Number of found documents: 294
Published from to

Restaurování, památková obnova a technologické průzkumy jako infrastruktury dějin umění – a vice versa
Klípa, Jan; Dienstbier, Jan
2022 - Czech
Text je úvodem k části o restaurování a konzervaci jako infrastrukturách dějin umění a zabývá se vzájemným vztahem dějin umění a konzervace. The text is an introduction to the section on restoration and conservation as infrastructures of art history and deals with the interrelationship between art history and conservation. Keywords: restoration; conservation; technological research Available at various institutes of the ASCR
Restaurování, památková obnova a technologické průzkumy jako infrastruktury dějin umění – a vice versa

Text je úvodem k části o restaurování a konzervaci jako infrastrukturách dějin umění a zabývá se vzájemným vztahem dějin umění a konzervace....

Klípa, Jan; Dienstbier, Jan
Ústav dějin umění, 2022

O účelu sjezdů historiků a historiček umění
Švácha, Rostislav
2022 - Czech
Sjezdy humanitních vědců jsou důležité pro debaty o odborných otázkách. Stať se však zamýšlí i nad nepominutelnou společenskou a etickou rolí sjezdů. Humanities conventions are important for debates on professional issues. However, the paper is also thinking about the indispensable social and ethical role of conventions. Keywords: conventions; congresses; purpose of convention; social role; ethical role Available at various institutes of the ASCR
O účelu sjezdů historiků a historiček umění

Sjezdy humanitních vědců jsou důležité pro debaty o odborných otázkách. Stať se však zamýšlí i nad nepominutelnou společenskou a etickou rolí sjezdů....

Švácha, Rostislav
Ústav dějin umění, 2022

Kamenná socha madony s nápisem – výzva nejen pro epigrafiky
Benešovská, Klára
2022 - Czech
Torzo sochy, nalezené v okolí bývalého benediktinského kláštera a deponované dnes v tamějším depozitáři, náleželo podle nápisu „ó milostivá” trůnící mariánské soše s dítětem, spojené s architekturou, vzhledem k neopracované zadní straně. Způsob členění šatu madony a písmo vytesaného nápisu datují sochu kolem a po roce 1400. Madona byla snad umístěna v nice či kapli při bráně do kláštera nebo v klášterním areálu, přístupném pro poutníky, kteří se mohli k soše modlit, jak je k tomu vybízel nápis odkazující k známé staročeské mariánské antifoně „Zdrawa kralowno milosrdenstwie”. Je možné, že se sochou byly spojeny odpustky. Stone Statue of the Madonna with an Inscription – A Challenge Not Only for Epigraphers. The fragment of the stone Madonna with the Czech inscription „omylostywa” (Oh, Graceful), discovered in the town of Sázava and deposited in the local castle collections (originally a Benedictine monastery), was originally an enthroned Madonna connected to architecture. The drapery composition of the torzo and the inscription letter types enable one to date the statue from about 1400. The question arises of its placement: either in the accessible areas of the monastery or on a house or in a niche (chapel) located along the path leading to the monastery where it was always visible to the faithful who could pray there and venerate it. Furthermore, the hypothesis that indulgences would relate to the Madonna statue cannot be excluded. Keywords: epigraphy; sculpture; Sázava; Bohemia; around 1400 Available at various institutes of the ASCR
Kamenná socha madony s nápisem – výzva nejen pro epigrafiky

Torzo sochy, nalezené v okolí bývalého benediktinského kláštera a deponované dnes v tamějším depozitáři, náleželo podle nápisu „ó milostivá” trůnící mariánské soše s dítětem, spojené s architekturou, ...

Benešovská, Klára
Ústav dějin umění, 2022

VABU 1935 - významy architektury v poločase třicátých let
Hnídková, Vendula
2022 - Czech
Text se zabývá uměleckými, společenskými a národnostními významy architektonické výstavy VABU, která se konala v Praze v roce 1935. The chapter analysis a singular architectural exhibition VABU that took place in Prague in 1935 and situates the event in international networks. Keywords: Czech modern architecture; architectural exhibitions; Ústředí architektů; VABU; Réunion des architectes Available at various institutes of the ASCR
VABU 1935 - významy architektury v poločase třicátých let

Text se zabývá uměleckými, společenskými a národnostními významy architektonické výstavy VABU, která se konala v Praze v roce 1935....

Hnídková, Vendula
Ústav dějin umění, 2022

Nejstarší hroby v katedrále sv. Víta a otázka jejich datování
Vrána, David
2022 - Czech
Mezi lety 1995–2018 proběhl revizní výzkum hrobů K1 a K2 nalezených pod podlahou svatováclavské kaple v katedrále sv. Víta v místě bývalé rotundy stejného zasvěcení. Výsledky radiouhlíkového datování tělesných ostatků a dřevěné konstrukce stejně jako další zjištění ukazují na vznik v 9. století, tyto výsledky však nebyly akceptovány vzhledem k údajným stratigrafickým problémům. Převládá mínění, že hroby byly vyhloubeny až po výstavbě rotundy respektive po údajně pozdější přístavbě jižní apsidy, v níž se nachází hrob sv. Václava. Tento názor vychází z nálezu zdiva uvnitř apsidy, nalezeného pod pozdějším gotickým oltářem, které bylo interpretováno jako pozůstatek odbouraného základu lodi rotundy. Na základě nového vyhodnocení se jeví pravděpodobnější, že relikt pod gotickým oltářem souvisí s nejstarší fází oltáře a základového oltářního stupně (gradus altaris). Jako stratigrafický problém bylo prezentováno také zasypání mrtvého v hrobě K1 vápnem nebo maltou, k čemuž však muselo dojít až po uložení mrtvého do hrobu. Podobně nález zbytků opuky a malty v rohu hrobu K1 při archeologické revizi v roce 1995 není důkazem, že hrob vznikl až po výstavbě rotundy, protože se pravděpodobně jedná o sekundární kontaminaci. Identifikace zemřelých zůstává nejistá, muž z hrobu K1 podle morfologických znaků a krevní skupiny může patřit k rodu Přemyslovců. Na základě dosavadních zjištění nelze zcela vyloučit hypotézu E. Vlčka o ztotožnění mrtvého z hrobu K1 s knížetem Bořivojem I. (†890), sousedící pohřeb ženy v hrobě K2 však naznačuje, že je třeba hledat jiné řešení, které bude možné potvrdit pouze úspěšným opakováním analýzy DNA. During the years 1995–2018, inspection research was carried out for graves K1 and K2 discovered under the Saint Wenceslas Chapel floor in Saint Vitus Cathedral, on the site of the former rotunda with the same consecration. The results of radiocarbon dating of the human remains and the wooden structure, as well as other findings, indicate an origin in the 9th century, however, putative stratigraphic problems obstruct the acceptation of these results. A belief prevails that the graves were dug only after the rotunda’s erection, or rather after the building of the alleged later annex for the south apse that contains the grave of Saint Wenceslas. This opinion is based on the finding of masonry inside the apse that was detected under the later Gothic altar and that was interpreted as the remains of the demolished foundation of the rotunda nave. Based on the latest evaluation, it seems more likely that the relics under the Gothic altar are connected with the earliest stage of the altar and the foundation altar step (gradus altaris). Covering the dead in grave K1 with lime or mortar was also identified as a stratigraphic issue, nevertheless, it must have been done after the deceased was placed in the grave. Similarly, the findings of marlstone and mortar fragments in the corner of grave K1 during the archaeological inspection in 1995 provide no evidence that the grave was dug only after the erection of the rotunda because it is most likely only secondary contamination. The identification of the deceased persons remains uncertain, but morphology features and the blood group of the man in grave K1 suggest his affiliation with the House of Přemyslid. Based on current findings, the hypothesis of E. Vlček about the identification of the dead from grave K1 with Prince Bořivoj I (†890) cannot be ruled out, yet the buried woman in the neighbouring grave K2 indicates the need to search for another explication that only a new successfully conducted DNA analysis would confirm. Keywords: chamber graves; House of Přemyslid; Prague Castle; Prague; Bohemia; 9th – 10th centuries Available at various institutes of the ASCR
Nejstarší hroby v katedrále sv. Víta a otázka jejich datování

Mezi lety 1995–2018 proběhl revizní výzkum hrobů K1 a K2 nalezených pod podlahou svatováclavské kaple v katedrále sv. Víta v místě bývalé rotundy stejného zasvěcení. Výsledky radiouhlíkového datování ...

Vrána, David
Ústav dějin umění, 2022

Úvodem
Roháček, Jiří
2022 - Czech
Keywords: proceedings; sepulchral monuments; art history; epigraphy; methodology; Central Europe; 9th - 20th centuries Available at various institutes of the ASCR
Úvodem

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2022

Náhrobky a epitafy Italů žijících v českých zemích v období 1500-1620
Chlíbec, Jan
2022 - Czech
Náhrobkům a epitafům Italů, kteří žili v období renesance v českých zemích a byli zde také pohřbeni, nebyla z hlediska národní příslušnosti dosud věnována pozornost. Jde však o zajímavý segment tohoto specifického druhu sochařství, i když spíše z pohledu kulturněhistorického a epigrafického nežli uměleckohistorického. Objednavatelé těchto děl se ve valné většině přizpůsobili zavedeným záalpským typům sepulkrálních monumentů a epitafů. Konvolut těchto sepulkrálních prací má komorní charakter – doposud bylo zjištěno 11 děl, z nichž pouze 4 jsou figurální. U většiny sepulkrálních děl studovaného konvolutu převažují střízlivé nápisové desky zdobené většinou pouze erbem zemřelého. Jejich prostou výtvarnou formu lze vysvětlit vlivem ideologie Tridentského koncilu. V duchu odmítání honosného náhrobku pokračovala i pražská synoda v roce 1605, která měla ve své době nepříznivý dopad na rozvoj sepulkrálního sochařství. Thus far, no attention with respect to nationality has been paid to tombstones and epitaphs of Italians who lived in the Czech lands during the Renaissance era and who were subsequently buried there. Nevertheless, it is an interesting segment of this specific type of sculpture, although rather from the perspective of cultural history and epigraphy than from the art history. The commissioners of these works largely adapted their taste to the established types of sepulchral monuments and epithaphs north of Alps. The convolute of these works is rather limited, thus far comprising of 11 works and only 4 of them are figural. Yet, sober inscription plates , decorated only with the coat of arms of the deceased person, prevail in the majority of sepulchral works of the researched convolute.Their austere artistic form can be explained by the influence of the Council of Trent´s ideology. The Prague synod in 1605 continued the refusal of pompous tombstones and had an unfavourable impact on the development of sepulchral sculpture. Keywords: sepulchral monuments; Italians; Bohemia; Moravia; 16th – 17th centuries Available at various institutes of the ASCR
Náhrobky a epitafy Italů žijících v českých zemích v období 1500-1620

Náhrobkům a epitafům Italů, kteří žili v období renesance v českých zemích a byli zde také pohřbeni, nebyla z hlediska národní příslušnosti dosud věnována pozornost. Jde však o zajímavý segment ...

Chlíbec, Jan
Ústav dějin umění, 2022

Od amerických spirituálů k české lidové baladě: Spirituál kvintet a zdroje jejich písňových textů v průběhu šesti desetiletí
Opekar, Aleš
2022 - Czech
Stať se zaměřuje na textovou stránku repertoáru skupiny Spirituál kvintet a na zdroje, z nichž skupina v různých obdobích své činnosti čerpala. Na počátku její dráhy stál zájem o americké černošské spirituály, které daly sestavě název. Souběžně začali nacvičovat i bělošské písně amerických přistěhovalců a jejich novou tvorbu a následně též evropské renesanční písně, transkribované z loutnových tabulatur rudolfinské éry. V dalším vývoji se skupina otevřela i písním českého národního obrození, domácím lidovým baladám a nakonec v malé míře i původní vlastní tvorbě. Širokému žánrovému záběru odpovídal i charakter textů. Jak originály v anglickém jazyce, tak i většina písní z dalších zdrojů, potřebovaly převedení do českého jazyka, blízkého generačně spřízněným posluchačům. Nové texty vznikaly svépomocí členů a spolupracovníků souboru (Jiří Tichota, František Novotný, Dušan Vančura, Vlastimil Marhoul), několik textů dodal profesionální textař Ivo Fischer. Autoři textů často posouvaly konkrétní významové nuance ve prospěch zachování adekvátního rytmu a zvukovosti českých veršů a jejich původní sociální náboj se jim dařilo formulovat způsobem, který vyvolával asociace s domácí společenskou situací. Různorodost textů byla sjednocena hudební aranží, založenou na vícehlasém zpěvu s doprovodem kytary, kontrabasu a dalších akustických nástrojů. The paper deals with the lyrical aspect of Spiritual Kvintet’s repertoire and the sources from which the Czech group has drawn over their 60-year-long career. Initially, they were interested in African American spirituals, which gave the group its name. Soon after they added the folk songs of European immigrants to the USA. Czech sources of Spiritual Kvintet’s repertoire include European Renaissance songs, transcribed from lute tablatures of the Rudolphine era, songs of the Czech national revival, traditional Czech folk ballads, and finally some original compositions by Czech authors. The wide range of genres was matched by the unifying character of the lyrics. Both the foreign and archaic songs required translation into Czech, so the local audience would understand. The new lyrics were supplied by the members and friends of the group (Jiří Tichota, František Novotný, Dušan Vančura, and Vlastimil Marhoul), and some were provided by the renowned lyricist Ivo Fischer. The authors often shifted the specific nuances of the original meaning in favour of keeping the rhythm and sonority of the Czech verses. Nevertheless, they managed to formulate the songs’ original social message in a way that evoked associations with the domestic social situation. The diversity of the texts was unified by the musical arrangements, based on multi-voiced singing accompanied by guitar, double bass, and other acoustic instruments. Keywords: Spiritual Kvintet; traditional and modern folk songs; song lyrics; lyric sources; music arrangement Available at various institutes of the ASCR
Od amerických spirituálů k české lidové baladě: Spirituál kvintet a zdroje jejich písňových textů v průběhu šesti desetiletí

Stať se zaměřuje na textovou stránku repertoáru skupiny Spirituál kvintet a na zdroje, z nichž skupina v různých obdobích své činnosti čerpala. Na počátku její dráhy stál zájem o americké černošské ...

Opekar, Aleš
Ústav dějin umění, 2022

Tři olomoucké nápisové desky spojené s kapitulním děkanem Claudiem Sorinou z Mantovy († 1658)
Dolejší, Kateřina
2021 - Czech
Příspěvek se věnuje souboru epigrafických památek, které jsou spojeny s olomouckým kapitulním děkanem Claudiem Sorinou z Mantovy († 1658) a snaží se jejich vznik i obsah zasadit do kontextu pohnutých událostí souvisejících se stavovským povstáním na Moravě v roce 1619.\n Conference paper focuses on group of epigraphic monuments, which is connected with the dean of the Olomouc Chapter Claudius Sorina of Mantua († 1658) and tries to put them in context of the turbulent period of rebellion in Moravia in 1619. Keywords: sepulchral monuments; inscriptions; Claudio Sorina of Mantua; Olomouc; Moravia; 17th century Available at various institutes of the ASCR
Tři olomoucké nápisové desky spojené s kapitulním děkanem Claudiem Sorinou z Mantovy († 1658)

Příspěvek se věnuje souboru epigrafických památek, které jsou spojeny s olomouckým kapitulním děkanem Claudiem Sorinou z Mantovy († 1658) a snaží se jejich vznik i obsah zasadit do kontextu pohnutých ...

Dolejší, Kateřina
Ústav dějin umění, 2021

Podívaná v cirkuse - rozptýlení, nebo koncentrace pozornosti?
Machalíková, Pavla
2021 - Czech
Příspěvek vychází z teze Jonathana Craryho o fragmentarizaci moderní společnosti a na jejím základě se věnuje vztahu volného času a cirkusu. Vychází z plakátů, které dokumentují vystupování vídeňské krasojezdecké společnosti Kryštofa de Bacha v Praze v letech 1803–1818 a které se dochovaly ve sbírce Národního muzea v Praze. Zkoumá cirkus jako druh moderní volnočasové podívané, představující nový způsob manipulace s vnímáním diváka, který se blíží obdobným manipulacím v moderním umění. The text takes as its starting point the thesis of Jonathan Crary about the fragmentation of modern society and modern perception. As an example, it takes circus posters and announcements for the Bich circus society in Prague shortly after 1800. It analyses circus as a specific type of modern spectacle which manipulates the perception of the viewer in ways similar to manipulations in modern art. Keywords: circus; leisure; attention Available at various institutes of the ASCR
Podívaná v cirkuse - rozptýlení, nebo koncentrace pozornosti?

Příspěvek vychází z teze Jonathana Craryho o fragmentarizaci moderní společnosti a na jejím základě se věnuje vztahu volného času a cirkusu. Vychází z plakátů, které dokumentují vystupování vídeňské ...

Machalíková, Pavla
Ústav dějin umění, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases