Number of found documents: 37
Published from to

Voting Participation in Relation to the Size of Municipality
Čermák, Daniel; Stachová, Jana
2008 - English
This paper is focusing on the differences in voter turnout between municipalities of different sizes in the Czech Republic. We will see that small municipalities has higher voter turnout than big one. Práce se zabývá rozdílem ve volební účasti mezi obcemi různé velikosti v České republice. Ukazuje trend nepřímé úměry mezi velikostí obce a volební účastí. Keywords: voting participation; regional differences; municipalities Available at various institutes of the ASCR
Voting Participation in Relation to the Size of Municipality

This paper is focusing on the differences in voter turnout between municipalities of different sizes in the Czech Republic. We will see that small municipalities has higher voter turnout than big ...

Čermák, Daniel; Stachová, Jana
Sociologický ústav, 2008

Institutional trust in the regions of the Czech Republic
Stachová, Jana; Čermák, Daniel; Vobecká, Jana
2008 - English
The aim of this paper is to describe and explain regional differences in the level of trust in political institutions in the NUTS 2 regions in the Czech Republic. On the regional level the differences in the degree of political trust exists. However, these differences are caused rather by individual characteristics of respondents than by contextual regional factors. In addition, the differences between urban and rural regions were identified. The more urban region is the lower level of political trust was observed. Finally, the size of the municipality influences significantly the level of institutional trust, especially the trust in municipal boards. The smaller the municipality is the higher confidence in municipal board was observed. Cílem příspěvku je pospat a vysvětlit regionální rozdíly v hladině důvěry v politické instituce v regionech NUTS 2 v České republice. Existující regionální rozdíly na hladině NUTS2 jsou způsobeny spíše individuálními charakteristikami respondentů než kontextuálními regionálními faktory. Byly však identifikovány rozdíly mezi venkovskými a městskými regiony, čím urbanizovanější je region, tím je nižší hladina důvěry v politické instituce. Svoji významnou úlohu hraje také velikost obce. V menších obcích je zjištěna významně vyšší míra institucionální důvěry, zejména důvěry v lokální samosprávu. Keywords: institutional trust; regional differences; Czech NUTS 2 regions Available at various institutes of the ASCR
Institutional trust in the regions of the Czech Republic

The aim of this paper is to describe and explain regional differences in the level of trust in political institutions in the NUTS 2 regions in the Czech Republic. On the regional level the differences ...

Stachová, Jana; Čermák, Daniel; Vobecká, Jana
Sociologický ústav, 2008

Some Specifics of Social Capital and Social Networks in Rural Municipalities
Bernard, Josef
2008 - English
The statement about the impact of different size and type of municipalities on social capital is tested in the paper. Some characteristics of social networks and some indicators of social capital are analyzed on the basis of the ISSP 2001 data for the Czech Republic. The results are compared for different types of municipalities. V příspěvku je testována hypotéza o vlivu různé velikosti a typu obcí na sociální kapitál. Na základě dat z šetření ISSP 2001 pro Českou republiku jsou analyzovány vybrané indikátory sociálního kapitálu a sociálních sítí. Výsledky jsou porovnávány pro různé typy obcí. Keywords: social capital; rural areas; community Available at various institutes of the ASCR
Some Specifics of Social Capital and Social Networks in Rural Municipalities

The statement about the impact of different size and type of municipalities on social capital is tested in the paper. Some characteristics of social networks and some indicators of social capital are ...

Bernard, Josef
Sociologický ústav, 2008

Who is chickening out of marriage
Hamplová, Dana
2007 - English
The paper analyzes increase in non-marital fertility in the Czech Republic in 1990-2005. It emphasize that non-marital fertility is typical for women with low education and for women living in regions with little economic prospects. Using data from SECM, it is argued that this increase in extra-marital childbearing cannot be fully explained by procreation within cohabiting unions. Instead, this paper points out that decline in marital births can be to a large degree attributed to men’s withdrawal from families, which is significant especially among lower classes. Práce analyzuje nárůst nemanželské plodnosti v České republice v letech 1990-2005. Zdůrazňuje, že nemanželská plodnost je typická pro ženy s nízkým vzděláním a ženy z ekonomicky slabších regionů. Na základě dat SEM se ukazuje, že nárůst mimomanželské plodnosti nemůže být zcela vysvětlen nárůstem nesezdaných soužití. Práce naopak ukazuje, že pokles manželské plodnosti může být připsát do značné míry odchodu mužů z rodin a že tento trend je významný především v nižších sociálních vrstvách. Keywords: nonmarital fertility; social policy Available at various institutes of the ASCR
Who is chickening out of marriage

The paper analyzes increase in non-marital fertility in the Czech Republic in 1990-2005. It emphasize that non-marital fertility is typical for women with low education and for women living in regions ...

Hamplová, Dana
Sociologický ústav, 2007

15 year old pupils and their computer literacy – a particular issue in the field of educational inequalities
Basl, Josef
2007 - English
Computer literacy of 15-year-old pupils is analyzed within this paper and situation in the Czech Republic, Germany and Hungary is discussed using the OECD PISA (Programme for International Student Assessment) 2003 dataset. The research question of what socio-economic factors affect computer literacy is elaborated. Besides significant differences between boys and girls, possession of a computer and an internet access was found to be most appropriate factor to explain distinctions in computer literacy. V tomto příspěvku je analyzována počítačová gramotnost patnáctiletých žáků v České republice, Německu a Polsku s využitím datového souboru PISA 2003. Řešena byla otázka, jaké socioekonomické faktory ovlivňují počítačovou gramotnost. Vedle významných rozdílů mezi dívkami a chlapci, vlastnictví počítače a přístupu k internetu byly identifikovány jako faktory s největším podílem vysvětlujícím rozdíly v dosažené úrovni počítačové gramotnosti. Keywords: educational inequalities; computer literacy; PISA Available at various institutes of the ASCR
15 year old pupils and their computer literacy – a particular issue in the field of educational inequalities

Computer literacy of 15-year-old pupils is analyzed within this paper and situation in the Czech Republic, Germany and Hungary is discussed using the OECD PISA (Programme for International Student ...

Basl, Josef
Sociologický ústav, 2007

Statistical Significance: Bad or misused concept?
Soukup, Petr
2007 - English
The goal of the article is to show some problems of statistical significance. Some authors argue that this concept is bad because of these problems and propose to abolish it in the science. The article offer some solutions to common problems of the concept. Cílem textu je poukázat na problémy používání statistické významnosti. Někteří autoři na základě těchto problémů navrhují přestat statistickou významnost ve vědě vůbec používat. Text se snaží nabídnout některá řešení nejběžnějších problémů, které s sebou nese statistická významnost. Keywords: statistical significance; methodology Available at various institutes of the ASCR
Statistical Significance: Bad or misused concept?

The goal of the article is to show some problems of statistical significance. Some authors argue that this concept is bad because of these problems and propose to abolish it in the science. The ...

Soukup, Petr
Sociologický ústav, 2007

Educational mobility during socialism
Simonová, Natalie
2006 - English
In my contribution I recapitulated up to now findings about character and extent of educational inequalities in the socialist Czech Republic and I showed what the results of verification of existing findings (through a new mobility analysis) are. The mobility point of view with the help of log-linear modelling led to identify specific local structural contexts, i.e. in what way Czech education mobility system (pre-socialist and socialist) evolved. Ve svém příspěvku jsem shrnula dosavadní zjištění o charakteru a rozsahu vzdělanostních nerovností v socialistické České republice a ukázala jsem, k jakým výsledkům jsem došla prostřednictvím nové mobilitní analýzy, tj. co ukázal proces ověřování dosavadních zjištění. Mobilitní úhel pohledu a log-lineární modelování umožnily identifikovat specifický lokální strukturální kontext, tj. jakým způsobem se vyvíjel mobilitní režim českého vzdělanostního systému. Keywords: education; mobility; inequality Available at various institutes of the ASCR
Educational mobility during socialism

In my contribution I recapitulated up to now findings about character and extent of educational inequalities in the socialist Czech Republic and I showed what the results of verification of existing ...

Simonová, Natalie
Sociologický ústav, 2006

Gender and Activism in the Czech Anti-Globalization Movement
Kolářová, Marta
2004 - English
Activism in the Czech anti-globalization movement from a gender perspective is examined. The article focuses on the representation of men and women. The status of men and women and gender divison of labour are investigated. It is argued that there is a gap between the ideology of the movement and the real fulfilment of the ideals from a gender perspective. Women participate less than men, their position is inferior and there is gendered division of activities in the movement Materiál zkoumá aktivismus v českém antiglobalizačním hnutí z hlediska genderu. Článek se zaměřuje na zastoupení mužů a žen; zjišťuje postavení mužů a žen a genderové rozdělení práce. Studie uvádí, že existuje mezera mezi ideologií hnutí a skutečným naplňováním ideálů z hlediska genderu. Ženy mají menší zastoupení než muži, jejich postavení je horší a aktivity v hnutí jsou rozděleny z hlediska genderu Keywords: gender; social movement; activism Available at various institutes of the ASCR
Gender and Activism in the Czech Anti-Globalization Movement

Activism in the Czech anti-globalization movement from a gender perspective is examined. The article focuses on the representation of men and women. The status of men and women and gender divison of ...

Kolářová, Marta
Sociologický ústav, 2004

Strategies for Innovation in Tertiary Education: Producing Mode III Knowledge and Personal Capital
Vitásková, Anna; Harkins, A.
2004 - English
Cílem této studie je ukázat, jak je možné posílit osobní a společenský kapitál uznáním a rozvojem tvorby znalostí III. modu. Naše řešení je postaveno na devíti souborech utvářejících složek (‚framers') (technologie, kontext, proces, znalosti, kultura/hodnota, role, učení se, aplikace, politika/rozhodování) terciárních vzdělávacích služeb podporujících rutinní neustálou inovaci na úrovni jednotlivce. Předpokládá se, že jednoduché složky si mohou osvojit ‚obyčejní' jednotlivci, kteří uplatňují implicitní profesionalismus, a že jejich komunikaci a spolupráci s terciárním vzděláváním je proto možné rozšířit. Našimi základními předpoklady bylo, že postavení implicitních znalostí je v rámci jednotlivce a explicitní znalosti se objevují jako produkt jednotlivců, kteří se snaží selektivně uplatňovat své znalosti formou osobního a společenského kapitálu podporujícího neustálou inovaci. The goal of this paper is to demonstrate how personal capital and social capital can be enhanced by the recognition and development of Mode III knowledge production. Our approach employs nine sets of framers (technology, context, process, knowledge, culture/value, role, learning, application, policy/decision) for tertiary education services in support of routine, continuous innovation at the level of the individual.It is assumed that simple framers can be acquired by žordinary individuals practicing implicate professionalism, and that their communication and collaboration with tertiary education can thereby expand. Our guiding assumptions has been that tacit knowledge is positioned within the individual, and that explicit knowledge emerges as a product of individuals who endeavor to selectively apply their knowledge in the forms of personal and social capital in support of continuous innovation. Keywords: mode III knowledge production; innovation; terciary education; inovace Available at various institutes of the ASCR
Strategies for Innovation in Tertiary Education: Producing Mode III Knowledge and Personal Capital

Cílem této studie je ukázat, jak je možné posílit osobní a společenský kapitál uznáním a rozvojem tvorby znalostí III. modu. Naše řešení je postaveno na devíti souborech utvářejících složek ...

Vitásková, Anna; Harkins, A.
Sociologický ústav, 2004

The Future Role of the Czech Universities in Knowledge Professionalization and Production for Knowledge-Based Societies
Vitásková, Anna
2004 - English
Materiál kriticky hodnotí budoucí roli českých státních vysokých škol při vytváření znalostí a profesionalizaci znalostních společností. Konkrétně analyzuje a hodnotí různé modely tvorby znalostí (tj. výzkum) na českých státních vysokých školách, jako je modus 1 a modus 2, společně s různými formami profesionalizace znalostí (tj. rozvoj lidských zdrojů) a potřebnou mírou efektivity pro znalostní věk The paper critically examines the future role of the Czech public universities in knowledge production and professionalization for knowledge-based societies. In particular, it analyzes and evaluates different models of knowledge production (i.e., research) at the Czech public universities, such as Mode 1 and Mode 2 along with different forms of knowledge professionalization (i.e., human resource development) and their effectiveness, or lack thereof, for a knowledge-based era Keywords: knowledge production; knowledge professionalization; věda; výroba Available at various institutes of the ASCR
The Future Role of the Czech Universities in Knowledge Professionalization and Production for Knowledge-Based Societies

Materiál kriticky hodnotí budoucí roli českých státních vysokých škol při vytváření znalostí a profesionalizaci znalostních společností. Konkrétně analyzuje a hodnotí různé modely tvorby znalostí (tj. ...

Vitásková, Anna
Sociologický ústav, 2004

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases