Number of found documents: 179
Published from to

Možnosti využití sedimentů pro ochranu břehů a podporu rozvoje litorálu
Vrzák, J.; Borovec, Jakub
2022 - Czech
Porovnání různých přístupů k řešení prooblému s nadbytečným množstvím sedimentů a potřebou realizovat protiabrazní opatření ukazuje výhodnost použití upravených dnových sedimentů do ochranných konstrukcí. A comparison of different approaches to solving the problem of excess sediments and the need to implement anti-abrasion measures shows the advantage of using modified bottom sediments in protective structures. Keywords: sediment reuse; circular economy; nature-based designing Available at various institutes of the ASCR
Možnosti využití sedimentů pro ochranu břehů a podporu rozvoje litorálu

Porovnání různých přístupů k řešení prooblému s nadbytečným množstvím sedimentů a potřebou realizovat protiabrazní opatření ukazuje výhodnost použití upravených dnových sedimentů do ochranných ...

Vrzák, J.; Borovec, Jakub
Biologické centrum, 2022

Management sedimentu ve vodních nádržích – způsoby nakládání se sedimentem, přetvoření sedimentu do výrobku – stabilizovaný solidifikát\n
Vrzák, J.; Borovec, Jakub; Jan, Jiří
2022 - Czech
V rámci výzkumných prací byl zřízen poloprovoz a postaven zkušební polygon (''ostrov'') na střední Novomlýnské nádrži (Věstonická nádrž). Zde probíhala i těžba sedimentu a jeho přetvoření na různé typy ''výrobků'' ve speciálním míchacím zařízení. Stabilizovaný solidifikát byl následně použit do konstrukce nového ostrova. Na novém ostrově bude v letošním roce probíhat monitoring, zahrnující mimo jiné chování nových konstrukčních prvků ze sedimentu, jeho tvarová stálost a jiné parametry. V rámci ochrany ostrova před účinkem vln byly, rovněž ze solidifikovaného sedimentu, vytvořeny i experimentální konstrukce ponořených vlnolamů. Dalším způsobem využití stabilizovaného solidifikátu je využití vně nádrže, například do zemních těles a vytvoření zásoby ''zeminy'' pro jiné stavební akce. As part of the research work, a semi-operation was set up and a test polygon (''island'') was built on central Novomlýnská reservoir (Věstonická reservoir). The sediment excavation and its transformation into different type of ''products'' in a special mixing plant. The stabilised solidified product was subsequently used in the construction of the new island. The new island will be used this year for monitoring, including, among other things, the behaviour of the new sediment structural elements, its shape stability and other parameters. As part of the protection of the island from wave action, also from solidified sediment, experimental constructions of submerged breakwaters have also been created. Another way of using the stabilised solidified sediment is outside the reservoir, for example in earthworks and to create a stock of ''soil'' for other construction activities. Keywords: circular economy; waste reuse; habitat restoration Available at various institutes of the ASCR
Management sedimentu ve vodních nádržích – způsoby nakládání se sedimentem, přetvoření sedimentu do výrobku – stabilizovaný solidifikát\n

V rámci výzkumných prací byl zřízen poloprovoz a postaven zkušební polygon (''ostrov'') na střední Novomlýnské nádrži (Věstonická nádrž). Zde probíhala i těžba sedimentu a jeho přetvoření na různé ...

Vrzák, J.; Borovec, Jakub; Jan, Jiří
Biologické centrum, 2022

Zlepšování ekologického potenciálu a kvality vody v nádržích pomocí plovoucích vegetačních ostrovů.
Čtvrtlíková, Martina; Krolová, Monika; Kučerová, Andrea; Hejzlar, Josef; Hladík, M.; Kubečka, Jan
2021 - Czech
Cílem dvouletého pokusu bylo ověřit schopnost růstu čtyř druhů ostřic a rostlin z přirozeného náletu na bezsubstrátových plovoucích ostrovech. The aim of the two-year experiment was to verify the ability of four species of sedges and natural pioneering plants to grow on substrate-free floating islands. Keywords: floating vegetation islands; wetland plants; water quality Available at various institutes of the ASCR
Zlepšování ekologického potenciálu a kvality vody v nádržích pomocí plovoucích vegetačních ostrovů.

Cílem dvouletého pokusu bylo ověřit schopnost růstu čtyř druhů ostřic a rostlin z přirozeného náletu na bezsubstrátových plovoucích ostrovech....

Čtvrtlíková, Martina; Krolová, Monika; Kučerová, Andrea; Hejzlar, Josef; Hladík, M.; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2021

Predikce koncentrace fosforu a trofie v údolních nádržích
Hejzlar, Josef; Kopáček, Jiří; Vystavna, Yuliya
2019 - Czech
Modelová predikce koncentrace fosforu (P) v nádržích má význam pro řízení kvality vody a trofie, např. pro určování, na jakou úroveň je třeba snížit vnější zatížení P, aby poklesla úroveň trofických podmínek a dosáhlo se dobrého ekologického potenciálu. Hmotnostní bilance P pro 26 nádrží a jezer v ČR ukázaly, že vztah mezi přítokovou koncentrací P a koncentrací P v nádrži není určen výhradně hydrologickými parametry (dobou zdržení vody či hydraulickým zatížením), popř. přítokovou koncentrací P, ale zásadně je ovlivňován vnitřním zatížením ze sedimentů a nádržovým koloběhem P. Vnitřní zatížení a koloběh P jsou individuální charakteristiky každé nádrže, které se ale v čase mohou měnit, např. s akumulací sedimentů nebo změnami vnějšího zatížení P. Predikční modely je proto třeba sestavit a kalibrovat pro každou nádrž jednotlivě a strukturu modelů přizpůsobit konkrétním podmínkám. The model prediction of phosphorus (P) concentration in reservoirs is important for controlling water quality and trophic conditions, e.g. to determine to what level external P load should be reduced in order to decrease trophic conditions and achieve good ecological potential. The mass balance of P for 26 reservoirs and lakes in the Czech Republic showed that the relationship between the inflow P concentration and the in-reservoir P concentration is not determined solely by hydrological parameters (water residence time or hydraulic load) or inflow P concentration but is fundamentally influenced by the internal P loading from sediments and in-reservoir P cycling. These are individual characteristics of each reservoir and may change, for example with sediment accumulation or changes in external P load. Therefore, the prediction models need to be assembled and calibrated for each reservoir individually and the model structure should be adapted to their specific conditions. Keywords: water reservoirs and lakes; phosphorus retention; phosphorus mass balance Available at various institutes of the ASCR
Predikce koncentrace fosforu a trofie v údolních nádržích

Modelová predikce koncentrace fosforu (P) v nádržích má význam pro řízení kvality vody a trofie, např. pro určování, na jakou úroveň je třeba snížit vnější zatížení P, aby poklesla úroveň trofických ...

Hejzlar, Josef; Kopáček, Jiří; Vystavna, Yuliya
Biologické centrum, 2019

Vliv hydrauliky vody nad sedimentem na transport látek přes rozhraní sediment-voda
Borovec, Jakub; Bretón, Felipe; Jan, Jiří
2019 - Czech
V příspěvku jsou shrnuty poznatky z laboratorních i terénních experimentů zaměřených na zjištění závislosti mezi prouděním vody a rychlostmi přestupu látek na rozhraní sediment-voda. Jsou ukázány dvě skupiny možných přístupů a výpočtu a je diskutováno jejich použití. The paper summarizes the findings from laboratory and field experiments aimed at determining the dependence between water flow and the exchange rates of substances at the sediment-water interface. Two groups of possible approaches and calculations are shown and their use is discussed. Keywords: flow velocities; inflow part of the reservoir; shallow lakes Available at various institutes of the ASCR
Vliv hydrauliky vody nad sedimentem na transport látek přes rozhraní sediment-voda

V příspěvku jsou shrnuty poznatky z laboratorních i terénních experimentů zaměřených na zjištění závislosti mezi prouděním vody a rychlostmi přestupu látek na rozhraní sediment-voda. Jsou ukázány dvě ...

Borovec, Jakub; Bretón, Felipe; Jan, Jiří
Biologické centrum, 2019

Monitoring tohoročních štik obecných a bolenů dravých ve vodní nádrži Švihov
Blabolil, Petr; Matěna, Josef; Halačka, Karel; Duras, J.; Kubečka, Jan
2018 - Czech
Keywords: biomanipulation; marking; piscivorous fish; recapture Available at various institutes of the ASCR
Monitoring tohoročních štik obecných a bolenů dravých ve vodní nádrži Švihov

Blabolil, Petr; Matěna, Josef; Halačka, Karel; Duras, J.; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2018

Metabolismus uhlíku a bilance živin v hypertrofním produkčním rybníku
Hejzlar, Josef; Potužák, J.; Drozd, B.; Rutegwa, M.
2018 - Czech
Produkce ryb v polointenzivním rybničním chovu by měla být založena na přirozené potravě v podobě zooplanktonu anebo zoobentosu a doplňkovém krmení a hnojení aplikovaných v rámci vyrovnané živinové bilance. Měření metabolismu (tj. primární produkce a respirace metodou analýzy kontinuálního měření rozpuštěného kyslíku ve vodním sloupci) a bilance vstup – výstup pro C, N a P pro polointenzivně obhospodařovaný rybník Dehtář v růstové sezóně 2015 nicméně prokázaly, že aplikace krmiv a hnoje byly z hlediska využitelné potravy ryb nejméně v 3–4násobném přebytku, efektivita přenosu živin potravními řetězci do ryb byla nízká a většina primární produkce zůstala pro produkci ryb nevyužita, což vedlo následně k eutrofizačním problémům s akumulací sestonické biomasy ve vodě, vysokou respirací fytoplanktonu a mikrobiálních řetězců, stavům hypoxie a intenzivním koloběhům N a P. Semi-intensive production of fish in pond culture is based on natural food in the form of zooplankton or zoobenthos and supplemental feeding and manuring applied with balanced nutrient budget. Measurement of the metabolism (i.e., primary production and respiration by the method of continuous measurement of dissolved oxygen in the water column) and the input / output balance for C, N and P in the semi-intensive Dehtář fishpond in the 2015 growth season have shown that additions of fish feeding and manure were from the point of view of utilisable fish feeding in a 3 – 4 fold excess, the efficiency of nutrient transfer through fish food chains was low and that most of the primary production remained unused for fish production, resulting in eutrophication problems with accumulation of biomass in water, high respiration of phytoplankton and microbial chains, hypoxia conditions, and intense N and P cycling. Keywords: production fishpond; metabolism; continuous temperature and oxygen measurement; nutrient balance; phosphorus regeneration Available at various institutes of the ASCR
Metabolismus uhlíku a bilance živin v hypertrofním produkčním rybníku

Produkce ryb v polointenzivním rybničním chovu by měla být založena na přirozené potravě v podobě zooplanktonu anebo zoobentosu a doplňkovém krmení a hnojení aplikovaných v rámci vyrovnané živinové ...

Hejzlar, Josef; Potužák, J.; Drozd, B.; Rutegwa, M.
Biologické centrum, 2018

Nevstoupíš dvakrát do téhož rybníka aneb vývoj rybničních ekosystémů od Šusty k hypertrofii
Vrba, Jaroslav; Benedová, Z.; Jezberová, Jitka; Matoušů, Anna; Musil, M.; Nedoma, Jiří; Pechar, L.; Potužák, J.; Řeháková, Klára; Šimek, Karel; Šorf, M.; Zemanová, J.
2018 - Czech
Shallow manmade fishponds in south Bohemia were used for fish production for centuries, however, their ecosystems have changed dramatically due to excessive nutrient loading and fish stocking. Preliminary results of ten sampled fishponds suggested their hypertrophic status at present, while their plankton structure and dynamics reflected the actual size/age class of fish stock consisting predominantly of common carp. Planktivorous fish (both young carp and whitefish) remarkably reduced abundance, size, and species diversity of crustacean zooplankton, in particular large daphnids, whereas larger carp itself did not cause such a strong top-down effect. All other plankton components, i.e. phytoplankton, bacteria, protists, and rotifers showed rather high abundance and diversity, and suggested a reasonable impact of various microbial processes and interactions in the recent hypertrophic ecosystems. Keywords: hypertrophic fishponds; nutrients; plankton; diversity; food webs Available at various institutes of the ASCR
Nevstoupíš dvakrát do téhož rybníka aneb vývoj rybničních ekosystémů od Šusty k hypertrofii

Shallow manmade fishponds in south Bohemia were used for fish production for centuries, however, their ecosystems have changed dramatically due to excessive nutrient loading and fish stocking. ...

Vrba, Jaroslav; Benedová, Z.; Jezberová, Jitka; Matoušů, Anna; Musil, M.; Nedoma, Jiří; Pechar, L.; Potužák, J.; Řeháková, Klára; Šimek, Karel; Šorf, M.; Zemanová, J.
Biologické centrum, 2018

Metodika identifikace a kvantifikace sedimentů ve vodních nádržích
Borovec, Jakub; Jan, Jiří; Vrzák, J.; Knotek, J.
2017 - Czech
Příspěvek přibližuje obsah Metodiky pro průzkum sedimentů, která byla certifikována Ministerstvem zemědělství ČR pod číslem 13084-2017- MZE-15000. Metodika nachází uplatnění především u správců a majitelů vodních děl, nádrží a rybníků, kde je potřeba tuto problematiku řešit. Jedná se především o státní organizace typu Podniky Povodí, ale i Krajské úřady, obce, AOPK, rybářské subjekty, ČEZ, soukromé vlastníky a další. Dále nachází uplatnění u projektantů a případně i realizačních firem. Metodika slouží jednak k základnímu zorientování v problematice, ale především pro správný a efektivní postup při řešení dané problematiky, který by měl ve výsledku znamenat značné úspory a eliminovat ostatní potenciální rizika. Our contribution briefly introduces the Methodology for the assessment of sediments, which was certified by the Ministry of agriculture of the Czech Republic under the registration number 13084-2017-MZE-15000. The Methodology finds its use especially among the managers and owners of various water works, reservoirs, and ponds, but also project architects and implementation companies who come across and need to resolve many sediment-related problems. The Methodology also serves as a basic introduction into the problematics of reservoir sediments, but primarily offers the correct and most effective procedures, which should ensure significant savings and eliminate potential risks. Keywords: methodology; water bodies; sediment identification and quantification Fulltext is available at external website.
Metodika identifikace a kvantifikace sedimentů ve vodních nádržích

Příspěvek přibližuje obsah Metodiky pro průzkum sedimentů, která byla certifikována Ministerstvem zemědělství ČR pod číslem 13084-2017- MZE-15000. Metodika nachází uplatnění především u správců a ...

Borovec, Jakub; Jan, Jiří; Vrzák, J.; Knotek, J.
Biologické centrum, 2017

Využití výzkumného sonaru pro stanovení mocnosti sedimentů
Borovec, Jakub; Vrzák, J.; Knotek, J.
2017 - Czech
Práce shrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na identifikaci a kvantifikaci sedimentů ve vodních nádržích. Byl vyvinut algoritmus pro interpretaci sonarových záznamů a výpočet mocnosti a odhadu základních vlastností sedimentů. Bylo představeno zařízení pro odběr zatloukaných hlubokých kórů, které slouží pro kalibraci sonarových výstupů. The study summarizes research results aimed at the identification and quantification of sediments in freshwater reservoirs. An algorithm for the interpretation of sonar data, and the calculation of sediment thickness as well as for the estimation of basic sediment characteristics was developed. A device for the collection of sediment cores, which are used for the calibration of sonar output data was introduced. Keywords: bottom mapping; sonar; 3D-model   Fulltext is available at external website.
Využití výzkumného sonaru pro stanovení mocnosti sedimentů

Práce shrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na identifikaci a kvantifikaci sedimentů ve vodních nádržích. Byl vyvinut algoritmus pro interpretaci sonarových záznamů a výpočet mocnosti a odhadu ...

Borovec, Jakub; Vrzák, J.; Knotek, J.
Biologické centrum, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases