Number of found documents: 499
Published from to

Literární tvorba na jezuitské akademii v Olomouci v letech 1597-1598 a její odraz v tiskařské produkci
Vaculínová, Marta
2021 - Czech
V letech 1597-1598 pozorujeme v olomoucké tiskařské produkci velký nárůst jazykově latinských tisků. Jejich autoři jsou většinou spojeni s jezuitskou akademií v Olomouci. Už v minulosti si vědci tohoto zvláštního fenoménu povšimli, ale dosud nebyl dostatečně prozkoumán. Úkolem článku je najít příčiny této nezvyklé tvůrčí vlny. Velmi pravděpodobně je za ní u nás dosud spíše neznámá osobnost, kterou známe lépe díky výzkumům polských badatelů – jezuitský profesor poesie Johann Clingerius z Durynska (1557?–1610), který učil v té době na olomoucké jezuitské akademii. Z jeho iniciativy a s finanční podporou biskupa Stanislava Pavlovského bylo vydáno více než třicet básnických tisků u Jiřího Handla a dědiců Fridricha Milichthalera. Sám Clingerius publikoval své básně anonymně, pod pseudonymy nebo pod jmény jiných. Neprofiloval se jen jako básník, ale ovládal grafické techniky a ovlivnil tak výzdobu olomouckých tisků té doby. V příloze článků je bibliografie latinské poezie vydané v Olomouci v letech 1597-1598. In the years 1597–1598, a large increase in Latin prints, especially poetry, can be observed in Olomouc’s printed production. Their authors are mostly connected with the Jesuit Academy in Olomouc. Researchers have noticed this strange phenomenon in the past, but it has not yet been satisfactorily explained. The article aims to find out the cause of this unusual „creative wave“. It is most probably due to a hitherto unknown personality, about whom we know more thanks to the research of Polish researchers – the Jesuit professor of poetry Johann Clingerius from Thuringia (1557?–1610), who taught at the Jesuit Academy during that period. On his initiative and with the support of Bishop Stanislav Pavlovský, more than thirty poetry prints were published by Jiří Handl and the heirs of Friedrich Milichthaler. Clingerius published his poems anonymously, under pseudonyms or under the names of others. He did not only profile himself as a poet, mastered graphic techniques and influenced the decoration of Olomouc prints. In addition, the appendix contains a bibliography of Latin poetry publications between 1597–1598. Keywords: Olomouc; Jiří Handl; Fridrich Milichthaler – heirs; Neo-Latin Poetry; Jesuits; Johann Clingerius Available at various institutes of the ASCR
Literární tvorba na jezuitské akademii v Olomouci v letech 1597-1598 a její odraz v tiskařské produkci

V letech 1597-1598 pozorujeme v olomoucké tiskařské produkci velký nárůst jazykově latinských tisků. Jejich autoři jsou většinou spojeni s jezuitskou akademií v Olomouci. Už v minulosti si vědci ...

Vaculínová, Marta
Filosofický ústav, 2021

„Truchlohra obrácená naruby”: ochotnická parodistická opereta a její místo v lidové zábavě
Čadková, Daniela
2021 - Czech
Článek pojednává o žánru ochotnické parodistické operety, jehož provozování bylo ve druhé polovině 19. století běžnou součástí spolkových zábav, ochotnických vystoupení a masopustních i silvestrovských merend. Jeho oblibu, specifické rysy, inscenační praxi a parodické postupy demonstrujeme na příkladu parodistické operety Edip král. Tuto parodii Sofoklova Oidipa krále napsal Augustin Nevšímal a zhudebnil ji Roman Nejedlý i Karel Kovařovic. Organizing amateur parodical operettas or musical farces was a regular part of social entertainment, special evenings, amateur performances and carnivals and New Year’s Eve parties in the second of half of the 19th century. We use the example of the Edip král (parody of Sophocles Oedipus Rex) to demonstrate the popularity of this genre including its specific traits, scenographic practices and parodical processes. Keywords: Operetta; amateur theatre; parody; Oedipus; Sophocles Available at various institutes of the ASCR
„Truchlohra obrácená naruby”: ochotnická parodistická opereta a její místo v lidové zábavě

Článek pojednává o žánru ochotnické parodistické operety, jehož provozování bylo ve druhé polovině 19. století běžnou součástí spolkových zábav, ochotnických vystoupení a masopustních i ...

Čadková, Daniela
Filosofický ústav, 2021

Ars nova eloquentiae, její stoupenci a Bohuslav Balbín
Svatoš, Martin
2021 - Czech
Příspěvek se věnuje pronikání nové literární estetiky, tzv. nového umění elokvence (nova ars eloquentiae) do literatury v českých zemích 17. století. Jezuitský učitel latinského stylu a literatury Bohuslav Balbín byl prvním v českých zemích, kdo ve svých literárně teoretických spisech reflektoval změněnou literární situaci a kdo oceňoval uměřené zastánce umění ostrovtipu. Zároveň se však projevoval jako klasicista a stoupenec M. T. Cicerona, který před nepřiměřeným a nevhodným užívání ostrovtipu varoval. The paper focuses on the penetration of a new literary aesthetics, the so-called new art of eloquence (nova ars eloquentiae) into literature in the Bohemian lands in the 17th century. The Jesuit teacher of Latin style and literature, Bohuslav Balbín, was the first in the Czech lands to reflect the changed literary situation in his literary theoretical writings and to appreciate the appropriate followers of the art of elocution. At the same time, however, he was a classicist and a follower of M. Tulius Cicero, who warned against the excessive and inappropriate use of the wit.\n Keywords: Bohuslav Balbín SJ; ars nova eloquentiae; 17th century Fulltext is available at external website.
Ars nova eloquentiae, její stoupenci a Bohuslav Balbín

Příspěvek se věnuje pronikání nové literární estetiky, tzv. nového umění elokvence (nova ars eloquentiae) do literatury v českých zemích 17. století. Jezuitský učitel latinského stylu a literatury ...

Svatoš, Martin
Filosofický ústav, 2021

Autor/ka a kód
Kreuzzieger, Milan
2020 - Czech
Kapitola vychází z předpokladu, že každé historické období je spojeno s určitou etapou rozvoje technologií a se specifickým způsobem vizuální reprezentace. Z této perspektivy se zaměřuje na vztah tzv. nových médií ke konceptu autora, případně autorky a na potřebu nového chápání role umělce/umělkyně. V úvodu je uvedena stručná rekapitulace pojetí autora/ky v 19. a ve 20. století, po níž následuje pojednání o změněné roli umělce/umělkyně v prostředí globálně propojené digitální sítě a o dopadech na akviziční, kurátorskou a pedagogickou práci. Jako příklad jsou uvedeny umělecké projekty Federica Díaze (Outside itself) a Jakuba Jansy (Zóna 1 – 3). Chapter is based on the assumption that each historical period is related to a particular stage of technological development, and to a specific means of visual representation. From this perspective it looks at how media relate to the concept of the author, and at the need for a new understanding of the artist’s role, including shifts in the definitions of art and our uderstanding of an artwork. Art projects by Federico Díaz and Jakub Jansa are presented as examples. Keywords: Author; software studies; software art; visual culture; history of art Available at various institutes of the ASCR
Autor/ka a kód

Kapitola vychází z předpokladu, že každé historické období je spojeno s určitou etapou rozvoje technologií a se specifickým způsobem vizuální reprezentace. Z této perspektivy se zaměřuje na vztah tzv. ...

Kreuzzieger, Milan
Filosofický ústav, 2020

Nové poznatky o českých středověkých mendikantských konventech
Sommer, Petr
2020 - Czech
Historický, archeologický a uměleckohistorický výzkum probíhající desítky let v areálech českých mendikantských klášterů přináší stále nové poznatky o jednotlivých lokalitách a tím stále rozšiřuje naše znalosti o těchto klášterech a o jejich vztazích ke středověkému městu a společnosti. Historical, archaeological research and studies in the history of arts, which are in motion in last decades in areas of Czech mendicants monasteries bring constantly new knowledges about single localities and ever purvey our informations about this monasteries and its relations to the mediaeval town and society. Keywords: mendicants; monastery; Middle Ages Available at various institutes of the ASCR
Nové poznatky o českých středověkých mendikantských konventech

Historický, archeologický a uměleckohistorický výzkum probíhající desítky let v areálech českých mendikantských klášterů přináší stále nové poznatky o jednotlivých lokalitách a tím stále rozšiřuje ...

Sommer, Petr
Filosofický ústav, 2020

Technika, autonomie a etika: ke stému výročí Čapkova dramatu R. U. R.
Drozenová, Wendy
2020 - Czech
Čapkovo drama R.U.R., které je spíše sociální dystopií než science fiction (není zde řešena otázka fungování robotů, ale především jeho dopady na lidstvo), ukazuje dvojí tvář techniky: Sen o „osvobození lidské práce“ se snadno zvrtne ve svůj protiklad a ve zničení lidstva v důsledku toho, že úspěch techniky je bezohledně využíván pro sobecké ekonomické a militaristické zájmy. „Autonomní technika“, jejíž rozvoj se již neřídí lidskými cíli, ale svou vlastní zákonitostí, se stává důležitým tématem i pro filosofii a etiku techniky (např. v dílech L. Winnera, J. Ellula, H. Jonase), která má varovnou roli. Dnes Průmysl 4.0 a proces robotizace přináší nové přísliby, ale i nové problémy. Dědictví Karla Čapka obsahuje hodnoty humanismu a porozumění pro názory a potřeby jiných lidí, což je důležité pro rozvíjení etiky techniky v demokratické společnosti. Čapek’s drama R.U.R, which is rather a social dystopia than a science fiction (the principle of functioning of robots is not suggested, the drama is focused on the impact on humanity), shows the double face of technology: The dream about the “liberation of work” easily takes a turn for its opposite, and for destruction of humanity in consequence of ruthless utilization of the technological achievement for selfish economical and militaristic interests. „Autonomous technology“, which is not controlled by human aims any more, but by the rules of its own development, became an important subject of philosophy and ethics of technology (e.g. in works by L. Winner, J. Ellul, H. Jonas), and has a warning effect. Today, Industry 4.0 and the process of robotization bring new promises, but also new problems. The legacy of Karel Čapek includes values of humanism and understanding for other people’s views and needs, which is valuable for developing ethics of technology in democratic society. Keywords: Karel Čapek; R. U. R.; Technology; Autonomy; Ethics Available at various institutes of the ASCR
Technika, autonomie a etika: ke stému výročí Čapkova dramatu R. U. R.

Čapkovo drama R.U.R., které je spíše sociální dystopií než science fiction (není zde řešena otázka fungování robotů, ale především jeho dopady na lidstvo), ukazuje dvojí tvář techniky: Sen o ...

Drozenová, Wendy
Filosofický ústav, 2020

Sociální čas a jeho reprezentace ve výkonové společnosti 19. století: liberalizace - monetizace - diferenciace
Řezníková, Lenka
2019 - Czech
Jedním ze znaků přechodu předmoderní stavovské společnosti k moderní společnosti občanské, jak se (alespoň v ideové rovině) realizoval v průběhu 19. století, bylo zvýznamňování času a jeho transformace v sekulární nástroj liberální ideologie. Monetizace času, kterou vyjádřil Benjamin Franklin známou formulí „čas jsou peníze“ (příslušný text vyšel v českém překladu 1838), umožňovala představit čas jako faktor sociálního vzestupu. Na rozdíl od stavovských privilegií, jež zaručovala sociální status na a priori daných selektivních principech, čas byl dán každému a jeho vhodné využití mohlo i jedinci z nižších sociálních vrstev zajistit společenský vzestup. Čas se tak stává klíčovou komponentou nového liberálního biografického projektu společenského vzestupu nejen ve smyslu biologickém, ale též ve smyslu strukturace sociálního jednání. Objevuje se množství návodů (i beletristických), jak čas řádně využít a proměnit jej v hmotný zisk. Spolu se zvýznamňováním času roste i funkce lhůt a termínů a sílí nutnost synchronizace a správného načasování, neboť každý aktér nyní disponuje vlastním časem, který není vždy kompatibilní s časy jiných aktérů. Studie se pokouší ukázat, jak je nový sekularizovaný čas v rodící se výkonové společnosti reprezentován a jaké konsekvence měla monetizace času mimo tento optimistický liberální diskurs u modernistické generace přelomu 19. a 20. století. One of the symptoms of the transition from the premodern society of estates to a modern civil society, as realized during the 19th century (at least at the ideological level) was the highlighting of time and its transformation into a secular instrument of liberal ideology. The monetization of time, expressed in Benjamin Franklin’s famous formulation „time is money“ (translated into Czech in 1838) allowed time to be conceived as a factor in social ascent. In contrast to the estates privileges that quarantees social status on given a priori selective principles, time was given to everybody and its appropriate utilization could ensure social ascent even for individuals from the lowest social strata. Hence time becomes a key component in the new liberal biographical project of social ascent, not only in the biological sense, but also with regard to the structure of social behaviour. Numerous instructions are given (even in fiction) on how to utilize time properly and transform it into material profit. As time in increasingly highlighted, so the importance of time periods and deadlines grows and need also incerases for synchronization and correct timing, because each actor noe disposes of his own time, which is not always compatible with the time of others actors. This study attempts to show how the new secularized time was represented in the emerging performance-oriented society and what consequences were in store for the monetization of time beyond this optimistic liberal discourse within the modernist generation at the turn of the 19th and 20th centuries. Keywords: monetisation of time; liberalism; meritocracy; metapher; social ascent Available at various institutes of the ASCR
Sociální čas a jeho reprezentace ve výkonové společnosti 19. století: liberalizace - monetizace - diferenciace

Jedním ze znaků přechodu předmoderní stavovské společnosti k moderní společnosti občanské, jak se (alespoň v ideové rovině) realizoval v průběhu 19. století, bylo zvýznamňování času a jeho ...

Řezníková, Lenka
Filosofický ústav, 2019

Logos liberální demokracie?
Brabec, Martin
2018 - Czech
Práce ukazuje, že ačkoliv se často liberální demokracie prezentuje a obhajuje jako harmonicky skloubený celek, v její podstatě se nachází zásadní rozpor, běžně přehlížený. Tuto kontradikci nalezneme mezi principem demokratickým, který klade důraz na kolektivní rozhodování a principem liberálním, který staví na individuálních právech a osobním rozhodování. Právě neporozumění tomuto rozdílu vede ke směšování demokracie s liberální demokracií. The paper presents conceptual analyzes of liberal democracy. It shows that liberal democracy appears as harmonic association of different spheres and rights but it inside contains contradiction betwen democracy (collective decision) and liberal principle which emphasis constitutional personal rights. Misunderstanding of this distinction lead to confusion of democracy with liberal democracy. Keywords: democracy; liberalism; political philosophy Available at various institutes of the ASCR
Logos liberální demokracie?

Práce ukazuje, že ačkoliv se často liberální demokracie prezentuje a obhajuje jako harmonicky skloubený celek, v její podstatě se nachází zásadní rozpor, běžně přehlížený. Tuto kontradikci nalezneme ...

Brabec, Martin
Filosofický ústav, 2018

Obchodní kontakty pražských měšťanů na přelomu 14. a 15. století = Die Handelskontakte der Prager Bürger in der Zeit um 1400
Musílek, Martin
2018 - Czech
Předkládaný příspěvek se zaměřuje na sledování obchodních kontaktů mezi Prahou a Bernem, případně dalšími švýcarskými městy. Z českých zemí byl do švýcarských kantonů a Švábska vyvážen především drahý kov, ať už v podobě ražených stříbrných mincí nebo nezpracovaného drahého kovu. Obchodní spojení šlo prostřednictvím norimberských kupců. Na konkrétním příkladu několika pražských měšťanů-kupců je ukázáno jejich postavení ve městě, finanční zázemí, obchodní a peněžní kontakty propojené často se zahraničními obchodními domy, panovnickým dvorským prostředím nebo úvěrovými možnostmi pražských Židů. Během husitských válek (1419–1434) sice došlo k podvázání obchodu s kacířskými Čechami, císařské a papežské obchodní embargo však bylo často obcházeno. V průběhu husitských válek také docházelo v souvislosti s emigrací katolíků k nové vlně exportu českých uměleckých předmětů do zahraničí, kde byly tyto předměty buďto prodávány, nebo uprchlíky deponovány „na lepší časy“. Ani během husitských válek tedy neustal export českého umění do zahraničí. The presented text explores the trade contacts between Prague and Bern, and other cities of the Swiss confederation. Precious metal was chiefly exported from the Czech Lands to the Swiss cantons and Swabia, whether in the form of minted silver coins or raw precious metal. Trade was mediated through Nuremberg merchants. The concrete case of several Prague burghers-merchants exemplifies their status in the city, their financial backgrounds, and the mercantile and monetary contacts that were often linked up with foreign commerce houses, the ruling court milieu or the credit possibilities of the Prague Jews. Although during the Hussite Wars (1419–1434), trade with the heretical Bohemia was restricted, the Imperial and Papal trade embargo was frequently bypassed. In the course of the Hussite Wars, a new wave of exportation of Bohemian art objects abroad took place in connection with the emigration of Catholics, where these objects were either sold or deposited by the refugees “for better times”. Thus, the exportation of Bohemian art abroad did not cease even during the Hussite Wars. Keywords: Prague; Prague’s Old Town; Luxembourgs; urban elite; trade; Pietà Available at various institutes of the ASCR
Obchodní kontakty pražských měšťanů na přelomu 14. a 15. století = Die Handelskontakte der Prager Bürger in der Zeit um 1400

Předkládaný příspěvek se zaměřuje na sledování obchodních kontaktů mezi Prahou a Bernem, případně dalšími švýcarskými městy. Z českých zemí byl do švýcarských kantonů a Švábska vyvážen především drahý ...

Musílek, Martin
Filosofický ústav, 2018

From Denunciation to Humour. Forms of Attacks by Preachers on non-Roman Catholic Believers in selected Czech Sunday Postils
Havelka, Tomáš
2017 - English
This paper deals with forms of attacks on protestants in bohemical sermons mainly in second half of 17th Century and first half of 18th Century. Although counter reformation has definitely changed confessional conditions in Bohemia after victory on White Mountain battle, protestants persisted as one of most dangerous and strange enemy of pure faith. This attitude aimed mainly to Czech speaking believers and has been persuasively repeated in a lot of deeply influential homiletic works, namely in postils (in Sunday as well as in Feast ones). The aim of paper is inspect the most important Czech Sunday postils and evaluate frequency, strategy and forms of attacks. Excerpted postils were written by Š. Berlička-Scipio, M. V. Štajer, K. Račín, Š. F. Náchodský, F. Veselý, A. Koniáš etc. Some of these postils were clearly published as „a tool“ of strict counter reformation (M. V. Štajer, A. Koniáš), thus shape of their attitudes to protestants should be interesting. Other postils were composed as a manifestation of a moderate process of the counter reformation (F. Veselý); finally, we can find authors with really peculiar way of literary form and type of persuasion as well (Š. F. Náchodský). Keywords: homiletics; Sunday Postils; Early Modern Culture; preacher Available at various institutes of the ASCR
From Denunciation to Humour. Forms of Attacks by Preachers on non-Roman Catholic Believers in selected Czech Sunday Postils

This paper deals with forms of attacks on protestants in bohemical sermons mainly in second half of 17th Century and first half of 18th Century. Although counter reformation has definitely changed ...

Havelka, Tomáš
Filosofický ústav, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases