250, 500, 750 mg.kg-1) resulted in a progressive (1.7- to 3.3-times) increase of endogenous CKs in spinach leaves. This increase was predominantly due to accumulation of inactive and storage CK forms (N- and O-glucosides) and was accompanied with an enhanced activity of cytokinin oxidase/dehydrogenase (CKX), the key CK degradative enzyme, especially on the highest zinc rate (750 mg.kg-1 soil). On this rate, maximum endogenous CK concentrations in both control and stressed plants were found at the first and the last samplings, i.e. in the course of very young leaf development and just before or during flowering. The CKX activity of stressed plants exceeded that of controls during the whole development and reached the maxima at the last sampling of treated plants. Keywords: cytokinins; plant metabolism; zinc Available at various institutes of the ASCR
Změny obsahu a metabolismu cytokininů v rostlinách špenátu vyvolané nadbytkem zinku v půdě

V rostlinách špenátu (Spinacia oleracea L.) byly sledovány změny obsahu a metabolismu cytokininů (CK) způsobené zvýšenou koncentrací zinku v půdě. Aplikace stupňované dávky zinku do půdy (250, 500, ...

Žižková, E.; Gajdošová, Silvia; Pavlíková, D.; Pavlík, Milan; Száková, J.; Motyka, Václav
Ústav experimentální botaniky, 2008

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI FYTOREMEDIAČNÍCH METOD
Soudek, Petr; Petrová, Šárka; Podlipná, Radka; Fialová, Zuzana; Malá, J.; Benešová, Dagmar; Kočí, V.; Kafka, Z.; Vaněk, Tomáš
2008 - Czech
Fytoremediační metody jsou v současnosti velmi dynamicky se rozvíjejícím odvětvím sanačních technologií. Tyto metody využívají schopností rostlin a mikroorganismů extrahovat a v případě organických sloučenin degradovat xenobiotika. Schopnost rostlin účastnit se těchto detoxifikačních reakcí je závislá nejen na schopnosti přijímat xenobiotika a enzymatickém aparátu dotyčných rostlinných druhů, ale také na toxicitě akumulovaného kontaminantu a toxicitě potenciálních produktů. Phytoremediation methods are very dynamically booming segment of remediation technologies in present time. These methods used plants and microorganisms for extraction, and in case of organics for degradation, of xenobiotics. Ability of plants involved in these detoxification reactions is depend not only on ability to uptake of xenobiotics and on enzymatic aparatus of tested plant species, but also on toxicity of accumulated contaminant and on toxicity of potential byproducts. Keywords: phytoremediation; toxicity; xenobiotics Available at various institutes of the ASCR
HODNOCENÍ ÚČINNOSTI FYTOREMEDIAČNÍCH METOD

Fytoremediační metody jsou v současnosti velmi dynamicky se rozvíjejícím odvětvím sanačních technologií. Tyto metody využívají schopností rostlin a mikroorganismů extrahovat a v případě organických ...

Soudek, Petr; Petrová, Šárka; Podlipná, Radka; Fialová, Zuzana; Malá, J.; Benešová, Dagmar; Kočí, V.; Kafka, Z.; Vaněk, Tomáš
Ústav experimentální botaniky, 2008

Vliv hnojení dusíkem na obsah volných aminokyselin v rostlině
Neuberg, M.; Pavlík, Milan; Balík, J.; Kaliszová, R.; Pavlíková, D.
2008 - Czech
Účinky rozdílných systémů hnojení, především CULTAN (dlouhodobý řízený příjem výživy amonným dusíkem) na obsah hladiny vybraných aminokyselin (alanin, glycin, serin, asparagin a glutamin) byly zkoumány v této studii. Jako rostlinný model byla použita kukuřice (Zea mays L.; hybrid Rivaldo) a hladiny obsahů aminokyselin byly měřeny GC-MS. Byly nalezeny významné rozdíly v obsahu některých aminokyselin. Koncentrace alaninu a glutaminu byla vyšší v hnojené variantě s DAMem 390 ve srovnání s ošetřenou variantou dusičnanem amonným. The effect of different fertilization systems, especially CULTAN (Controlled Uptake Long Term Ammonium Nutrition), on levels of selected amino acids (alanine, glycine, serine, asparagine and glutamine) was investigated in this study. As modeling plant was used maize (Zea mays L.; hybrid Rivaldo) and levels of amino acid were measured by GC-MS. We found significant difference in the levels of certain amino acids. Concentration of alanine and glutamine was higher by treatment with urea ammonium nitrate solution (DAM 390) compared with individuals treated by ammonium nitrate. Keywords: fertilization; CULTAN; GC-MS analyse; metabolism; amino acids; nitrogen; enviromental codnitions Available at various institutes of the ASCR
Vliv hnojení dusíkem na obsah volných aminokyselin v rostlině

Účinky rozdílných systémů hnojení, především CULTAN (dlouhodobý řízený příjem výživy amonným dusíkem) na obsah hladiny vybraných aminokyselin (alanin, glycin, serin, asparagin a glutamin) byly ...

Neuberg, M.; Pavlík, Milan; Balík, J.; Kaliszová, R.; Pavlíková, D.
Ústav experimentální botaniky, 2008

Vliv hnojení systémem CULTAN na obsah sterolů v nadzemní biomase kukuřice
Pavlík, Milan; Pavlíková, D.; Balík, J.; Najmanová, J.
2008 - Czech
Výsledky analýz volného β-sitosterolu ukazují jeho rostoucí koncentraci po injektování roztoku hnojiva DAM390 v porovnání s hnojivem dusičnanem ammonným. Koncentrace volného β-sitosterolu v rostlinách rostoucí na variantě ošetřené hnojivem DAM byly zvýšeny více než o 100% během 13 dní po aplikaci hnojiva. Naše výsledky potvrdily vliv podmínek prostředí na změny v obsahu a složení sterolů a úlohu sterolů při regulaci membrán v důsledku měnících se podmínek růstu rostlin. The results of free β-sitosterol analyses showed its increasing concentration after injected UAN application in contrast to ammonium nitrate (AN) treatments. The concentrations of free β-sitosterol in plants growing on urea ammonium nitrate solution (UAN) treatments were increased more than 100% during 13 days after fertilizer application. Our results confirmed that sterol interconversions are controlled by environmental conditions and they are involved in the regulation of membrane properties in response to changing growth conditions. Keywords: Zea mays; sterols; nitrogen nutrition; HPLC analyse Available at various institutes of the ASCR
Vliv hnojení systémem CULTAN na obsah sterolů v nadzemní biomase kukuřice

Výsledky analýz volného β-sitosterolu ukazují jeho rostoucí koncentraci po injektování roztoku hnojiva DAM390 v porovnání s hnojivem dusičnanem ammonným. Koncentrace volného β-sitosterolu v rostlinách ...

Pavlík, Milan; Pavlíková, D.; Balík, J.; Najmanová, J.
Ústav experimentální botaniky, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases