Number of found documents: 495
Published from to

Autor/ka a kód
Kreuzzieger, Milan
2020 - Czech
Kapitola vychází z předpokladu, že každé historické období je spojeno s určitou etapou rozvoje technologií a se specifickým způsobem vizuální reprezentace. Z této perspektivy se zaměřuje na vztah tzv. nových médií ke konceptu autora, případně autorky a na potřebu nového chápání role umělce/umělkyně. V úvodu je uvedena stručná rekapitulace pojetí autora/ky v 19. a ve 20. století, po níž následuje pojednání o změněné roli umělce/umělkyně v prostředí globálně propojené digitální sítě a o dopadech na akviziční, kurátorskou a pedagogickou práci. Jako příklad jsou uvedeny umělecké projekty Federica Díaze (Outside itself) a Jakuba Jansy (Zóna 1 – 3). Chapter is based on the assumption that each historical period is related to a particular stage of technological development, and to a specific means of visual representation. From this perspective it looks at how media relate to the concept of the author, and at the need for a new understanding of the artist’s role, including shifts in the definitions of art and our uderstanding of an artwork. Art projects by Federico Díaz and Jakub Jansa are presented as examples. Keywords: Author; software studies; software art; visual culture; history of art Available at various institutes of the ASCR
Autor/ka a kód

Kapitola vychází z předpokladu, že každé historické období je spojeno s určitou etapou rozvoje technologií a se specifickým způsobem vizuální reprezentace. Z této perspektivy se zaměřuje na vztah tzv. ...

Kreuzzieger, Milan
Filosofický ústav, 2020

Nové poznatky o českých středověkých mendikantských konventech
Sommer, Petr
2020 - Czech
Historický, archeologický a uměleckohistorický výzkum probíhající desítky let v areálech českých mendikantských klášterů přináší stále nové poznatky o jednotlivých lokalitách a tím stále rozšiřuje naše znalosti o těchto klášterech a o jejich vztazích ke středověkému městu a společnosti. Historical, archaeological research and studies in the history of arts, which are in motion in last decades in areas of Czech mendicants monasteries bring constantly new knowledges about single localities and ever purvey our informations about this monasteries and its relations to the mediaeval town and society. Keywords: mendicants; monastery; Middle Ages Available at various institutes of the ASCR
Nové poznatky o českých středověkých mendikantských konventech

Historický, archeologický a uměleckohistorický výzkum probíhající desítky let v areálech českých mendikantských klášterů přináší stále nové poznatky o jednotlivých lokalitách a tím stále rozšiřuje ...

Sommer, Petr
Filosofický ústav, 2020

Technika, autonomie a etika: ke stému výročí Čapkova dramatu R. U. R.
Drozenová, Wendy
2020 - Czech
Čapkovo drama R.U.R., které je spíše sociální dystopií než science fiction (není zde řešena otázka fungování robotů, ale především jeho dopady na lidstvo), ukazuje dvojí tvář techniky: Sen o „osvobození lidské práce“ se snadno zvrtne ve svůj protiklad a ve zničení lidstva v důsledku toho, že úspěch techniky je bezohledně využíván pro sobecké ekonomické a militaristické zájmy. „Autonomní technika“, jejíž rozvoj se již neřídí lidskými cíli, ale svou vlastní zákonitostí, se stává důležitým tématem i pro filosofii a etiku techniky (např. v dílech L. Winnera, J. Ellula, H. Jonase), která má varovnou roli. Dnes Průmysl 4.0 a proces robotizace přináší nové přísliby, ale i nové problémy. Dědictví Karla Čapka obsahuje hodnoty humanismu a porozumění pro názory a potřeby jiných lidí, což je důležité pro rozvíjení etiky techniky v demokratické společnosti. Čapek’s drama R.U.R, which is rather a social dystopia than a science fiction (the principle of functioning of robots is not suggested, the drama is focused on the impact on humanity), shows the double face of technology: The dream about the “liberation of work” easily takes a turn for its opposite, and for destruction of humanity in consequence of ruthless utilization of the technological achievement for selfish economical and militaristic interests. „Autonomous technology“, which is not controlled by human aims any more, but by the rules of its own development, became an important subject of philosophy and ethics of technology (e.g. in works by L. Winner, J. Ellul, H. Jonas), and has a warning effect. Today, Industry 4.0 and the process of robotization bring new promises, but also new problems. The legacy of Karel Čapek includes values of humanism and understanding for other people’s views and needs, which is valuable for developing ethics of technology in democratic society. Keywords: Karel Čapek; R. U. R.; Technology; Autonomy; Ethics Available at various institutes of the ASCR
Technika, autonomie a etika: ke stému výročí Čapkova dramatu R. U. R.

Čapkovo drama R.U.R., které je spíše sociální dystopií než science fiction (není zde řešena otázka fungování robotů, ale především jeho dopady na lidstvo), ukazuje dvojí tvář techniky: Sen o ...

Drozenová, Wendy
Filosofický ústav, 2020

Sociální čas a jeho reprezentace ve výkonové společnosti 19. století: liberalizace - monetizace - diferenciace
Řezníková, Lenka
2019 - Czech
Jedním ze znaků přechodu předmoderní stavovské společnosti k moderní společnosti občanské, jak se (alespoň v ideové rovině) realizoval v průběhu 19. století, bylo zvýznamňování času a jeho transformace v sekulární nástroj liberální ideologie. Monetizace času, kterou vyjádřil Benjamin Franklin známou formulí „čas jsou peníze“ (příslušný text vyšel v českém překladu 1838), umožňovala představit čas jako faktor sociálního vzestupu. Na rozdíl od stavovských privilegií, jež zaručovala sociální status na a priori daných selektivních principech, čas byl dán každému a jeho vhodné využití mohlo i jedinci z nižších sociálních vrstev zajistit společenský vzestup. Čas se tak stává klíčovou komponentou nového liberálního biografického projektu společenského vzestupu nejen ve smyslu biologickém, ale též ve smyslu strukturace sociálního jednání. Objevuje se množství návodů (i beletristických), jak čas řádně využít a proměnit jej v hmotný zisk. Spolu se zvýznamňováním času roste i funkce lhůt a termínů a sílí nutnost synchronizace a správného načasování, neboť každý aktér nyní disponuje vlastním časem, který není vždy kompatibilní s časy jiných aktérů. Studie se pokouší ukázat, jak je nový sekularizovaný čas v rodící se výkonové společnosti reprezentován a jaké konsekvence měla monetizace času mimo tento optimistický liberální diskurs u modernistické generace přelomu 19. a 20. století. One of the symptoms of the transition from the premodern society of estates to a modern civil society, as realized during the 19th century (at least at the ideological level) was the highlighting of time and its transformation into a secular instrument of liberal ideology. The monetization of time, expressed in Benjamin Franklin’s famous formulation „time is money“ (translated into Czech in 1838) allowed time to be conceived as a factor in social ascent. In contrast to the estates privileges that quarantees social status on given a priori selective principles, time was given to everybody and its appropriate utilization could ensure social ascent even for individuals from the lowest social strata. Hence time becomes a key component in the new liberal biographical project of social ascent, not only in the biological sense, but also with regard to the structure of social behaviour. Numerous instructions are given (even in fiction) on how to utilize time properly and transform it into material profit. As time in increasingly highlighted, so the importance of time periods and deadlines grows and need also incerases for synchronization and correct timing, because each actor noe disposes of his own time, which is not always compatible with the time of others actors. This study attempts to show how the new secularized time was represented in the emerging performance-oriented society and what consequences were in store for the monetization of time beyond this optimistic liberal discourse within the modernist generation at the turn of the 19th and 20th centuries. Keywords: monetisation of time; liberalism; meritocracy; metapher; social ascent Available at various institutes of the ASCR
Sociální čas a jeho reprezentace ve výkonové společnosti 19. století: liberalizace - monetizace - diferenciace

Jedním ze znaků přechodu předmoderní stavovské společnosti k moderní společnosti občanské, jak se (alespoň v ideové rovině) realizoval v průběhu 19. století, bylo zvýznamňování času a jeho ...

Řezníková, Lenka
Filosofický ústav, 2019

Logos liberální demokracie?
Brabec, Martin
2018 - Czech
Práce ukazuje, že ačkoliv se často liberální demokracie prezentuje a obhajuje jako harmonicky skloubený celek, v její podstatě se nachází zásadní rozpor, běžně přehlížený. Tuto kontradikci nalezneme mezi principem demokratickým, který klade důraz na kolektivní rozhodování a principem liberálním, který staví na individuálních právech a osobním rozhodování. Právě neporozumění tomuto rozdílu vede ke směšování demokracie s liberální demokracií. The paper presents conceptual analyzes of liberal democracy. It shows that liberal democracy appears as harmonic association of different spheres and rights but it inside contains contradiction betwen democracy (collective decision) and liberal principle which emphasis constitutional personal rights. Misunderstanding of this distinction lead to confusion of democracy with liberal democracy. Keywords: democracy; liberalism; political philosophy Available at various institutes of the ASCR
Logos liberální demokracie?

Práce ukazuje, že ačkoliv se často liberální demokracie prezentuje a obhajuje jako harmonicky skloubený celek, v její podstatě se nachází zásadní rozpor, běžně přehlížený. Tuto kontradikci nalezneme ...

Brabec, Martin
Filosofický ústav, 2018

Obchodní kontakty pražských měšťanů na přelomu 14. a 15. století = Die Handelskontakte der Prager Bürger in der Zeit um 1400
Musílek, Martin
2018 - Czech
Předkládaný příspěvek se zaměřuje na sledování obchodních kontaktů mezi Prahou a Bernem, případně dalšími švýcarskými městy. Z českých zemí byl do švýcarských kantonů a Švábska vyvážen především drahý kov, ať už v podobě ražených stříbrných mincí nebo nezpracovaného drahého kovu. Obchodní spojení šlo prostřednictvím norimberských kupců. Na konkrétním příkladu několika pražských měšťanů-kupců je ukázáno jejich postavení ve městě, finanční zázemí, obchodní a peněžní kontakty propojené často se zahraničními obchodními domy, panovnickým dvorským prostředím nebo úvěrovými možnostmi pražských Židů. Během husitských válek (1419–1434) sice došlo k podvázání obchodu s kacířskými Čechami, císařské a papežské obchodní embargo však bylo často obcházeno. V průběhu husitských válek také docházelo v souvislosti s emigrací katolíků k nové vlně exportu českých uměleckých předmětů do zahraničí, kde byly tyto předměty buďto prodávány, nebo uprchlíky deponovány „na lepší časy“. Ani během husitských válek tedy neustal export českého umění do zahraničí. The presented text explores the trade contacts between Prague and Bern, and other cities of the Swiss confederation. Precious metal was chiefly exported from the Czech Lands to the Swiss cantons and Swabia, whether in the form of minted silver coins or raw precious metal. Trade was mediated through Nuremberg merchants. The concrete case of several Prague burghers-merchants exemplifies their status in the city, their financial backgrounds, and the mercantile and monetary contacts that were often linked up with foreign commerce houses, the ruling court milieu or the credit possibilities of the Prague Jews. Although during the Hussite Wars (1419–1434), trade with the heretical Bohemia was restricted, the Imperial and Papal trade embargo was frequently bypassed. In the course of the Hussite Wars, a new wave of exportation of Bohemian art objects abroad took place in connection with the emigration of Catholics, where these objects were either sold or deposited by the refugees “for better times”. Thus, the exportation of Bohemian art abroad did not cease even during the Hussite Wars. Keywords: Prague; Prague’s Old Town; Luxembourgs; urban elite; trade; Pietà Available at various institutes of the ASCR
Obchodní kontakty pražských měšťanů na přelomu 14. a 15. století = Die Handelskontakte der Prager Bürger in der Zeit um 1400

Předkládaný příspěvek se zaměřuje na sledování obchodních kontaktů mezi Prahou a Bernem, případně dalšími švýcarskými městy. Z českých zemí byl do švýcarských kantonů a Švábska vyvážen především drahý ...

Musílek, Martin
Filosofický ústav, 2018

From Denunciation to Humour. Forms of Attacks by Preachers on non-Roman Catholic Believers in selected Czech Sunday Postils
Havelka, Tomáš
2017 - English
This paper deals with forms of attacks on protestants in bohemical sermons mainly in second half of 17th Century and first half of 18th Century. Although counter reformation has definitely changed confessional conditions in Bohemia after victory on White Mountain battle, protestants persisted as one of most dangerous and strange enemy of pure faith. This attitude aimed mainly to Czech speaking believers and has been persuasively repeated in a lot of deeply influential homiletic works, namely in postils (in Sunday as well as in Feast ones). The aim of paper is inspect the most important Czech Sunday postils and evaluate frequency, strategy and forms of attacks. Excerpted postils were written by Š. Berlička-Scipio, M. V. Štajer, K. Račín, Š. F. Náchodský, F. Veselý, A. Koniáš etc. Some of these postils were clearly published as „a tool“ of strict counter reformation (M. V. Štajer, A. Koniáš), thus shape of their attitudes to protestants should be interesting. Other postils were composed as a manifestation of a moderate process of the counter reformation (F. Veselý); finally, we can find authors with really peculiar way of literary form and type of persuasion as well (Š. F. Náchodský). Keywords: homiletics; Sunday Postils; Early Modern Culture; preacher Available at various institutes of the ASCR
From Denunciation to Humour. Forms of Attacks by Preachers on non-Roman Catholic Believers in selected Czech Sunday Postils

This paper deals with forms of attacks on protestants in bohemical sermons mainly in second half of 17th Century and first half of 18th Century. Although counter reformation has definitely changed ...

Havelka, Tomáš
Filosofický ústav, 2017

Knowledge is a Diamond
Punčochář, Vít
2017 - English
In the standard epistemic logic, the knowledge operator is represented as a box operator, a universal quantifier over a set of possible worlds. There is an alternative approach to the semantics of knowledge, according to which an agent a knows a proposition iff a has a reliable (e.g. sensory) evidence that supports the proposition. In this interpretation, knowledge is viewed rather as an existential, i.e. a diamond modality. In this paper, we will propose a formal semantics for substructural logics that allows to model knowledge on the basis of this intuition. The framework is strongly motivated by a similar semantics introduced by (Bílková, Majer, Peliš, 2016). However, as we will argue, our framework overcomes some unintuitive features of the semantics from (Bílková, Majer, Peliš, 2016). Most importantly, knowledge does not distribute over disjunction in our logic. Keywords: epistemic logic; substructural logic; knowledge Available at various institutes of the ASCR
Knowledge is a Diamond

In the standard epistemic logic, the knowledge operator is represented as a box operator, a universal quantifier over a set of possible worlds. There is an alternative approach to the semantics of ...

Punčochář, Vít
Filosofický ústav, 2017

A general framework for logics of questions
Punčochář, Vít
2017 - English
This paper provides an overview of basic inquisitive semantics and its generalization proposed in (Punčochář, submitted). It is shown that the generalization allows to model questions over any of a large class of non-classical logics and so avoids paradoxes of material implication and irrelevance in the logic of questions. Moreover, it is advocated that the general framework does not lose any of the characteristic features of basic inquisitive semantics that are needed for modeling of questions. Keywords: inquisitive semantics; logic of questions; substructural logics Available at various institutes of the ASCR
A general framework for logics of questions

This paper provides an overview of basic inquisitive semantics and its generalization proposed in (Punčochář, submitted). It is shown that the generalization allows to model questions over any of a ...

Punčochář, Vít
Filosofický ústav, 2017

Moderní technologie a historická metoda
Sommer, Petr
2017 - Czech
Současná tendence zapojování nových technologií a metod do historické práce vede k mimořádnému rozšíření zpracovatelských možností velkých souborů pramenů, stále je však nutné formulovat jasné badatelské otázky a očekávané cíle. Contemporary tendency to involve new technologies and methods into the historical research head towards extraordinary enlargement possibility to work on great collections of sources, but it is constantly important to formulize clear research questions and prospective aims. Keywords: methods; computer; history; sources Available at various institutes of the ASCR
Moderní technologie a historická metoda

Současná tendence zapojování nových technologií a metod do historické práce vede k mimořádnému rozšíření zpracovatelských možností velkých souborů pramenů, stále je však nutné formulovat jasné ...

Sommer, Petr
Filosofický ústav, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases